Refy.ru » Рефераты по финансовым наукам

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Сучасне тлумачення категорії "інвестиції" як засобу збереження і примноження заощаджень та цінностей. Вкладенням капіталу з метою його збільшення. Приоритетні галузі для іноземного інвестування та інвестиційна діяльність в Україні, шляхи її поліпшення.

Аналіз купівельної спроможності і грошових коштів

Сутність та види кредитних грошей, їх роль в сучасній економіці. Особливості кредитної системиа України. Аналіз валютних курсів і ефективності збереження вартості грошових коштів. Обчислення прожиткового мінімуму і рівня мінімальної заробітної плати.

Аналіз ліквідності та платоспроможності

Функції і класифікація фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу. Цілі, методи і зміст фінансового аналізу. Склад і структура персоналу, і короткий опис основного виробничого устаткування. Структура керування заводом. Платоспроможность та

Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства. Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток та узагальнення результатів її дослідження. Вплив податку на розвиток підприємств.

Аналіз обліку платників податків в Україні

Власність як правооснова господарської діяльності. Спеціальний статус учасників угод про розподіл продукції. Створення суб'єктів господарської діяльності. Взяття на податковий облік юридичних осіб. Припинення юридичної особи (добровільна та примусова).

Аналіз проекту інвестицій

Економічне обгрунтовування доцільності вкладення інвестицій на розвиток виробництва. Складання прогнозів найефективнішого вкладання фінансових ресурсів в земельні ділянки, виробниче устаткування, природні ресурси, розвиток продукту, цінні папери.

Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність.

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків.

Аналіз сучасної системи оподаткування

Оподаткування операцій з ЦП, які здійснюються юридичними особами. Оподаткування професійної діяльності на ринку цінних паперів. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінним паперами. Особливості оподаткування операцій.

Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

Потреба у збереженні позитивної динаміки економічного зростання. Інвестиційні ресурси. Процес формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки. Нарощування обсягів кредитування. Потреба у страхуванні інвестиційних проектів.

Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

Визначення валового збору і урожайності, прибутку і рівня рентабельності та рівня товарності. Аналіз виробництва і обсягу реалізації зернових культур, впливу факторів на них, та шляхів збільшення. Застосування статистичного методу та індексного аналізу.

Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства

Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об'єкт управління. Методика оцінки майна та ліквідності і платоспроможності фірми. Напрямки покращення фінансової стійкості організації та використання інформаційних технологій у вартісному аналізі.

Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

Теоретичні аспекти визначення поняття фінансового стану підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану ЗАТ "АТБ групп". Шляхи управління фінансовим станом підприємства. Огляд методик діагностики банкрутства.

Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Довгострокові зобов’язання: сутність, види, особливості формування. Форми кредиту та їх класифікація. Пропозиції щодо формування фінансової стратегії по виведенню фірми з кризисного фінансового стану. Аналіз співвідношення власного і позикового капіталу.

Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

Визначення і аналіз в динаміці показників, що характеризують фінансове полягання підприємства. Виявлення негативних тенденцій в розвитку підприємства. Пошук ефективного управлінського рішення, додаткових резервів поліпшення фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Визначення точки беззбитковості. Аналіз фінансових коефіцієнтів: коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами, коефіцієнт абсолютної ліквідності, реальна вартість майна виробничого призначення. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів. Стратегія управління доходами підприємства та їх класифікація. Аналіз загального обсягу і структури доходів ВАТ "Городоцький цукровий завод" за 2006-2007 роки. Планування доходу на майбутній період.

Антиинфляционная политика

Проблема инфляции в науке. Инфляция и ее виды. Механизм развития инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. Инфляционные процессы в Республике Беларусь и государственная антиинфляционная политика.

Антиинфляционная политика РФ

Понятие, цели, задачи антиинфляционной политики. Теория инфляции: понятие, виды, причины возникновения, последствия. Теоретические подходы к определению механизмов регулирования инфляции. сущность фискальной и кредитно-денежной политики государства.

Антикризисное управление денежными потоками

Большинство предприятий испытывают финансовые затруднения, связанные с внешними общегосударственными и внутренними проблемами. Необходима постоянная диагностика финансового положения предприятия и выработка механизма антикризисного управления финансами.

Антикризисное управление предприятием

Ликвидность и рентабельность предприятия: их взаимосвязь, противоречие и воздействие на платежеспособность. Этапы антикризисного управления и их цели. Сущность коэффициентного и графического анализа, составление матрицы финансовой стратегии предприятия.

Антикризисное управление финансами предприятия

Организационная и финансовая структуры предприятий. Оценка степени риска бизнес-проекта с помощью показателей производственного и финансового левериджа. Характеристики основных реакций предприятия. Направления реструктуризации российских предприятий.

Антикризисные инструменты финансовой стабилизации

Зарубежная практика стабилизации банковского сектора. Оценка результативности мер по стабилизации банковского сектора Украины. Инструментарий регуляции ликвидности банков и финансирования реального сектора как основы экономического возобновления.

Аренда и лизинг как формы хозяйствования и лучшего использования капитала

Организационно-методические проблемы оценки эффективности применения лизинговых схем как инвестиционных проектов. Классификация основных видов лизинга, его преимущества и недостатки. Современное состояние и перспективы развития аренды и лизинга в России.

Арест (изъятие) имущества в ходе налоговой проверки

Проведение проверок налоговыми органами. Арест имущества, денежных средств, товарно-материальных ценностей хранившихся в местах реализации с нарушением установленных требований. Основания ареста и изъятия. Перечень имущества, не подлежащего аресту.

Аспекты исчисления налогов в условиях наличия обособленных подразделений

Классификация доходов в бюджет. Исчисление налогов с учетом особенностей связанных с наличием обособленных подразделений. Практические аспекты исчисления налогов в условиях наличия обособленных подразделений (на примере организации).

Аспекты финансовой политики предприятия

Понятие и оценка величины производственного риска предприятия на основе левериджа. Возможности установления оптимальной структуры капитала, цель дивидендной политики, собственные источники финансирования. Основные положения теории Миллера-Модильяни.

Аудит расчётов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

Теоретические аспекты и история развития налога на добавленную стоимость (НДС), правовое регулирование данного вида налога. Исследование постановки налогообложения добавленной стоимости в ОАО "Фирма Новител". Разработка предложений по оптимизации НДС.

Аутсорсинг как вид бизнеса

Аутсорсинг — передача определенных функций уставной деятельности сторонней компании. Руководство компании обращается к аутсорсингу, когда необходимо сохранить конкурентоспособность и сократить затраты. Получение стабильного качества аутсорсинговых услуг.

Базовые концепции финансового менеджмента

Изучение понятия и сущности финансового менеджмента, его функций и принципов. Характеристика базовых концепций: концепция временной стоимости денег; учета фактора инфляции; учета фактора риска; идеальных рынков капитала; гипотеза эффективности рынка.

Банки и кредитная система государства

Современная кредитно-банковская системы, ее структура и роль в развитии рыночной экономики. Центральный банк России, его функции и политика. Рынок кредитов: функции и формы кредита в рыночной экономике. Механизм функционирования кредитной системы.

Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Поняття банківської системи України та її елементи. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України.

Инвестиционная политика государства

Понятие, история и принципы инвестиционной политики государства. Формирование инвестиционной политики государства в условиях развития рыночных отношений в России. Проблемы и перспективы инвестиционной политики государства.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 135