Refy.ru » Рефераты по финансам

Місцеві фінанси

Місцеві фінанси в економічній системі держави як основа місцевого самоврядування. Місцеві фінанси, пов'язані з діяльністю суб'єктів фінансових відносин. Податки на нерухоме майно і землю юридичних та фізичних осіб. Збалансування місцевих бюджетів.

Оценка финансовых результатов хозяйственной деятельности

Теория анализа финансовых результатов на предприятии. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. Факторы ее формирования. Анализ финансовых результатов прочих видов деятельности, рентабельности предприятия. Диагностика утраты платежеспособности.

Податкова система України, її становлення та розвиток

Сутність та розвиток податкової системи. Характеристика видів загальнодержавних та місцевих податків та зборів. Податкова служба як складова податкової системи. Розвиток податкової системи, податковий кодекс. Вдосконалення роботи податкової системи.

Податкова система України, її структура і призначення

Ознаки, призначення, функції та економічна сутність податків. Структура та принципи побудови податкової системи. Досвід формування податкових систем в ринкових країнах світу. Реформування податкової системи України та оптимізація системи оподаткування.

Понятие кредитных денег и их виды

Понятие кредитных денег, их классификация и специфические признаки, отличительные черты от депозитных денег. Экономическая природа и особенности функционирования кредитных денег в современной России. Роль кредитных денег в экономике государства.

Побудова податкової системи та шляхи її оптимізації

Історичні аспекти розвитку податкової системи. Податкова система як основа економічної системи. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки.

Управление развитием региона

Местные финансы как основа территориального развития, значение их развития. Характеристика и особенности стратегического планирования в Ивановской области. Анализ потенциала и проблем регулирования экономики и общества в целях регионального развития РФ.

Управление финансами

Теоретические основы формирования системы управления финансами. Финансовые отношения: их сущность, состав и значение. Современное состояние системы управления финансами. Деятельность законодательных и исполнительных органов власти в управлении финансами.

Управление финансами в Республике Казахстан

Сущность понятия управления финансами. Организация управления денежными потоками в Республике Казахстан. Формы управления финансами: бюджетной системой, налоговой системой, финансами хозяйствующих объектов. Анализ автоматизированной системой управления.

Управление финансами муниципальных образований: состояние, направления совершенствования

Рис. Основы управления финансами муниципальных образований. Сущность и принципы формирования муниципальных финансов. Организация управления финансами на примере Лебедянского района в РФ. Предложения по совершенствованию системы управления финансами.

Управление финансовыми рисками

Понятие, сущность и классификация риска, оценка его степени. Управление финансовыми рисками организации. Основания финансовых потерь. Риск-менеджмент. Особенности выбора методов решения управленческих задач. Риск-менеджмент на российских предприятиях.

Функции и обращение денег

История возникновения денег, их сущность, функции. Деньги как мера стоимости, средство накопления, обращения, платежа. Что такое мировые деньги. Теории денег, денежные системы, закон денежного обращения. Разновидности денег, особенности курса валют.

Аналіз структури джерел коштів та єфективності їх використання

Інформаційна база здійснення аналізу джерел фінансування капіталу підприємства. Аналіз вартості капіталу та оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі ефекту фінансового важеля. Оцінка структури джерел фінансових ресурсів ТОВ "Віват".

Налогообложение Саудовской Аравии

Общая характеристика налогового законодательства королевства Саудовская Аравия. Основные особенности налогообложения: уровень сложности и анализ существующих налогов. Назначение и использование налога "Закят" как обязательной милостыни в помощь бедным.

Проблеми венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні

Забезпечення розвитку малої інноваційної компанії як основне призначення венчуру. Вивчення особливостей механізму венчурного фінансування та виявлення основних проблем розвитку венчурного бізнесу в Україні. Функції і принципи діяльності венчурних фірм.

Фінансовий контроль в системі казначейства та перспективи його розвитку

Економічна сутність державного фінансового контролю. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі. Розвиток трансформаційних процесів в Україні. Створення і використання фондів фінансових ресурсів. Органи фінансового контролю та їх функції.

Вдосконалення організації безготівкових розрахунків у приватному підприємстві агрофірма "Нива"

Аналіз фінансового стану приватного підприємства агрофірми "Нива", форми безготівкових розрахунків і порядок оформлення розрахункових операцій; організація зберігання грошових засобів, оперативна робота та контроль за їх раціональним використанням.

Причини та соціально-економічні наслідки інфляції

Дослідження інфляції в Україні, її причини. Інфляція як зростання загального рівня цін у країні продовж певного періоду часу. Характеристика гіперінфляції. Сеньйораж - дохід, що отримує держава в результаті друкування грошей. Інфляційні процеси в Україні.

Фінансування компаній АПК та інвестиції в Україну

Особливості аналізу стану інвестування агропромислового комплексу Україну. Принципи, суть і фінансово-економічних механізмів іноземних інвестицій, їх роль в економіці Україні. Форми і характер впливу на розвиток і результати діяльності аграрного сектора.

Поняття фінансового ризику

Описание: vuzlib/rfp_H/9.htm64.gif Дослідження поняття ризику - ймовірності виникнення збитків, недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом. Характеристика основних видів фінансового ризику: кредитний, відсотковий, валютний, інвестиційний, ризик упущеної фінансової вигоди.

Финансовая система Южной Кореи

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМ. М ТУГАН-БАРАНОВСКОГО Кафедра финансов Индивидуальное задание по теме:

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі

ЗАТ „Фудс Компані” ). ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5

Финансы аграрных организаций, пути укрепления на примере ОАО Совхоз Арский Арского района Рес

публики Татарстан Содержание Введение…………………………………………………………………………..3 1. Теоретические основы организации финансов в аграрных формированиях……………………………………………………………………6

Шпоры к экзамену 2

1(ФП).Финансы предпр. как базовое звено фин. сист.: эк. сущность, способы орг-ции и м-ды упр-ия. Базовым и исходным звеном фин. сист. явл-ся финансы предпр. или орг-ций матер. произв-ва, т.к. здесь созд-ся ЧД, к-ый выступает гл. источником формир-ия фин. рес-в остальных звеньев фин. сист. На предпр. сферы матер. произв-ва созд-ся ВВП и НД.

Анализ прибыли

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Экономический факультет Кафедра экономического анализа и аудита

Кредитування підприємств

1.1 НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 1.1.1 Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

Деньги и финансы

Раскрывая данный вопрос, необходимо иметь представление что же такое финансы. Финансы (от лат. financia — наличность, доход) — совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Теория структуры капитала Модельяни-Миллера

Теория структуры капитала Модельяни-Миллера В 1958 г. Франко Модильяни и Мертон Миллер опубликовали работу, содержащую одну из самых удивительных теорий современного финансового менеджмента: они пришли к выводу, что стоимость любой фирмы определяется исключительно ее будущими доходами и, следовательно, не зависит от структуры ее капитала.

Міжнародні валютні системи на сучасному етапі

ПЛАН Вступ 3 1. Поняття валютних відносин та валютної системи 5 1.1 Сутність міжнародних валютних відносин 5 1.2 Грошова структура міжнародної валютної системи 9

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Кафедра світового господарства та міжнародних економічних відносин

Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПДВ В УКРАЇНІ 2010 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Управление финасовыми рисками на примере кредитного риска

Содержание Введение ………………………………………………………………………..3 1. Теоретические основы 1.1.Понятие риска,виды рисков ………………………………………………5 1.1.1.Классификация рисков ……………………… … ……………………...9

Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования

Экономический колледж при ПГУ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КРУГООБОРОТ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Курсовая работа по дисциплине

Оборотные средства 15

ТЕМА 4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 4.1. Понятие, состав и структура оборотных средств Оборотные средства складываются из оборот­ных фондов и фондов обращения. Под оборотными фондами понимается часть средств произ­водства, которые единожды участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и полностью переносят на про­изводимую продукцию.

Оборотные средства предприятия на примере ЗАО Асфальт

РЕФЕРАТ Работа с.17, 3 рисунок, 4 таблиц, 17 источников, приложений. Оборотные средства, классификация оборотных средств, структура оборотных средств, кругооборот оборотных средств, оборотные производственные фонды, производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, фонды обращения, источники формирования оборотных средств, нормирование оборотных средств, оборачиваемость, показатели наличия и эффективности использования оборотных средств.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157