Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин

Рефераты по экономике » Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин
Лабораторна робота на тему: “Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин”

Завдання 5.1.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість місць у найбільш важливих комітетах ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг. злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції)", а за величину Y - "кількість народних депутатів у фракціях ВР". Величина n=108 (кількість депутатів в проаналізованих фракціях).

Дані спостережень наведені в таблиці:

Х

4

7

10

15

20

nj

У

15

3 6 0 0 0 9

20

11 19 0 0 0 35

40

0 0 9 13 0 22

60

0 0 0 14 0 14

100

0 0 0 0 33 33

ni

14 25 9 27 33

108


Mx= 4*(14/108) + 7*(25/108) + 10 (9/108) + 15*(27/108) + 20(33/108) = 12.83

My=15*(9/108) + 20*(35/108) +

+ 40*(22/108) + 60*(14/108) + 100*(33/108) = 54.21


Dx = ((4-12.83)2*(14/108))+((7-12.83)2*(25/108))+((10-12.83)2*(9/108))+

+((15-12.83)2*(27/108))+((20-12.83)2*(33/108)) = 35.53

Dx = ((15-54.21)2*(9/108))+((20-54.21)2*(35/108))+((40-54.21)2*(22/108))+


+((60-54.21)2*(14/108))+((100-54.21)2*(33/108)) = 1193b = My - a Mx =54.21-(0.24108  12.83) =51.12

Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y= 0.24108x+51.12

Завдання 5.2.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість народних депутатів у фракціях ВР ", а за величину Y - "кількістю місць у найбільш важливих комітетах ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг. злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції)". Величина n=14 (кількість проаналізованих фракцій)


Фракція

Кількість народних депутатів

Кількість місць у комітетах ВР

XiYi

Xi2

Xi Yi

1 Наша Україна 103 33 3399 10609
2 КПУ 60 14 840 3600
3 СПУ 20 6 120 400
4 БЮТ 19 7 133 361
5 Регіони Укр. 47 13 611 2209
6 ППУ і Труд.Укр. 42 9 378 1764
7 СДПУ(о) 37 3 111 1369
8 Народовладдя 21 3 63 441
9 Євр. вибір 18 0 0 324
10 Дем. ініціативи 18 4 72 324
11 Агр. партії 16 1 16 256
12 НДП 15 6 90 225
13 Народний вибір 14 3 42 196
14 Поза фракційні 20 6 120 400

Сума

450

108

5995

22478Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y=0.315x – ( - 2.4)


Для перевірки ідентичності формул розраховується:

математичне очікування Mx=((103*(1/14))+(60*(1/14))+(20*(1/14))+

+(19*(1/14))+(47*(1/14))+(42*(1/14))+(37*(1/14))+(21*(1/14))+(18*(1/14))+

+(18*(1/14))+(16*(1/14))+(15*(1/14))+(14*(1/14))+(20*(1/14)) = 32,14


математичне очікування My=((33*(1/14))+((14*(1/14))+((6*(1/14))+

+((7*(1/14))+((13*(1/14))+((9*(1/14))+((3*(1/14))+((3*(1/14))+((0*(1/14))+

+((4*(1/14))+((1*(1/14))+((6*(1/14))+((3*(1/14))+((76*(1/14)) = 7,71


Dx = (((103-32.14)^2)*(1/14))+(((60-32.14)^2)*(1/14))+(((20-32.14)^2)*(1/14))+

+(((19-32.14)^2)*(1/14))+(((47-32.14)^2)*(1/14))+(((42-32.14)^2)*(1/14))+

+(((37-32.14)^2)*(1/14))+(((21-32.14)^2)*(1/14))+(((18-32.14)^2)*(1/14))+

+(((18-32.14)^2)*(1/14))+(((16-32.14)^2)*(1/14))+(((15-32.14)^2)*(1/14))+

(((14-32.14)^2)*(1/14))+(((20-32.14)^2)*(1/14)) = 572,4082


Dy = (((33-7.71)^2)*(1/14))+(((14-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14))+

+(((7-7.71)^2)*(1/14))+(((13-7.71)^2)*(1/14))+(((9-7.71)^2)*(1/14))+

=(((3-7.71)^2)*(1/14))+(((3-7.71)^2)*(1/14))+(((0-7.71)^2)*(1/14))+

+(((4-7.71)^2)*(1/14))+(((1-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14))+

+(((3-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14)) = 64,489796


середньоквадратичне відхилення Sx=23,92

середньоквадратичне відхилення Sy=8,03


коефіцієнт кореляції Rxy =(1/(23.92*8.03))*(1/14)*

*(((103-32,14)*(33-7,71))+((60-32,14)*(14-7,71))+((20-32,14)*(6-7,71))+

+((19-32,14)*(7-7,71))+((47-32,14)*(13-7,71))+((42-32,14)*(9-7,71))+

+((37-32,14)*(3-7,71))+((21-32,14)*(3-7,71))+((18-32,14)*(0-7,71))+

+((18-32,14)*(4-7,71))+((16-32,14)*(1-7,71))+((15-32,14)*(6-7,71))+

+((14-32,14)*(3-7,71))+((20-32,14)*(6-7,71)) =

= (1/(23.92*8.03))*(1/14)*2523,571 = 0,93


b = My - a Mx =7.71 - (0.315*32.14) = 2.4


Відповідно регресійне рівняння має той же вигляд: y=y=0.315x – ( - 2.4)