Refy.ru » Рефераты по экономике

Графическое решение задачи линейного программирования в экономике

Решение формализованной задачи линейного программирования графически и с помощью Excel. Получение максимальной прибыли и план выпуска продукции. План перевозок с минимальными расходами. Межотраслевая балансовая модель. Составление системы ограничений.

Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства. Особливості побудови "квадрату потенціалу". Обґрунтування розрахунків, згідно з якими підприємству "Гермес" необхідно звернути увагу на виробничий, фінансовий і маркетинговий потенціал.

Гроші та основні форми вартості

Визначення поняття “гроші”. Основні форми вартості і їх характеристики. Еволюція грошей. Функції грошей. Концепції грошей. Сучасні грошові системи. Становлення української грошової одиниці.

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обігу, вчасне виконання банками та іншими суб'єктами господарювання, фінансових зобов'язань, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.

Грошово-кредитна політика держави

Мета грошово-кредитної політики держави - реалізація системи заходів у сферах грошового обігу та кредиту. Стратегічні та проміжні цілі. Національний банк України як головний інструмент проведення грошово-кредитної політики держави. Зарубіжний досвід.

Грузия

Географическое положение Грузии, ее социальное и общественное положение на современной мировой арене. Экономическое развитие страны за период 1998–2007 гг. Приоритетные международные связи государства. Проблемы Грузии и разработка стратегии их решений.

Группировка и анализ данных

Группировка данных по группам предприятий в зависимости от средней численностью работающих и объема выпускаемой продукции. Анализ распределения сотрудников предприятия по возрасту. Расчет цепных и базисных абсолютных приростов, темпов роста и прироста.

Группировочные (факторные) и результативные признаки. Размах и коэффициент вариации

Группировка как основа научной сводки и обработки статистических данных. Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Корреляционно–регрессионный анализ, линейный коэффициент. Расчет индекса физического объема реализации товара.

Групповые дисперсии. Агрегатный индекс себестоимости

Средние затраты на 1 руб. произведенной продукции в целом по ЗАО. Структуры численности рабочих. Зависимость между урожайностью и сортом винограда в одном из хозяйств. Общий индекс затрат на производство. Уровень ряда динамики для интервального ряда.

Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

Основи малого та середнього підприємництва. Суть і система організації та принципи діяльності підприємств. Форми державної і недержавної підтримки підприємництва. Проблеми, які потребують вирішення у сфері підтримки малого і середнього підприємництва.

Державна промислова політика

Промисловість – фактор інтеграції України у світову економіку. Стратегія промислової політики держави – розвиток базових галузей промисловості. Головна мета промислової політики. Перелік пріоритетних (базових) галузей промисловості і виробництв.

Державне кредитування В Україні

Особливості державного кредитування: потреба держави в кредиті, умови угоди, цільове призначення. Умови отримання кредиту в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву: Порядок надання пільгових кредитів, терміни та суми повернення.

Державне регулювання економіки

Визначення організаційно-правового статусу, мети діяльності, основних завдань та функцій органів державної влади в Україні відповідно до чинного законодавства або інших нормативно-правових актів. Абсолютний приріст валового внутрішнього продукту країни.

Державне регулювання економіки

Політика державного регулювання економіки. Форми та функції державного регулювання економіки. Національні особливості державного регулювання. Основні форми державного регулювання. Становлення економічних функцій Української держави.

Державне регулювання економіки

Комплексні методи державного регулювання економіки. Головні принципи економічного та соціального прогнозування. Фінансово-кредитне регулювання економіки. Регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Підтримка малого підприємництва.

Державне регулювання економіки

Розгляд сутності державного регулювання цін, інфляції, підприємництва. Ознайомлення із стратегією соціально-економічного розвитку країни. Особливості проведення фінансової, структурної, інвестиційної, науково-технічної, соціальної і регіональної політики.

Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

Соціально-економічна сутність зайнятості та її особливості в умовах ринку. Аналіз державного регулювання зайнятості населення. Напрями розвитку державної політики зайнятості за видами економічної діяльності. Перспективи розвитку політики зайнятості.

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

Характеристика інвестиційно-іноваційної діяльності. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні. Застосування міжнародного досвіду державної підтримки інноваційної діяльності до умов економіки України. Заходи підтримки інвестиційно-інноваційної активності.

Державне регулювання інноваційної діяльності

Кардинальні зміни та головні акценти світової економіки початку ХХІ ст. Основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Головна мета та шляхи державного регулювання інноваційної політики. Нові аспекти вдосконалення інноваційної діяльності.

Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

Іноземні інвестиції, суть та роль в національній економіці. Стимулювання іноземних інвестицій з боку держави. Вільні економічні зони. Регіональна економічна політика. Державне управління в галузі природного середовища. Іноземне інвестування у екологію.

Державне регулювання корпоративної діяльності

Методи та інструменти державного регулювання корпоративного сектору і контролю за діяльністю учасників корпоративного сектору, відповідальні за це органи, їх права та обов'язки. Юрисдикція антимонопольного комітету України. Захист прав інвесторів.

Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

Основні характеристики паливно-енергетичного комплексу України, концепція його розвитку. Специфіка видобутку і споживання паливних та енергетичних ресурсів. Енергетична політика як центральна складова постсоціалістичних економічних реформ в Україні.

Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

Поняття та сутність державного регулювання в сільському господарстві, його правові методи. Державний вплив на сільськогосподарське підприємництво в умовах ринкової економіки. Кооперація, її особливості та шляхи вдосконалення державного регулювання.

Державне регулювання природних монополій

Поняття монополії та її види. Сутність природної монополії, її виникнення та загальна характеристика, визначальні критерії та класифікація. Регулювання природних монополій. Предмет, принципи та органи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.

Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

Структура державного регулювання ринку нерухомості в Україні, визначення недоліків та розробка шляхів вдосконалення, необхідність формування єдиної інформаційної системи. Кадастровий розподіл території України. Державна реєстрація прав на нерухомість.

Державне регулювання ринку цінних паперів

Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання. Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів. Особливості механізмів регулювання та контролю ринку.

Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

Основи формування державного замовлення та контракту в системі державного регулювання економіки. Розрахунки по виконанню державного контракту та замовлення. Відповідальність за невиконання державних контрактів на поставку продукції для державних потреб.

Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

Поняття державного замовлення і державного контракту на прикладі оборонної промисловості і ракетно-космічної галузі. Наукова основа та типи. Порядок фінансування та надання пільг виконавцям. Державне замовлення як інструмент регулювання виробництва.

Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

Теоретичні засади Державного бюджету України. Основні етапи бюджетного процесу. Основні завдання бюджетно - фінансової політики 2005 року. Аналіз соціальних видатків. Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом.

Детерминанты эффективности ценовой дискриминации

Основное понятие и виды ценовой дискриминации. Условия, при которых ценовая дискриминация способствует росту прибыли фирмы. Ценовая дискриминации по Ж. Дюпюи и А. Пигу. Типы (степени) ценовой дискриминации. Факторы, служащие основой ценовой дискриминации.

Дефицитная экономика и деформация цикла

Понятие дефицитной экономики. Механизм цикличных колебаний. Деформация цикла и финансово-структурные кризисы в экономике. Финансовые кризисы. Структурные кризисы и структурная перестройка в экономике. Деформация цикла.

Деятельность компании

Характер деятельности компании. Наиболее важные сотрудники. Финансовая база. Информационные системы менеджмента. План продаж. Уровень запасов. Выход на клиента. Бухгалтерский баланс предприятия.

Деятельность кооперативов

Понятие кооператива, его сущность и особенности, разновидности и характеристика, тенденции развития на современном этапе. Проблемы образования капитала кооперативов и распределения результатов работы с ними. Общие признаки кооперативов разных видов.

Деятельность ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

Организационно-правовая форма предприятия, его основная деятельность, имидж, рынок сбыта, масштабы производства, место, занимаемое в отрасли. Механизм доведения плана производства по цехам, формирование фонда заработной платы и его распределение.

Деятельность потребительской кооперации в годы Великой Отечественной войны

Изучение особенностей функционирования потребительской кооперации в годы ВОВ для использования имеющегося опыта преодоления кризисных состояний, при разработке концепции развития кооперации в будущем. Кредитная и сельскохозяйственная кооперации.
Страницы: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 614