Інвестиційна діяльність страхових компаній

Рефераты по экономической теории » Інвестиційна діяльність страхових компаній

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра фінансів підприємств

та страхової справи .

Реферат

на тему :

“  Інвестиційна діяльність страхових  компаній   “

                                                                       Виконав : студент 7 групи

                                                                                    3 курсу ФЕФ 

                                                                                              Вертелецький Д.Б.

                                                   


К и ї в      1 9 9 7

П л а н

Вступ                                                                                                                                            2

Розділ 1     Законодавчі особливості здійснення інвестиційної  

                      діяльності страховиками на Україні .                                              2

Розділ 2     Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної    

                      діяльності страховиками .                                                                     5

Висновки                                                                                                                                  6

С п и с о к      л і т е р а т у р и .                                                                                         7

Вступ

Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави .  В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам  , що надається страховиком страхувальнику  у грошовій формі шляхом укладання  договору страхування , можна розглядати як специфічний товар .

Слід визначити , що по-перше данний товар виступає  у грошовій формі , по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховий фонд , для якого характерний замкненний  перерозподіл фінансових ресурсів - тільки серед страхувальників  , по-трете плата страхової премії за страхове покриття означає лише право страхувальника  на отримання в майбутньому грошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку , що стався .

На відмінку від виробництва  , де спочатку провадяться затрати капіталу , а потім , при реалізації , проходить їх відшкодування , - у страховій справі страховик спочатку збирає кошти і лише потім - зазнає затрат , що пов’язані з ліквідацією збитків в міру виникнення страхових випадків . При страхуванні життя взагалі утворюється довготерміновий резерв премії під майбутні виплати .

Таким чином , завжди існує проміжок часу  , коли страховик має у своєму розпорядженні значні кошти , які мають бути інвестовані в різні галузі економіки і використані як капітал з метою отримання прибутку .

Розділ 1     Законодавчі особливості здійснення інвестиційної                        діяльності страховиками на Україні .

У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити її основні джерела . Основними з них є :

        Власні кошти  ( статутний фонд , резервний фонд , утворений з прибутку , прибуток , цільве фінансування  і надходження   ) .

        Залучені кошти  ( поточне надходження страхових  премій  , резерви внесків і відшкодувань , фонд запобіжних заходів ) .

При інвестування коштів страхової компанії в Україні керуються Законом України “ Про страхування “ .  Відповідно до статті 30 цього Закону  , “ Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності , прибутковості , ліквідності та диверсифікованості .

Перший принцип розміщення активів - принцип безпечності . Його дія повною мірою розповсюджується як на активи , що покривають страхові резерви так і на вільні активи . Данний принцип передбачає максимально надійне розміщення активів що забезпечує  їх повернення у повному  обсязі .

Другий принцип - прибутковість вкладень  . Відповідно до нього активи повинні приносити постійні і достатньо високі доходи .

Третій принцип - ліквідність вкладів . Страхова компанія повинна у будь-який час мати у розпорядженні сумму грошей  , яка б забезпечувала страхувальникам виплату обумовлених договором сум у встановлені терміни .

Четвертий принцип - деверсифікація  вкладів .  Він служить розподілу інвестиційних ризиків серед різних видів вкладів , що в свою чергу забезпечує фінансову стійкість інвестиційного портфеля страховика .

З урахуванням вище наведеного і спираючись на Закон України “ Про страхування “ можна визначити такі напрямки інвестування для страхових компаній :

        Банківські вклади та депозити .

        Нерухоме майно .

        Цінні папери , що передбачають одержання доходів .

        Цінні папери , що емітуються державою .

        Права вимоги  до перестраховиків .

        Довгострокові інвестиційні кредити .

Згідно з “ Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщення страхових резервів “ , при визначенні рівня покриття до заліку приймаються  в обме6жених обсягах такі активи  ( у відсотках до суми наявних технічних резервів і 50 % сформованого Статутного фонду ) :

        Банківські вклади (депозити ) не більше 30 % в одному банку .

        Нерухоме майно не більше 10 % .

        Іноземна валюта у вигляді платіжних документів та інших цінних паперів не більше 40 % ,  в тому числі :

            а )  акції які не котуються на фондовій біржі  - не більше 15  , з них акції одного емітента не більше - 2 % .

            б ) акції які котуються на фондовій біржі - не більше 5  % одного емітента .

            в ) облігації - не більше 5 %  .

4.  Грошові позики юридичним та фізичним особам  -  страхувальникам - не більше 30 % , втч :

а ) позики юридичним особам незабезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків - не більше 5 % , з них розмір позики окремому позикоодержувачу не повинен перевищувати  1 % .

б ) позики юридичним особам забезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків не повинені перевищувати  5 %  окремому позикоодержувачу.

5. Права вимоги до перестрахувальників - не більше 50 % обсягів страхових зобов’язань , переданих до перестрахування .

Як бачимо  , наведені вище обмеження при формуванні інвестиційного портфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікацію ризику втрати інвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності .  На мій погляд це дуже правельне рішення в умовах економічної нестабільності в нашій країні . Однак , в ціх обмеженнях , я вважаю є певні недоліки . Наприклад , обмеження по нерухомому майну - 10 % .  Виділивши у складі нерухомого майна житлові будинки   і   піднявши ліміт  наприклад до 30-40 % можна було  б досягти значних залучень капіталу в сферу будівництва житла , яке на даннний момент і необхідне  і досить прибуткове . Така форма інвестицій ( і будівництво вцілому ) є найбільш привабливою особливо для компаній , що займаються довгостроковим страхуванням . 

Для підняття авторитету і цінності національної валюти треба також обмежити ще більше обсяги вкладень коштів страховиками  в іноземну  валюту до  1-2 %  .

В Україні в силу нерозвинутості деяких видів вкладень основний доход українські страхові компанії отримали від банківських депозитів ( в 1994 році 75 % )  . Зниження відсотку по банківських депозитах спонукало страховиків до переорієнтації інвестиційних портфелів в напрямку відносно більш доходних  , але й одночасно меньш ліквідних активів.

Лише 5-10   % всіх активів склали  цінні папери банків та підприємств .Це пояснюється насамперед фактором невизначеності , що домінує в економіці .

Розділ 2   Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної                              діяльності страховиками .

 

Великий інтерес  у галузі інвестиційної політики представляє досвід країн ринкової економіки .

Так у Великобританії страхові компанії не тримають , як правило , на поточних рахунках коштів більше ніж це потребують повсякденні розрахунки . Проте в силу специфіки страхової справи може виникнути ситуація , коли страховикові негайно знадобляться кошти  . Тому певну частину , в середньому 4 - 5 % всіх активів компанії , що займаються страхуванням життя та 10 - 13 % активів компаній , що займаються ризиковими видами страхування , складають високоліквідні  короткотермінові інвестиції     ( депозити , депозитні сертифікати , казначейські зобов’язання ) , що порівняно швидко перетворюються в гроші .

Середньо та довго термінові інвестиції можна розділити на такі групи : цінні папери з фіксованим доходом . акції , нерухомість та іпотечний кредит .

Цінні папери з фіксованим доходом є основним об’єктом інвестування страхових компаній Великобританії  . Вони  є  надійним капіталовкладенням , яке забезпечує стійкий доход  і в той самий час можуть бути швидко реалізовані на ринку .

Одночасно страхові компанії інвестують кошти в звичайні акції компаній та фірм різних галузей господарства . Це пояснюється намаганям отримати більш високий доход . Також через володіння акціями певних компаній страхові компанії намагаються впливати на галузі в яких вони мають свої інтереси .

Нерухомість , як об’єкт інвестування , є дуже привабливою для страхових компаній , бо надійно захищає вкладені кошти від інфляції . Разом з тим цей вид інвестицій є дуже низьколіквідним і їх реалізація за короткий час може бути проблематичною для інвестора .

В Великобританії є дуже розповсюдженим іпотечне кредитуваня . Воно здійснюється  в сумі , що не перевищує  2 / 3 від суми яка може бути отримана від продажу майна . Данний вид інвестицій носить довготерміновий та низьколіквідний характер .

Останнім часом набуває популярності такий вид інвестицій , як купівля творів мистецтва , антікваріату , різних цінних колекцій . Це не дає  стабільного прибутку , а доход залежить виключно від  підвищення цін на данні предмети .

Висновки

 

З вищенаведеного можна зробити висновок , що найбільш доходними і стабільними є інвестиції в цінні папери з фіксованим процентом , які випускає  уряд і місцеві органи влади .  В Україні ж до останнього часу переважали банківські депозити ,  зі зменшенням банківського відсотку акценти змістились в бік  державних цінних паперів . Вцілому за деякіх умов ( завершення приватизації , стабілізація грошової одиниці )  перспективними напрямками інвестицій стануть інвестиції у акції піприємств . Для компаній які здійснють довготермінове страхування виходом зі становища моглоб бути інвестування вільних коштів в будівництво , зокрема житла  , це надало б можливість захистити зібрані кошти від інфляції на довгому періоді .

С п и с о к      л і т е р а т у р и .

       . Бланк  А.И.        Інвестиційний менеджмент , К., Ітем 1995

                                     Страховий портфель , М., Сомінтек 1996

        Харченко Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній . Фінанси України 1996 № 7 .