Refy.ru » Рефераты по этике

Искусство как категория эстетики

Реальные формы художественно-творческой деятельности человека как категория эстетики. Реализация синтеза искусств в едином художественном образе или системе образов. Основные мировоззренческие понятия нравственной личности: идеал, смысл жизни и счастья.

Искусство комплимента

Комплимент как особая форма похвалы, выражение одобрения, восхищения внешним видом человека, его манерами, удачно сказанным словом. Правила правильного реагирования на искренний комплимент. Его национальная специфика. Основные правила комплимента.

История зарождения эстетики

Исторические аспекты формирования эстетики реальной действительности или эстетики жизни, среди представителей которой называют таких великих русских мыслителей 19 века, как Белинский, Чернышевский, Добролюбов и Писарев. Философская эстетика Соловьева.

История обращения людей друг к другу в России

Возможность общаться – одно из самых больших достояний и удовольствий человека. Обращение людей друг к другу и его основная функция. Речевой этикет и его роль в современном обществе. Виды обращения и зависимость их от социальной роли говорящего.

Добро и зло как этические категории

Категории этики - добро и зло - наиболее фундаментальные понятия морального сознания, синонимы понятий "нравственный" и "безнравственный". Императивно-ценностное содержание добра и зла, две стороны одной медали. Единоборство однопорядковых начал мира.

Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Добро та зло як найважливіші категорії етики. Основні визначення категоричного імперативу. Підходи до витлумачення поняття "обов'язку". Основні види морального зла. Совість як внутрішній регулятор. Актуальність основних настанов категоричного імперативу.

Домашний и военный этикет, совершенствование одежды

Изучение предмета и методов этики и эстетики. Особенности воинской этики - совокупности правил (писаных и неписаных), которыми члены военной семьи руководствуются при отношении друг с другом. Правила выращивания цветов, подбора одежды. Домашний этикет.

Египетский этикет

Повседневный этикет. Этикет при деловых встречах. Арабский мир, несмотря на единый язык, единое вероисповедание (ислам), весьма неоднороден и представляет собой сложный конгломерат более чем 20 стран. Каждая из них имеет свои непохожие традиции, обычаи.

Екзистенціалістська естетика

Формування екзистенціалізму в російській та німецькій філософії, його популярність в Європі піся другої світової війни. Причини поступового перетворення на найпопулярнішу серед європейської інтелігенції філософсько-етичну, естетико-психологічну систему.

Естетика Середньовіччя

Особливості естетики Середньовіччя. Естетична концепція Августина Блаженного. Символ, ідеал, канон в середньовічній естетиці. Мистецтво Середньовіччя, визначення краси Цицероном в середні віки. Символіка чисел як особливе місце середньовічної символіки.

Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

Основні напрямки етики Нового часу. Концепція створення моральності - теорія "розумного егоїзму". Соціально-договірна концепція моралі Гоббса. Етика особистості у Спінози. Раціональна сутність людини – основоположна теза головної праці Спінози "Етика".

Етика ділової бесіди

Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування.

Етика і естетика, проблеми взаємодії

Етика і мораль як реальні сфери людської життєдіяльності. Естетика (чуттєвий, здатний відчувати) - наука про загальні закони художнього освоєння та пізнання дійсності, закони розвитку мистецтва, його роль в житті суспільства. Взаємодія етики та естетики.

Етика і етикет у спілкуванні

Історія виникнення і розвитку етикету. Ділова етика. Роль професійної етики у діловому спілкуванні. Особливості службового етикету. Роль іміджу. Етикет – слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності і

Етика міжнародних ділових зустрічей

Етика міжнародних ділових зустрічей. Візитні картки - засіб ділового спілкування. Домовленість про ділову зустріч. Офіційна мова. Етика ділових подарунків. Міжнародні культурні традиції та зовнішній вигляд менеджерів. Одяг для чоловіків. Одяг для жінок.

Етика та естетика

Виникнення термінів "етос", "мораль", "моральність". Схожість та різниця між поняттями. Міфологія як джерело розвитку естетичної думки. Виникнення античної естетики. Вчення відомих філософів та мислителів: Піфагора, Демокрита, Сократа та Геракліта.

Етика Ф. Нiцше

Особистість Фрідріха Ніцше, етапи його життя, суть вчення про надлюдину, зв'язок з описовою психологією. Теорія Раскольнікова у творі Ф.М. Достоєвського "Злочин і покарання". Позитивна цінність для нашого часу морального філософського дослідження Ніцше.

Етикет та його національні особливості

Вивчення етикету країн Європи: Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії. Внесок французів у формування дипломатичного протоколу. Риси, властиві національному іспанському характеру. Вироблені суспільством норми поведінки у країнах Далекого Сходу і США.

Етикет України та Росії

Вивчення історії слов’янської етики. Риси українського мовленнєвого етикету - вироблених суспільством норм поведінки. Аналіз рівнів етикету: вербального, паралінгвістичного, кінетичного, проксемічного рівеня. Особливості спілкування з росіянами.

Етичні засади діяльності працівників прокуратури

Право і мораль, їх взаємозв'язок, характерні особливості. Моральні якості і культура працівника прокуратури. Професійно-моральна деформація та її фактори. Етичні правила поведінки слідчого, керівника органу прокуратури. Кодекс професійної етики.

Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

Справедлива (етична) зарплата. Рівень доходу працівників. Участь у розподілі прибутку. Стабільність та умови праці. Відсутність стабільного прибутку. Стабілізація виробництва . Підприємницька діяльность. Зміцнення загальної стабільності в економіці.

Зміст та завдання професійної етики юриста

Поняття та завдання професійної етики юриста. Моральне правило, норма поведінки. Поняття юриспруденції, юридична етика. Особливості професії юриста, їх моральне значення. Принципи професійної етики юриста. Зміст, значення судової етики, Обов'язок судді.

Значение жестов и движений в бизнесе

Общее понятие и группы средств невербального общения. Описание значения поз, мимики, жестов и телодвижений при общении с человеком. Значения и правила жестов в бизнесе: жестикуляция рукой; жесты защиты и нападения; жесты, свидетельствующие о лжи.

Идеал красоты у различных народов

Идеал женской красоты в первобытные времена. Секреты красоты Древнего мира. Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии. Отрицание господства телесности в аскетичную и суровую эпоху христианства. Представления о красоте у народов Африки.
Страницы: 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26