Oблік реалізації цінностей і податкових зобов язань з ПДВ

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту » Oблік реалізації цінностей і податкових зобов язань з ПДВ

блік реалізації цінностей

і податкових зобов’язань з ПДВ


Бухгалтерський облік реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей нематеріальних активів виконаних робіт і наданих послуг ( далі - цінності) з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) і переходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. № 869 на облік реалізації цінностей за моментом їх відвантаження (способом нарахування) в методології бухгалтерського обліку реалізації цінностей та податкових зобов’язань з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і головне принципово змінився. Бухгалтери були поставлені перед необхідністю перейти на ускладнений облік та самостійно вносити в нього відповідні зміни без достатньої теоретичної і практичної підготовки.

В статті розглядається облік реалізації цінностей що оприбутковуються за фактичною собівартістю або за купівельними цінами з врахуванням нормативних документів опублікованих за станом на 1 вересня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкових зобов’язань з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів що діють до 1.01. 99 р. з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку реалізації цінностей та пов’язаних з нею податкових розрахунків з ПДВ а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дається в розумінні його автором.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації. Для покращення наглядності прикладів і бухгалтерських записів цифри в прикладах та їх рішеннях даються з округленням до цілих гривень

1. При організації і веденні бухгалтерського обліку реалізації цінностей та розрахунків з ПДВ необхідно виходити в першу чергу з наступних положень Закону:

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт послуг) вважається дата яка припадає на податковий пе­ріод протягом якого відбувається будь-яка з подій що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт послуг) що підлягають продажу а у разі продажу товарів (робіт послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника по­датку а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів а для робіт (послуг) - дата оформлення документа що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку (ст. 7.3.1).

До 1 січня 1999 р. датою виникнення податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт послуг) - є дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів ( ст. 11.11).

Належна до сплати сума податку на додану вартість за відвантаженими але не оплаченими товарами включається до податкового зобов’язання наступних звітних періодів на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платників податку до 1 січня 1999 р. ( ст. 11.8. п.3 ).

2. Бухгалтерський облік господарських операцій з реалізації цінностей і пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ розглядається без застосування рахунків 18 "Валові витрати" і 48 "Валові доходи" з наступних мотивів:

1. Підприємство має право не застосовувати в бухгалтерському обліку рахунки 18 і 48 введені до плану бухгалтерських рахунків для потреб податкового обліку валових витрат і валових доходів.

2. Застосування рахунків 18 і 48 ускладнює без потреби бухгалтерський облік і затруднює його розуміння та вивчення. Крім того до введення цих рахунків необхідна докорінна перебудова облікових регістрів (журналів-ордерів нагромаджувальних відомостей машинограм і інших ) здійснити яку більшість бухгалтерів-практиків самостійно не можуть. Пов’язано все це зі значними затратами часу та коштів.

3. Введення рахунків 18 і 48 без попередньої розробки до них на державному рівні єдиної системи аналітичного обліку розрахованого на складання декларації про прибуток підприємства недоцільне бо жодної користі не дасть.

4. Автор переконаний що поєднювати системний бухгалтерський облік з несистемним податковим обліком валових витрат і валових доходів не можливо і не допустимо. Тому що не можна одночасно визначати і відображати в бухгалтерському обліку реалізацію і фінансові результати за двома признаками: за відвантаженням цінностей і за подією що відбулася раніше. Отже одні внутрішні записи по дебету і кредиту рахунків 18 і 48 лише в синтетичному обліку недоцільні.

Не застосовується в бухгалтерських записах також рахунок 61 “Розрахунки по авансах”. На думку автора цей рахунок був необхідний при обліку реалізації цінностей за касовим способом. З введенням за Законом для оподаткування події що відбулася раніше та обліку реалізації цінностей за відвантаженням застосування рахунку 61 стало недоцільним. Облік розрахунків з покупцями і замовниками безпосередньо на рахунку 62 (45) та інших сприяє посиленню контролю за своєчасністю та повнотою розрахунків дозволяє уникнути проміжних записів в синтетичному обліку по дебету і кредиту рахунку 61 а головне спростити аналітичний облік розрахунків та знизити трудомісткість бухгалтерського обліку.


Загальне схема обліку реалізації цінностей


3. При організації і веденні бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей треба виходити зі змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні від 3.04.93 р. № 250 п. 72 затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 : "Датою реалізації продукції товарів (робіт послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції товарів підписання документів про виконані роботи надані послуги".


Враховуючи відносну новизну обліку реалізації цінностей за відвантаженням ( способом нарахування ) та особливості бухгалтерського обліку податкових зобов’язань з ПДВ наводимо загальну схему бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей (рис. 1)

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей

20, 40, 41 і інші


46


62

1. 1/1.
2.

67-14. 44.
50,51
3.
685. 555.

80


80


6.
7.

4. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку відвантаження і реалізації цінностей:

1. Списання відвантажених (відпущених) цінностей із підзвіту матеріально відповідальної особи за фактичною собівартістю або обліковими купівельними цінами.

2. Відображення в обліку реалізації цінностей відвантажених або відпущених покупцям і замовникам за безготівковим розрахунком за відпускними (продажними) цінами включаючи ПДВ.

3. Реалізація цінностей за готівкові грошові кошти здані в касу підприємства або безпосередньо на розрахунковий рахунок в банку.

4. Списання нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ що виникло при надходженні передоплати від покупця (замовника) п.п. 5 7.

5. Відрахування ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 6 7 9).

6. Списання прибутку за місяць.

7. Списання збитків за місяць.

Записи 1 2 4 5 6 і 7 застосовуються на підприємствах що здійснюють виробничу оптово-збутову та торговельно-посередницьку діяльність.

При поверненні покупцями (замовниками) відвантажених (відпущених) цінностей торговельне підприємство одночасно з оприбуткуванням повернених цінностей за обліковими цінами повинно сторнувати суму їх реалізації записом на рахунках: Дт 62 - Кт 46 - сторнувальним червоним записом на відпускну вартість повернених цінностей. При визначенні суми обороту з реалізації цінностей за даними товарних звітів складів і аналітичного обліку із суми обороту по креди­ту рахунку 46 "Реалізація" необхідно виключити відпускну ( продажну) вартість повернених цінностей.

Облік відвантаження і реалізації цінностей на виробничих оптово-збутових і посередницьких підприємствах що обліковують цінності за фактичною собівартістю (купівельними цінами) розглянемо на наступному прикладі.

5. Приклад 1. На відображення в обліку відвантаження цінностей зі складу після передоплати їх покупцем (замовником) що обліковуються за фактичною собівартістю або купівельними цінами.

1. Підприємство отримало передоплату за цінності що за угодою повинні бути відвантажені (відпущені) покупцю (замовнику) в сумі 2400 грн.

2. Відвантажено цінності покупцю (замовнику). За товарним документом значиться:


Цінності за договірними відпускними цінами 2000 грн.
Відпускна вартість за угодою 2000 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 2000 400 грн.
До оплати покупцем (замовником) 2400 грн.

3. Цінності списуються із підзвіту матеріально відповідальної осо­би за фактичною собівартістю або за купівельними цінами в сумі 1700 грн.

3а даними прикладу 1 необхідно зробити записи на бухгалтерських рахунках :

1. На суму передоплати цінностей що надійшла від покупця (замовника) - 2400 грн.:

1.1. Дт 51 - Кт 62 - 2400

1.2. Одночасно відображається в обліку виникнення зобов’язання з ПДВ – 400 грн. :

Дт 67-1 "3 податкових зобов’язань"

Кт 68 субрахунок "3 податку на додану вартість розрахунковий період якого настав" – 400 (п. 7).

2. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи відвантажені покупцю (замовнику) цінності за фактичною собівартістю (обліковими купівельними цінами) - 1700 грн.:

2.1. Дт 46 - Кт 40 41 і ін. - 1700

2.2. Одночасно відображається в обліку реалізація відвантажених цінностей за договірними цінами включаючи ПДВ - 2400 грн.:

Дт 62 - Кт 46 - 2400

3. Списуються нараховані податкові забов’язання з податку на додану вартість – 400 грн. (оп. 1.2):

Дт 46 - Кт 67-1 "3 податкових зобов’язань" - 400

4. Відображається в обліку фінансовий результат від реалізації відвантажених цінностей ( Кт 46 - 2400 минус Дт 46 - 1700 + 400) - 300 грн. :

Дт 46 - Кт 80 - 300

Записи в обліку на виникнення і погашення податкових зобов’язань з ПДВ при відвантаженні цінностей після їх передоплати (Дт 67-1 - Кт 68 і Дт 46 - Кт 67-1 оп.1.2 і 3) доцільно робити по підсумку облікових записів за місяць.

6. У тому разі коли оплата цінностей здійснена покупцем (замовником) після їх відвантаження зі складу за даними прикладу 1 записи на бухгалтерських рахунках будуть наступними :

1. Дт 46 - Кт 40 41 і ін. - 1700

2. Дт 62 - Кт 46 - 2400

3. Дт 46 - Кт 68 - 400

4. Дт 46 - Кт 80 - 300

5. Дт 51 - Кт 62 - 2400

Згідно зі змінами внесеними до Закону України "Про податок на дода­ну вартість" (п. 1) до 1 січня 1999 р. належна до сплати сума ПДВ за відвантаженими але неоплаченими цінностями включається до податкових зобов’язань наступних звітних періодів на які припадає надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку а за наявності від’ємної різниці сума податку зараховується рівними частинами у зменшення податкових зобов’язань таких платників податку у звітних періодах що настають після 1.10.97 р. (ст.11.8 п.3).

До 1 січня 1999 р. виникнення податкових зобов’язань з ПДВ від сум передоплат отриманих від покупців відображається в обліку як показано в п. 5 а цінностей відвантажених без передоплат - як показано в п. 6. ПДВ від суми реалізованих але не оплачених цінностей повинен відноситись на кредит рахунку 68 субрахунок "3 податку на додану вартість розрахунковий період якого не настав" ( Дт 46 - Кт 68).


Облік податкових зобов’язань з ПДВ


8. У зв’язку з тим що протягом місяця в обліку відображається реалізація відвантажених (відпущених) цінностей передоплата яких покупцями (замовниками) здійснена і не здійснена зобов’язання з податку на додану вартість від суми реалізації цінностей за звітний місяць складаються із трьох частин:

1. Сума нарахованих податкових зобов’язань від сум одержаних передоплат ( Дт 67-1 - Кт 68).

2. Сума податкових зобов’язань від вартості цінностей відвантажених покупцям і замовникам з наступною оплатою що в звітному місяці оплачені розрахунковий період яких настав ( Дт 46 - Кт 68).

3. Сума нарахованих податкових зобов’язань від вартості цінностей відвантажених протягом звітного місяця з наступною оплатою що в даному місяці покупцями і замовниками не оплачені а тому розрахунковий період для них не настав (Дт 46 – Кт 68).

Інструкцією з бухгалтерського обліку ПДВ та іншими нормативними документами не встановлено як повинні визначатись суми ПДВ розрахунковий період якого настав і не настав яка кореспонденція рахунків в цьому разі має бути.

9. Вважаємо що найбільш доцільно всю суму ПДВ на цінності відвантажені і оплачені та після їх відвантаження не оплачені списувати по підсумку за місяць з рахунку 46 "Реалізація" двома бухгалтерськими проводками:

1. Дт 46 "Реалізація" - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ нарахованих при надходженні передоплат за цінності від покупців і замовників ( п. п. 3 4 20).

2. Дт 46 "Реалізація" - Кт 68 субрахунок "З податку на додану вартість розрахунковий період якого не настав" - на суму податкових зобов’язань з ПДВ на цінності відвантажені протягом місяця без попередньої оплати що в звітному місяці оплачені і не оплачені ( вся сума ПДВ з обороту по реалізації цінностей за вирахуванням сум ПДВ з передоплат: Дт 46 - Кт 67- 1.

Тільки після цих двох записів за даними облікових регістрів що ведуться по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших банківських рахунків необхідно визначити суму ПДВ на цінності відвантажені (реалізовані) на умовах наступної оплати що оплачені в звітному місяці і скласти бухгалтерську проводку на обчислену суму ПДВ:

Дт 68 субрахунок "З податку на додану вартість розрахунковий період якого не настав"

Кт 68 субрахунок "З податку на додану вартість розрахунковий період якого настав"

Таким чином зобов’язання з податку на додану вартість від суми відвантажених цінностей і покупцями та замовниками в звітному місяці не оплачених залишиться як сальдо на рахунку 68 субрахунок "З податку на додану вартість розрахунковий період якого не настав". В наступні звітні періоди ця сума ПДВ буде відображена в обліку після надходження платежів від покупців і замовників як податкове зобов’язяння з ПДВ по кредиту субрахунку "З податку на додану вартість розрахунковий період якого настав" ( Дт 68 - Кт 68 ).

Очевидно що в цьому разі в обліковому регістрі по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок " і інших банківських рахунків повинні бути виділені суми оплат цінностей покупцями і замовниками в тому числі ПДВ в двох частинах:

1. З оплати і передоплати цінностей що підлягають відвантаженню покупцям і замовникам.

2. З оплати цінностй відвантажених покупцям і замовникам на умовах наступної оплати.

10. Передбачений пунктом 12.9.1 Змін та доповнень до Інструкції додатковий запис Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов’язань" на суму податку на додану вартість від вартості відвантажених (реалізованих) цінностей без попередньої оплати на наш погляд методологічно недоцільний і з облікової точки зору недоречний. Далі в Інструкції вказується що після оплати відвантажених цінностей рахунок 67-1 дебетується в кореспонденції з кредитом рахунку 68 субрахунок "З податку на додану вартість" причому не уточняється якого ПДВ розрахунковий період якого настав чи не настав.

Тому при обліку податкових розрахунків з ПДВ слід мати на увазі наступне:

1. Вказаний вище запис (Дт 46 - Кт 67-1) відповідно до статті 11 п.

Страницы: 1 2 3 4 5 6