Вказівки до оформлення дипломних робот

Рефераты по делопроизводству » Вказівки до оформлення дипломних робот

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний технічний університет

Методичні вказівки

до виконання дипломних проектів (робіт)

для студентів всіх спеціальностей

Вінниця - 2002

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / Уклад. В.В.Кухарчук О.Г.Ігнатенко. - Вінниця 2002. - с. Укр. мовою /

У методичних вказівках подається методологія виконання дипломних проектів (робіт) у вузі. Наведено загальні методичні вказівки щодо змісту та оформлення проектів (робіт).

Призначені для студентів всіх спеціальностей

Укладачі: Василь Васильович Кухарчук

Олександр Григорович Ігнатенко

Редактор

Коректор

Відповідальний за випуск

ВСТУП

Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломне проектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).

Дипломне проектування – це творча самостійна робота під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі користуватись науково-технічною літературою математичними методами обчислювальною технікою.

Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу і розрахунку конкретної системи пристрою елемента автоматики або інформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно переслідується і навчальна мета що полягає в систематизації закріпленні та розширенні теоретичних та практичних знань студента більш глибокому вивченні спеціального розділу окремих дисциплін.

Проект вважається виконаним коли пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.

Відповідальність за правильність прийнятих рішень обгрунтувань розрахунків та якість оформлення несе студент – автор проекту (роботи).

Відомості якими необхідно керуватися при виконанні схем текстової інформації наведені в стандартах а також в іншій технічній літературі. Багато стандартів обновились з¢явилися нові стандарти (ДСТУ) по умовному позначенню елементів цифрової та аналогової техніки оформленню текстової програмної та схемної документації.

Все це ускладнює роботу студентів при розробці дипломного проекту і по завершенні роботи при оформленні пояснювальної записки та графічної частини до нього.

В даних методичних вказівках систематизовані основні положення дер-жавних стандартів по оформленню дипломних проектів (робіт).

Викладення матеріалу методичних вказівок подано у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Технічне завдання

Самим першим документом який розробляється є технічне завдання.

Технічне завдання (ТЗ) є основним вихідним документом для розробки продукції і технічної документації на неї.

В діючій рекомендації на „Система разработки и поставки продукции на производство. Часть II. Р50-601-5-89” в додатку 6 викладені положення щодо змісту і оформленню ТЗ.

ТЗ оформлюють у відповідності до вимог стандарту ГОСТ2.105-95 на аркушах формату А4 з однієї сторони як правило без рамки основного напису і додаткових граф до нього. Номера сторінок проставляють у верхній частині аркуша справа.

ТЗ як правило складається із наступних розділів:

- назва і галузь застосування;

- підстава для проведення робіт;

- мета та призначення;

- технічні вимоги:

1) склад продукції і вимоги до змісту;

2) вимоги надійності;

3) умови експлуатації;

4) естетичні і ергономічні вимоги;

5) вимоги безпеки охорони здоров’я і природи;

6) вимоги технологічності і метрологічного забезпечення;

7) вимоги до маркування і пакування;

8) вимоги до транспортування і зберігання;

- економічні показники;

- стадії і етапи розробки;

- порядок контролю і приймання.

Технічне завдання затверджується на кафедрі та узгоджується в провідній організації.

Зразок виконання титульного листа ТЗ наведено в додатку А.

1.2 Пояснювальна записка

Пояснювальна записка (ПЗ) – документ який містить техніко-економічні обгрунтовані рішення при розробці принцип дії необхідні розрахунки тощо.

ПЗ складається на аркушах формату А4 а необхідні схеми креслення виконуються на аркушах любих форматів встановлених ГОСТ 2.301.

Детальна інформація щодо оформлення ПЗ викладена в розділі 2.

1.3 Відомість проекту

Відомість проекту – текстовий конструкторський документ який містить перелік документів що входять в проект. Відомість проекту складають за формами 8 і 8а стандарту ГОСТ 2.106-96 тільки для дипломних проектів і розміщують першим аркушем за обкладинкою.

1.4 Позначення документа

Кожний документ повинен мати своє унікальне позначення відповідно до рекомендацій методкабінету ВДТУ (додаток Б).

З метою спрощення компонування допускається окремо виконані малоформатні текстові та графічні документи проекту (відомість проекту пояснювальна записка технічне завдання специфікації окремі схеми чи креслення переліки елементів тощо) брошурувати в єдиний збірник починаючи з відомості проекту.

2 ЗМІСТ ТА ОБ’ЄМ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

За своїм змістом пояснювальна записка (ПЗ) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на дипломне проектування.

ПЗ містить у собі ряд обов’язкових складо­вих частин перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілю спеціальності.

Орієнтовний порядок подання обов"язкових складових частин ПЗ і їх об'єм:

І - титульний лист;

2 - завдання;

3 - зміст;

4 – анотація державною та іноземною мовами 2;

5 - вступ 3-5;

6 - основна (технічна) частина:

6.1 – техніко-економічне обґрунтування 8-12;

6.2 – дослідження об’єкта 3-5;

6.3 – розробка структурної і (або) функціональної схеми 20-30;

6.4 – розробка електричної схеми 15-20;

6.5 - математичне та програмне забезпечення 5-10;

6.6 - розрахунок надійності та ефективності 5-10;

6.7 – охорона навколишнього середовища 5-10; 6.9 - організаційно-економічний розділ 10-15;

7 - висновки 3-5;

8 - список літератури;

9 - додатки.

Дозволяється вводити нові частини за вказівкою керівника.

Об’єм ПЗ повинен складати 80-100 стор. машинописного тексту на аркушах фор­мату А4 (210 х 297 мм) причому об’єм технічної частини повинен складати не мен­ше 70 % всієї записки. Додатки до вказаного об’єму не входять.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ

ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Основні положення установлюють форму розміри розміщення та порядок заповнення основних документів в дипломних проектах і повністю відповідають вимогам діючих стандартів до конструкторської документації.

Пояснювальна записка та графічна частина до дипломного про­екту (дипломної роботи) як і будь-яка конструкторська документація до якої можуть входити текстові схемні програмні та інші документи оформляються на аркушах білого паперу певних розмірів які носять назву формати.

3.1 Міждержавний стандарт ГОСТ 2.301-68 встановлює такі основні формати які можуть бути використані при оформленні пояснювальної записки та інших документів:

- АІ = 841 · 594 мм ± 3 0 мм;

- А2 = 420 · 594 мм ± 2 0 мм;

- АЗ = 420 · 297 мм ± 2 0 мм;

- А4 = 210 · 297 мм ± 2 0 мм.

3.2 Графічна частина виконується лініями які мають відповідну товщину і форму (міждержавний стандарт ГОСТ 2.303-68).

3.3 Всі надписи на схемах графіках та інших документах якщо вони виконуються вручну повинні виконуватись креслярським шрифтом чорним кольором згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-85.

3.4 На документах дипломних проектів на всіх форматах незалежно від їх орієнтації повинна бути рамка робочого поля документа яку виконують суцільною товстою лінією відступаючи від лівого краю аркуша – 20 мм від інших - 5 мм. Для дипломних робіт – виконувати відповідно до таблиці 4.1.

3.5 Всі документи дипломного проекту повинні мати основний напис і додаткові графи до нього за винятком титульного листа індивідуального завдання та окремих додатків.

Форма розміри зміст і порядок заповнення основного напису і до- даткових граф до нього викладені в міждержавному стандарті ГОСТ 2.104-68.

Стандартом установлено три форми основного напису:

- форма 1 (55 х 185 мм) - для перших аркушів схем;

- форма 2 (40 х 185 мм) - для перших аркушів текстових документів;

- форма 2а (15 х 185 мм) - для наступних аркушів схем і текстових документів.

Розміщують основний напис унизу справа рамки робочого поля.

Порядок заповнення граф основного напису (див. додаток ):

- в графі 1 вказують найменування виробу яке записують в називному відмінку однини. На першому місці записують іменник (Повторювач емітерний ). Нижче записують найменування документа шрифтом меншого розміру (Схема електрична принципова ). Слова не переносять і в кінці найменувань крапку не ставлять;

- в графі 2 вказують позначення документа відповідно до вказівки ВДТУ (п. );

- в графі 3 позначення матеріалу деталі (цю графу заповнюють тільки на кресленнях деталей);

- в графі 4 вказують літеру згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.105-68 яка відповідає стадії розробки документа наприклад: ескізний проект - Е технічний проект - Т учбовий проект - У;

- в графі 5 вказують масу виробу в кілограмах без одиниці вимірювання кг (якщо одиниця вимірювання інша то пишуть);

- в графі 6 вказують масштаб:

а) натуральна величина 1:1;

б) масштаби зменшення - 1:2 1:2.5 1:4 1:5 1:10;

в) масштаби збільшення - 2:1 2.5:1 4:1 5:1 10:1;

- в графі 7 вказують порядковий номер аркуша (на документах які складаються тільки з одного аркуша графу не заповнюють);

- в графі 8 вказують загальну кількість аркушів в документі;

- в графі 9 - індекс підприємства (ВДТУ група ІАТ-97 );

- в графі 10 - характер роботи того хто підписує документ (для дипломного проекту - Розробив Керівник Консультант Н.контроль Рецензент Затвердив );

- в графах 11 12 - прізвища (без скорочення) та підписи (ручкою з чорною пастою) осіб які підписують документ;

- в графі 1З - дата підписання документа;

- графи 14 ... 18 - для внесення змін відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ 2.503-74.

Додаткові графи (19-25) розміщують зліва за межами рамки робочого поля. В дипломних проектах ці графи не заповнюють.

Додаткова графа 26 має розміри 70 х 14 мм. В цій графі вказують позначення документа. Для форматів А4 і більших розміщених горизонтально дану графу повертають на 180° та розміщують в лівому верхньому куті рамки. Для форматів більше А4 і розміщених вертикально графу повер­тають на 90° проти годинникової стрілки і розміщують в правому верхньому куті рамки.

4 ВІДМІННІСТЬ СТАНДАРТІВ ГОСТ 2.105-95 І ДСТУ 3008-95

В таблиці 4.1 наведено відмінність правил оформлення документів викладених в стандартах ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95.

Таблиця 4.1 – Відмінність стандартів ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95

ДП - відповідно ГОСТ 2.105-95 ДР – відповідно ДСТУ 3008-95
1 Документацію оформляють на стан-дартних аркушах паперу з однієї сторони 1 Так же
2 Наявність відомості проекту

2 Документ відсутній

3 Наявність рамок і основних написів в ПЗ і кресленнях 3 Відсутні в ПЗ
4 Відступи тексту від рамки: зверху і знизу не менше 10 мм; зліва і справа не менше 3 мм. Абзац – 5 знаків. 4 Відступи від країв аркуша: звершу, знизу і зліва – 20 мм: справа – 10 мм. Абзац – 5 знаків.
5 Нумерація сторінок ПЗ в графі 7 основ-ного напису, починаючи з змісту 5 Нумерація сторінок в правому верхньому куті

6 Всі заголовки ПЗ виконують з абзацу малими буквами починаючи з великої, за виключенням змісту і додатків, які вико-нують посередині рядка

6 Заголовки структурних частин, роз-ділів великими буквами посередині рядка, всі інші з абзацу малими бук-вами починаючи з великої. Додатки малими буквами посередині

7 Примітка – Текст...

продовження.

Примітки

1 Текст...

продовження.

2 Текст...

продовження.

7 Примітка. Текст...

продовження.

Примітки:

1 Текст...

продовження.

2 Текст...

продовження.

Нижче викладені вимоги щодо оформлення дипломних проектів.

На наявність відмінності від оформлення дипломних робіт звернено увагу словами (для ДР див.таблицю 4.1).

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

5.1 Загальні правила

Пояснювальна записка відноситься до текстових документів які містять інформацію подану в основному технічною мовою та графічну інформацію у вигляді ілюстрацій.

Ілюстраціями можуть бути фрагменти схем графіки фотографії тощо.

Частина інформації може бути представлена у вигляді формул.

Цифрову інформацію частіше представляють у вигляді таблиць. Пояснювальну записку оформлюють на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 машинописним способом.

Текст друкують через 1 5 інтервали напівжирною стрічкою чорного кольору.

При використанні комп'ютерної техніки шрифт повинен бути близьким до машинописного простим прямим одного типу (без виділення і підкреслення ) і розміром не менше 2 5 мм (Word –№14).

Ілюстрації дозволяється виконувати тушшю простим олівцем графічними редакторами.

ВИКОРИСТОВУВАТИ КСЄРОКОПІЇ (СКАНІРУВАННЯ)– СУВОРО ЗАБОРОНЕНО! Тільки в оглядовій частині проекту допускаються чіткі відредаговані копії.

Кожен аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку робочого поля і основний напис. Текст розміщують таким чином щоб відстань від рамки робочого поля становила: зліва і справа – не менше 3 мм; зверху і знизу – не менше 10 мм; абзац – 15-17 мм або дорівнювати п'яти знакам (для ДР див.таблицю 4.1).

Скорочення слів – відповідно до чинних стандартів. Помилки виправ-ляють зафарбовуванням білим коректором і нанесенням на тому ж місці вип-равленого тексту.

Назви складових частин чи розділів записують у вигляді заго­ловків. Заголовки повинні бути короткими і відповідати тематиці викладеного матеріалу. Перенесення слів у заголовках не допуска­ються. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень то тоді їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом 3 інт. між текстом і заголовком 3-4 інт. між заголовками – така як по тексту.

Не дозволяється залишати заголовок без тексту на попередній сторінці.

5.2 Титульний лист

Титульний лист - це заголовний лист документа (його обкладинка) і в загальну кількість аркушів не входить. На ньому виконана рамка робочого поля і заповнюють відповідно до додатку (Вказівка ВДТУ №30 від 11 березня 2001 р.).

Титульний лист дипломної роботи виконують відповідно до додатку

(Вказівка ВДТУ №30 від 11 березня 2001 р.).

5.3 Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання на дипломний проект чи дипломну роботу видається на спеціальному бланку випускаючої кафедри (додаток ) і розміщу-ється за титульним листом. В загальну кількість аркушів не входить.

В завданні формулюють тему проекту вказують вихід­ні дані до проекту перелік питань що належить розроби­ти перелік графічного матеріалу який необхідно представити в результаті розробки. Наводиться календарний план роботи по етапах проектування.

На основі індивідуального завдання студентом у взаємодії з керівником проекту розробляється технічне завдання (ТЗ) яке розміщується у першому додатку ПЗ.

5.4 Зміст

Зміст є першим аркушем документа на якому виконують основний напис за формою 2 (40 х 185 мм) на наступних аркушах - за формою 2а (15 х 185 мм). Додатки можуть мати іншу форму (для ДР див.таблицю 4.1).

Нумерацію на даній і наступних сторінках проставляють в основному написі (для ДР див.таблицю 4.1). Нумерація сторінок повинна бути прохідною.

До змісту включають всі заголовки (без змін !) які є в документі і додатки за формою:

Зміст

Анотація........................................................................................................4

Annotation.......................................................................................................5

Вступ..............................................................................................................6

1 Заголовок першого розділу......................................................................8

1.1 Заголовок першого підрозділу першого розділу...................................8

1.2 Заголовок другого підрозділу першого розділу...................................15

2 Заголовок другого розділу.......................................................................20

2.1 Заголовок першого підрозділу другого розділу..................................20

2.1.1 Заголовок першого пункту першого

підрозділу другого розділу..........................................................................20

2.2 Заголовок другого підрозділу другого розділу

і т.д...............................................................................................................29

Висновки......................................................................................................50

Список літератури....................................................................................53

Додаток А Найменування першого додатка.........................................55

Додаток Б Найменування другого

додатка і т.д..........................................................................57

5.5 Анотація

Анотацію розміщують після змісту з нової сторінки.

Анотація державною мовою виконується з заголовком “Анотація ” – з абзацу (для ДР див.таблицю

Страницы: 1 2 3 4