ЗНО физика 2009 с ответами

ЗНО » ЗНО физика 2009 с ответами

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з фізики

№ і зміст завдання Правильна відповідь

1. Рух тіла описано рівнянням х = 4 - Зt + 2t2, де всі величини виражено в одиницях SI. Визначте проекцію швидкості тіла на вісь ОХ через 2 секунди після початку руху.

А - 6 м/с Б 5 м/с В 6 м/с Г 8 м/с

Б

2. За поданим графіком залежності координати тіла від часу визначте можливий графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу.


A

3. Вантаж масою 5 19 кг підвішено до невагомих стержнів (див. рисунок). З'єднання у точках А В С є шарнірними. Довжина стержня АВ становить 70 см довжина стержня ВС -35 см. Визначте силу що стискає стержень АВ. Уважайте що g = 10 м/с2 корінь квадратний з 3 дорівнює 1 73.

A 20 Н
Б 30 H
В 50 H
Г 60 H


Г

4. Брусок тягнуть угору похилою площиною. Рух бруска є рівномірним. Визначте ККД цієї похилої площини якщо її довжина дорівнює 0 5 м а висота — 0 2 м. Результати зважування бруска подано на фото розміщеному праворуч. Уважайте що g - 10 м/с2.

A 85%
Б 80%
В 75%
Г 50%


Б

5. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

В

6. Повітряну кулю об'ємом 200 м3 наповнено теплим повітрям. Куля з підвішеним до неї вантажем плаває на невеликій висоті над землею де густина зовнішнього повітря дорівнює 1 3 кг/м3. Загальна маса оболонки кулі та вантажу що підвішений до кулі становить 100 кг. Визначте густину повітря всередині кулі.

А 1,25 кг/м3 Б 0,8 кг/м3 В 0,5 кг/м3 Г 0,05 кг/м3

Б

7. Визначте під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.
A Ізохорний процес
Б Ізотермічний процес
В Адіабатний процес
Г Ізобарний процес

A

8. Початковий об'єм газу становить 60 л. Визначте яким стане об'єм цієї маси газу якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К а тиск зменшиться в 2 рази.

А 20 л Б 45 л В 80 л Г 180 л

Г

9. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 0С а температура холодильника становить 7 0С. Визначте яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу щоб машина виконала корисну роботу що дорівнює 5 2 кДж.

А 0,07 кДж Б 3,4 кДж В 5,27 кДж Г 8 кДж

Г

10. Відносна вологість повітря в закритому балоні дорівнювала 60% за температури 30 0С. Визначте відносну вологість повітря в балоні після охолодження повітря до 11 0С.

Температура, 0С Густина насиченої водяної пари, г/м3
11 10
30 30

A 20%
Б 60%
В 66%
Г 100%


Г

11. Уважаючи електричне поле у проміжку між контактами батареї гальванічних елементів «Крона» однорідним визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами становить 6 мм.

А 9 В/м Б 540 В/м В 1,5 кВ/м Г 9 кВ/м

В

12. Два конденсатори ємністю 10 мкФ і 20 мкФ були з'єднані у батарею за схемою зображеною на рисунку 1. Потім ці самі конденсатори з'єднали за схемою зображеною на рисунку 2. Визначте як змінилася ємність батареї конденсаторів у результаті такої зміни їхнього з'єднання.

A збільшилася у 4,5 раза
Б збільшилася у 4 рази
В зменшилася у 4 рази
Г зменшилася у 4,5 раза


A

13. Два однакових конденсатори заряджені до напруги 200 В. Один із них розрядили за допомогою резистора. У результаті протікання розрядного струму резистор нагрівся на 5 0С. Інший конденсатор розряджають через два такі самі резистори з'єднані паралельно. На скільки градусів нагріються резистори у другому випадку? Уважайте що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію резисторів.

А 25 0С Б 10 0С В 5 0С Г 2,5 0С

Г

14. Ділянка електричного кола складається з трьох однакових резисторів та вимикача (див. рисунок). Коли вимикач розімкнено опір ділянки дорівнює 6 Ом. Визначте яким буде опір ділянки електричного кола після замикання вимикача.

A 3 Ом
Б 4,5 Ом
В 6 Ом
Г 9 Ом


Б

15. Досліджуючи вольт-амперну характеристику суцільного шматка матеріалу отримали зображений на рисунку результат. Визначте який це міг бути матеріал.

A Алюміній
Б Залізо
В Слюда
Г Кремній


Г

16. Електрична лампа ліхтаря з вольфрамовою ниткою розжарення що живиться від акумулятора напругою 12 В має потужність 24 Вт. Обчисліть кількість електронів які проходять через нитку розжарення лампи щосекунди. Елементарний електричний заряд дорівнює 1 6 • 10 -19 Кл.

А 0,8 • 10 19 Б 1,25 • 10 19 В 1,6 • 10 19 Г 3,2 • 10 19

Б

17. Мідний провідник маса якого дорівнює 2 г довжина - 10 см уміщений горизонтально в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму яка повинна бути у провіднику щоб він "завис" у магнітному полі. Уважайте що g - 10 м/с2.

А 0,1 А Б 10 А В 20 А Г 10 000 А

Б

18. У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1 7 кГц. Визначте довжину хвилі якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

А 5 см Б 20 см В 58 см Г 580 см

Б

19. Посудина з водою у дні якої є невеликий отвір здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає. Визначте яким буде період коливань коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази.

А 16 с Б 1 с В 4 с Г 2 с

Г

20. Частота вільних коливань у коливальному контурі з ідеальних конденсатора та котушки дорівнює 2 кГц. Ті самі конденсатор і котушку з'єднали послідовно та підключили до джерела змінного струму. Визначте як змінюватиметься амплітудне значення сили струму Im в колі якщо частоту змінного струму повільно збільшувати від 1 до 3 кГц. Амплітуда напруги є сталою.
A Im весь час зростатиме
Б Im весь час зменшуватиметься
В Im зростатиме а потім зменшуватиметься
Г Im зменшуватиметься а потім зростатиме

В

21. Індуктивність котушки коливального контура дорівнює 20 мГн. Визначте ємність конденсатора якщо максимальна напруга на ньому становить 80 В а максимальна сила струму в котушці дорівнює 2 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

А 2,5 мкФ Б 7,5 мкФ В 12,5 мкФ Г 20 мкФ

В

22. Увечері від хлопчика що знаходиться неподалік ліхтарного стовпа на землі утворилася тінь. Якщо хлопчик відійде на 1 м від ліхтарного стовпа тінь хлопчика стане довшою на 50 см. Визначте висоту ліхтаря над землею якщо зріст хлопчика дорівнює 1 5 м. Ліхтар закріплено на верхівці стовпа.

А 3 м Б 3,5 м В 4 м Г 4,5 м

Г

23. Тіло отримало внаслідок теплопровідності кількість теплоти Q і внаслідок випромінювання втратило енергію 2Q/3. Визначте як змінилася маса спокою тіла. Швидкість світла у вакуумі дорівнює с. 
A зменшилася на Q/3c2
Б зменшилася на 5Q/3c2
В збільшилася на Q/3c2
Г збільшилася на 5Q/3c2

В

24. Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок що мають невелику кінетичну енергію. Визначте які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

А альфа - частинки Б електрони В протони Г нейтрони

Г

25. Унаслідок ядерної реакції між ядрами Дейтерію ( 21Н) і Молібдену ( 9842Мо) утворилося ядро Технецію (9943Тс). Укажіть яка ще частинка утворилася в результаті цієї реакції.

А 11p Б 42He В 0-1e Г 10n

Г

26. Установіть відповідність між процесами та формулами що їх описують.

1 Розтягується гумова нитка. A A = mgh
2 Тіло падає на землю. Б E = (kx2)/2
3 Черевик ковзає по підлозі. В F = µN
4 М'яч плаває на поверхні озера. Г F1l1 = F2l2

Д F = рgV

1-Б 2-А 3-В 4-Д
27. На рисунку зображено графік залежності механічної напруги в мідному дроті від відносного видовження дроту (дельта l / l0). Установіть відповідність між точками K, L, М, N на графіку і характером деформації дроту.


1 точка К A Деформація непружна, спостерігається текучість.
2 точка L Б Деформація пружна, закон Гука не виконується.
3 точка M В Деформація непружна, закон Гука виконується.
4 точка N Г Деформація пружна, закон Гука виконується.

Д Деформація непружна, відповідає границі міцності.

1-Г 2-Б 3-А 4-Д

28. Установіть відповідність між указаними діями і результатами (можливими змінами опору провідника).

1 Неізольований металевий дріт склали удвоє. А Опір провідника не змінився.
2 Неізольований металевий дріт протягли через волочильний верстат: довжина дроту збільшилася у 2 рази, а маса не змінилася. Б Опір провідника збільшився в 4 рази.
3 На неізольованому металевому дроті нарізали різьбу, у результаті цього площа його поперечного перерізу зменшилася вдвічі по всій довжині. В Опір провідника збільшився в 2 рази.
4 Неізольований металевий дріт вкрили ізоляцією. Г Опір провідника зменшився в 4 рази.

Д Опір провідника зменшився до нуля.

1-Г 2-Б 3-В 4-А
29. У мішку з піском масою 1 кг що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м застряє куля масою 10 г яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010 м/с. Визначте кут на який відхилиться підвіс від вертикалі. Уважайте що g= 10 м/с2. Відповідь запишіть у градусах. 600

30. Визначте кількість теплоти яку отримав ідеальний газ під час процесу зображеного на графіку. Урахуйте що внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його температури. Відповідь запишіть у джоулях.

200 Дж

31. Електричне коло складається з гальванічного елемента (1) з внутрішнім опором 0 5 Ом магазину резисторів (2) реостата (3) та амперметра (4). Проведено два досліди (див. фотографії). Визначте кількість теплоти що виділялася за 1 хв у обмотці реостата під час досліду 1. Опір реостата в обох дослідах однаковий. Результат запишіть у джоулях.
Довідка: магазин резисторів являє собою чотири послідовно з'єднані дротяні спіралі опори яких дорівнюють 1 Ом 2 Ом 2 Ом 5 Ом. Кожна спіраль може вмикатися в електричне коло чи вимикатися з нього шляхом видалення чи встановлення спеціальної металевої перемички. Коли всі перемички вставлені загальний опір магазину можна вважати рівним нулю коли всі видалені — рівним 10 Ом.

15 Дж
32. Під час роботи електродвигуна постійного струму сила струму в обмотці його ротора дорівнює 1 А. Якщо зупинити обертання ротора сила струму в його обмотці збільшиться до 10 А. Визначте частку електричної енергії що витрачається на нагрівання обмотки ротора під час його обертання. Напругу в мережі від якої живиться електродвигун уважайте сталою. 0 1

33. У електричному колі зображеному на рисунку внутрішній опір джерела струму дорівнює 1 Ом повний опір реостата дорівнює 6 Ом активний опір котушки дорівнює 2 Ом. Спочатку ковзний контакт реостата знаходився в крайньому лівому положенні а ключ — у положенні 1. Коли ключ перевели в положення 2 у конденсаторі та котушці виникли вільні електромагнітні коливання. Визначте у скільки разів збільшиться початкова амплітуда коливань якщо установити опір реостата рівним 3 Ом та повторити дослід.

1 5

34. На рисунку показано пучок монохроматичного світла що проходить через дифракційну ґратку Д яка має 1250 штрихів на один міліметр. Визначте довжину хвилі світла. Уважайте що корінь квадратний з двух дорівнює 1 41. Відповідь запишіть у нанометрах.

564 нм
35. Монохроматичне світло падає на поверхні двох різних металів. Для першого з них робота виходу електронів дорівнює 1 1 еВ а для другого вона дорівнює 2 9 еВ. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів що вилітають із другого металу якщо для першого металу ця швидкість дорівнює 1000 км/с. Уважайте що маса електрона дорівнює 9 • 10 -31 кг 1 еВ = 1 6 • 10 -19 Дж. Відповідь запишіть у кілометрах за секунду. 600 км/с