зно химия 2007 с ответами

ЗНО » зно химия 2007 с ответами

ХІМІЯ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ


Тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії перевіряє:

• відповідність знань умінь і навичок учнів програмовим вимогам;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів

до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.


При укладанні тесту були використані підручники та посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України для класів універсального природничого математичного профілю та для спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням хімії.


ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ


1. Позначте твердження що розкриває закон об’ємних відношень: об’єми газів що вступають у реакцію відносяться один до одного і до об’ємів добутих газоподібних продуктів як:


А невеликі цілі числа;

Б добутки цілих чисел;

В кількості цих газів;

Г відносні густини цих газів.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати визначення законів що вивчені.


2. Позначте співвідношення мас йоду та розчинника відповідно в дезінфікуючому засобі “Йод розчин для зовнішнього застосування спиртовий 5 %”:


А 5 до 20;

Б 1 до 19;

В 1 до 25;

Г 2 до 18.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розуміти поняття масової частки розчиненої речовини в розчині.


3. Позначте формулу яку використовують для обчислення масової частки розчиненої речовини:


А

Б

В

Г

;

;

;

;


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати формулу для обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.


4. Позначте формулу несолетворного оксиду:


А Na2O;

Б CO2;

В NO2;

Г NO.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розрізняти та вибирати за складом основні кислотні амфотерні несолетворні оксиди.


5. Позначте найважливіші природні сполуки Кальцію:


А сильвініт та мірабеліт;

Б глазурит та каїніт;

В вапняк та мармур;

Г сильвініт та карналіт.


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Кальцію.


6. Позначте хімічну формулу мінералу корунду:


А Al2O3 . nH2O;

Б AlCl3;

В Na3[AlF6];

Г Al2O3.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Вибирати і розрізняти найважливіші природні сполуки Алюмінію.


7. Позначте катіони що спричиняють твердість води:


А Ca2+ i Al3+;

Б Mg2+ i Ca2+;

В Ca2+ і Zn2+;

Г Ва2+ і Mg2+.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати причини твердості води.


8. Позначте формулу пентану:


А С5Н10;

Б С6Н12;

В С6Н10;

Г С5Н12.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати перші 10 членів гомологічного ряду метану.


9. Позначте загальну формулу естерів:


А

Б

В

ГПравильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати загальні формули оксигеновмісних органічних сполук.


10. Обчисліть і позначте заряд карбонат-іона у формулі калій

гідрогенкарбонату:


А 1+;

Б 1-;

В 2+;

Г 2-.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.


11. Обчисліть і вкажіть заряди катіонів й аніонів що існують у розчині магній нітрату:


А 2+ та 2-;

Б 2+ та 1-;

В 1+ та 1-;

Г 1+ та 2-.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Визначати валентність атомів ступінь окиснення та заряди йонів у сполуках.


12. Позначте назви елементів лужних металів:


А Калій Купрум;

Б Аргентум Літій;

В Рубідій Натрій;

Г Аурум Купрум.


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати формули лужних елементів галогенів амфотерних елементів.


13. Позначте рівняння реакції що характеризує хімічні властивості

нерозчинних основ:


А ;

Б ;

B ;

Г .


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати хімічні формули основ рівняння реакцій за їх участю.


14. Позначте загальну формулу летких сполук галогенів (Hal) з Гідрогеном:


А НHal;

Б Н2Hal;

В HalН4;

Г HalН3.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати хімічні формули летких сполук галогенів з гідрогеном.


15. Позначте назву вуглеводню структурна формула якого:

А 4-етил-5 5-диметилгексен-2;

Б 3-метил-2 2-диетилгексен-4;

В 4-етил-5-диметилгексен-2;

Г 3-етил-2 2-диметилгексин-4.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати молекулярні електронні та структурні формули ненасичених вуглеводнів; формули ізомерів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.


16. Позначте структурну формулу та назву за систематичною номенклатурою

гліцерину:


А СН3–СН2–СН2ОН 1-пропанол;

Б СН2ОН–СН(СН3)–СН2ОН 2-метил-1 3-пропандіол;

В СН2ОН–СНОН–СН2ОН 1 2 3-пропантріол;

Г СН2ОН–СН2–СН2ОН 1 3-пропандіол.


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати молекулярні електронні та структурні формули метанолу етанолу фенолу гліцерину; формули ізомерів спиртів та давати їм назви за міжнародною номенклатурою.


17. Позначте назву вуглеводу молекулярна формула якого С12Н22О11:


А глюкоза;

Б сахароза;

В целюлоза;

Г фруктоза.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати молекулярні формули глюкози сахарози крохмалю целюлози.


18. Позначте правильне твердження: магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше ніж залізо тому що:


А залізо покривається оксидною плівкою;

Б кислота пасивує залізо;

В кислота активізує магній;

Г магній активніший.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати чинники від яких залежить швидкість хімічних реакцій.


19. Позначте форму орбіталей валентних електронів атома Берилію:


А сфера;

Б гантель;

В кільце;

Г інша.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати характер форм електронних орбіталей в атомах елементів малих періодів.


20. Позначте особливість утворення ковалентного зв’язку за донорно-

акцепторним механізмом:


А диполі сусідніх молекул притягуються;

Б усуспільнені електрони рухаються в електронному просторі;

В кожен атом надає по одному електрону в спільне користування;

Г один атом надає електронну пару в спільне користування.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати принцип утворення ковалентного зв’язку за донорно-акцепторним механізмом.


21. Позначте продукт взаємодії сульфур(VI) оксиду з надлишком калій

гідроксиду:


А калій сульфіт;

Б калій гідрогенсульфіт;

В калій сульфат;

Г калій сульфід.


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості оксидів.


22. Позначте метал що не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:


А Cu;

Б Hg;

В Ag;

Г Au.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості кислот.


23. Розчинмідного купоросу налили в оцинковане відро. Позначте причину

що зумовлює утворення рихлого осаду на стінках відра та поступову зміну

кольору розчину:


А відновлення міді;

Б відновлення цинку;

В наявність домішок у цинку;

Г наявність домішок у розчині мідного купоросу.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості солей.


24. Позначте йони що містяться в розчині засобу для видалення накипу

якщо відомо що в цьому розчині колір універсального індикаторного

папірця змінюється на червоний:


А йони Гідрогену;

Б гідроксид-іони;

В хлорид-іони;

Г йони Калію.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати залежність зміни кольору індикаторів від реакції середовища.


25. Позначте властивості озону:


А безбарвний газ без запаху та смаку малорозчинний у воді неотруйний;

Б активний малорозчинний у воді лінійної будови;

В бере участь у процесах гниття горіння дихання;

Г дуже активний розчинний у воді блакитного кольору кутової будови.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати фізичні властивості вивчених сполук Оксигену.


26. Позначте структурну формулу бензену:


А

Б

В

Г
Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати структурну формулу бензену.


27. Позначте наслідок зміщення електронної густини до бензенового ядра в

молекулі аніліну:


А посилення амфотерних властивостей;

Б посилення кислотних властивостей;

В посилення кислих властивостей;

Г посилення оснόвних властивостей.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Вибирати пояснення складу та структури амінів жирного ряду.


28. У кисні повітря спалюють суміш метану й етану об’ємом 20 л. Густина цієї суміші за повітрям становить 0 6. Позначте запис який відповідає об’єму використаного кисню:


А 41 л;

Б 38 л;

В 32 л;

Г 43 л.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Використовувати знання вивчених законів для розв’язування задач.


29. Позначте речовину розчинність якої у воді є найбільшою:


А кальцій сульфат;

Б ацетилен;

В барій гідроксид;

Г целюлоза.


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розуміти процеси розчинення у воді ковалентних та йонних сполук.


30. Позначте послідовність пірометалургійних процесів добування металів:


А окиснення відновлення;

Б окиснення доокиснення;

В відновлення окиснення;

Г відновлення гідрування.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати сутність хімічних реакцій промислового добування металів.


31. Позначте галузь застосування алмазу зумовлену його високою твердістю:


А виробництво електродів мастил;

Б виробництво шліфувальних матеріалів;

В як відновник металів під час їх виробництва;

Г як наповнювач для протигазів.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розуміти причинно-наслідкові зв’язки між будовою властивостями і застосуванням алмазу.


32. Зазначте екологічно небезпечну речовину що утворюється під час

хімічної обробки кам’яновугільної смоли:


А амоніак;

Б водень;

В бензен;

Г фенол.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розуміти наслідки впливу продуктів переробки корисних копалин на навколишнє природне середовище при їх неправильному використанні.


33. Позначте що є наслідком біотехнологічних процесів розмноження деяких

мікроорганізмів:


А виготовлення різноманітних антибіотиків;

Б нарощування значної біомаси протягом короткого часу;

В утворення мікродобрив що легко засвоюються рослинами;

Г руйнування поживних речовин у живому організмі.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розуміти біологічну роль амінокислот білків.


34. Позначте процес унаслідок якого відбувається передача генетичної

інформації:


А реплікація ДНК;

Б комплементарність азотистих основ;

В мутація генів;

Г структурні зміни хромосом.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розуміти біологічну роль нуклеїнових кислот.


35. До нашатирного спирту додали спиртовий розчин аптечного препарату

“Аркалакс”. Позначте про що свідчить поява малинового забарвлення

розчину:


А „Аркалакс” містить оцтову кислоту;

Б „Аркалакс” містить фенолфталеїн;

В „Аркалакс” містить питну соду;

Г „Аркалакс” містить лакмус.


Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати наслідки хімічних реакцій. Знати як змінюється колір індикаторів в різних середовищах.


36. Позначте речовини що утворюються під час повного електрофільного

заміщення певних атомів на атоми Хлору в молекулі бензену:


А хлоробензен гідрогенхлорид;

Б гексахлороциклогексан;

В гексахлоробензен гідрогенхлорид;

Г 2 4 6-трихлоробензен гідрогенхлорид.


Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати хімічні властивості бензену.


37. Позначте ознаку перебігу реакції що дозволяє відрізнити насичені

багатоатомні спирти від насичених одноатомних спиртів:


А утворення синього розчину в реакції з купрум(ІІ) гідроксидом;

Б утворення „срібного дзеркала” в реакції з амоніаковим розчином

аргентум(І) оксиду;

В знебарвлення бромної води;

Г знебарвлення розчину калій перманганату.


Правильна відповідь: А

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати результати дослідів з оксигеновмісними сполуками.


38. У Вашому розпорядженні є пробірка пробіркотримач нагрівний прилад

вода побутові та лікарські засоби. Позначте препарати за допомогою

яких можна провести якісну реакцію (мінімум стадій) на багатоатомний

спирт:


А “Лізоформ”: формаліну 40 частин мила калійного 40 частин спирту

етилового 20 частин; мікродобриво засіб захисту рослин “Мідний

купорос”;

Б “Альмагель”: 5 мл суспензії містять 0 3 г алюміній гідроксиду 0 1 г

магній гідроксиду 0 8 г сорбіту;

В Оцет 9 %-ий; сода спирту етилового 95 % -ого - 25 мл;

Г “Кріт”: натрій гідроксид; мікродобриво засіб захисту рослин “Мідний

купорос”; “Гліцерин”: розчин для зовнішнього застосування 85 %-ий

по 25 г у флаконах.


Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Вибирати план проведення дослідів розв’язування експериментальних задач з оксигеновмісними сполуками.


ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДНІСТЬ (ЛОГІЧНІ ПАРИ)


39. Установіть відповідність між реагентами й ознаками реакцій:


Реагенти Ознаки реакцій

А ;

Б ;

В .

1 утворення лугу;

2 виділення газу;

3 утворення води;

4 випадіння осаду.

А
Б
ВПравильна відповідь: А – 3 Б – 4 В – 2

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Класифікувати реакції йонного обміну що відбуваються до кінця.


40. Установіть відповідність між дією гідроксид-аніону на запропоновані

катіони й ознаками цих якісних реакцій:


Запропоновані катіони Ознаки якісних реакцій

А Al3+;

Б Fe2+;

В Fe3+;

Г NH4+.

1 газ з різким запахом;

2 білий драглистий осад;

3 сіро-зелений пластівчастий осад;

4 бурий осад;

5 бурий газ.

А
Б
В
ГПравильна відповідь: А – 2 Б – 3. В – 4 Г – 1

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати ознаки хімічних реакцій сполук атомів Алюмінію Феруму Нітрогену.


41. Установіть відповідність між видами основ та їх характерними хімічними

властивостями:


Види основ Характерні хімічні властивості

А нерозчинні основи;

Б луги.

1 взаємодія з водою;

2 взаємодія з основними оксидами;

3 взаємодія з розчинами солей;

4 розклад під час нагрівання.

А
Б

Правильна відповідь: А – 4 Б – 3

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розрізняти хімічні властивості основ.


42. Установіть відповідність між ненасиченими вуглеводнями і типами

гібридизації електронних орбіталей:


Вуглеводень Тип гібридизації електронних орбіталей

А етен;

Б етин.


1 sp3;

2 sp;

3 sp2.

А
Б

Правильна відповідь: А – 3 Б – 2

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Розрізняти будову етилену та ацетилену.


43. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та властивостями

речовин:


Типи хімічного зв’язку Властивості речовин

А ковалентний неполярний;

Б ковалентний полярний;

В йонний;

Г металічний.

1 легкоплавкі;

2 провідники;

3 розплави проводять електричний

струм;

4 діелектрики та напівпровідники.

А
Б
В
ГПравильна відповідь: А – 4 Б – 1 В – 3 Г – 2

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Знати взаємозв’язок типів хімічних зв’язків будови і властивостей речовин.


44. Установіть відповідність між типами хімічного зв’язку та назвами

речовин:


Типи хімічного зв’язку Назви речовин

А металічний;

Б йонний;

В ковалентний полярний;

Г ковалентний неполярний.

1 азот;

2 мідь;

3 кальцій флуорид;

4 гідроген хлорид.

А
Б
В
Г

Правильна відповідь: А – 2 Б – 3 В – 4 Г – 1

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Вміти визначати речовину за типом хімічного зв’язку.


ЗАВДАННЯ НА ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ


45. Установіть послідовність зростання електронегативності атомів елементів:


А Al;

Б Cl;

В P;

Г Na.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г 2 – А 3 – В 4 – Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Встановлювати послідовність зміни властивостей елементів у періодах групах та при переході від одного періоду до іншого.


46. Установіть послідовність збільшення сили гідрогеногалогенових кислот:


А HCl;

Б HI;

В HF;

Г HBr.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В 2 – А 3 – Г 4 – Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Встановлювати послідовність зміни кислотно-основних властивостей летких сполук елементів галогенів з Гідрогеном.


47. Установіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти:


А нітроген(IІ) оксид;

Б нітроген(IV) оксид;

В амоніак;

Г амоній хлорид.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г 2 – В 3 – А 4 – Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між кислотами та іншими класами неорганічних сполук.


48. Установіть послідовність стадій виробництва сульфатної кислоти із сірки:


А каталітичне окиснення;

Б гідратація;

В повне окиснення;

Г розбавляння водою.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В 2 – А 3 – Б 4 – Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Прослідковувати закономірності перебігу хімічних реакцій виробництва сульфатної кислоти.


49. Установіть генетичний ланцюжок добування циклогексану:


А етин;

Б метан;

В карбон;

Г бензен.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – В 2 – Б 3 – А 4 – Г

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між класами сполук за участю вуглеводнів.


50. Установіть генетичний ланцюжок добування метиламоній хлориду:


А нітрометан;

Б метан;

В метиламін;

Г водень.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1 – Г 2 – Б 3 – А 4 – В

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між класами сполук за участю амінів.


51. Установіть послідовність процесу синтезу дипептиду:


А 2-хлоропропанова кислота;

Б аланін;

В пропаналь;

Г пропанова кислота.

1
2
3
4

Правильна відповідь: 1– В 2 – Г 3 – А 4 – Б

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Встановлювати генетичні зв’язки між органічними речовинами за участю амінокислот.


ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ


52. Складіть електронний баланс і вкажіть загальну суму коефіцієнтів

вихідних речовин реакції схема якої

:


Відповідь:


Правильна відповідь: 14

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Складати електронний баланс для окисно-відновних реакцій.


53. Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та

сульфатної кислоти з утворенням середньої солі:


Відповідь:


Правильна відповідь: 12

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Складати хімічні рівняння реакцій за участю солей.


54. Укажіть число хлорпохідних метану що утворюються під дією

ультрафіолетового випромінювання або за нагрівання суміші метану з

хлором до температури 250-400°С:


Відповідь:


Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Складати рівняння хімічних реакцій за участю метану та його гомологів.


55. Обчисліть і вкажіть кількість прийнятих електронів в електронному

балансі реакції розкладу калій перманганату:


Відповідь:


Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Складати рівняння окисно-відновних реакцій. Знати електронну природу процесів окиснення і відновлення.


56. Серед запропонованих напівсхем оберіть напівсхему екзотермічної

реакції та вкажіть кількість прийнятих електронів

;

;

:


Відповідь:


Правильна відповідь: 4

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Класифікувати хімічні реакції за типами. Складати рівняння окисно-відновних реакцій. Знати електронну природу процесів окиснення і відновлення.


57. Обчисліть і вкажіть масу (г) розчину з масовою часткою повареної солі

20 % до якого треба додати воду масою 100 г щоб отримати розчин з

масовою часткою солі 10 %:


Відповідь:


Правильна відповідь: 100

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю неорганічних речовин.


58. Спалюють вапняк масою 204 г з масовою часткою домішок 1 97 %.

Обчисліть і вкажіть масу (г) негашеного вапна добутого в результаті

реакції:


Відповідь:


Правильна відповідь: 112

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю неорганічних речовин.


59. Обчисліть і вкажіть масу (г) глюкози що утвориться в реакції

фотосинтезу якщо рослини поглинули карбон(ІV) оксид об’ємом 672 л:


Відповідь:


Правильна відповідь: 900

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.


60. Обчисліть і вкажіть масу (г) феніламіну що утвориться в результаті

взаємодії нітробензену масою 307 5 г з масовою часткою домішок 20 % з

газом об’ємом 160 л (н.у.) за реакцією Зініна:


Відповідь:


Правильна відповідь: 186

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.


61. Продуктом каталітичного відновлення насиченої одноосновної

карбонової кислоти кількістю речовини 0 5 моль є спирт масою 23 г.

Зазначте наукову (систематичну) назву спирту:


Відповідь:


Правильна відповідь: ЕТАНОЛ

Компоненти програмових вимог що перевіряються завданням: Здійснювати обчислення за хімічними рівняннями за участю органічних речовин.