Refy.ru » Темы по английскому языку

Финитно-инфинитивная конструкция в разноструктурных языках

Типологическое моделирование языка. Исследования когнитивно-речевого уровня развития разноязычных детей, результаты опытов. Mежкультурная коммуникация, художественный перевод, двуязычие. Функционально-стилевая принадлежность электронных газетных текстов.

Загальне мовознавство

Загальне мовознавство як своєрідна філософія мови, проблеми, які воно вирішує. Загальні й істотні властивості мов миру. Способи вивчення язикових фактів. Історія лінгвістичних навчань як складова частина курсу "Загальне мовознавство", її періодизація.

Задания для контрольной работы по английскому языку

Текст для чтения и перевода с английского на русский язык и вопросы к нему. Фразы для перевода на английский язык. Деловое письмо для перевода на русский язык. Текст для перевода по специальности "менеджмент" и англо-русский словарь по специальности.

Задачи, особенности, основные направления современной теоретической лингвистики

Определения языка в теоретическом языкознании. Биологическое и социальное, индивидуальное и коллективное, материальное и идеальное в языке. Исторические изменения языка. Функции языка. Основные этапы изучения языка. Сравнительно-историческое языкознание.

Заимствования в английском языке и способы их перевода на русский язык

Иноязычные элементы в английском языке. Виды заимствований, выделяемые лингвистами. Изменения, которым подвергаются заимствования в процессе адаптации к системе принимающего языка. Подходы к переводу заимствований в английском языке на русский язык.

Заимствованная лексика в системе современного русского языка

Заимствования иностранных слов как один из способов развития современного русского языка. Стилистическая оценка групп заимствованных слов. Заимствованная лексика ограниченного употребления. Причины, признаки, классификация заимствований в русском языке.

Заимствованная лексика русского языка

Церковнославянский язык и его роль в категории заимствований. Заимствования при Петре I и заимствованная лексика в XVIII-XIX и в XX-XXI веках. Специфика изменения рода в заимствованиях. Колебания в роде. Особенности функционирования категории рода.

Запозичення в польській релігійній лексиці

Періодизація, соціально-історичні умови та наслідки проникнення запозичень у польську мову. Фактори, що призвели до змін у релігійній лексиці та інноваційні процеси в мові релігії. Лексико-семантична характеристика запозичень у польському богослужінні.

Зародження порівняльно-історичного мовознавства

Передвісники вивчення споріднених мов - порівняльно-історичного мовознавства, та його основоположники. Лінгвістичні погляди В. Гумбольдта, У. Джонса, Ф. Боппа. Основи класифікації та теорії дослідження споріднених мов. Філософія форм мови людей.

Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

Французькі та українські слова, що називають кольори і їх відтінки, виявлені шляхом аналізу літературних та публіцистичних творів ХХ століття французькою та українською мовами. Методи зображення інтенсивності кольорів, їх метафоричне позначення.

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Мовні тенденції і явища на лексико-семантичному рівні: використання просторіччя, субстандартної лексики, суржику. Особливості семантико-стилістичного явища як засобу увиразнення авторської мови. Синтаксичні особливості побудови газетного тексту.

Застосування математичних методів у мовознавстві

Поняття та історія математичної методики в лінгвістиці. Статистичні закономірності як основа організації словника і тексту будь-якої мови. Математичні методи в дослідженні мови. Напрями математичної лінгвістики: лінгвостатистика та стилостатистика.

Зв'язок мови і мовлення у лінгвістиці

Історія вивчення проблеми мови і мовлення та сучасні уявлення про їх співвідношення. Погляди лінгвістів та їх шкіл на мову і мовлення: молодограматизму, лінгвальна діяльність, соссюрівська класифікація, трихотомічна концепція М.І. Черемисіної.

Звуко-слоговая структура и проблемы её коррекции у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Современное состояние проблемы изучения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: лингвистические основы изучения звуко-слоговой структуры слова и её нарушения у дошкольников. Коррекция нарушений и экспериментальная логопедическая работа.

Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

Визначення, варіативність та мінливість молодіжного та студентського сленгів. Джерела виникнення та сфери використання американського та українського молодіжного та студентського сленгів. Перекладацький аспект спеціальної нелітературної лексики.

Знакова природа мови

Поняття про знак і знакову систему мови: типологія, структура, специфіка мовних знаків. Своєрідність мови як знакової системи, знаковість і одиниці мови. Семіотика як наука, що вивчає структуру та функціонування різних знакових систем та символів.

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам

Акт общения как коммуникативная единица. История и сущность коммуникативного метода обучения иностранным языкам, его преимущества и недостатки. Ррекомендации по практическому использованию метода. План урока по теме "When you have time to spare".

Компаративные (адъективные) идиомы современного английского языка как средство речевого воздействия

Содержание фразеологизмов: между значением и выражением. Понятие и классификация фразеологических единиц. Феномен фразеологического значения. Компаративы в системе дискурса. Английские компаративные идиомы в системе речевого воздействия.

Комплекс дифференцированных заданий к текстам как средство обучения чтению на уроках английского языка в 6 классе

Проектирование комплекса дифференцированных заданий к текстам как средство обучения чтению учащихся на уроках английского языка. Принципы обучения чтению. Текст - основная учебно-методическая единица обучения чтению. Комплекс дифференцированных заданий.

Комплексные единицы системы словообразования

Основные словообразовательные категории современного русского языка. Фразеологичность семантики производного слова. Словообразовательный тип как основная единица классификации производных слов. Определение словообразовательной цепи и ее парадигмы.

Композити як вираження текстової модальності

Ономасіологічний контекст композитних номінатем у проекції на категорію модальності та номінативну організацію художніх текстів. “Макрофункція” на підставі текстового концепту, категоріальної ієрархії, комунікативної спрямованості тексту, дискурсу.

British slang and its classification

Slang, style-shifting and sociability; controversial, spectacular social phenomenon. Elements of a colloquial variant of professional or social group. Defining slang, extent and origins of slang. Distinction between slang and colloquialisms, etymology.

Business

Business Lunch. Business travel. Conference Venue. The organize business lunches, conferences and meetings. E-mail. Globalisation. International English. Shopping, Shops takes a great part of our life. BBC Company (The British Broadcasting Corporation).

Business english

Negotiations, contract, agreement, protocol. Writing of text of contract for negotiations. Financial world. Computers in our life. Scientific conference. Preparation of lecture about your scientific research. The relations with the new clients.

Business finance

Users and uses of financial information. Range of areas of the accounting and finance. Financial activities and their management. Securities and stock exchanges. Parts of the balance sheet: assets and liabilities. Main external sources of finance.

Canada and tourism

Canada and its neighboring countries. Canada as a country with developed tourism industry. Primary modes of transportation in Canada, hotel services, restaurants, main sectors within the catering industry, tourism industry and domestic tourism demand.

Central Europe, the late Gothic

Production of church buildings in Central Europe during the late middle ages. The Benedictine abbey church are the best of 15th-century Germany's church buildings. Prague Cathedral is stylistic allegiance of Luxemburg dynasty of Bohemian kings.

Changes and specimens of the English language

Consideration on concrete examples of features of gramatical additions of the offer during various times, beginning from 19 centuries and going deep into historical sources of origin of English language (the Anglo-Saxon period of King Alfred board).

Children's theatres

The children's theatre, puppet shows and an important role in the ideological and aesthetic education of children, appreciation of literature's classical heritage. The thematic plan of the theatre. The Moscow Central Children's Theatre's repertoire.

Civil marriage in Russia

The history and legal significance of "de facto marriage" in Russia. The study of value-family relations in the cell of society. Consideration of the sociological methods of investigation of the phenomenon of civil marriage in the Russian society.

Classic philosophy of quality

The modern picture of quality of goods. Role of goods in satisfaction of necessities on the basis of theory of Maslou. The conception of the society of consumption. The separate service of technical control, independent of production of Henry Ford.

Communication The Exchange of Information

The nature of speaking and oral interaction. Communicative approach and language teaching. Types of communicative exercises and approaches. Games as a way at breaking the routine of classroom drill. Some Practical Techniques for Language Teaching.

Comparative Analysis of the Compound Words

Specific features of English, Uzbek and German compounds. The criteria of compounds. Inseparability of compound words. Motivation in compound words. Classification of compound words based on correlation. Distributional formulas of subordinative compounds.

Complex composite sentence

The problems as the types of sentences in English, their classification, the problem of composite sentences. Sentences with only one predication and with more than one predication: simple and composite sentence. Types of sentences according to structure.

Computer technology

Development of computer technologies. Machines, which are able to be learned from experience and not forget that they studied, and able to work unassisted or control of man. Internet as global collection of different types of computer networks.
Страницы: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1940