Бух Облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі

Рефераты по астрономии » Бух Облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ НАДБАВОК І ВАЛОВОГО ДОХОДУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ


Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оп­това торгівля роздрібна торгівля громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари.

На підприємствах роздрібної торгівлі та інших підприємствах торгівлі що обліковують товари за продажними роздрібними цінами валовий дохід створюється за рахунок торговельної націнки на реалізовані товари. В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць ці підприємства визначають і відображають в обліку суми торговельних націнок що відносяться до реалізованих товарів.

Згідно з пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1.07.97 р.№ 141 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 (далі Інструкція) торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку 42 «Торговельна націнка» субрахунок 1 «Товарні надбавки». Врахокуючи що субрахунок 42-1 може використовуватись на тоговельних підприємствах які здійснюють тільки роздрібну торгівлю то на підприємствах що здійснюють 2 – 3 види торгівлі товарні навдбавки повинні обліковуватись по видах діяльності на окремих субрахунках:

42-1 «Товарні надбавки на товари в оптових складах».

42-2 «Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі».

42-3 «Товарні надбавки підприємств громадського харчування».

Отже з 1.10.97 р. на рахунку 42 "Торговельна націнка" субрахунки 42-2 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі" і 42-3 "Товарні надбавки підприємств громадського харчування" крім торговельної націнки обліковується також податок на додану вартість що входить до продажної вартості отриманих товарів а також суми ПДВ що сплачені при передоплаті товарів. У зв’язку з цим відображення в обліку товарних надбавок що відносяться до реалізованих товарів (реалізованих товарних надбавок) суттєво змінилось.

Підприємства що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами на суму сплаченого податку на додану вартість постачальникам та ПДВ нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам згідно з пунктами 3 і 5 Інструкуції повинні збільшити вартість куплених товарів а також віднести на збільшення їх вартості свою торго­вельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту (Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2) з авансового платежу постачальнику або на суму податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника якщо передоп­лата товарів не здійснена (Дт 68 – Кт 60) збільшують купівельну вартість товарів складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки й в результаті отримують продажну вартість товарів.

Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів що оприбутковуються за продажними цінами і товарних надбавок роздрібної торгівлі.

1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За уго­дою повинно бути отримано товарів на суму 600 грн. в т.ч. ПДВ 100 грн. Товари надійшли на підприємство.

2. На одержані від постачальника това­ри нарахована торговельна націнка в розмірі 15%. Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній виписаній на підставі товарного документа постачальника значаться товари на су­му 675 грн. в тому числі:


Товари за договірними купівельними цінами - 500 грн.

Податок на додану вартість 20% від 500 - 100 грн.

До оплати постачальнику - 600 грн.

Торговельна націнка підприємства - 15 % від 500 - 75 грн.

Разом за продажними цінами - 675 грн.

в т.ч. товарні надбавки (100+75) - 175 грн.


У разі коли підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику до їх надходження на бухгалтерських рахунках за даними прикладу 1 згідно з пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи:

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику - 600 грн.:

1.1. Дт 60 - Кт 51 - 500

Дт 68 - Кт 51 - 100

1.2. Дт 60 - Кт 67-2 -100 ( див. питання 3 п.11)

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого ПДВ як на товарну надбавку в сумі 100 грн.:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100

2. На оприбуткування товарів одержаних від постачальника за продажними цінами – 675 грн.:

2.1. Дт 41-2 - Кт 60 - 500

2.2. Дт 41-2 - Кт 42-2 - 175

Отже товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за даними товарного документа постачальника враховуючи нараховану торговельну націнку підприємства необхідно зробити калькуляцію про­дажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс ПДВ плюс торговельна націнка). За скалькульованими продажними цінами виписують прибутковий товарний документ звичайно прибуткову накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) згідно з Інструкцією ПДВ відноситься на дебет рахунку 41 "Товари" два рази що недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати.

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується нарахований при передоплаті товарів податковий кредит в сумі 100 грн. (оп. 1.2):

Дт 67-2 - Кт 60 - 100

Згідно з пунктом 5 Інструкції про бухгалтерський облік податку на додану вартість сума ПДВ сплачена в порядку передоплати товарів що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунку 41 «Товари». Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ сплачених підприємством до надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41 коли товари від постачальника ще не надійшли суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової над­бавки що при цьому збільшується (Дт 41-2 - Кт 42-2).

Якщо уже такий порядок запису сплаченого при передоплаті товарів ПДВ Інструкцією установлено то на наш погляд необхідно ввести до рахунку 41 "Товари" додатковий субрахунок який можна назвати приблизно так: "ПДВ на товари що не надійшли". При надходженні товарів у цьому разі на підставі товарно­го документа що підтверджує надходження товарів які були передоплачені постачальнику будуть складені бухгалтерські проводки як показано вище.

У наведеному прикладі 1 при отриманні від постачальника товарів до господарської операції 2.2 повинен бу­ти зроблений додатковий запис 2.3 на списання з обліку на субрахунку «ПДВ на товари що не надійшли» товарної надбавки на суму ПДВ нарахованої при передоплаті товарів постачальнику (оп. 1.3):

Дт 42-2 - Кт 41-2 - 100

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100

Для того щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з рахунку 41 субрахунок "ПДВ на товари що не надійшли" нарахованих попередньо товарних надбавок в сумі ПДВ на ці товари до бухгалтерських записів товарних надбавок в товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41-2 - Кт 42-2 "Товарні надбавки" необхідно ввес­ти додаткову графу "ПДВ на передоплачені товари що надійшли".

В тому разі якщо за здійсненою передоплатою товарів постачальнику (оп. 1.3 прикладу 1) товари в місяці здійсненої передоплати не отримані товарна надбавка нарахована на суму сплаченого постачальнику ПДВ (Дт 41-2 - Кт 42-2 - 100) залишиться як сальдо на рахунку 41 «Товари» субрахунок «ПДВ на товари що не надійшли» до надходження від постачальника передоплачених товарів.

Очевидно що запис Дт 41-2 - Кт 42-2 (оп. 1.3) на збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але поки Інструкція діє її треба виконувати. Трудно пояснити необхідність і економічну доцільність цього запису. В пункті 5 Інструкції слід було вказати що до ПДВ в складі незбалансованих протягом звітного місяця авансових платежів (передоплат) це положення не відноситься і в цьому разі вартість товарів на суму сплаченого ПДВ не збільшується. На думку автора при передоплаті товарів постачальнику що на підприємство не надійшли нараховувати на суму сплаченого ПДВ товарну надбавку на товари недоцільно. Такий запис економічно не обгрунтований і на платежі до бюджету податку на додану вартість не впливає.

За Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість сума товарних надбавок що відносяться до реалізованих товарів визначається як сума залишку товарних надбавок на початок місяця і товарних надбавок за звітний місяць зменшена на суму то­варних надбавок що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів. Товарні надбавки нараховані на товари за звітний місяць мають бути зменшені на суми товарних надбавок списаних на зменшення в звітному місяці до визначення попереднього кінцевого сальдо на рахунку 42-2 . Без цього розрахунок буде не точний не об’єктивний.

Суми товарних надбавок що припадають на залишок не реалізованих товарів на кінець звітного місяця визначаються як добуток вартості залишку нереалізованих товарів за обліковими продажними цінами на середній відсоток товарних надбавок за звітний місяць згідно з розрахунком.

Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок на придбані товари за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунку 42-1 «Товарні надбавки» на інші списання товарів помноженої на 100 на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.

Змінився з 1.10.97 р. також порядок відображення в обліку товарних надбавок що відносяться до реалізованих товарів. По-новому від’ємний запис способом сторно на визначену за розрахунком суму товарних надбавок (включаючи ПДВ) що відноситься до реалізованих товарів наступний:

Дт 80 "Прибутки і збитки"

Кт 42-1(2 3) "Товарні надбавки"

Обчислена за розрахунком сума реалізованих товарних надбавок розподіляється у порядку що діяв раніше тобто двома позитивними записами:

Дт 80 – Кт 68 субрахунок "3 податку на додану вартість"

Дт 80 – Кт 80 ст. "Реалізована торговельна націнка".

Отже реалізовані товарні надбавки згідно з розрахунком за звітний місяць на рахунку 46 «Реалізація» не відображаються.

Нарахування товарних надбавок списання їх на зменшення та відображення в обліку товарних надбавок що відносяться до реалізованих товарів згідно з Інструкцією наглядно показано на загальній схемі бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі ( рис. 1)

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА СХЕМА

бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі

41 – 2


42 - 2


41 –2

3
1

2

80
4
685

580

80


6

6
.

Зміст записів за загальною схемою бухгалтерського обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі:

1. Нарахування товарних надбавок в сумі ПДВ на отримані товари та ПДВ від сум здійснених передоплат за товари постачальникам.

2. Нарахування торговельної націнки підприємства на покриття витрат обігу торгівлі та створення валового доходу або відображення в обліку отриманої від постачальника торговельної знижки.

3. Списання товарних надбавок у зв’язку з іншим (крім реалізації за готівку) вибуттям товарів.

4. Списання товарних надбавок що відносяться до реалізованих товарів згідно з розрахунком за звітний місяць способом червоного сторно.

5. Відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ від обороту за готівку розрахунковий період якого настав.

6. Відображення в обліку реалізованої торговельної націнки (валового доходу).

За теорією бухгалтерського обліку від’ємний (сторнувальний) запис у цьому разі (п. 5 Інструкції) застосовуватись не може. Крім того розробники Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість не врахували що й аналітичний облік повинен вестись правильно і раціонально. Інструкцією також не встановлено як повинна обчислюватись сума ПДВ що входить до реалізованих товарних надбавок за розрахун­ком їх на реалізовані товари. Очевидно що вона має визначатись за даними підсумків касових апаратів і податкових накладних на товари реалізовані за безготівковим розрахунком.

На наш погляд запис на списання реалізованих товарних надбавок повинен бути зроблений на бухгалтерських рахунках позитивними числами в наступному порядку:

1. Дт 42-1(2 3) "Товарні надбавки"

Кт 68 субрахунок "3 податку на додану вартість розрахунковий період якого настав" – на суму податку на додану вартість що входить до товарних надбавок на реалізовані товари за підсумковими даними касових апаратів за звітний місяць і


2. Дт 42-1(2 3) "Товарні надбавки"

Кт 80 "Прибутки і збитки" ст. "Реалізована торговельна націнка" - на суму валового доходу згідно з розрахунком реалізованої торговельної націнки або одною складною бухгалтерською проводкою:

Дт 42-1(2 3) - Кт 68 і Кт 80.

В цьому разі рівнозначні записи на бухгалтерських рахунках економічно обгрунтовані і зрозуміліші. Збільшення валового доходу не прийдеться записувати по дебету рахунка 80 "Прибутки і збитки" тобто створювати дохід за рахунок прибутку підприємства що за економічним змістом цієї операції недопустимо.. Такий підхід до обліку реалізованих товарних надбавок має також важливе значення для правильної організації аналітичного обліку.

Сума податку на додану вартість від суми товарів реалізованих за безготівковим розрахунком покупцям – платникам ПДВ на підставі відповідних податкових накладних відображається в обліку як різниця між договірною відпускною з ПДВ і відпускною без ПДВ вартістю реалізованих товарів бухгалтерською проводкою:

Дт 46 «Реалізація»

Кт 67-1 «З податкових зобов’язань» – при реалізації товарів з передоплатою

Кт 68 субрахунок «З податку на додану вартість розрахунковий період якого настав» при відвантажені (відпуску) товарів покупцям без передоплати. При цьому валовий дохід роздрібної торгівлі визначається однією сумою за розрахунком товарних надбавок що відносяться до ралізованих товарів ( див. питання 5 п.п. 8 9).

Розглянемо на спрощеному прикладі нарахування на товари що оприбутковуються за продажними цінами товарних надбавок повної реалізації цих товарів визначення і відображення в обліку товарних надбавок що відносяться до реалізованих товарів.

Приклад 2. На відображення в обліку покупки товарів з оплатою їх після надходження на підприємство реалізації цих товарів за готівку і реалізованих товарних надбавок.

1. Одержано від постачальника і оприбутковано за роздрібними цінами товари:


Товари за договірними купівельними цінами - 1000 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 1000 - 200 грн.
До оплати постачальнику 1200 грн.
Торговельна націнка, 15% від 1000 - 150 грн.
До оприбуткування за продажними цінами 1350 грн.

2. Реалізовано всі отримані товари покупцям за готівкові грошові кошти на суму 1350 грн.

За даними прикладу 2 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість товарів без податку на додану вартість – 1000 грн. :

Дт 41-2 - Кт 60 - 1000

2. На суму податку на додану вартість - 200 грн.:

Дт 68 - Кт 60 - 200

3. На суму товарних надбавок (ПДВ і торговельної націнки: 200+150) - 350 грн.:

Дт 41-2 - Кт 42-2 - 350

4. Списуються із підзвіту матеріально відповідальної особи реалізовані товари – 1350 грн. :

Дт 46 - Кт 41-2 - 1350

5. На надходження виручки за реалізовані товари в касу підприємства - 1350 грн.:

Дт 50 - Кт 46 - 1350

6. Списуються реалізовані товарні надбавки способом червоного сторно – 350 грн. :

6.1. Дт 80 - Кт 42-2 - 350

6.2. Дт 80 - Кт 68 - 225 (1350х20% : 120)

Дт 80 - Кт 80 - 125 (350-225)

або доцільно скласти рівнозначні бухгалтерські проводки:

Дт 42-2 - Кт 68 - 225

Дт 42-2 - Кт 80 - 125

Зазначимо що різниця в сумах ПДВ сплаченого постачальнику (податкового кредиту) і податкового зобов’язання з ПДВ від суми обороту з реалізації товарів (225 – 200) в сумі 25 грн.

Страницы: 1 2