Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

Рефераты по астрономии » Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра фінансів
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “Податки і оподаткування”

на тему:

“Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура”


Виконав: ст. гр. ФН-32

Зімич А.В.

Перевірив: викладач

Вахновська Н.А.Луцьк 2002 Зміст
Вступ 3 КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 1

Виконав: ст. гр. ФН-32 1

Луцьк 2002 2 Зміст 3 Вступ 7 1.1 Правовий статус ДПАУ 8 1.2 Сутність та функції ДПАУ 9 1.3. Структурні підрозділи ДПАУ їх статус завдання та функції 19 2. Роль ДПАУ у вирішенні проблем оподаткування в Україні 40 Розрахувати суму акцизного збору. За даними задачі заповнити розрахунок акцизного збору. Вказати періодичність сплати збору і подання розрахунку. 48 Вітчизняний виробник тютюнових виробів реалізував в серпні 2001 року наступний асортимент виробів: 48 № 48 Виріб 48 Од. Виміру 48 Код товару 48 Обсяг реалізації 48 Ставка 48 1 48 Сигари 48 Шт 48 24.0210000 48 25000 48 20 грн./100шт 48 2 48 Цигарки 48 Шт 48 24.0220000 48 60000 48 10 грн./100шт 48 3 48 Тютюн для паління 48 Шт 48 24.0310000 48 20000 48 10 грн./кг. 48 4 48 Тютюн для дихання 48 Шт 48 24.0399100 48 1500 48 10 грн./кг. 48 Розв’язання: 48 Висновок 49 Важлива роль повинна надаватись створенню спеціальних підрозділів податкової міліції для забезпечення оперативного висококваліфікованого контролю за сплатою податків. Не слід недооцінювати специфіку соціально-економічної ситуації і національні особливості різних регіонів. Водночас дуже важливо забезпечити на всіх етапах активну роботу щодо психологічної переорієнтації особового складу оперативних підрозділів МВС України при прийнятті переважно самостійних виважених компетентних рішень з питань пов'язаних з попередженням ухилення від сплати податків. 50 Список використаної літератури 51 Вступ

Податки – дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати що з одного боку податки – це фінансове підґрунтя існування держави мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки освіти культури гарантування економічної безпеки зростання суспільного добробуту народу.

Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того яку модель економічного розвитку вона вибирає які політичні сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому робить її недієздатною і в кінцевому підсумку – позбавленою будь-якого сенсу.

Об’єктивною реальністю є те що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.

Безпосередньо збиранням податків займаються спеціальні служби. У різних країнах вони мають різні назви але мета їх одна: забезпечити ефективне правильне своєчасне надходження податків до бюджету країни.

Контроль за дотриманням податкового законодавства в Україні здійснюється Державною податковою адміністрацією України (ДПАУ) що була створена в результаті об’єднання Головної державної податкової інспекції та Управління з боротьби з кримінальним укриттям доходів від оподаткування що знаходилось в структурі МВС України.

1. Державна податкова адміністрація України її сутність та функції. Структура адміністрації

1.1 Правовий статус ДПАУ

Контроль за дотриманням податкового законодавства в Україні здійснюється Державною податковою адміністрацією України (ДПАУ) що була створена в результаті об’єднання Головної державної податкової інспекції та Управління з боротьби з кримінальним укриттям доходів від оподаткування що знаходилось в структурі МВС України.

Головним завданням Державної податкової адміністрації є забезпечення дотримання податкового законодавства повний облік усіх платників податків та обов’язкових платежів що надходять до бюджету державні цільові фонди забезпечення правильності розрахунку та сплати цих платежів.

На сьогоднішній день податкова служба України здійснює контроль по всім видам податків та зборів в тому числі по 25 загальнодержавним та 14 місцевим податкам.

Згідно Закону України „Про державну податкову службу” Державна податкова адміністрація України (далі – ДПА України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. [2]

Діяльність ДПА України регулює велика кількість нормативних актів але основні з них - Конституція України Закон України "Про державну податкову службу в Україні" Указ Президента “Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України” Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 р.” Закон України “Про організаційно – правові основи боротьби з організованою злочинністю” Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади” Постанова Кабінету Міністрів „Про внесення змін і доповнень та визнання такими що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади” Указ Президента “Питання державних податкових адміністрацій” Указ Президента “Про символіку державної податкової служби в Україні” та інші.

У межах своїх повноважень ДПА України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

ДПА України узагальнює практику застосування законодавства з питань що належать до її повноважень розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Фінансування діяльності ДПАУ здійснюється виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах встановлених Законом України про Державний бюджет на відповідний рік (Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади”). Кошти на фінансування ДПАУ передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.

ДПАУ може отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.

ДПАУ забороняється створювати позабюджетні фонди мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти одержані за здійснення функцій держави що передбачають видачу дозволів (ліцензій) сертифікатів посвідчень проведення реєстрацій та інших дій на платній основі в будь-який інший спосіб крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України. [2]

1.2 Сутність та функції ДПАУ

Згідно Положення про Державну податкову адміністрацію України основними завданнями ДПА України є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства правильністю обчислення повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) а також неподаткових доходів установлених законодавством (далі - податки інші платежі);

здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків інших платежів у тому числі тими майно яких перебуває в податковій заставі;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком зберіганням оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

прийняття у випадках передбачених законом нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків інших платежів;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням віднесеним законом до компетенції податкової міліції їх виявлення розкриття припинення розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби захисту їх від протиправних посягань пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків які ухиляються від сплати податків інших платежів. [2]

ДПА України відповідно до покладених на неї завдань:


виконує безпосередньо а також організовує роботу органів державної податкової служби пов'язану з:

здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки інші платежі валютні операції порядку розрахунків із споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари роботи послуги а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій патентів інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків інших платежів від платників податків своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків інших платежів; проведенням диференціації платників податків інших платежів залежно від сум сплачених ними податків інших платежів; веденням обліку надходжень податків інших платежів;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів веденням реєстрів імпортерів експортерів оптових та роздрібних торговців місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів участю в розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів організацією виконання актів законодавства в межах своїх повноважень здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією узагальненням практики застосування законодавства застосуванням у випадках передбачених законодавством фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового коньячного плодового алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв знищення тютюнових виробів що були незаконно вироблені чи знаходилися в незаконному обігу;

здійсненням контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків інших платежів у тому числі тими майно яких перебуває в податковій заставі;

видає у випадках передбачених законом нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

затверджує форми податкових розрахунків звітів декларацій та інших документів пов'язаних з обчисленням і сплатою податків інших платежів декларацій про валютні цінності зразок документа що засвідчує реєстрацію фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків а також форми звітів про роботу проведену органами державної податкової служби;

роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань податків інших платежів та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

здійснює заходи щодо добору розстановки професійної підготовки перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

надає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи проводить обстеження та перевірки її стану;

організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

розробляє основні напрями форми і методи проведення перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;

у разі виявлення фактів що свідчать про організовану злочинну діяльність або дій що створюють умови для такої діяльності направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень за які передбачено кримінальну відповідальність якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники мобілізації податків інших платежів до Державного бюджету України;

подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків інших платежів;

координує діяльність органів державної податкової служби та організовує їх взаємодію з фінансовими органами органами Державного казначейства України органами служби безпеки внутрішніх справ прокуратури статистики державними митною та контрольно-ревізійною службами іншими контролюючими органами установами банків;

вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування виконує в межах визначених законодавством міжнародні договори з питань оподаткування;

здійснює зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями вивчає досвід організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє пропозиції з його практичного використання в діяльності державної податкової служби України;

надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування документ що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів і веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

прогнозує аналізує надходження податків інших платежів джерела податкових надходжень вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків інших платежів розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

забезпечує виготовлення марок акцизного збору їх зберігання продаж та організовує роботу пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування зберігання і реалізації;

організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби та захисту інформації про платників податків;

приймає і реєструє заяви повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення віднесені до її компетенції здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції вживає заходів до відшкодування завданих державі збитків;

виявляє причини і умови що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування вживає заходів до їх усунення;

вживає заходів щодо боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів відмиванням доходів одержаних незаконним шляхом забезпечує виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів їх справжнього характеру і джерел набуття місцезнаходження і переміщення розміру використання (в тому числі для здійснення підприємницької іншої господарської інвестиційної благодійної діяльності розрахункових і кредитних операцій) для чого:

здійснює контроль за проведенням операцій з грошовими коштами у готівковій та безготівковій формі в тому числі по банківських рахунках кредитах переказах операцій з іншим рухомим та нерухомим майном за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі іноземної та національної валюти у великих розмірах;

проводить розшук коштів та іншого майна одержаних злочинним шляхом вживає відповідно до законодавства заходів щодо їх арешту і конфіскації;

вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до оподаткування доходів що знаходяться в нелегальному обігу і не мають злочинного походження;

взаємодіє з іншими правоохоронними органами органами що здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

запобігає корупції та іншим службовим порушенням працівників державної податкової служби;

збирає аналізує узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства в тому числі про знаходження доходів у нелегальному обігу прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру пов'язаних з оподаткуванням розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном що є у державній власності в тому числі:

приймає рішення про створення реорганізацію ліквідацію підприємств установ організацій заснованих на державній власності;

затверджує статути (положення) підприємств установ і організацій що перебувають в управлінні ДПА України контролює їх додержання;

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств установ і організацій а також вирішує питання щодо їх відповідальності в разі здійснення підприємством установою організацією діяльності що суперечить вимогам статуту (положення) та чинного законодавства;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами установами організаціями державного майна;

здійснює інші функції необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

виконує безпосередньо а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій пов'язану із:

здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки інші платежі валютні операції порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів комп'ютерних систем і товарно-касових книг лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари роботи послуги а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій патентів інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків інших платежів від платників податків своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків інших платежів;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів веденням реєстрів імпортерів експортерів оптових та роздрібних торговців місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією узагальненням практики застосування законодавства застосуванням у випадках передбачених законодавством фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового коньячного плодового алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв знищенню тютюнових виробів що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

видає у випадках передбачених законом нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

затверджує форми податкових розрахунків звітів декларацій та інших документів пов'язаних з обчисленням і сплатою податків інших платежів декларацій про валютні цінності зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків а також форми звітів про роботу проведену органами державної податкової служби;

роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

здійснює заходи щодо добору розстановки професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи проводить обстеження та перевірки її стану;

організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

розробляє основні напрями форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

при виявленні фактів що свідчать про організовану злочинну діяльність або дій що створюють умови для такої діяльності направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень за які передбачено кримінальну відповідальність якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків інших платежів;

вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування виконує в межах визначених законодавством міжнародні договори з питань оподаткування;

надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

прогнозує аналізує надходження податків інших платежів джерела податкових надходжень вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків інших платежів розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

забезпечує виготовлення марок акцизного збору їх зберігання продаж та організовує роботу пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування зберігання і реалізації;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби. [2]

1.3. Структурні підрозділи ДПАУ їх статус завдання та функції

До складу Державної податкової адміністрації України входять слідуючи підрозділи:

Керівництво ДПАУ

Голова ДПАУ;

Перший заступник Голови ДПАУ;

Перший заступник Голови ДПАУ – начальник податкової міліції;

Сім заступників голови ДПАУ (в тому числі – Голова ДПА у м. Києві).


Під наглядом Голови

Управління оперативно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва;

Управління кадрів;

Режимно-секретне управління;

Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби;

Головне управління внутрівідомчого контролю;

Управління захисту податкової інформації. [2]

Більшість нормативних актів що регулюють діяльність вказаних структурних підрозділів є для службового користування та не містяться в законодавчих базах. Тому ми більш докладно зупинимось лише на декількох структурних підрозділах та управліннях.

Головне управління внутрівідомчого контролю

Головне управління внутрівідомчого контролю (далі управління) є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і має призначення здійснювати у межах своєї компетенції контроль за дотриманням працівниками податкових органів всіх рівнів чинного законодавства.

Головне управління внутрівідомчого контролю підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України виконує його доручення і про результати перевірок доповідає йому особисто для прийняття відповідного рішення.

Головне управління внутрівідомчого контролю будує свою роботу відповідно до завдань визначених Законами України "Про державну податкову службу в Україні" "Про державну службу" даним Положенням та річними і квартальними планами роботи.

У своїй роботі Головне управління керується Конституцією України законами України постановами Верховної Ради України указами Президента України постановами розпорядженнями Кабінету Міністрів України іншими документами нормативного характеру а також наказами розпорядженнями Голови Державної податкової адміністрації України і цим Положенням. [12]

У своєму складі управління має на правах структурних підрозділів 3 відділи: відділ перевірки стану виконавчої дисципліни Державних податкових адміністрацій відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з юридичних осіб відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з фізичних осіб.

Головними завданнями управління є:

забезпечення відомчого контролю за організацією роботи державних податкових адміністрацій (інспекцій) всіх рівнів з питань дотримання ними вимог Закону України "Про державну податкову службу в Україні";

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства правильністю обчислення повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів державних цільових фондів податків і зборів;

проведення ревізій фінансово-господарської діяльності державних податкових адміністрацій та підвідомчих установ. [12]

Відповідно до Закону "Про державну податкову службу в Україні" та чинного податкового законодавства управління виконує такі функції:

Планує роботу управління організовує і безпосередньо проводить сумісно з відповідними управліннями та відділами комплексні і тематичні перевірки державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим областях містах Києву і Севастополю з питань дотримання податкового законодавства щодо обчислення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і правильним витрачанням коштів на утримання адміністрацій що передбачені кошторисом. Згідно з дорученнями керівництва здійснює перевірки Головних управлінь і управлінь Державної податкової адміністрації України з питань організації роботи та інших питань а також перевірку фінансово-господарської діяльності підпорядкованих Державній податковій адміністрації України організацій учбових закладів та інших підприємств.

Координує разом з КРУ Мінфіну України Держказначейством України проведення комплексних перевірок Автономної Республіки Крим областей м. Києва та Севастополя.

Проводить контрольні перевірки фактичного усунення раніше виявлених порушень вимог законів положень наказів та розпоряджень Голови державної податкової адміністрації України.

За дорученням керівництва адміністрації організовує і забезпечує проведення державними податковими адміністраціями перевірок безпосередньо на підприємствах в установах і організаціях незалежно від форм їх власності та підпорядкування а також у громадян достовірності грошових документів бухгалтерських книг звітів планів кошторисів декларацій та інших регістрів бухгалтерського обліку і первинних бухгалтерських документів про одержані доходи і прибутки правильності нарахування повноти і своєчасності сплати податків та інших платежів до бюджету.

Передає Податковій міліції матеріали перевірок підприємств і організацій та громадян в яких виявлені порушення чинного податкового законодавства з ознаками злочину.

Проводить за дорученням Голови державної податкової адміністрації України перевірки фактів порушень чинного законодавства посадовими особами податкової служби та перевірок з приводу порушення прав податківців і готує відповідні пропозицій Голові державної податкової адміністрації України щодо поновлення у разі необхідності цих прав.

За дорученням керівництва і за участю відповідних управлінь здійснює перевірки скарг на дії податкових адміністрацій та їх посадових осіб виявлення причин що викликають скарги. Готує пропозиції з питань притягнення до відповідальності працівників чиї дії призвели до надходження обґрунтованих скарг.

Аналізує та узагальнює причини порушень законності і умов що їм сприяють та вносить пропозицій щодо їх усунення і запобігання в подальшому.

Здійснює методичне керівництво підрозділами внутрівідомчого контролю податкової служби України.

Отримує узагальнює аналізує звітність підрозділів внутрівідомчого контролю та відпрацьовує пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

Забезпечує ведення журналу обліку перевірок узагальнює матеріали проведених працівниками відділів перевірок роботи податкових адміністрацій і готує доповіді пропозиції керівництву чи колегії державної податкової адміністрації України для заслуховування керівників перевірених адміністрацій про стан економічної і контрольної роботи. Складає і подає встановлену звітність відповідному управлінню ДПА.

Вносить пропозиції по кандидатурам на призначення начальників відділів по контролю за роботою податкових інспекцій Автономної Республіки Крим областей м. Києва та м. Севастополя.

Спільно з відповідними управліннями і відділами розробляє інструктивні і методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів а також про порядок проведення перевірок організації роботи державних податкових адміністрацій.

Бере участь (у межах наданих управлінню повноважень) у підготовці для розгляду у Верховній Раді Адміністрації Президента України Кабінеті Міністрів України проектів законів постанов та інших законодавчих актів.

Разом з відповідними управліннями проводить вивчення узагальнення та поширення кращого досвіду роботи окремих державних податкових адміністрацій працівників і відділів податкових органів країни.

Подає податковим адміністраціям по Автономній Республіці Крим областях містах Києву і Севастополю методичну та практичну допомогу з питань виконання ними функцій по контролю за діяльністю підвідомчих адміністрацій.

Організовує та впроваджує заходи по підвищенню кваліфікації працівників включаючи проведення семінарів-нарад поглибленого вивчення законодавчого та інструктивного матеріалу текстуальний розгляд матеріалів перевірок тощо.

Забезпечує розробку відповідних форм звітності і довідок пов'язаних з роботою управління подає відповідним службам заявки на виготовлення і відсилку державним податковим адміністраціям цих форм.

При здійсненні функцій і виконанні завдань передбачених цим Положенням Управління дотримується вимог інструкції по діловодству та Положення про внутрішній трудовий розпорядок. [2]

Головне управління очолює начальник який призначається і звільняється Головою Державної податкової адміністрації України.

На посаду начальника Головного управління внутрівідомчого контролю призначається особа яка має вищу економічну освіту знає чинне податкове законодавство законодавство про працю і Закон України "Про державну службу" методичні вказівки з питань що входять до компетенції управління і має відповідний досвід роботи за фахом.

Начальники відділів за поданням начальника Головного управління призначаються Головою державної податкової адміністрації України.

На посади працівників управління призначаються особи які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик посад працівників.

На час відсутності начальника управління (відпустка відрядження та інші причини) його обов'язки виконує заступник начальника управління.

Начальник управління організовує направляє і керує всією роботою управління. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і обов'язків. Організовує чітку роботу кожного працівника управління. Постійно здійснює контроль за якісним і своєчасним виконанням працівниками управління покладених завдань. Створює умови для виявлення ініціативи та активної участі в роботі по вдосконаленню діяльності управління та кожного спеціаліста. [2]

Він забезпечує виконання Закону "Про державну податкову службу в Україні" Закону України "Про державну службу" а також наказів розпоряджень і вказівок Державної податкової адміністрації України щодо організації роботи податкових адміністрацій організовує проведення семінарів і нарад працівників державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим областях м. Києву і Севастополю з питань організації перевірки роботи податкових адміністрацій та справляння податків і інших платежів при суворому додержанні чинного податкового законодавства готує матеріали для атестації працівників від ділу вносить пропозиції щодо висування окремих працівників на вищу посаду бере активну участь у розробці податкових розрахунків звітів декларацій та інших документів пов'язаних зі справлянням платежів до бюджету розглядає акти комплексних перевірок дає по них належні письмові висновки. [2]

Для забезпечення виконання функцій начальнику управління перевірки роботи податкових адміністрацій надається право:

Вимагати від працівників управління чіткого своєчасного і високоякісного виконання обов'язків і функцій передбачених трудовим законодавством Законом України "Про державну податкову службу в Україні" Законом "Про державну службу" цим Положенням та посадовими інструкціями.

Одержувати від управлінь і відділів державної податкової адміністрації України державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим областях м. Києву і Севастополю необхідні дані для узагальнення діяльності державної податкової служби України.

Здійснювати у податкових органах будь-якого рівня перевірки (вивчення) стану організації роботи щодо проведення комплексних перевірок та реалізації матеріалів перевірок.

Видавати в межах своєї компетенції розпорядження давати вказівки і перевіряти їх виконання.

Здійснювати заходи щодо вдосконалення стилю і методів роботи спеціалістів зміцнення службової дисципліни підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників.

Вносити пропозиції керівництву з питань розвитку і вдосконалення роботи податкових органів України.

Затверджувати підписувати візувати документи з питань що входять до його компетенції.

Вказівки начальника Головного управління внутрівідомчого контролю є обов'язковим для всіх спеціалістів державних податкових адміністрацій України.

Відповідальність за виконання завдань поставлених перед управлінням несе начальник управління.

Відповідальність інших працівників управління визначається посадовими інструкціями.

Управління координує роботу з іншими управліннями по застосуванню податкового законодавства державними податковими адміністраціями України. Управління свою практичну діяльність здійснює у тісній взаємодії з органами державного управління України виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів фінансовими органами банківськими установами і правоохоронними органами з питань організації контролю за дотриманням чинного податкового законодавства.

Головне управління примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації України

Головне управління примусового стягнення податків є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України. [18]

У своїй практичній діяльності Головне управління примусового стягнення податків керується Конституцією України законами України постановами Верховної Ради України указами Президента України декретами та постановами Кабінету Міністрів України нормативними актами Державної податкової адміністрації України а також цим Положенням. [18]

До складу Головного управління примусового стягнення податків входять:

інформаційно-аналітичний відділ;

відділ організації стягнення платежів з юридичних осіб;

відділ організації стягнення платежів з фізичних осіб. [18]

Основними завданнями головного управління є:

Організація роботи державних податкових адміністрацій по своєчасному та в повному обсязі стягненню податків зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

Спільна робота з галузевими міністерствами та відомствами місцевими органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

Систематизація виявлених документальними перевірками порушень з питань примусового стягнення податків та координація роботи з органами виконавчої судової та законодавчої влади щодо вдосконалення діючого механізму стягнення належних державі коштів.

Страницы: 1 2