Формула Н ютона Лейбінца

Рефераты по астрономии » Формула Н ютона Лейбінца

Міністерство освіти України

Коломийське В П У-17


Реферат

На тему: Формула Ньютона – Лейбніца.


Учня групи № 15

Лінькова А.М.


Коломия 2002р.


Безпосередньо за означенням інтеграли легко обчислювати лише для най- простіших функцій таких як y = k x y = xІ Для інших функцій наприклад тригонометричних оьчислення границь сум ускладнюється. Виникає запитання: чи не можна обчислювати інтеграли іншим способом? Такий спосіб був знайдений лише у ХVII ст. англійським вченим Ісааком Ньютоном (1643 – 1727) і німецьким математиком Готфрідом Лейбніцом (1646 – 1716). Строге доведення формули Ньютон – Лейбніца дають у курсі матема-тичного аналізу. Ми лише проілюструємо правильность формули геометрич-ним міркуванням.

.

Нагадаємо задачу про площу криволінійної трапеції. Було встановленно що

)

(

b

a

dx

x

f

S

що

Виберемо довільну точку x є [ a; b]і проведемо через

неї пенпендикуляр хК до осі Ох. Площа фігури а А К х

змінюється зі змінною х. Позначемо цю функцію че-

рез S (x) і покажемо що існує її похідна причина при-

чому S΄(x)=ƒ(x) де y=ƒ(x) – підінтегральна функція

графік якої обмежує криволінійну трапецію. Інакше

кажечи покажемо що S (x) є первісною для ƒ(x).


Надамо змінній x приросту Δx вважаючи ( для спрощення міркування) що Δx > 0. Тоді й фенкція S (x) набуде приросту ΔS (x). У курсі математичного аналізу доводиться що неперервна на відрізку[ a; b]функція y=ƒ(x )досягає на цьому найбільшого і найменшого значень. Оскільки підінтегральна функція y=ƒ(x ) є неперервною на відрізку[x xx] то вона досягає на цьому відрізку найменшого і найбільшого значень. Отже

m Δx < Δ S (x) < M Δx


Поділивши всі частини цієї нерівності на одержимо

За непервністю функції y=ƒ(x)

lim m =lim M = ƒ(x)

тобто

x

f

x

S

то

x

S

x

x

S

x

x

f

S

x

S

x

тоді

)

(

)

(

)

(

)

(

0

lim

).

(

)

(

0

lim

Δx→0 Δx→0

Оскільки

Алефункція є однією з первісних функції y=ƒ(x ).

Позначимо через F(x)будь-яку первісну для функції y=ƒ(x ). За основною властивістю первісної будь-які первісні для однієї і тієї самої функції можуть відрізнятися лише сталим додатком C. Тому

S(x) = F(x)+ C. (1)

При x=a криволінійна трапеція вироджується у відрізок a A тому S(x) = 0.

Підставивши у рівність (1) замість х число а а замість S(x) число 0 одер-жимо C= - F(a). Після підстановки замість C у рівність (1) його значення маємо

S(x) = F(x)-F(a). (2)

Коли x=b то площа криволінійної трапеції дорівнює числуS=S(b). Крім того за цією умови рівність (2) матиме вигляд

S(b) = F(b)-F(a).

Раніше було встановлено що площа криволінійної трапеції дорівнює b значенню ∫ ƒ(x) dx. Тому можна зробити висновок що

a

b

∫ ƒ(x) dx = F(b)-F(a). (3)

a

b

a

x

)

(

Це і є формула Ньютона-Лейбніца яка показує що значення інтегралу на відрізку[a;b] дорівнює різниці значень первісної підінтегральної функції при x=b ix=a.

F

Різницю F(b)-F(a) позначають. Тому рівність (3) можна записати так:

b

b

x

F

dx

x

f

)

(

)

(

a

a

Розвязання роглянутих раніше двох задач про площі трикутника і фігури обмеженої параболою значно спрощується якщо використати формулу Ньютона – Лейбніца. Справді

2

2

2

0

2

k

k

x

xdx

OAB

S

k

o

k

o

(кв. од.);

0

3

3

2

2

k

k

x

dx

x

OAB

S

k

k


3

3

3

o

o

(кв. од.).
П р и к л а д 3. Обчислимо за формулою

Ньютона – Лейбніца площу фігури


обмеженої зверху синусоїдою y=sin x

2

4

x

i

x

знизу – віссю Ох а з боків – прямими


.

2

2

2

2

0

4

cos

2

cos

4

2

cos

sin

2

4

x

dx

x

S

Розв’язання:


( кв. од.).


.

3

.

.

2

.

1

dx

x

dx

x

f

dx

x

fdx

x

f

k

dx

x

f

k

dx

x

dx

x

f

dx

x

x

f

b

a

c

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

Запишемосимволічно основні властивості інтеграла які випливають із властивостей первісної та формули Ньютона – Лейбніца. Їх неважко довести користуючись означенням інтеграла:


k


.

R

де


тобто якщо відрізок[a;b]розбито на два


в
dt

t

f

k

dx

p

kx

f

p

kb

p

ka

b

a


1

.

4

ідрізки точкою
с то інтеграл на відрізку[a;b]дорівнює сумі інтегралів на від- різках[a;b] i [a;c].

.


R

k

R

p


де


Доведіть самостійно перші три властивості. Останню иластивість доведен-но в курсі математичного аналізу.

4

3

cos

dx

x

x

Приклад 4. Обчислити

0


Розв’язання:

2

2

dx

x

2

Приклад 5. Обчислити

1

Розв’язання:dx

x

2

4

sin


4

3

Приклад 6. Обчислити

Розв’яззати: