Числення висловлень і алгебра висловлень Основні проблеми числення висловлень

Рефераты по астрономии » Числення висловлень і алгебра висловлень Основні проблеми числення висловлень

Реферат на тему:

Числення висловлень і алгебра висловлень. Основні проблеми числення висловлень.

Довільну формулу F числення висловлень можна змістовно інтерпретувати як складене висловлення істинність або хибність якого залежить від істинності елементарних висловлень що до нього входять. Таким чином кожній формулі F числення висловлень можна аналогічно тому як це було зроблено в алгебрі висловлень поставити у відповідність функцію істинності f.

Виникає питання як пов’язано таке змістовне «істинносне» тлумачення (інтерпретація) формул числення висловлень з їхньою формальною вивідністю.

Теорема 5.5. Будь-яка теорема числення висловлень ЧВ є тотожно істинним висловленням (тавтологією).

Доведення. Тотожна істинність усіх аксіом легко перевіряється безпосередньо побудовою відповідних таблиць істинності для кожної з них (рекомендуємо це зробити самостійно).

Відтак доведемо що обидва правила виведення числення висловлень перетворюють тотожно істинні формули у тотожно істинні.

Якщо A(p1 p2 ... pn) - тотожно істинна формула то для довільного набору значень a1 a2 ... an її пропозиційних змінних A(a1 a2 ... an) є істинною. Отже тотожно істинною буде і будь-яка формула A що отримується з формули A шляхом підстановки замість пропозиційних змінних p1 p2 ... pn довільних формул B1 B2 ..... Bn оскільки останні можуть набувати лише значень 0 або 1.

Доведемо що коли формули A і AB є тотожно істинними тоді формула B яку ми дістаємо з них за правилом висновку також є тотожно істинною. Припустімо супротивне: нехай B не є тотожно істинною формулою тобто існує набір значень її змінних на якому вона набуває значення 0. Тоді підставимо цей набір у формулу AB оскільки A є тавтологією то дістанемо вираз 10 значенням якого є 0. Останнє суперечить припущенню про тотожну істинність формули AB.

Таким чином ми переконалися в тому що всі аксіоми числення висловлень ЧВ є тотожно істинними формулами алгебри висловлень а застосування обох правил виведення (підстановки і висновку) до тотожно істинних формул знову приводить до тотожно істинних формул. Отже всі вивідні формули (теореми) числення висловлень є тотожно істинними формулами алгебри висловлень.

Справедливою є й обернена теорема яку подамо без доведення.

Теорема 5.6. Будь-яка тотожно істинна формула алгебри висловлень є теоремою числення висловлень ЧВ.

Дві останні теореми дозволяють вирішити три важливі проблеми числення висловлень: проблему несуперечності проблему повноти і проблему розв’язності. Розглянемо їх послідовно.

1. Проблема несуперечності.

Для кожної формальної теорії кардинальним є питання несуперечності. Справді така теорія будується послідовним приєднанням нових теорем які формально виводять з аксіом за допомогою правил виведення. Отже немає жодної гарантії що в цьому процесі ми не дійдемо до суперечності. Iнакше кажучи виникає питання чи при поступовому нагромадженні теорем формальної теорії (числення) не трапиться так що одна з теорем суперечитиме іншим. Саме так виникає проблема несуперечності числення.

Числення є несуперечним якщо неможливо одночасно вивести з аксіом числення як формулу A так і її заперечення A.

Наслідок 5.1. Числення висловлень ЧВ є несуперечною формальною теорією.

Справді якщо формула A вивідна у численні висловлень то формула A не може бути вивідною бо за теоремою 5.5 формула A є тотожно істинною в алгебрі висловлень а формула A - тотожно хибною. Отже A не може бути теоремою числення висловлень ЧВ.

2. Проблема повноти.

Iнша проблема що виникає при дослідженні різних числень висловлень: чи будь-яка тотожно істинна формула алгебри висловлень буде вивідною в заданому численні? Це питання й являє собою проблему повноти для числення висловлень.

Смисл такої постановки питання полягає в тому що при побудові числення потрібно знати чи достатньо аксіом і правил виведення даного числення для того щоб можна було вивести будь-яку формулу яка в змістовному розумінні є тотожно істинною.

Наслідок 5.2. Числення висловлень ЧВ є повним.

Справедливість цього твердження безпосередньо випливає з теореми 5.6.

У математичній логіці існує й інше поняття повноти системи аксіом (або числення) що грунтується на неможливості доповнення системи аксіом будь-якою формулою яку не можна вивести з даних аксіом.

3. Проблема розв’язності.

Розв’язувальним методом для формальної теорії T називають метод за допомогою якого для довільної формули A з T можна за скінченне число кроків визначити чи буде A теоремою чи ні.

Числення T називають розв’язним якщо для T існує розв’язувальний метод у противному разі - формальна теорія T є нерозв’яною.

Наслідок 5.3. Числення висловлень ЧВ є розв’язною теорією.

Доведення. Нехай A - довільна формула числення ЧВ. Побудуємо для неї таблицю істинності і розглянемо її останній стовпчик. Якщо він містить лише одиниці то A - тотожно істинна формула і за теоремою 5.6 є теоремою ЧВ. У противному разі (останній стовпчик таблиці істинності містить хоча б один нуль) A - не тавтологія і значить A не є теоремою.

Зрозуміло що всі ці дії можна зробити за скінченне число кроків.

Нарешті розглянемо ще одну важливу проблему для формальних теорій.

Система аксіом числення називається незалежною якщо жодна з аксіом цієї системи не може бути виведена з інших аксіом системи.

Зрозуміло що аксіому яку можна вивести з інших можна виключити зі системи аксіом і при цьому множина теорем теорії залишиться тією ж самою (тобто отримаємо рівносильне числення). Отже залежна система аксіом у певному розумінні менш досконала ніж незалежна система бо вона містить зайві аксіоми.

Можна довести що системи аксіом числень висловлень ЧВ і ЧВ1 є незалежними.

Iснують й інші формальні теорії що означаються і досліджуються у математичній логіці: числення предикатів різноманітні числення (теорії) першого порядку числення з рівностями формальна арифметика тощо. У наступних розділах розглянемо основні ідеї і принципи побудови однієї з таких теорій - числення предикатів.