Журнал 1

Після всіх цих операцій необхідно заповнити тобто взаємозв’язок регістрів журнально-ордерної форми обліку має такий вигляд:Журнали-сфери є основними регістрами обліку. Допоміжні відомості використовуються якщо є потреба в аналітичних показниках яких немає у самих журналах а також недостатньо деталізовані або мають великий обсяг однорідної операції що попередньо накопичуються у допоміжних відомостях. Так касові операції за поточний місяць накопичуються у допоміжних відомостях по дебету і кредиту рахунку 30 “Каса” аналітично здійснюється облік на рахунку 31 “рахунки в банках”. В окремих випадках використовуються багатоколонкові відомості (облік витрат на виробництво облік заготівельних витрат при придбання товарно-матеріальних цінностей та ін.) розроблювальні таблиці і листики-розшифровування.

За зовнішнім виглядом Журнали являють собою окремі аркуші регістри багатогранної форми призначені для кредитових записів того балансового рахунку операції якого обліковуються в даному Журналі зазначено рахунками які кореспондують з дебетом даного рахунку. Формат цих реєстрів розташування граф і порядок записів залежить від особливостей обліковуваних операцій у всіх регістрах завчасно надруковано типову кореспонденцію рахунків. Кожному Журналу присвоюють постійний номер (у даному випадку – Журнал №1). Всі господарські операціях відображаються на кредиті синтетичного рахунку в розрізі рахунків що кореспондують з даним по дебету. Кредитову ознаку взято зо основу побудови журналів-ордерів тому що вона більшою мірою ніж дебетова відповідає характеру здійснювання операцій і завданню б/о забезпеченню контролю за збереженням і раціональним використанням господарських засобів. Кредит рахунків здебільшого показує мовби початок рахунку засобів підприємства а дебет його закінчення тобто куди засоби входять або в яку форму втілюються.


Журнал-ордер

Дата Підстави для запису (назва і номер документу Дебет рахунку Разом по кредиту
Записи господарський операцій в журналі здійснюються за шаховим принципом який полягає в тому що в один робочий прийом суму господарські операції записують часто на дебеті і кредиті кореспондуючих рахунків.

Це дає змогу значно скоротити кількість записів в регістрах зменшити обсяг облікової роботи і підвищити якість облікових даних. Всі кредитові обороти по синтетичному рахунку збираються в одному журналі –ордері. Дебетові обороти по цьому рахунку відображаються в тих журналах-ордерах в яких записи роблять на рахунках що кореспондують з дебетом цього синтетичного рахунку. Тому загальну суму дебетового обороту місяць по кожному синтетичному рахунку можна підрахувати тільки вибіркову з відповідних журналів.

Як вийняток для посилення контролю за рухом коштів по рахунках “Каса” “Розрахунковий рахунок” “Спеціальний позичковий рахунок” та деякі інші з журналом-ордером за кредитовим принципом ведуть допоміжні відомості за дебетом цих розрахунків.

Отже журнали-ордери – це місячні накопичу вальні регістри де відображаються усі операції по кредиту одного і кількох взаємопов’язаних синтетичних рахунків у кореспонденції з тими рахунками на яких ці операції відображаються по кредиту і дебету відповідних рахунків. Це дає змогу здійснювати їх бухгалтерську обробку не роз’єдную документи навіть у тому випадку коли вони відносяться до різних журналів-ордерів а також своєчасно контролювати збереження коштів.

Початкові дані записують у журнал безпосередньо з первинних документів або з допоміжних відомостей і розшифрувань складених на основі первинних документів.

У кінці місяця після відображення операцій по кожному журналу підбиваються підсумки які потім переносять до Головної книги де здійснюється контроль записів на рахунках першого порядку.