1998-09-08 - Педагогiка як наука Структура

Рефераты по астрономии » 1998-09-08 - Педагогiка як наука Структура

База лекций и рефератов института КИМО www.kimo.non

Основи педагогіки. 8 вересня 1998 року.

Юрій Аврамович.

Перше семінарське заняття. Перша півпара – контрольна робота (1 питання) далі – обговорення питань на стор. 4-5 програми.


(скипд)


Чому ж не вдалося асимілювати ці цивілізації? А тому що вони були чи є носіями дуже давньої і високої культури власної традиції освіти передачі інформації від покоління до покоління.

Отже специфіка курсу педагогіки в Інституті Міжнародних Відносин полягає не у вивченні всіх основ законів педагогіки а в ознайомленні студентів з тією особливою функцією педагогічних наук у суспільстві що забезпечує оцю передачу знань навичок традицій від покоління до покоління. Крім цього ми ознайомимося із аспектами міжнародного співробітництва в галузі освіти. Специфічним є також і те що разом з психологією філософією (разом з етикою естетикою і т.д.) педагогіка закладає основи гуманітарної освіти отже це є необхідним в даному вузі.


Предметом педагогіки є навчально-виховний процес а також система освіти. Об'єктом педагогіки виступає не сама людина як така а свідомість людини.


Ми вже говорили про існування тоталітарної педагогіки і демократичної педагогіки. Ці дві течії по різному трактують поняття. Розглянемо наприклад визначення особистості.

Згідно радянської тоталітарної педагогіки: Особистість – це людина яка усвідомлює суспільно-значущі завдання що стоять перед нею і реалізовує ці завдання. Інакше кажучи особистістю можна було б назвати тільки ту особу яка під червоними прапорами усвідомлюючи високу відповідальність за суспільство підпорядковує себе суспільству.


Демократична педагогіка вважає: Особистість – це усвідомлення людиною її прав усвідомлення прав інших людей і прагнення до максимальної реалізації своїх можливостей


Суб'єктами педагогічної діяльності (в суспільних науках – це те що приймає участь у процесі а не лише відчувають його вплив) вважаються ті хто виконує педагогічні функції у суспільстві і з другого боку ті хто здобувають певні знання в системі освіти.


Педагогіка – це є фундаментальна суспільна галузева наука.

Фундаментальна наука – є базою для розвитку інших наук (наприклад математика фізика філософія тощо).

Специфічна риса педагогіки як фундаментальної науки полягає втому що вона є основою основ всіх наук тому що саме вона забезпечує розвиток наукових знань про те як нагромаджувати знання і передавати її від покоління до покоління.

Педагогіка торкається сфери людських взаємин займається вивченням впливу людини на людину в суспільному контексті відповідно до чого вона є наукою суспільною.

Методологія суспільних наук визначає два типи серед структури наукових знань: науки галузеві і науки профільні. До галузевих ми відносимо такі науки які в свою чергу поділяються на різні конкретні наукові напрямки (тобто наука яка поділяється на інші науки). Профільна наука – спеціалізований науковий напрямок що вивчає один конкретний напрямок.

Педагогіка є галузевою тому що має власну галузеву структуру і складається з різних педагогічних наук.


Структура педагогічних наук.

Ми розглянемо структуру згідно з західною структурою наголошуючи лише на відмінностях. Причина в тому що з часом західна педагогіка витіснить вітчизняну через те що той кшталт педагогіки що існує в нашому суспільстві виглядає як просто слова нічим не підкріплені.

1) Загальна педагогіка – наука яка вивчає основні закономірності здійснення навчально-виховної діяльності і функціонування освіти.

2) Вікова педагогіка – це педагогічна наука яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності з урахуванням вікових особливостей людини. Тут можна також навести також таку науку як андрагогіка – педагогіка дорослих.

3) Історія педагогіки – наука що вивчає минуле педагогіки і відбирає той досвід що може бути використаний в наш час.

4) Порівняльна педагогіка – вивчає особливості здійснення педагогічної діяльності в різних країнах з метою визначення позитивного педагогічного досвіду для вітчизняної системи освіти.

5) Дидактика – це теорія навчання.

6) Теорія виховання .

7) Соціальна педагогіка.

8) Спеціальна педагогіка.


Декотрі з цих наук вже стали галузевими. Так наприклад дидактика поділяється на дидактику загальну і дидактику галузеву. Загальна дидактика вивчає основні закономірності здійснення навчальної діяльності а галузева дидактика в свою чергу вивчає особливості здійснення навчальної діяльності в конкретних умовах (соціальних вікових). Галузева дидактика поділяється ще на дві науки – галузева дидактика (часто називають галузева дидактика №2) і методика викладання. Галузева дидактика 2 вивчає особливості здійснення навчальної діяльності в конкретному соціальному середовищі. Методика викладання вивчає основні закономірності та особливості здійснення навчальної діяльності в умовах вивчення конкретного навчального предмету (тобто методика викладання фізики методика викладання політології тощо).


Соціальна педагогіка – це галузева педагогічна наука яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності в соціально-стандартному середовищі. Але це не є найголовнішою рисою. Соціальна педагогіка вивчає вплив соціального середовища на ефективність навчальної діяльності.

До педагогіки соціальної відносяться:

1) педагогіка праці – вивчає здійснення навчально-виховної діяльності в умовах виробничих відносин;

2) педафтологія – вивчає особливості формування особистості вчителя-викладача;

3) професійна педагогіка (в західній педагогіці як підрозділ соціальної педагогіки у нас – окрема наука).


Спеціальна педагогіка – галузева педагогічна наука яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності в соціально-нестандартному середовищі.

Соціально-стандартне середовище – це та частина суспільства соціальні інтереси якої узгоджуються з соціальними інтересами решти суспільства і поширення якої не несе в собі загрози суспільство в цілому. Соціально-нестандартне середовище є антиподом до соціально-стандартного.

Наприклад студентство – специфічне соціальне середовище але його поширення не несе небезпеки для суспільства отже це є соціально-стандартне середовище. В'язні – специфічне середовище інтереси якого не співпадають з інтересами решти поширення якого є небезпечним отже це є соціально-нестандартне середовище.


Спеціальна педагогіка підрозділяється на такі науки:

1) олігофренопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності в середовищі розумово-відсталих людей;

2) тифлопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням зору;

3) сурдопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням слуху

4) логопедагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням вимови;

5) дефектологія – вивчає особливості впливу різних фізичних та психічних вад на навчально-виховний процес;

6) пенітенціарна педагогіка – здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі в'язнів (порушення волі).

7) ресоціалізаційна педагогіка – вивчає закономірності здійснення навчально-виховної діяльності з метою соціальної адаптації людей які відбули покарання або таких які перенесли тривалі хвороби;

8) ревалідаційна педагогіка – це педагогічна наука яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності в середовищі фізично або психічно ослаблених людей (не хворих а саме ослаблених!);

9) педагогіка превентивна – це педагогічна наука яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності з метою запобігання вчинення суспільно-небезпечних дій.

Пункти 1-4 та 6 в нашій педагогіці відноситься до дефектології.Сторінка 3 із 3.