Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме

Рефераты по астрономии » Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме

Міністерство Освіти та Науки України


Національний авіаційний університет


Кафедра інформаційних технологій
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни "Математичні моделі Інформаційних процесів та управління динамічних об'єктів"


Розрахунково-пояснювальна записка

Тема: Цифрова математична модель динаміки польоту літака Ту-І54Б в режимі автоматичного управління приладовою швидкістю через руль висоти


Виконавець: студент 3 курсу 303 групи ФІТ


Керівник: к.т.н. доцент Полухін Анатолій Васильович


Київ 2001 р.


Завдання на виконання курсового проекту


Варіант N 6

Дата видачи завдання на проектування: 01. 10. 2001 р.


Дата захисту проекту за навчальним планом: 01. 12. 2001 р.


Перелік питань що підлягають розробці: розробити математичну модель літака та дослідити заданий закон автоматичного управління (стабілізація приладової швидкості через руль вистоти).


Початкові значення параметрів польоту літака:Збурення що діють на літак: Відмова центрального двигуна.


Метод чисельного інтегрування системи диференціальних рівнянь: Рунги-Кутти 2 порядка з корекцією по середній похідній.


Дослідження динамічної подібності розробленої моделі та реального "вільного" об'єкту використовуючи метод Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.

Дослідження якості стабілізації нового зада­ного значення приладової швидкості при відсутності збурення

Дослідження якості стабілізації приладової швидкості при відмові центрального двигуна методом Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.uses crt; type mass=array[1..7] of real;

matt=array[1..11] of real; const

MzDZ = -0.0091; RAD= 180/PI; Ph = -0.287; CyDV = 0.005;

FIdv = 0; Pdg = 132.89; S = 201.45; Cy0 = -0.255;

_g=9.81; mzo=0.2; dT=0.05; CyFIst = 0.0132;

Po = 3500; KoefDZ = -0.14706; Pv = -9; cy_alfa=0.1008; {____________________________________________________________________________} { Даннi для інтерполяції } mzffist:mass=( -0.0465 -0.0475 -0.0480 -0.0498 -0.0520 -0.0565 -0.0580); mzwzTab:mass=(-12.850 -12.910 -13.000 -13.900 -14.000 -14.900 -15.800); mzalfa:mass=(-0.0318 -0.0320 -0.0325 -0.0340 -0.0360 -0.0440 -0.0510); ChisloMahaTab:mass=(0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9);


CxTab:mass=(0.020 0.022 0.030 0.040 0.054 0.082 0.135); Cy_Cx:mass=(0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200);


{Таблицi на 11 значень для більшої точності } time:matt=(0 0.5 1 1.5 2 2.5 2.8 3 3.5 4 5); pft:matt=(1686 1641.04 1475.25 1253.26 899.2 351.25 0 -97 -240 -288 -299);


VzvukaTab:matt= (340.29 339.91 339.53 339.14 338.76 337.98 337.60 337.21 336.82 336.43 320.54); HTab:matt= (0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1000.0 5000.0);


alfa_mzalt :matt =(0 3.600 5 6.2500 7.500 10 12.800 14.2 15 18 19.7); Mzaltfal :matt =(-2 -2.2 -2.6 -3.1 -3.7 -5 -6.9 -8.8 -10.8 -13.6 -17);


CyTab__:matt=( 0. -0.28 -0.07 0.11 0.30 0.47 0.63 0.80 0.93 1.08 1.18); Cyal__:matt=( -1. 0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18);


mzdvtab1:mass=(-0.01450 -0.014525 -0.01455 -0.014585 -0.01460 -0.01462 -0.01465); mzdval1:mass=(0.000000 2.5000 5.000000 8.5000 10.00000 12.000 15.00000); var Buf Cy DZ Cx CyAL AL MzFIst dVpr MzAL MzAL1 MzWz M MzDV Vprz dMzdv _m G q Ro MzStat DV Xt FIst Pbal MzVra Ba Mz Ye Iz P DGBal Xe Vpro Fun flag CyBal POtk TOtk ALBal DVBal Roh DG a Vpr Vprzad Vpr0 Ny Tetab dTeta delta1 delta Sigma dVprzad CyAL1 T CxBal XBal YBal Qdv dvSau wv tv__:real;

pbaldv dny:real;

kv kv_ tv tv_ kidv qq sss P1:real;

mza g0 dmz deltavpr flagg flagbal pdv mz_cy delta_ny dv_ny:real;

CyB cxb gtop Kh1 K_v K_v1 T_v T_v1 Kteta Kh Kwz Ktet Kint:real;

F :text;

x y d:array[1..20] of real;

vib met ssau i j :integer; {____________________________________________________________________________} procedure menu; begin clrscr; textcolor(3); write('Курсова робота з дисциплiни: '); writeln ('Математичнi моделi iнформацiйних процесiв та управлiння динамiчними обьєктами'); writeln('Виконав студент групи 303 ФiТ Єрофеєв Юрiй'); writeln; writeln(' Варианти польоту: ');

writeln(' 1: Вiльний лiтак');

writeln(' 2: Вiдмова центрального двигуна');

writeln(' 3: Вiдмова центрального двигуна i стабiлiзацiя заданої прил. швидкостi через руль висоти');

writeln;

write(' Введiть варiант польоту: ');

readln(vib); writeln;writeln; textcolor(7); {writeln('Пiдключити САУ ? 1-Так/2-Нi'); readln(ssau); writeln; } writeln('Метод чисельного iнтегрування'); writeln(' 1: Ейлера'); writeln(' 2: Рунге-Кутти з корекцiєю по середнiй похiднiй'); writeln; write(' Ваш вибiр ');


readln(met); end; {____________________________________________________________________________} {Интерполяція функциї 1 змінної методом Лагранжу} function InterpolFunction1(x1:real; var xm fm:mass ):real; const n=6; var i j:integer;

p1 p2 p r r1 r2 q s:real; begin p:=0.0; p1:=p; p2:=p; for i:=1 to n do begin r:=1.0; r1:=0.0; r2:=r1; for j:=1 to n do if i<>j then

begin

q:=xm[i]-xm[j]; s:=x1-xm[j]; r2:=(r2*s+2*r1)/q;r1:=(r1*s+r)/q;r:=r*s/q;

end;

p2:=p2+r2*fm[i];p1:=p1+r1*fm[i];p:=p+r*fm[i]; end; InterpolFunction1:=p; end;{InterpolFunction1} {____________________________________________________________________________} {Интерполяція функциї змінної методом Лагранжу таблиць на 11 значень} function InterpolFunction11(x1:real; var xm fm:matt ):real; const n=10; var i j:integer;

p1 p2 p r r1 r2 q s:real; begin p:=0.0; p1:=p; p2:=p; for i:=1 to n do begin r:=1.0; r1:=0.0; r2:=r1; for j:=1 to n do if i<>j then

begin

q:=xm[i]-xm[j]; s:=x1-xm[j]; r2:=(r2*s+2*r1)/q;r1:=(r1*s+r)/q;r:=r*s/q;

end;

p2:=p2+r2*fm[i];p1:=p1+r1*fm[i];p:=p+r*fm[i]; end; InterpolFunction11:=p; end;{InterpolFunction1} {____________________________________________________________________________} {Процедура попередження користувача} procedure attention; begin sound(100); delay(2); nosound; end; {____________________________________________________________________________} {Процедура котролю за кутом атаки закидом вертикального перевантаження кількістю палива} procedure control; begin dny:=ny-1; if y[8]<0 then attention; if (dny>0.2) or (dny<-0.2) then attention; if y[5]>16 then attention; end; {____________________________________________________________________________} {Вивід результатів на екран і в файл} procedure PRINT; begin write('|' t:6:1); write(y[3]:9:2 ' '); write(vpr:6:3 ''); write(y[6]:9:2 ''); write(y[5]:7:3 ' '); write(y[1]:7:3 ' '); write(P1:8:3 ''); write(dV:8:3 ' '); writeln(ny:6:4 ' |');


write(f '|' t:6:1); write(f y[3]:9:2 ' '); write(f vpr:7:3 ' '); write(f y[6]:9:2 ' '); write(f y[5]:7:3 ' '); write(f y[1]:7:3 ' '); write(f P1:8:3 ''); write(f dV:8:3 ' ');

write(f ny:6:4 ' ');

write(f (2*Pdv+P1):6:4 ' ');

writeln(f y[4]:6:4 ' |'); end; {____________________________________________________________________________} procedure prisvoenie; begin

if flagg=1 then

begin

for i := 1 to 20 do X[i] := 0;

flagg := 0;

end; Y[3] := 110; Y[6] := 1000; Gtop:=20000; G0:=53000; y[8]:=Gtop; G :=Gtop+G0; Iz := 660000; DZ := 0; Ba := 5.285; FIst :=0; Xt := 0.24; Ro := 0.1249; DG := 0; DV := 0; T := 0; flagg:=1; flag:=1; flagbal:=1; {SAU} Kh1:= 0.4; K_v:= 1.8; K_v1:= 2.16; T_v:= 1.; T_v1:=1.; Kteta:= 2.0;

Kh:= 0.1; Kwz:= 3.0; Ktet:= 0.5; Kint:= 0.002; kidv:=0.04; end; {____________________________________________________________________________} { Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь методом Эйлера } procedure Eiler; var i :integer; begin for i:=1 to 20 do y[i]:=y[i]+x[i]*dt; end;{Integrirovanie} {____________________________________________________________________________} {Вивід на екран початкових значень польоту та показників стійкості} procedure print_bal; begin clrscr; writeln('Балансованi (початковi) значення польоту'); writeln; writeln('Швидкiсть ' y[3]:5:3); writeln('Висота ' y[6]:5:3); writeln('Швидкiсть звуку ' a:6:3); writeln('Густина повiтря ' roh:6:3); writeln('Число маха ' M:6:3); writeln('Cy ' cyb:6:3); writeln('Cx ' cxb:6:3); writeln('Кут атаки ' albal:6:3); writeln('Руль висоти ' dvbal:6:3); writeln('Дельта газу ' dgbal:6:3); writeln('Ybal ' ybal:6:3); writeln('Xbal ' xbal:6:3); writeln('Початкова тяга силової установки ' pbal:6:3); writeln('Початкова тяга двигуна ' p1:6:3); writeln('Початкова приборна швидкiсть ' vpr0:6:3); writeln; textcolor(3); writeln('Ступiнь повздовжноъ статичноъ стiйкостi ' mz_cy:6:3); writeln('Запас стiйкостi по перевантаженню ' delta_ny:6:3); writeln('Витрата руля висоти на одиницю перевантаження ' dv_ny:6:3); writeln('Перiод коливань (по швидкостi) ' tv__:6:3); textcolor(7); readkey; clrscr; end; {____________________________________________________________________________} { Балансуваня літака } procedure Balansirovka; begin CyB:=(2*G)/(S*Roh*y[3]*y[3]); albal:=InterpolFunction11(cyb cytab__ cyal__); CxB:=InterpolFunction1(CyB Cy_Cx CxTab); Ybal := CyB*S*q; Xbal := CxB*S*q; Mzdv:=InterpolFunction1(albal mzdval1 mzdvTab1); DVBal := -(Mzo +MzAL*ALBal + CyB*(Xt-0.24) + MzDZ*DZ + MzFIst*FIst)/MzDV; Pbal := Xbal/cos((ALBal+FIdv)/RAD); DGBal:= (Pbal/3-Po-Pv*Y[3]-Ph*Y[6])/Pdg+66; P1 := Pbal/3; Y[5] := ALBal; Y[1] := Y[5] ;Tetab := ALBal; Mzwz:=InterpolFunction1(M ChisloMahaTab mzwzTab); mz_cy:=mzal/cy_alfa; delta_ny:=mz_cy+(mzwz*ba*S*roh)/(2*_m); mzdv:=mzdv*rad; dv_ny:=-rad*(delta_ny*Cyb)/mzdv; wv:=(_g/y[3])*sqrt((2*mz_cy)/delta_ny); tv__:=(2*3.14)/wv; vpr:=y[3]*sqrt(roh/ro); vpr0:=vpr; vprzad:=vpr0+10; if vib=3 then vprzad:=vpr0; print_bal; end; {____________________________________________________________________________} {Закон стабілізаціїї приладової швидкості через руль висоти} procedure SAU; begin

deltavpr:=vprzad-vpr;


x[15]:=(1-y[15])/t_v; x[16]:=(1-y[16])/t_v1; x[17]:=kidv; fun:=y[17]*deltavpr;

if(Fun>10) then Fun:=10;

if(Fun<-10) then Fun:=-10;

delta1:=(k_v*x[15]*deltavpr+x[16]*k_v1*100*deltavpr+fun);

if delta1 < -10 then delta1:=-10;

if delta1 > 10 then delta1:=10;

dTeta:=Y[1]-Tetab;

delta:=delta1+Kteta*dTeta;

if delta <-3.5 then delta:=-3.5;

if delta >3.5 then delta:=3.5;

Sigma:=delta+Kwz*Y[2];

if Sigma<-10 then Sigma:=-10;

if Sigma>10 then Sigma:=10;

X[9]:=0;

if delta<-2 then X[9]:=-0.6;

if delta>2 then X[9]:=0.6;

DVsau:=Sigma+Y[9];


end; {____________________________________________________________________________} {Система диференціальних рівнянь} procedure dinamika; begin

Roh := Ro - 0.0117*Y[6]/1000 + 0.000343*sqr(Y[6]/1000);

G:=G0+y[8];

_m := G/_g;

q := Roh*sqr(Y[3])/2;

a:=InterpolFunction11(y[6] HTab VzvukaTab);

Vpr := y[3]*sqrt(Roh/Ro);

dVpr := Vpr - Vprzad;

M := Y[3]/a;

Qdv:=0.2586*M+0.4428;

mzfist:=InterpolFunction1(M ChisloMahaTab mzffist);

mzal:=InterpolFunction1(M ChisloMahaTab mzalfa);


if flagbal=1 then

begin

Balansirovka;

flagbal:=0;

end;

Mzal1:=InterpolFunction11(Y[5] alfa_mzalt mzaltfal);

Mzdv:=InterpolFunction1(y[5] mzdval1 mzdvTab1);

Mzwz:=InterpolFunction1(M ChisloMahaTab mzwzTab);

Cy:=InterpolFunction11(y[5] cyal__ cytab__);

Cx:=InterpolFunction1(Cy Cy_Cx CxTab);

Ye := Cy*S*q;

Xe := Cx*S*q;


{ Відмова двигуна } if (vib=2) or (vib=3) then begin if ((T>=0) and (T<=4)) then P1:=interpolfunction11(T time pft); end;

if ((vib=3) or (ssau=1)) and (t>1.0) then SAU;

dv:=dvbal+dvsau;


MzStat:=mzo+mzal*Y[5]+mzdv*dv+mzdz*dz+mzfist*fist;

MzVra := (MzWz*Y[2] + MzAL1*X[5])*Ba/(RAD*Y[3]);

Mz := (MzStat + MzVra);

DG := 0;

Pdv := Po + Pv*Y[3] + Ph*Y[6] + Pdg*(DGBal+DG-66);

dMzdv := (Pbal/3 - Potk) * 0.5; {____________________________________________________________________________}

x[1]:=y[2];

x[2]:=(Mz*S*Ba*q+dMzdv)*RAD/Iz;

x[3]:=(-G*sin(Y[4]/RAD)+(2*Pdv+P1)*cos((Y[5]+FIdv)/RAD)-Xe)/_m;

x[4]:=(-G*cos(Y[4]/RAD)+(2*Pdv+P1)*sin((Y[5]+FIdv)/RAD)+Ye)*RAD/(_m*Y[3]);

x[5]:=x[1]-x[4];

x[6]:=y[3]*sin(y[4]/RAD);

x[7]:=y[3]*cos(y[4]/RAD);

x[8]:=-3*qdv; {____________________________________________________________________________} {Добалансування літака} if flag =1 then begin d[1]:=-x[1]; d[2]:=-x[2]; d[3]:=-x[3]; d[4]:=-x[4]; d[5]:=-x[5]; d[6]:=-x[6]; flag:=0; end; x[1]:=x[1]+d[1]; x[2]:=x[2]+d[2]; x[3]:=x[3]+d[3]; x[4]:=x[4]+d[4]; x[5]:=x[5]+d[5]; x[6]:=x[6]+d[6]; {___________________________________________________________________}

{Вертикальне перевантаження }

Ny := ((2*Pdv + P1)*sin((Y[5]+FIdv)/RAD)+Ye)/G;


end; {____________________________________________________________________________} { Чисельне інтегрування диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутти 2 порядку } procedure R_K; const dt2=dt/2; var x0:array [1..20] of real;

i:integer; begin for i:=1 to 20 do x0[i]:=x[i]; for i:=1 to 20 do y[i]:=y[i]+x0[i]*dt; dinamika; for i:=1 to 20 do y[i]:=y[i]+(x[i]-x0[i])*dt2; end; {____________________________________________________________________________} {Основний блок програми} begin ClrScr; Assign (F 'data.dat'); Rewrite(F);

menu;

clrscr; prisvoenie; dinamika; textcolor(3); writeln(' ___________________________________________________________________________'); writeln('| T V Vpr H a teta P1 dV ny |'); writeln(' ---------------------------------------------------------------------------'); textcolor(7); writeln(f '| T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt |');


while (T<=180+dt) do begin if abs(T-Round(T))<dt/2 then print; T:=T+dt; dinamika;


if met=1 then Eiler; if met=2 then R_K; control;

end;


readln; close(F); end.Балансованi (початковi) значення польоту

Швидкiсть 110.000 Висота 1000.000 Швидкiсть звуку 336.430 Густина повiтря 0.114 Число маха 0.327 Cy 0.528 Cx 0.036 Кут атаки 9.131

Руль висоти -6.392

Дельта газу 61.988 Ybal 73000.000 Xbal 5005.372 Початкова тяга силової установки 5069.611 Початкова тяга двигуна 1689.870 Початкова приборна швидкiсть 104.880


Ступiнь повздовжної статичної стiйкостi -0.319 Запас стiйкостi по перевантаженню -0.426 Витрата руля висоти на одиницю перевантаження -15.385 Перiод коливань (по швидкостi) 57.543


Дослідження динамічної подібності розробленої моделі та реального "вільного" об'єкту використовуючи метод Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній.Дослідження якості стабілізації нового зада­ного значення приладової швидкості при відсутності збурення

T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt 0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1689.870 -2.892 1.0690 5069.6107 0.0000 1.0 110.00 104.881 1000.00 9.096 9.088 1689.870 -2.594 1.0638 5069.5924 -0.0081 2.0 110.01 104.892 999.93 9.001 8.932 1689.870 -2.316 1.0496 5069.4171 -0.0689 3.0 110.05 104.928 999.68 8.914 8.707 1689.870 -2.705 1.0371 5068.9050 -0.2073 4.0 110.11 104.988 999.15 9.030 8.700 1689.870 -2.826 1.0559 5068.1385 -0.3299 5.0 110.17 105.050 998.48 9.120 8.768 1689.870 -2.853 1.0708 5067.4227 -0.3518 6.0 110.23 105.107 997.82 9.117 8.780 1689.870 -2.801 1.0715 5066.7850 -0.3369 7.0 110.28 105.164 997.17 9.076 8.739 1689.870 -2.697 1.0664 5066.1449 -0.3366 8.0 110.34 105.226 996.50 9.004 8.634 1689.870 -2.358 1.0568 5065.4171 -0.3707 9.0 110.42 105.306 995.70 8.890 8.417 1689.870 -2.107 1.0411 5064.4400 -0.4736 10.0 110.54 105.417 994.63 8.812 8.164 1689.870 -2.113 1.0313 5063.0641 -0.6475 11.0 110.68 105.562 993.19 8.799 7.960 1689.870 -2.095 1.0323 5061.2955 -0.8398 12.0 110.85 105.737 991.39 8.799 7.780 1689.870 -2.114 1.0357 5059.1972 -1.0191 13.0 111.05 105.939 989.26 8.797 7.617 1689.870 -2.134 1.0393 5056.8131 -1.1805 14.0 111.28 106.165 986.83 8.792 7.469 1689.870 -2.152 1.0430 5054.1830 -1.3236 15.0 111.52 106.412 984.13 8.785 7.337 1689.870 -2.166 1.0467 5051.3463 -1.4483 16.0 111.78 106.675 981.20 8.776 7.221 1689.870 -2.176 1.0504 5048.3421 -1.5545 17.0 112.05 106.952 978.08 8.765 7.123 1689.870 -2.183 1.0542 5045.2089 -1.6422 18.0 112.34 107.241 974.79 8.753 7.041 1689.870 -2.187 1.0579 5041.9845 -1.7116 19.0 112.63 107.536 971.38 8.739 6.976 1689.870 -2.188 1.0615 5038.7050 -1.7632 20.0 112.92 107.836 967.87 8.724 6.926 1689.870 -2.186 1.0651 5035.4049 -1.7976 21.0 113.22 108.138 964.30 8.708 6.893 1689.870 -2.180 1.0685 5032.1166 -1.8154 22.0 113.52 108.439 960.71 8.691 6.873 1689.870 -2.171 1.0717 5028.8699 -1.8177 23.0 113.81 108.736 957.11 8.673 6.868 1689.870 -2.158 1.0747 5025.6922 -1.8055 24.0 114.09 109.027 953.55 8.655 6.875 1689.870 -2.143 1.0775 5022.6075 -1.7800 25.0 114.37 109.310 950.03 8.636 6.893 1689.870 -2.124 1.0799 5019.6372 -1.7427 26.0 114.64 109.584 946.60 8.616 6.921 1689.870 -2.102 1.0821 5016.7991 -1.6950 27.0 114.89 109.847 943.26 8.596 6.957 1689.870 -2.077 1.0840 5014.1080 -1.6383 28.0 115.14 110.097 940.03 8.575 7.001 1689.870 -2.050 1.0856 5011.5753 -1.5742 29.0 115.37 110.333 936.94 8.554 7.050 1689.870 -2.020 1.0868 5009.2094 -1.5043 30.0 115.58 110.556 933.98 8.534 7.104 1689.870 -1.988 1.0878 5007.0156 -1.4300 31.0 115.78 110.764 931.17 8.513 7.160 1689.870 -1.954 1.0884 5004.9961 -1.3528 32.0 115.97 110.957 928.51 8.492 7.218 1689.870 -1.918 1.0887 5003.1508 -1.2741 33.0 116.14 111.136 926.01 8.471 7.276 1689.870 -1.881 1.0888 5001.4769 -1.1953 34.0 116.30 111.300 923.67 8.451 7.333 1689.870 -1.844 1.0886 4999.9696 -1.1175 35.0 116.45 111.451 921.47 8.431 7.389 1689.870 -1.806 1.0883 4998.6222 -1.0417 36.0 116.58 111.588 919.43 8.411 7.442 1689.870 -1.768 1.0877 4997.4264 -0.9690 37.0 116.70 111.712 917.53 8.393 7.493 1689.870 -1.730 1.0869 4996.3729 -0.8999 38.0 116.81 111.824 915.76 8.374 7.539 1689.870 -1.693 1.0861 4995.4512 -0.8352 39.0 116.90 111.926 914.12 8.357 7.582 1689.870 -1.657 1.0851 4994.6504 -0.7753 40.0 116.99 112.018 912.59 8.340 7.620 1689.870 -1.622 1.0841 4993.9591 -0.7206 41.0 117.07 112.100 911.17 8.325 7.653 1689.870 -1.589 1.0831 4993.3659 -0.6711 42.0 117.14 112.175 909.85 8.310 7.683 1689.870 -1.558 1.0820 4992.8597 -0.6269 43.0 117.20 112.242 908.61 8.296 7.708 1689.870 -1.528 1.0810 4992.4297 -0.5880 44.0 117.26 112.304 907.44 8.283 7.729 1689.870 -1.500 1.0800 4992.0655 -0.5542 45.0 117.31 112.360 906.34 8.271 7.746 1689.870 -1.475 1.0791 4991.7577 -0.5251 46.0 117.36 112.411 905.29 8.260 7.760 1689.870 -1.452 1.0782 4991.4976 -0.5005 47.0 117.40 112.459 904.28 8.250 7.770 1689.870 -1.431 1.0775 4991.2773 -0.4799 48.0 117.45 112.504 903.32 8.241 7.778 1689.870 -1.412 1.0768 4991.0899 -0.4630 49.0 117.48 112.546 902.38 8.233 7.783 1689.870 -1.395 1.0762 4990.9295 -0.4492 50.0 117.52 112.586 901.47 8.225 7.787 1689.870 -1.380 1.0757 4990.7911 -0.4381 51.0 117.56 112.625 900.58 8.218 7.789 1689.870 -1.366 1.0753 4990.6706 -0.4293 52.0 117.59 112.662 899.71 8.212 7.790 1689.870 -1.354 1.0750 4990.5647 -0.4223 53.0 117.62 112.698 898.85 8.207 7.790 1689.870 -1.344 1.0748 4990.4709 -0.4167 54.0 117.65 112.733 898.00 8.202 7.789 1689.870 -1.335 1.0746 4990.3875 -0.4122 55.0 117.68 112.767 897.16 8.197 7.789 1689.870 -1.327 1.0745 4990.3131 -0.4085 56.0 117.72 112.801 896.32 8.193 7.788 1689.870 -1.319 1.0744 4990.2471 -0.4052 57.0 117.74 112.834 895.49 8.189 7.787 1689.870 -1.313 1.0744 4990.1890 -0.4023 58.0 117.77 112.866 894.67 8.185 7.786 1689.870 -1.307 1.0744 4990.1388 -0.3994 59.0 117.80 112.898 893.85 8.182 7.786 1689.870 -1.301 1.0745 4990.0965 -0.3964 60.0 117.83 112.929 893.04 8.179 7.785 1689.870 -1.296 1.0745 4990.0626 -0.3933 61.0 117.86 112.959 892.23 8.176 7.786 1689.870 -1.291 1.0746 4990.0373 -0.3901 62.0 117.88 112.989 891.43 8.173 7.786 1689.870 -1.286 1.0746 4990.0210 -0.3866 63.0 117.91 113.018 890.64 8.159 7.772 1689.870 -1.255 1.0729 4990.0050 -0.3867 64.0 117.94 113.049 889.84 8.155 7.762 1689.870 -1.250 1.0727 4989.9732 -0.3927 65.0 117.97 113.080 889.02 8.155 7.758 1689.870 -1.253 1.0734 4989.9370 -0.3967 66.0 117.99 113.111 888.21 8.155 7.758 1689.870 -1.257 1.0741 4989.9045 -0.3976 67.0 118.02 113.142 887.39 8.155 7.760 1689.870 -1.259 1.0747 4989.8807 -0.3955 68.0 118.05 113.172 886.58 8.154 7.763 1689.870 -1.259 1.0751 4989.8697 -0.3911 69.0 118.07 113.200 885.78 8.153 7.768 1689.870 -1.257 1.0754 4989.8740 -0.3850 70.0 118.10 113.228 884.99 8.151 7.773 1689.870 -1.254 1.0756 4989.8953 -0.3777 71.0 118.12 113.253 884.22 8.149 7.779 1689.870 -1.250 1.0757 4989.9341 -0.3698 72.0 118.14 113.277 883.47 8.146 7.784 1689.870 -1.245 1.0757 4989.9903 -0.3616 73.0 118.16 113.300 882.73 8.143 7.789 1689.870 -1.239 1.0757 4990.0629 -0.3537 74.0 118.18 113.322 882.01 8.140 7.794 1689.870 -1.232 1.0756 4990.1506 -0.3462 75.0 118.19 113.342 881.30 8.137 7.797 1689.870 -1.225 1.0754 4990.2518 -0.3394 76.0 118.21 113.361 880.61 8.134 7.800 1689.870 -1.219 1.0752 4990.3646 -0.3335 77.0 118.22 113.379 879.92 8.130 7.802 1689.870 -1.212 1.0751 4990.4871 -0.3285 78.0 118.24 113.396 879.25 8.127 7.803 1689.870 -1.206 1.0749 4990.6176 -0.3243 79.0 118.25 113.413 878.59 8.125 7.804 1689.870 -1.200 1.0747 4990.7545 -0.3210 80.0 118.27 113.429 877.93 8.122 7.804 1689.870 -1.195 1.0746 4990.8964 -0.3184 81.0 118.28 113.445 877.27 8.119 7.803 1689.870 -1.191 1.0745 4991.0423 -0.3163 82.0 118.29 113.460 876.62 8.117 7.802 1689.870 -1.186 1.0744 4991.1913 -0.3148 83.0 118.30 113.476 875.97 8.108 7.793 1689.870 -1.159 1.0732 4991.3398 -0.3150 84.0 118.32 113.493 875.31 8.103 7.781 1689.870 -1.157 1.0725 4991.4696 -0.3219 85.0 118.33 113.511 874.64 8.103 7.775 1689.870 -1.160 1.0731 4991.5871 -0.3285 86.0 118.35 113.529 873.96 8.105 7.773 1689.870 -1.166 1.0737 4991.7008 -0.3323 87.0 118.36 113.548 873.27 8.106 7.773 1689.870 -1.170 1.0743 4991.8162 -0.3333 88.0 118.38 113.566 872.58 8.107 7.775 1689.870 -1.173 1.0747 4991.9376 -0.3318 89.0 118.39 113.584 871.90 8.106 7.778 1689.870 -1.173 1.0751 4992.0679 -0.3285 90.0 118.41 113.601 871.23 8.106 7.782 1689.870 -1.173 1.0753 4992.2091 -0.3239 91.0 118.42 113.617 870.56 8.105 7.786 1689.870 -1.170 1.0754 4992.3621 -0.3184 92.0 118.43 113.631 869.91 8.103 7.790 1689.870 -1.167 1.0754 4992.5269 -0.3127 93.0 118.44 113.645 869.27 8.101 7.794 1689.870 -1.163 1.0754 4992.7026 -0.3072 94.0 118.45 113.658 868.64 8.099 7.797 1689.870 -1.158 1.0753 4992.8881 -0.3020 95.0 118.46 113.670 868.02 8.097 7.799 1689.870 -1.153 1.0751 4993.0818 -0.2976 96.0 118.47 113.681 867.41 8.094 7.800 1689.870 -1.148 1.0749 4993.2820 -0.2939 97.0 118.48 113.692 866.80 8.092 7.801 1689.870 -1.143 1.0748 4993.4871 -0.2910 98.0 118.48 113.703 866.20 8.090 7.801 1689.870 -1.139 1.0746 4993.6956 -0.2890 99.0 118.49 113.713 865.61 8.088 7.800 1689.870 -1.135 1.0745 4993.9063 -0.2875 100.0 118.50 113.723 865.01 8.086 7.800 1689.870 -1.131 1.0744 4994.1182 -0.2867 101.0 118.51 113.733 864.42 8.085 7.798 1689.870 -1.128 1.0743 4994.3306 -0.2862 102.0 118.51 113.743 863.83 8.083 7.797 1689.870 -1.126 1.0743 4994.5432 -0.2860 103.0 118.52 113.753 863.24 8.082 7.796 1689.870 -1.124 1.0743 4994.7559 -0.2859 104.0 118.53 113.763 862.65 8.081 7.795 1689.870 -1.122 1.0743 4994.9688 -0.2859 105.0 118.53 113.773 862.06 8.080 7.794 1689.870 -1.120 1.0743 4995.1822 -0.2857 106.0 118.54 113.783 861.47 8.079 7.793 1689.870 -1.119 1.0744 4995.3962 -0.2854 107.0 118.55 113.793 860.88 8.078 7.793 1689.870 -1.117 1.0744 4995.6114 -0.2849 108.0 118.55 113.803 860.29 8.077 7.793 1689.870 -1.116 1.0745 4995.8280 -0.2843 109.0 118.56 113.812 859.70 8.076 7.792 1689.870 -1.114 1.0745 4996.0464 -0.2835 110.0 118.57 113.822 859.11 8.075 7.792 1689.870 -1.113 1.0745 4996.2667 -0.2825 111.0 118.57 113.831 858.53 8.074 7.793 1689.870 -1.111 1.0746 4996.4892 -0.2814 112.0 118.58 113.840 857.95 8.073 7.793 1689.870 -1.109 1.0746 4996.7138 -0.2803 113.0 118.59 113.849 857.37 8.072 7.793 1689.870 -1.107 1.0746 4996.9406 -0.2791 114.0 118.59 113.857 856.79 8.071 7.793 1689.870 -1.105 1.0746 4997.1694 -0.2780 115.0 118.60 113.866 856.22 8.070 7.793 1689.870 -1.103 1.0746 4997.4002 -0.2769 116.0 118.60 113.874 855.65 8.069 7.793 1689.870 -1.101 1.0746 4997.6329 -0.2759 117.0 118.61 113.882 855.08 8.068 7.793 1689.870 -1.099 1.0745 4997.8672 -0.2749 118.0 118.61 113.890 854.51 8.067 7.793 1689.870 -1.097 1.0745 4998.1029 -0.2740 119.0 118.62 113.898 853.94 8.065 7.792 1689.870 -1.095 1.0745 4998.3401 -0.2732 120.0 118.62 113.905 853.38 8.064 7.792 1689.870 -1.094 1.0745 4998.5784 -0.2724 121.0 118.63 113.913 852.81 8.057 7.784 1689.870 -1.073 1.0735 4998.8147 -0.2732 122.0 118.63 113.922 852.24 8.054 7.775 1689.870 -1.073 1.0730 4999.0342 -0.2792 123.0 118.64 113.932 851.66 8.056 7.771 1689.870 -1.078 1.0735 4999.2439 -0.2844 Дослідження якості стабілізації приладової швидкості при відмові центрального двигуна методом Рунге-Кутти другого порядку з корекцією у середній похідній. номінальниі значення параметрів законів управління АБСУ


T V Vpr H a teta P1 dV ny Psu traekt 0.0 110.00 104.880 1000.00 9.131 9.131 1686.000 -6.392 1.0690 5065.7404 0.0000 1.0 110.01 104.892 1000.00 9.135 9.138 1475.250 -6.381 1.0694 4854.7596 0.0032 2.0 109.95 104.836 1000.01 9.134 9.134 899.200 -6.384 1.0669 4279.7581 0.0001 3.0 109.77 104.674 999.99 9.143 9.122 -97.000 -6.396 1.0627 3286.6218 -0.0213 4.0 109.51 104.420 999.92 9.162 9.100 -288.000 -6.425 1.0601 3100.4608 -0.0614 5.0 109.26 104.191 999.76 9.180 9.069 -288.000 -6.461 1.0582 3104.9054 -0.1104 6.0 109.03 103.972 999.50 9.198 9.031 -288.000 -6.491 1.0566 3109.2071 -0.1675 7.0 108.82 103.765 999.12 9.216 8.984 -288.000 -6.521 1.0551 3113.3528 -0.2319 8.0 108.61 103.572 998.62 9.232 8.929 -288.000 -6.549 1.0537 3117.3298 -0.3034 9.0 108.42 103.394 997.98 9.248 8.866 -288.000 -6.577 1.0524 3121.1267 -0.3812 10.0 108.25 103.230 997.18 9.263 8.798 -288.000 -6.605 1.0514 3124.7347 -0.4644 11.0 108.09 103.083 996.23 9.277 8.726 -288.000 -6.632 1.0506 3128.1471 -0.5517 12.0 107.95 102.952 995.11 9.291 8.649 -288.000 -6.660 1.0501 3131.3601 -0.6421 13.0 107.82 102.838 993.82 9.304 8.570 -288.000 -6.687 1.0497 3134.3721 -0.7342 14.0 107.71 102.741 992.35 9.317 8.490 -288.000 -6.713 1.0497 3137.1840 -0.8269 15.0 107.62 102.660 990.72 9.329 8.410 -288.000 -6.739 1.0498 3139.7990 -0.9191 16.0 107.54 102.595 988.91 9.340 8.330 -288.000 -6.764 1.0502 3142.2224 -1.0096 17.0 107.48 102.546 986.94 9.350 8.253 -288.000 -6.788 1.0507 3144.4617 -1.0974 18.0 107.44 102.511 984.80 9.359 8.178 -288.000 -6.810 1.0514 3146.5260 -1.1816 19.0 107.40 102.491 982.52 9.368 8.106 -288.000 -6.832 1.0523 3148.4261 -1.2614 20.0 107.38 102.485 980.08 9.375 8.039 -288.000 -6.852 1.0533 3150.1739 -1.3360 21.0 107.38 102.490 977.52 9.382 7.977 -288.000 -6.871 1.0544 3151.7827 -1.4048 22.0 107.38 102.506 974.83 9.387 7.920 -288.000 -6.887 1.0556 3153.2663 -1.4674 23.0 107.39 102.532 972.03 9.392 7.869 -288.000 -6.902 1.0569 3154.6393 -1.5235 24.0 107.42 102.567 969.13 9.396 7.823 -288.000 -6.915 1.0582 3155.9164 -1.5727 25.0 107.44 102.609 966.14 9.399 7.784 -288.000 -6.927 1.0595 3157.1125 -1.6150 26.0 107.48 102.658 963.08 9.401 7.750 -288.000 -6.936 1.0608 3158.2419 -1.6503 27.0 107.52 102.711 959.96 9.402 7.723 -288.000 -6.943 1.0621 3159.3189 -1.6790 28.0 107.56 102.768 956.79 9.402 7.701 -288.000 -6.947 1.0633 3160.3569 -1.7010 29.0 107.61 102.828 953.58 9.401 7.684 -288.000 -6.950 1.0645 3161.3685 -1.7169 30.0 107.66 102.890 950.34 9.400 7.673 -288.000 -6.951 1.0656 3162.3652 -1.7270 31.0 107.71 102.953 947.09 9.398 7.666 -288.000 -6.950 1.0666 3163.3577 -1.7317 32.0 107.75 103.015 943.84 9.395 7.663 -288.000 -6.947 1.0675 3164.3553 -1.7317 33.0 107.80 103.077 940.58 9.392 7.664 -288.000 -6.942 1.0683 3165.3661 -1.7274 34.0 107.85 103.137 937.34 9.388 7.668 -288.000 -6.936 1.0690 3166.3968 -1.7194 35.0 107.89 103.196 934.11 9.383 7.675 -288.000 -6.928 1.0695 3167.4532 -1.7084 36.0 107.93 103.252 930.91 9.378 7.684 -288.000 -6.918 1.0700 3168.5394 -1.6949 37.0 107.97 103.305 927.73 9.373 7.694 -288.000 -6.908 1.0704 3169.6587 -1.6795 38.0 108.01 103.356 924.58 9.368 7.705 -288.000 -6.897 1.0706 3170.8131 -1.6627 39.0 108.04 103.403 921.46 9.362 7.717 -288.000 -6.884 1.0707 3172.0037 -1.6451 40.0 108.07 103.448 918.37 9.356 7.729 -288.000 -6.872 1.0708 3173.2306 -1.6271 41.0 108.10 103.489 915.32 9.351 7.741 -288.000 -6.859 1.0708 3174.4933 -1.6091 42.0 108.12 103.528 912.30 9.345 7.753 -288.000 -6.845 1.0707 3175.7903 -1.5915 43.0 108.14 103.563 909.31 9.339 7.764 -288.000 -6.832 1.0706 3177.1200 -1.5745 44.0 108.16 103.596 906.35 9.333 7.775 -288.000 -6.819 1.0704 3178.4801 -1.5584 45.0 108.18 103.626 903.42 9.327 7.784 -288.000 -6.806 1.0702 3179.8681 -1.5434 46.0 108.19 103.654 900.52 9.322 7.792 -288.000 -6.794 1.0700 3181.2812 -1.5296 47.0 108.21 103.680 897.65 9.317 7.800 -288.000 -6.781 1.0698 3182.7168 -1.5170 48.0 108.22 103.704 894.79 9.312 7.806 -288.000 -6.770 1.0696 3184.1720 -1.5057 49.0 108.22 103.727 891.96 9.307 7.812 -288.000 -6.759 1.0693 3185.6441 -1.4956 50.0 108.23 103.748 889.14 9.303 7.816 -288.000 -6.749 1.0691 3187.1308 -1.4867 51.0 108.24 103.768 886.34 9.298 7.820 -288.000 -6.739 1.0689 3188.6296 -1.4790 52.0 108.24 103.787 883.55 9.295 7.822 -288.000 -6.730 1.0687 3190.1384 -1.4723 53.0 108.25 103.805 880.78 9.291 7.825 -288.000 -6.722 1.0686 3191.6556 -1.4664 54.0 108.25 103.822 878.01 9.288 7.826 -288.000 -6.714 1.0684 3193.1794 -1.4614 55.0 108.25 103.839 875.25 9.284 7.827 -288.000 -6.707 1.0683 3194.7086 -1.4570 56.0 108.26 103.855 872.51 9.281 7.828 -288.000 -6.701 1.0682 3196.2422 -1.4532 57.0 108.26 103.870 869.76 9.279 7.829 -288.000 -6.695 1.0682 3197.7793 -1.4497 58.0 108.26 103.886 867.03 9.276 7.830 -288.000 -6.689 1.0681 3199.3195 -1.4466 59.0 108.26 103.901 864.30 9.274 7.830 -288.000 -6.684 1.0681 3200.8622 -1.4437 60.0 108.26 103.915 861.57 9.271 7.831 -288.000 -6.679 1.0681 3202.4073 -1.4409 61.0 108.26 103.930 858.85 9.269 7.831 -288.000 -6.674 1.0681 3203.9546 -1.4382 62.0 108.26 103.944 856.14 9.267 7.832 -288.000 -6.670 1.0681 3205.5041 -1.4356 63.0 108.26 103.958 853.43 9.265 7.832 -288.000 -6.665 1.0681 3207.0558 -1.4329 64.0 108.26 103.971 850.72 9.263 7.833 -288.000 -6.661 1.0681 3208.6097 -1.4302 65.0 108.26 103.984 848.02 9.261 7.834 -288.000 -6.657 1.0681 3210.1661 -1.4274 66.0 108.26 103.997 845.33 9.260 7.835 -288.000 -6.653 1.0681 3211.7248 -1.4246 67.0 108.26 104.010 842.64 9.258 7.836 -288.000 -6.649 1.0681 3213.2861 -1.4217 68.0 108.26 104.022 839.96 9.256 7.837 -288.000 -6.645 1.0681 3214.8499 -1.4188 69.0 108.26 104.034 837.28 9.254 7.838 -288.000 -6.641 1.0681 3216.4163 -1.4159 70.0 108.26 104.046 834.61 9.253 7.839 -288.000 -6.637 1.0681 3217.9851 -1.4130 71.0 108.25 104.057 831.94 9.251 7.841 -288.000 -6.634 1.0681 3219.5564 -1.4101 72.0 108.25 104.068 829.28 9.249 7.842 -288.000 -6.630 1.0681 3221.1300 -1.4072 73.0 108.25 104.078 826.62 9.247 7.843 -288.000 -6.626 1.0681 3222.7058 -1.4044 74.0 108.25 104.089 823.97 9.246 7.844 -288.000 -6.622 1.0681 3224.2837 -1.4016 75.0 108.24 104.099 821.33 9.244 7.845 -288.000 -6.618 1.0681 3225.8634 -1.3990 76.0 108.24 104.108 818.69 9.243 7.846 -288.000 -6.615 1.0681 3227.4448 -1.3963 77.0 108.23 104.118 816.05 9.241 7.847 -288.000 -6.611 1.0680 3229.0277 -1.3938 78.0 108.23 104.127 813.42 9.239 7.848 -288.000 -6.608 1.0680 3230.6120 -1.3913 79.0 108.23 104.136 810.79 9.238 7.849 -288.000 -6.604 1.0680 3232.1975 -1.3889 80.0 108.22 104.145 808.17 9.237 7.850 -288.000 -6.601 1.0680 3233.7839 -1.3866 81.0 108.22 104.153 805.56 9.235 7.851 -288.000 -6.598 1.0680 3235.3713 -1.3843 82.0 108.21 104.162 802.94 9.234 7.852 -288.000 -6.595 1.0680 3236.9594 -1.3821 83.0 108.21 104.170 800.34 9.232 7.852 -288.000 -6.592 1.0679 3238.5481 -1.3800 84.0 108.20 104.178 797.73 9.231 7.853 -288.000 -6.589 1.0679 3240.1374 -1.3779 85.0 108.20 104.186 795.13 9.230 7.854 -288.000 -6.586 1.0679 3241.7271 -1.3758 86.0 108.19 104.194 792.54 9.229 7.855 -288.000 -6.583 1.0679 3243.3172 -1.3738 87.0 108.18 104.201 789.94 9.227 7.855 -288.000 -6.580 1.0679 3244.9076 -1.3718 88.0 108.18 104.208 787.36 9.226 7.856 -288.000 -6.577 1.0679 3246.4983 -1.3698 89.0 108.17 104.216 784.77 9.225 7.857 -288.000 -6.574 1.0679 3248.0892 -1.3678 90.0 108.17 104.223 782.19 9.224 7.858 -288.000 -6.572 1.0679 3249.6802 -1.3659 91.0 108.16 104.230 779.61 9.223 7.859 -288.000 -6.569 1.0679 3251.2714 -1.3640 92.0 108.15 104.236 777.04 9.221 7.859 -288.000 -6.567 1.0679 3252.8627 -1.3621 93.0 108.15 104.243 774.47 9.220 7.860 -288.000 -6.564 1.0679 3254.4539 -1.3602 94.0 108.14 104.250 771.91 9.219 7.861 -288.000 -6.561 1.0679 3256.0452 -1.3583 95.0 108.13 104.256 769.35 9.218 7.862 -288.000 -6.559 1.0679 3257.6365 -1.3564 96.0 108.13 104.262 766.79 9.217 7.862 -288.000 -6.556 1.0679 3259.2276 -1.3546 97.0 108.12 104.268 764.23 9.216 7.863 -288.000 -6.554

Страницы: 1 2