Язичницькі релігії буддизм іслам іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

Рефераты по астрономии » Язичницькі релігії буддизм іслам іудаїзм та сучасні нетрадиційні релігії

Реферат

Язичницькі релігії:

буддизм іслам іудаїзм

та сучасні нетрадиційні релігії


БУДДИЗМ

Буддизм — найдавніша з трьох світових релігій. Біль­шість її послідовників мешкає у країнах Південної Пів-денно-Східної і Східної Азії: Шрі-Ланці Індії Непалі Китаї Монголії Кореї В'єтнамі Японії Камбоджі Мьянмі (Бірмі) Таїланді Лаосі.

Наприкінці XIX — початку XX ст. прихильники буд­дизму з'явилися у країнах Європи і США.

Нині у світі є близько 400 млн. мирян які сповідують буддизм і близько 1 млн. ченців та черниць; загальну кількість визначити важко оскільки відповідного пере­пису не проводилось.

У країнах СНД буддизм традиційно сповідують жителі Буряти Калмики Туви а в останні роки буддійські общини виникли у Москві Санкт-Петербурзі містах Балтії.

В Україні релігійні громади буддистів є у Донецькій Луганській Львівській Херсонській Одеській областях та в Києві. На початку 1995 р. в нашій державі налічува­лося 18 громад 17 служителів цього культу.

Буддизм — жива і життєдайна релігія. У різних час­тинах земної кулі і нині продовжують виникати нові буддійські общини споруджуються храми.

Буддисти світу об'єднані в дві міжнародні організа­ції — Всесвітнє Братство буддистів (штаб-квартира в Банг­коці Таїланд) і Азіатську буддійську конференцію за мир (штаб-квартира в Улан-Баторі Монголія).

1. Виникнення і поширення буддизму. Буддизм виник в VI ст. до н.е. в Північній Індії у рабовласницькій державі Магадха. Класова нерівність доповнювалась становою не­рівністю: суспільство поділялось не лише на класи а й касти. Належність до тієї чи іншої касти була спадкоємною. Чотири касти утворювали чотири стани: брахмани (служителі культу) кшатрії (рабовласницька знать) вайш'я (частина вільної бідноти) шудри (частково вільне біднота і частково раби). Фактично був і п'ятий стан — найнижчий на ієрархічному шаблі — чандали (частина вільної бідноти і частина рабів); належні до нього не мали ніяких прав перебували поза будь-якими кастами. Вищі касти користувалися істотними привілеями а нижчі за­знавали утисків.

Панівна у цей час релігія - брахманізм - була куль­том лише привілейованих каст і класів тому до куль­тових дій допускались лише представники трьох вищих станів. Однак з розвитком рабовласництва і класовим розшаруванням чисельність нижчих верств зростала. Ви­никла необхідність у релігії яка виражала б їхні інтереси.

Буддизм сформувався у середовищі двох нижчих станів які шукали таку релігію яка могла б компенсувати їхню безправність у реальному житті.


ІСЛАМ

Мухаммад — пророк ісламу. Іслам (з арабської — покірність) — одна з трьох світових релігій які над­звичайно поширені в сучасному світі. Нині чисельність мусульман перевищує 1 млрд. чоловік.

Іслам сформувався на стику європейської та східної цивілізацій увібравши чимало надбань іудаїзму хрис­тиянства а також зороастризму буддизму грецької філо­софії римського права а також культури давніх народів Сходу і Північної Африки. Виникнення ісламу — законо­мірний результат поступального духовного прогресу всьо­го людства.

Іслам зародився на початку VII ст. н.е. в Західній Аравії у місцевості Хіджаз. Його витоки пов'язані з містами Мекка і Медина. Це був період розпаду родового устрою в арабів економічного і політичного об'єднання племен а головне — формування класової держави коли виникла потреба в її ідеологічній основі. Такою могла стати єдинобожна релігія. На той час у арабів побутували первісні анімістичні уявлення численні міфи були дуже розвинуті фетишизм та магія.

Стрижнем нової релігії стали вірування економічно і політичне найрозвиненішого племені курейш яке покло­нялося богу Аллаху (від арабського «аль-ілах» — божество).

На честь численних богів яких вшановували у Хіджазі у Мецці було побудовано храм Кааба що мав форму куба (від арабського ка'ба — куб). Однак за мусульмансь­кою міфологією храм Кааба спорудили доісламський про­рок Ібрахим (біблійний пророк Авраам) та його син Ісмаіл який був праотцем мекканського племені курейшитів. Проте відомо що до виникнення ісламу в Каабі зна­ходились 360 кам'яних зображень богів різних племен Аравійського півострова. В околицях Мекки чотири міся­ці на рік тривали ярмарки на цей період заборонялися війни і міжплемінні сутички. Спорудженням Кааби ніби доводилася можливість співіснування різних релігійних вірувань. Але з поступовим утвердженням ісламу всі боги з Кааби були вилучені а Аллаха оголошено єдиним Богом нової монотеїстичної релігії.


ІУДАЇЗМ

Еволюція іудаїзму. Віровчення і культова практика іудаїзму протягом всієї його історії удосконалювалися жрецями і рабинами. Його еволюція складається з кількох основних етапів. Іудаїзм часу виникнення і становлення називається біблійним його віровчення і культ стали основою для подальшого розвитку цієї релігії. У період розкладу давньоєврейської рабовласницької держави утворився так званий талмудичний іудаїзм. Трансформа­ція іудаїзму у феодальну добу обумовила формування рабиністичного іудаїзму.

Іудаїзм реформувався і в умовах капіталізму коли перед ідеологами церкви надзвичайно гостро постала проб­лема осучаснення релігійних уявлень пристосування їх до ідей що набули великого поширення у народі. Такий іудаїзм називається модерністським. Основна його мета — зміцнення позицій релігії з тим щоб пом'якшити силу ударів яких зазнає релігія з розвитком виробництва науки і культури суспільної практики.


«Міжнародне товариство свідомості Кришни» («Ха-ре Кришна»). Цю організацію було створено наприкінці 60-х pp. у США. Згодом її віровчення поширилось в інших країнах світу зокрема і в СРСР згодом і в Україні. Передусім це було зумовлено соціально-психологічними причинами: духовною кризою і соціальною апатією від­сутністю необхідних соціальних орієнтирів та цінностей пошуками культурної самобутності та простих однознач­них відповідей на складні питання буття. Певне значення має і соціальна пропаганда кришнаїтів яка на основі модернізованого індуїстського вчення пропонує релігійний шлях подолання проблем що протягом років безуспішно розв'язуються нашим суспільством: продовольча злочин­ності проституції наркоманії.

Нерідко молодь та інтелігенцію в кришнаїзмі при­ваблюють їхня потреба в духовному наставникові (харизматичні лідери гуру пророки) прагнення до «нового бачення» світу та участі в його перетворенні з допомогою нового цілісного світогляду на основі гармонійного по­єднання інтересів душі та тіла.