Диференційоване інформування споживачів інформації

Рефераты по астрономии » Диференційоване інформування споживачів інформації

ЗМІСТ


1.Створення системи диференційованого інформування споживачів (ДІС). 5

2. Особливості інформаційного забезпечення фахівців у галузі бібліотекознавства (на прикладі бібліотек Росії). 8

3. ДІС-ВЧИТЕЛІВ. 13

4. Iнформаційне забезпечення банківської діяльності. 17

5. Інформаційне забезпечення АПК. 24

6. ДІС в адміністративних органах та обмін адміністративною інформацією. 27

7. Проблеми інформаційного забезпечення вчених у централізованій бібліотечній системі Російської академії наук (РАН). 30

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 35

ВСТУП


Актуальність теми. В умовах розвитку науки та техніки інформатизації всіх сфер суспільного життя та чіткої диференціації інформаційних потреб різних груп споживачів інформації тема яка розкриває сутність доцільність та практичну методику диференційованого інформування різних груп споживачів — є дійсно актуальною на сучасному етапі.


Мета роботи полягає в розкритті сутності поняття “диференційоване інформування споживачів інформації” практичне функціонування даного виду інформаційного обслуговуваня на конкретних прикладах російських та українських інформаційних установ. Необхідно вказати всі особливості диференційованого інформування різних суспільних груп а також спеціалістів різних галузей практичну цінність для них даного виду інформаційного обслуговування; звернути увагу на певні труднощі здійснення цього виду обслуговування: об’єктивність інформації задоволення конкретних постійно діючих інформаційних потреб певних груп споживачів інформації.


Об’єктом дослідження виступає диференційоване інформування споживачів інформації.


Предметом дослідження являється диференційоване інформування споживачів інформації як вид інформаційного обслуговування який спрямований на задоволення конкретних постійнодіючих та довготривали потреб в інформації певних груп споживачів.


Теоретична та практична цінність даного дослідження полягає в тому що диференційоване інформування споживачів (ДІС) інформації як вид інформаційного обслуговування буде розглядатися в різних аспектах: на конкретних прикладах інформаційного забезпечення різних груп споживачів а також у теоретико-методичному аспекті ДІС.


Огляд літератури по темі. Найголовнішими теоретичними та практичними джерелами літератури по даній темі є періодичні видання: “Вісник книжкової палати України” “Бібліотека” “Науково-технічні бібліотеки” “Бібліографія” а також інші журнали та газети із певних видів суспільної діяльності яка пов’язана із активним використанням нової інформації це наприклад: “Вісник Національного Банку України” “Вісник аграрної науки” та ін. Цікава і монографія американського вченого Майкла Бакленда "Реконструкція (перебудова) бібліотечного обслуговування". В ній викладені основні положення бібліотечно-інформаційного обслуговування в США.

1.Створення системи диференційованого інформування споживачів (ДІС).

Диференційоване інформування споживачів — це вид інформаційного обслуговування який направлений на задоволення постійнодіючих інформаційних потреб спеціалістів та науковців для ефективного здійснення їх професійної діяльності.

Основою організації системи диференційованого обслуговування читачів-cпеціалістів є закріплення підприємств організацій і установ за всіма бібліотеками й органами НТІ у відповідності з їхньою спеціалізацією і з врахуванням можливостей координації їх діяльності.

При розподілі підприємств використовуються «Єдині міжвідомчі плани бібліотечного обслуговування населення регіону». Порядок розподілу закріплений у «Положенні про єдину систему бібліотечного й інформаційного обслуговування працівників народного господарства міста (регіону)». У додатку до нього подається список підприємств закріплених за бібліотеками й іншими учасниками кооперативного об'єднання. Цей список щорічно уточнюється та доповнюється членами координаційної ради.

Координуючі функції регламентуються всім бібліотекам і органам НТІ регіону. Тому кожна бібліотека виконуючи запити своїх читачів має можливість використовувати систему бібліотечних і інформаційних фондів всього об'єднання. Крім того відповідно до «Положення про єдину систему бібліотечного й інформаційного обслуговування працівників народного господарства міста (регіону)» виділяється певна група бібліотек (масовихдержавних і профспілкових науково-технічних навчальних і ін.) та органів НТІ яким:

По-перше доручається обслуговування працівників підприємств що не мають своїх бібліотек і органів НТІ;

По-друге дається право залучати інших учасників об'єднання до виконання запитів цих читачів.

Найбільш великі бібліотеки й органи НТІ а також бібліотеки зі спеціалізованими фондами призначаються головними для бібліотек і органів НТІ своїх систем і відомств а також по цілому об'єднанні де вони адмініструють обслуговування переважаючих груп читачів-спеціалістів бібліотеками інших систем і відомств. Наприклад науково-технічна бібліотека може бути головною у регіональній системі бібліотечного обслуговування раціоналізаторів і винахідників масові бібліотеки регіону задовольняючи професійні запити цієї групи читачів повинні координувати і кооперувати свою роботу з головною бібліотекою.

Беручи участь у єдиній системі обслуговування кожна бібліотека регіону крім обслуговування свого підприємства мікрорайону і т.д. задовольняє запити інших категорій працівників народного господарства незалежно від галузевої і відомчої приналежності підприємств організацій і установ.

З метою задоволення професійних запитів спеціалістів на високому професійному рівні бібліотеки стали впроваджувати нову форму обслуговування — організацію регіональних читальних залів технічної літератури чи відділень-філій науково-технічних бібліотек (Київ Харків Львів та ін.). В основі формування фондів таких структурних підрозділів — оригінальні чи дублетні екземпляри тимчасові тематичні комплекти книг з фондів науково-технічних наукових масових бібліотек. На їхній базі широко організовується індивідуальне і масове інформування (виставки-перегляди дні інформації дні фахівця і т.д.) з використанням бібліотечних та інформаційних ресурсів всіх бібліотек та органів НТІ певного регіону.

Бібліотеки працюючи в рамках координаційного об’єднання забезпечили вільний доступ для фахівців до фондів технічних бібліотек міста. У міськвиконкомі на нараді керівників підприємств що мають технічні бібліотеки приймаються угоди про запис у ці бібліотеки фахівців-читачів масових бібліотек. В результаті близько 40 % читачів державних масових бібліотек користуються тепер фондами технічних бібліотек.

Державні обласні масові бібліотеки впроваджують іншу форму обслуговування працівників галузі виробництва та спеціалістів — по попередньому замовленню читачі-фахівці мають можливість одержувати книги з фондів технічних бібліотек у вихідні дні.

Розподілити обов’язки по обслуговуванню різних груп читачів-фахівців доцільно в такий спосіб:

— державні масові бібліотеки забезпечують диференційоване обслуговування робітників і фахівців на місці проживання а також працівників підприємств організацій і установ якіне мають своїх бібліотек та органів НТІ розташованих у мікрорайоні обслуговування бібліотек;

профспілкові бібліотеки (централізовані профспілкові бібліотечні системи) обслуговують робітників і фахівців профспілковий актив своїх підприємств а також робітників і фахівців міста за місцем проживання;

науково-технічні бібліотеки обслуговують фахівців своїх підприємств організацій а також раціоналізаторів винахідників висококваліфікованих робочих своїх підприємств і регіону;

спеціальні бібліотеки організовують диференційоване обслуговування фахівців і працівників своїх організацій та установ груп працівників народного господарства відповідного профілю.

Удосконалювання системи диференційованого обслуговування працівників народного господарства вимагає постійного вивчення їхніх професійних запитів та постійнодіючих інформаційних потреб.

Робота бібліотек і органів НТІ в рамках об’єднань дозволяє найбільше ефективно вивчати запити читачів за допомогою уніфікованих форм і методик.

Результати вивчення професійних потреб та інформаційних запитів окремих читацьких груп узагальнюються й обговорюються на бібліотечних семінарах. Розробляються рекомендації для удосконалення диференційованого обслуговування читачів ставляться конкретні заходи в цій області інформаційного обслуговування.

2. Особливості інформаційного забезпечення фахівців у галузі бібліотекознавства (на прикладі бібліотек Росії).

Сучасна соціально-економічна ситуація в Росії формує нові інформаційні потреби фахівців у бібліотечному середовищі. Результати досліджень по інформуванню ринкових відносин у бібліотечній справі "Бібліотекар як читач" підбили прихильність фахівців бібліотечної справи в практичній роботі до різних форм інформаційного обслуговування: аналітичним оглядам рефератам важливим фактографічним повідомленням інформації вирішального характеру про стан проблеми в цілому про результати ІАД і т.д.

Вищезгадані дослідження виявили тенденцію — значна частина бібліотечних фахівців губиться в потоці інформації. Їм потрібні орієнтири. Так що ж тоді говорити про фахівців які вимагають спеціалізовану інформацію? Чи є конкретна інформаційна служба чи вид послуг що відслідковують інформацію і поставляють її під конкретну проблему конкретному споживачу?

Така служба є. Вона працює Російській державній бібліотеці протягом багатьох років тоді був організований інформаційний центр із проблем культури і мистецтва. Система інформації в області бібліотечної справи і бібліографії являла собою сукупність галузевих підсистем що функціонують у різних відомчих бібліотечних мережах і інформаційних органах що мають на різних територіальних рівнях (всесоюзному республіканському обласному і т.д.). В основі її організаційної структури так само як і всієї бібліотечної системи лежав територіально-галузевий принцип — функціональний спецінформцентр.

Інформаційне обслуговування фахівців в окремих відомствах здійснювали бібліотеки — методичні центри відповідного профілю. Найбільш значними з них були ДПНТБ СРСР Державна українська бібліотека ім. В.І.Вернадського. Видавнича діяльність цих бібліотек в області інформації як правило обмежувалася випуском бібліографічних покажчиків. У такий спосіб фахівці бібліотечної справи забезпечувалися інформацією із широкої тематики що представляє міжвідомчий характер.

Незважаючи на розпад сформованої вСРСР державної системи НТІ підгалузь диференційованого інформування спеціалістів (споживачів) ( далі — ДІС) збереглася в рамках Російської системи науково-інформаційного забезпечення (в основному культурної діяльності ).

Бібліотечна справа із підгалуззю ДІС формує свої інформаційні ресурси на основі цілеспрямованого виявлення збору наукового аналізу й узагальнення вітчизняної і закордонної літератури неопублікованих документів перекладів; постійно вивчає інформаційні потреби і запити користувачів проводячи самостійні НІР (науково-інформаційні роботи).. Створено автоматизовану БД по бібліотечній справі і бібліографії у яку починаючи з 1982 р. вводяться зведення про опубліковані і неопубліковані документи а з 1993 р. — іноземні джерела (зараз тут зібрано понад 15 тис. документів).

По бібліотекознавству і бібліографознавству видається бібліографічний покажчик (із 1974 р.). Його ціль — інформувати фахівців про нову літературу по теорії методиці історії й організації бібліотечної справи і бібліографії в Росії і закордонних країнах. У ньому відбиваються зведення про нові публікації що відбираються з поточних надходжень літератури в РДБ. Зведення про книги статті з журналів видань що продовжуються збірників що виходять на мовах народів СНД надходять з державних бібліотек країн СНД.

При доборі матеріалу враховуються роботи науково-дослідного (в окремих випадках науково-популярного) характеру монографії статті зі збірників журналів і видань що продовжуються бібліографічні довідники й інформаційні видання автореферати дисертацій рецензії.

ДІС надає фахівцям бібліотечної справи інформаційні послуги. Активно використовується і система вибірково розповсюдження інформації (ВРІ) в режимі теледоступу. ДІС надається платним абонентам. До них належать спеціалісти фахівці із певних галузей науковці. Щодо систематичного інформування то активно використовується система інформування споживачів у галузі культури а також у галузі новинок науки та техніки в органах НТІ.

Інформація подається у вигляді сигнальних карт що містять бібліографічний опис першоджерел мовою оригіналу чи анотацію короткий реферат російською мовою. Абоненти системи ДІС одержують повну інформацію про нові вітчизняні і закордонні публікації.

Інший вид інформаційної послуги — ретроспективний пошук. Абонент має можливість замовити тематичну добірку ретроспективної бібліографічної інформації з різних проблем бібліотечної справи і бібліографії.

З 1991 р. ведеться розробка локальної інформаційно-пошукової системи для персональних комп'ютерів на базі ППП І308/1813/М. Ця робота спрямована на вирішення задач децентралізації формування БД і забезпечення користувачів зручним і доступним за ціною засобом пошуку і збереження інформації що може поповнюватися якза рахунок їх власного введення так і шляхом одержання записів з центрального банку даних у комунікативному форматі. Ці розробки дозволили формувати БД за допомогою організацій-партнерів; Наукової музичної бібліотеки їм. Танєєва і ВДБ а також передавати інформацію з БД виділену по тематичній і хронологічній ознаках у великі бібліотеки. Наприклад у 1995 р. розроблений варіант локальної ІПС переданий в Самарівську ОУНБ.

Основним інформаційним виданням підсистеми став збірник "Світ бібліотек сьогодні" універсальний за змістом і характером використовуваних джерел. В ньому висвітлюються найбільш актуальні проблеми бібліотечної справи Росії. У збірнику друкуються статті огляди реферати переклади надаються описи видань як вітчизняного так і закордонного досвіду.

Значне місце в збірнику приділяється публікаціям про стан і перспективи обслуговування читачів у бібліотеках. Оцінюючи цей напрямок діяльності слід зазначити позитивний досвід дитячих бібліотек Росії. Саме вони інтенсивно шукають нові методи у організації ДІС.

У підсистему документального інформування фахівців бібліотечної справи входить видання "Бібліотечна справа. Інформаційні матеріали". Починаючи з другої половини 1992 р. РГБ переводить і видає практичні посібники закордонних авторів тематичні науково-реферативні збірники (уже вийшло 7 видань).

Сьогодні світовий досвід в галузі диференційованого інформування споживачів (ДІС) все більше включається в оборот професійної діяльності. Одним з найважливіших напрямків в інформуванні фахівців стає відстеження й аналіз потоку найбільш значимих для перекладу реферування та багато аспектного аналізу необхідних матеріалів. Вперше в Росії цілеспрямовано формується банк даних по перекладах іноземної бібліотекознавчої літератури і документації. Сьогодні у фонді перекладів більше 300 од. документів. Видано покажчик по бібліотечній справі за кордоном. Він вперше акумулює опубліковані і неопубліковані російською мовою матеріали про бібліотечну справу в закордонних країнах за 1990—1993 р. Саме в цей період з'явилася можливість більш об'єктивно без певних ідеологічних критеріїв відібрати й оцінити бібліотечний досвід закордонних країн. Покажчик допомагає виявити рівень інформаційної забезпеченості відповідними матеріалами російською мовою конкретних груп споживачів.

Матеріали для покажчика виявлялися на основі широкого кола джерел: каталогів і картотек архівів і фондів неопублікованих документів РДБ ВДБІЛ ДПНТБ БД ВИНИТИ професійних бібліотечних журналів і збірників.

У 1995 р. бібліотекознавці і практики одержали кілька цінних видань. Одне з них — "Обслуговування дорослих публічними бібліотеками США" збірник підготовлений Американською бібліотечною асоціацією — результат загальнонаціонального дослідницького проекту. Проблеми обслуговування дорослих даються тут у нерозривному зв'язку із соціальною роллю і функціями публічних бібліотек. У Росії як і в інших країнах публічні бібліотеки в силу своєї численності поширеності наближеності до місця проживання людей повинні бути головним каналом забезпечення права особистості на доступ до інформації знанням. Це визначає теоретичне і практичне значення книги для російських фахівців. В основі книги лежить концепція обумовлена самим трактуванням поняття "обслуговування дорослих".

Американські бібліотекознавці включають сюди всі аспекти і види роботи із фахівцями при цьому визнається специфіка роботи кожної окремої бібліотеки по обслуговуванню читачів. Розглядаються обслуговування різних груп читачів — людей з обмеженими фізичними можливостями безробітних людей похилого віку бізнесменів робітників науковців; окремі види наданих послуг — довідкове обслуговування використання комп'ютерів у різних видах обслуговування в тому числі й у ДІС підняли рівень не тільки швидкості надання інформації але й — рівень об’єктивності й значимості наданої інформації. Такий вид обслуговування підняв на належний рівень соціокультурну роль публічної бібліотеки.

Для бібліотекарів що займаються обслуговуванням спеціалістів кращий спосіб проникнути в його сутність і навчитися передбачати інформаційні потреби користувачів — це мати доступ до інформативних потоків та вміти вибирати з них інформацію під конкретну проблему. Різні види обслуговування відповідають потребам різних груп користувачів а не створюваним теоріям по обслуговуванню. Обслуговування спеціалістів у майбутньому вимагає активної інтеграції бібліотек у процеси розвитку соціуму достатньої гнучкості і далекоглядності в роботі а також прогресивність та реформацію застарілих форм роботи.

В умовах різкого скорочення фінансування російські бібліотеки шукають нових партнерів. Такими є широкі ділові кола що приходять до розуміння цінності інформації. Обслуговування їх відкриває перед публічними бібліотеками великі можливості. На думку американських колег обслуговування даної групи населення не йде на шкоду іншим групам читачів. Участь у задоволенні потреб ділового співтовариства сприяє розвитку економіки що в кінцевому рахунку необхідно всьому населенню.

Представлені в книзі матеріали по обслуговуванню дорослих створюють загальне уявлення про бібліотечні ресурси і програми для спеціалістів у США. Зроблено спробу виявити те загальне що є рушійною силою обслуговування фахівців. Ця робота залишається і зараз у центрі уваги публічних бібліотек США.

У 1996 р. у цій же серії — "Бібліотечна справа. Інформаційні матеріали" — видана книга Майкла Бакленда "Реконструкція (перебудова) бібліотечного обслуговування". У передмові до американського видання відзначається що практичне значення і цінність цієї книги полягає в тому що вона містить оцінки розраховані на середньострокову перспективу. Актуальна реформація ДІС полягає в тому що бібліотекам доведеться надавати доступ до електронних документів. Автор справедливо не називає точного кількісного співвідношення таких документів і традиційних. У недалекому майбутньому бібліотеки будуть працювати з документами усіх видів.

Інший важливий аспект який розглядається у даній книзі — це значення всіх видів інформаційного обслуговування груп споживачів. Бібліотеки існують щоб обслуговувати споживачів та активно використовувати свій потенціал. Майкл Бакленд ясно вказує шляхи розширення сфери обслуговування наданого бібліотеками а також можливі вимоги бібліотечного користувача в майбутньому.

Страницы: 1 2 3 4