Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Рефераты по международным отношениям » Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

«ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ»»

Кафедра міжнародних економічних відносин

Спеціальність 6.030201

«Міжнародні економічні відносини»

КУРСОВА РОБОТА

З КУРСУ МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

На тему: «Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку»

Виконав:

студентка ІІІ курсу

групи ЕС–07–1я

Тарасенко Т.О.

Науковий керівник:

доц. Штангей Н. М.

Харків 2010


ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Розділ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

2.1 Аналіз світового ринку валюти

2.2 Аналіз проведення валютних операцій

Розділ 3. ПРОГНОЗИ ТА ОЧІКУВАНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність проблеми . Світовий валютний ринок – це специфічно оформлений механізм що обслуговує та регулює міжнародну систему валютних операцій на основі попиту та пропозиції. Торгівля валютою стала на сьогодні одним із найпопулярніших видів діяльності: щоденно оборот світового валютного ринку сягає 2 трлн доларів США. Приблизно 80% всіх операцій складають спекулятивні операції тобто ті що мають за мету отримання спекулятивного прибутку.

Отже актуальність даної теми в тому що для забезпечення свободи діяльності будь-якого ринку необхідно його аналізувати. Правильне розуміння ситуації на ринку здатність прогнозування поведінки ринку аналіз його настрою приводить до обґрунтованого прийняття рішення.

Аналіз останніх наукових досліджень . Проблематику світового ринку та його аналіз досліджено в роботах багатьох як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Причиною такої уваги з боку науковців є надзвичайна актуальність проблеми а також стрімкий розвиток валютно-кредитних відносин що потребує детального дослідження ринку.

Метою курсової роботи є дослідження та аналіз сучасного стану світового валютного ринку дослідження причин що призвели до тих чи інших результатів а також розглядаються прогнози та очікувані тенденції щодо динаміки валютних курсів та обсягів проведення валютних операцій.

В рамках поставленої мети були розроблені наступні завдання :

1. Розглянути теоретичні поняття та засади функціонування світового валютного ринку.

2. Проаналізувати валютний ринок з двох аспектів: валютні показники динаміка валютного курсу та обсяги обороту валюти та проведення валютних операцій – найменування та обсяги.

3. Розглянути можливі тенденції розвитку та прогнози на майбутній розвиток світового валютного ринку.

Об’єктом роботи є світовий валютний ринок.

Предметом курсової роботи є аналіз операцій на світовому валютному ринку та його стану.

Методичною основою роботи є джерела як теоретичних знань (підручники навчальні посібники) так і періодичні видання які відображають сучасний стан поданої проблематики.

Структура та обсяг . Робота складається зі вступу трьох розділів висновків додатків списку використаних джерел у кількості 30 назв. Загальний обсяг складає 36 сторінок друкованого тексту 5 рисунків і 2 додатки.

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Зовнішньоторговельні операції зарубіжні інвестиції і кредитування вивіз капіталів прибутків і доходів в різних формах з країни в країну вимагають проведення різних операцій з валютами. Валютні операції є операціями по купівлі-продажу валюти. Ці операції розрізняються по видах залежно від цілей і термінів їх здійснення. Вони мають на меті придбання валют для комерційної діяльності або наживи від спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці а також для страхування від валютного ризику. Валютні операції сприяють конвертованості валют своєчасності міжнародних розрахунків міжнародному руху капіталів [10 с. 36-39].

Обмін валют і операції з ними здійснюються на специфічному ринку - валютному. Валютний ринок є системою (сукупністю) економічних і організаційних відносин що складаються на основі купівлі і продажу іноземних валют. Валютний ринок - це також особлива сфера діяльності яка забезпечує зіставлення попиту іноземної валюти з її пропозицією і визначає її курс щодо національної грошової одиниці даної країни.

З погляду макроекономіки тобто загальної структури господарства окремої країни валютний ринок є частиною фінансового ринку існуючого разом з іншими видами ринків такими як ринки засобів виробництва робочої сили послуг технологій споживацький ринок та ін. Міжнародний валютний ринок охоплює валютні ринки всіх країн світу. Під міжнародним валютним ринком також слід розуміти ланцюг тісно зв'язаних між собою системою кабельних і супутникових комунікацій світових регіональних валютних ринків. Між ними існує “перекачка” засобів залежно від поточної інформації і прогнозів провідних учасників ринку щодо можливого положення окремих валют.

Автори вітчизняних видань в яких висвітлюються проблеми функціонування валютного ринку звертають увагу на необхідність розмежувати такі поняття як "національний валютний ринок" і " міжнародний валютний ринок"[24]. При цьому під національним валютним ринком розуміється сфера здійснення валютних операцій перш за все всередині країни приводяться різні критерії класифікації валютних ринків.

Експерти центральних банків і фахівці фінансової сфери країн Західної Європи і перш за все держав - членів Європейського союзу (ЄС) подібної чіткої грані між названими різновидами валютного ринку як правило не проводять. Аналізуючи різні аспекти діяльності валютного ринку вони розуміють перш за все єдиний тобто міжнародний валютний ринок. Річ у тому що по-перше валютний ринок не має чітких географічних меж певного місця розташування оскільки носить міжнародний характер. В той же час він функціонує в умовах існування безлічі окремих суверенних держав і різноманіття національних валют. Саме завдяки такій суперечливій єдності - поєднанню міжнародного характеру ринку і національної приналежності валюти певній державі - виникають обмінні операції існує і сам валютний ринок [12 c. 110-112].

По-друге операції з іноземною валютою складаються на основі процесів міжнародної торгівлі руху капіталів і робочої сили передачі технологій все більше об'єднуючи національні господарства окремих країн в єдиний світовий економічний простір тобто світове господарство. Наприклад щоденно центральні банки та інші фінансові інститути а також експортери та імпортери - компанії різних країн що беруть участь в міжнародних операціях - одержують або виплачують значні суми у валюті. Тому однією із зв'язуючих ланок світового господарства і є міжнародний валютний ринок який лише досить умовно можна поділити на якісь національні і регіональні ринки валют.

По-третє необхідно мати на увазі що ступінь залученості різних країн в світове господарство у тому числі і їх участі у валютно-фінансовому обміні неоднаковий. Якщо йдеться про країни з частково конвертованою і замкнутою валютою то це означає певну їх відособленість усуненість від міжнародного валютного ринку. Держави валюта яких вільно конвертується є як правило економічно розвиненими країнами і виступають як найактивніші учасники валютного ринку. Звідси стає зрозуміло чому фахівці в області валютних операцій розвинених країн дотримуються думки згідно з якою міжнародний валютний ринок і аналогічний ринок усередині країни складають єдине ціле. Разом з тим якщо країна недостатньо тісно пов'язана з світовим господарством по будь-яким параметрам то її внутрішній валютний ринок набуває самостійного значення для її економіки до певної міри відособлюється від міжнародного ринку.

Об'єктом валютного ринку є комплекс суспільних відносин (в основному у сфері економіки та її регулювання державами) з приводу обслуговування міжнародного обороту товарів послуг робіт; своєчасного здійснення міжнародних розрахунків; стихійного визначення валютних курсів шляхом балансування попиту і пропозиції різних валют; надання механізмів захисту від валютних ризиків; диверсифікації валютних резервів банків підприємств і держав; проведення валютних інтервенцій; використовування ринку державами для цілей їх грошово-кредитної і економічної політики; отримання прибутку у вигляді різниці курсів валют і процентних ставок. Приведений перелік заходів реалізованих на відкритому валютному ринку звичайно не повний.

Предметом яким оперують суб'єкти міжнародного валютного ринку в процесі реалізації суспільних відносин що також є об'єктом - є валюти різних країн цінні папери виражені в іноземних валютах а також валютні цінності. На світових валютних ринках операції проводяться як правило з валютами що найбільш широко використовуються в світовому платіжному обороті. Так на чотири валюти -- долар США ієну фунт стерлінгів євродолар доводиться до 90% всього міжнародного обороту. На регіональних і місцевих ринках здійснюються операції з конкретними конвертованими валютами такими як сінгапурський долар саудівський реал кувейтський динар російський рубль і т.д. [10 с. 50-55].

Міжнародні валютні ринки можна класифікувати по цілому ряду ознак: по сфері розповсюдження по відношенню до валютних обмежень по видах валютних ресурсів по ступеню організованості [2;c 98].

По сфері розповсюдження тобто по широті охоплення можна виділити міжнародний (міжнародні фінансові центри) і внутрішній валютні ринки. Так міжнародні (світові) валютні ринки зосереджені в основних фінансових центрах Західної Європи США Близького Сходу Східної Азії. Найбільші центри розташовані в Лондоні Нью-Йорку Франкфурті-на-Майні Парижі Цюріху Токіо Сінгапурі та ін. За деякими оцінками на Лондонський ринок доводиться від однієї третини до половини річного обороту. Його поступово наздоганяє Нью-йоркський ринок.

У свою чергу як міжнародний так і внутрішній ринки складаються з ряду регіональних ринків які утворюються фінансовими центрами в окремих регіонах світу або даної країни.

По відношенню до валютних обмежень можна виділити вільний і скований валютні ринки (це відноситься до регіональних і національних валютних ринків) залежно від відсутності або наявності на ньому валютних обмежень.[9;c. 53]

Регулювання валютних операцій в зарубіжних країнах здійснюється як правило на двох рівнях. Це державне регулювання що проводиться в рамках валютної політики держави і обмеження що вводяться безпосередньо банками для страхування своєї діяльності від можливих збитків. Валютна політика будь-якої держави є перш за все елементом економічної стратегії уряду що перебуває при владі[12 c.239-243].

У найзагальнішому плані валютна політика розвинених держав є цілеспрямованим використанням владою певних механізмів для досягнення цілей економічної політики -- стимулювання темпів економічного зростання зайнятості населення і боротьби з інфляційними тенденціями. В цілому валютна політика покликана регулювати зовнішню конкурентоспроможність держави забезпечувати захист економіки від негативної дії валютної нестійкості та негативних дій будь-яких зовнішніх чинників [17 c.25-28].

Валютні обмеження -- це система державних заходів (адміністративних законодавчих економічних організаційних) по встановленню порядку проведення операцій з предметом операції (іноземною валютою цінними паперами вираженими в ній валютними цінностями) в окремих країнах поставлених національним законодавством. Валютні обмеження включають заходи по цільовому регулюванню платежів і переказів національної та іноземної валюти за межу а також встановлення порядку розрахунків у валюті на внутрішньому ринку.

Валютний ринок з валютними обмеженнями називається скованим ринком а за відсутності їх -- вільним валютним ринком.

По видах вживаних валютних курсів валютний ринок може бути з одним режимом і з подвійним режимом.

Ринок з одним режимом -- це валютний ринок з вільними валютними курсами тобто з плаваючими курсами валют котирування яких встановлюється на біржових торгах.

Валютний ринок з подвійним режимом -- це ринок з одночасним застосуванням фіксованого і плаваючого курсу валюти.[9;c 169]

По видах валютних ресурсів:

При класифікації валютних ринків слід також виділити ринки євровалют єврооблігацій євродепозитів єврокредитів а також «чорний» і «сірий» ринки.

Ринок євровалют -- це міжнародний ринок валют країн Західної Європи де здійснюються операції у валютах цих країн. Функціонування ринку євровалют зв'язане з використанням валют в безготівкових депозитно-позикових операціях за межами країн-емітентів даних валют.

Ринок єврооблігацій виражає фінансові відносини за борговими зобов'язаннями при довгострокових позиках в євровалюті що оформляються у вигляді облігацій позичальників. Облігація містить дані про суму боргу умови і терміни його погашення порядку отримання відсотків відповідно до купонів (купон -- частина облігаційного сертифікату яка при відділенні від нього дає власнику право на отримання відсотка).

Ринок євродепозитів виражає стійкі фінансові відносини по формуванню внесків у валюті в комерційних банках іноземних держав за рахунок засобів що обертаються на ринку євровалют.

Ринок єврокредитів виражає стійкі кредитні зв'язки і фінансові відносини за поданням міжнародних позик в євровалюті комерційними банками іноземних держав.

Термінова торгівля останніми роками є найважливішим сегментом розвитку фінансових ринків. Швидкому розвитку термінових ринків сприяє існуюча непостійність і швидка мінливість цін товарів і фінансових інструментів.

При характеристиці термінових ринків можна виділити:

- ринок форвардних контрактів;

- ринок ф'ючерсів;

- ринок опціонів.

Форвардні операції або термінові операції за готівковий розрахунок відповідно до яких покупець і продавець погоджуються на поставку товару або валюти на певну дату в майбутньому є альтернативою ф'ючерсам що практикуються на біржі і опціонам а також однієї з перших форм термінового контракту які виникли як реакція на значну зміну цін.

Ринок ф'ючерсів. Одним з найуспішніших і в той же самий час найбільш суперечливих нововведень на світових фінансових ринках в останні десятиліття став початок торгівлі фінансовими ф'ючерсами тобто такими ф'ючерсними контрактами в основі яких лежать фінансові інструменти з фіксованою відсотковою ставкою і валютні курси.

Ф'ючерсний контракт -- це юридично обґрунтована угода між двома сторонами про поставку або отримання того або іншого товару певного об'єму і якості за наперед узгодженою ціною в певний момент або певний ряд моментів в майбутньому.

Фінансовий ф'ючерс -- це угода про покупку або продаж того або іншого фінансового інструменту за наперед узгодженою ціною протягом певного місяця в майбутньому (у певний день місяця).

Ринок ф'ючерсних контрактів служить для двох основних цілей:

1. Він дозволяє інвесторам страхувати себе від несприятливої зміни цін на ринку спот в майбутньому (операції хеджерів).

2. Він дозволяє спекулянтам відкривати позиції на великі суми під незначне забезпечення.

Ринок опціонів. Одним з видів термінових операцій є опціони. Опціон -- це двосторонній договір про передачу прав (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певний фінансовий актив по фіксованому курсу в наперед узгоджену дату або протягом узгодженого періоду часу.

Ринок валютних опціонів одержав широкий розвиток у середині 70-х рр. XX ст. після введення в більшості країн замість фіксованих валютних курсів - плаваючих (з березня 1973 р.).

Валютний опціон -- це контракт що дає право (але не зобов'язання) одному з учасників операції купити або продати певну кількість іноземної валюти за фіксованою ціною (ціна виконання опціону) протягом деякого періоду часу тоді як інший учасник за грошову премію зобов'язується при необхідності забезпечити реалізацію цього права будучи готовим продати або купити іноземну валюту за встановленою договірною ціною.[12;c182]

Отож можна зробити висновок що валютний ринок - це механізм за допомогою якого встановлюються правові та економічні взаємовідносини між споживачами та продавцями валют. Це являється його основною функціональною характеристикою. В організаційному плані валютний ринок - це множина великих комерційних банків та інших фінансових закладів зв'язаних складною мережею сучасних засобів зв'язку за допомогою яких здійснюється торгівля валютою.

Розділ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

2.1 Аналіз світового ринку валюти

Міжнародні валютні ринки обслуговують рух міжнародних потоків через міжнародний обмін товарами послугами рухом капіталів. В результаті тривалої конкуренції сформувались світові центри де зосередились найбільші біржі та банки спеціалізовані кредитно-фінансові установи. Міжнародні валютні ринки розміщені у найбільших фінансових центрах світу – у Західній Європі США Близькому та Далекому Сході в країнах Південно-Східної Азії. Найбільшими є валютні ринки в Лондоні Цюриху Нью-Йорку Парижі Токіо Сінгапурі. На цих валютних ринках проводять операції з ключовими валютами що широко використовуються у світовому платіжному обороті. До таких ключових валют відносять американський долар англійський фунт стерлінгів євро та японську ієну. Розглянемо графік динаміки основних валют у 2009 році (додаток А).

Як і прогнозувалося стан світової економіки погіршився на початку 2009 року у зв’язку із світовою фінансовою кризою. Також на динаміку валютного курсу вплинув ріст безробіття. Для більше детального аналізу розглянемо попарно динаміку курсів ключових валют [6 c. 166].

Уряду США дорогий долар вигідний лише на тих умовах коли вони друкуються у космічній кількості щоб стимулювати займовими грошами власну економіку. А коли наступить час повертати борги то вигідніше мати більш дешеву валюту що ми і бачимо на початку року.

Страницы: 1 2 3 4