Strahovanie 2

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu institūts


Kursa darbs


studiju kursā: Apdrošināšana


Apdrošināšanas būtība nepieciešamība un piedāvātās iespējas.


Rīga 2000


Saturs


Ievads

1.Kravu apdrošināšana

2.Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana

3.Zaļā karte

4.Automašīnas apdrošināšana nelaimes gadījumiem

5.Apdrošināšana nelaimes gadījumiem autotransportā

6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana

7.Īpašuma apdrošināšana

7.1. Privāt personu īpašuma apdrošināšana

8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana

9. Celtniecības risku apdrošināšana

10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana

11. Pārapdrošināšana

Secinājumi un priekšlikumi

Izmantotās literatūras un avotu saraksts


Ievads


Apdrošināšana tāpat kā jebkurš cits uzņēmējdarbības veids pakļauts tirgus pamatlikumam - pieprasījums nosaka piedāvājumu. Tādejādi pats apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu neveiksmīgā finansiālā darbība piemēram “Polise” negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras attīstību. Un tomēr apdrošināšanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstas ļoti strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits.

Ir ļoti svarīgi panākt to lai sabiedrība saprastu ka apdrošināšanas bizness daļēji nosaka sabiedrības stabilitāti un tas ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju maksātspējas bet arī no likumdošanas un kontrolējošo struktūru darba. Pie mums diemžēl daudzi likumi tiek pieņemti ar novēlošanos. Piemēram likuma “Par valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju” projekts bija sagatavots jau 1993.gadā bet ministru kabinets to pieņēma aptuveni trīs gadus vēlāk.

Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas visdažādākajās jomās.

Kursa darba mērķis ir izpētīt kādas iespējas sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus un kāda var būt apdrošināšanas nozīme cilvēka dzīvē.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus:

Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt apdrošināšanas nozīmi;

Izpētīt dažādu apdrošināšanas nozaru piedāvātās iespējas gan juridiskām gan fiziskām personām;

Izstrādāt priekšlikumus.

Darba apjoma ierobežojuma dēļ nav iespējams izpētīt visas apdrošināšanas piedāvātās iespējas tādēļ tiks pētīti atsevišķi apdrošināšanas veidi kuri ir atlasīti pēc autora izvēles.


1.Kravu apdrošināšana.


Ikvienas kravas pārvadājums ir pakļauts dažādiem riskiem tāpēc kravas nosūtītājs vai saņēmējs ir ieinteresēts lai viņa preču krava tās transportēšanas laikā tiktu saglabāta bez bojājumiem vai zudumiem. Iespējamos zaudējumus var samazināt kravas apdrošinot taču nepieciešams izvēlēties drošu sadarbības partneri – apdrošināšanas sabiedrību. Konsultējot apdrošināšanas jautājumos Apdrošināšanas sabiedrībai ne tikai jāgarantē kompensācijas saņemšana kravas bojājumu vai zaudējuma gadījumā bet arī jāpalīdz klientam tā biznesā. Sabiedrība sniedz informāciju kā uzlabot kravas transportēšanas apstākļus kā samazināt risku iespējamību un kā pareizi veikt dokumentu noformēšanu iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Savlaicīgi uzsākot kravas apdrošināšanas jautājumu risināšanu iespējams noslēgt abpusēji izdevīgu un veiksmīgu apdrošināšanas līgumu. Līgums rūpīgi jāsagatavo Lai varētu noslēgt kravu apdrošināšanas līgumu klientiem ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:

• pirkšanas pārdošanas līgumu;

• kravas transportēšanas pavadzīmi – konosamentu CMR u.c. (tajā norādīts transporta līdzeklis un kravas sastāvs);

• rēķinu kurā norādīta kravas vērtība;

• uzņēmuma reģistrācijas apliecību (juridiskām personām) vai pasi (fiziskām personām).

Ļoti svarīga ir vienošanās ar klientu par to kādi riski tiek segti jo tas abām līgumslēdzējām pusēm palīdz izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem. Risks jānovērtē precīzi un pilnīgi Tikpat saprotama ir arī nepieciešamība sabiedrībai iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par apdrošināto kravu kura palīdz precīzāk novērtēt risku. Vēlams iesniegt šādu informāciju un dokumentus:

• kravā ietilpstošo preču veidus to iesaiņojumu daudzumu un svaru;

• kā krava tiks novietota transporta līdzeklī piemēram kuģī – uz klāja vai tilpnē kā to nostiprina;

• kuģa nosaukumu ja iespējams – tā būvēšanas gadu karogu utt. (ja kravu pārvadā ar kuģi);

• kravas iekraušanas pārkraušanas un izkraušanas vietas (ostas pilsētas u.tml.);

• ziņas par kravas vērtību.

Iesaka labāko risinājumu Apdrošināmos riskus nosacīti varētu iedalīt divās grupās un pamatojoties uz klienta sniegto informāciju apdrošināšanas sabiedrības kravu apdrošināšanas speciālisti palīdz izvēlēties katram pārvadājumam atbilstošāko apdrošināšanas variantu. Vienkāršākais variants aptver kravas apdrošināšanu transporta līdzekļu avāriju gadījumiem bet visu risku apdrošināšana papildus vēl ietver zādzības ūdens iedarbību uz kravu un tās noskalošanu no kuģa klāja kravas bojājumus to iekraujot vai izkraujot dabas katastrofas un citus riskus. Lielas un dārgas kravas kuras tiek apdrošinātas par ievērojamām summām noteikti papildus vēlreiz tiek pārapdrošinātas Anglijas Vācijas vai Šveices apdrošināšanas kompānijās. Pārapdrošināšana ļauj ievērojami drošāk justies ne tikai apdrošinātājam bet arī klientam. Izmanto starptautiskus noteikumus Apdrošinot kravu pārvadājumus daudzas apdrošināšanas sabiedrības strādā pēc citu valstu noteikumiem piemēram sabiedrība BALTA strādā pēc Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem (Institute Cargo Clauses) kā arī pēc sabiedrības pašas izstrādātajiem divu veidu kravu apdrošināšanas noteikumiem. Londonas noteikumus izmanto galvenokārt kravu pārvadājumu apdrošināšanā starpvalstu tirdzniecībā un apdrošināšanas polise tiek noformēta angļu valodā sabiedrības izstrādātos pielieto pārvadājumos pa Latviju Baltijas valstīm Baltkrieviju Ukrainu un Krievijas Eiropas daļu. Apdrošināšanas tarifus nosaka attiecīgā riska izvērtējums un pārapdrošināšana. Augsta riska pakāpe ir alkohola un tabakas izstrādājumu kravu pārvadājumiem uz Krieviju kā arī kuģu reisiem uz Āfriku un Dienvidameriku (attiecībā uz zādzības riskiem). Svarīga loma starpvalstu kravu apdrošināšanā ir starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem INCOTERMS kuri reglamentē pārdevēja un pircēja attiecības un norāda kuram no viņiem ir jāapdrošina krava un tas ir jāievēro slēdzot kravu apdrošināšanas līgumus. Izdevīgi noteikumi pārvadājumiem Latvijā Pēc pasaules praksei atbilstošiem apdrošināšanas principiem darbojas sabiedrības izstrādātie noteikumi Preces ceļā kuri atvieglo kravu pārvadājumu apdrošināšanu Latvijas teritorijā. Noteikumi paredz ka sabiedrība uz noteiktu laika posmu (mēnesi pusgadu gadu utt.) ar klientu noslēdz līgumu kurā balstoties uz savstarpējo uzticību dokumentāla atskaite praktiski nenotiek. Polisi noformē pēc klienta sniegtās informācijas par to kāda varētu būt pārvadājamo preču vidējā vērtība vienai kravai un arī kravu kopapjoms un to ņemot vērā tiek aprēķināta apdrošināšanas prēmija (maksājums par apdrošināšanu). Iespējama papildus apdrošināšana Saskaņā ar noteikumiem Preces ceļā sabiedrība atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā tās transportēšanas laikā ko izraisījis: – ugunsgrēks eksplozija; – vētra zibens spēriens; – transporta līdzekļa avārija. Kravu var apdrošināt papildus – zādzības un laupīšanas gadījumam bojājumu gadījumam preču iekraušanas un izkraušanas laikā no automobiļa un citiem riskiem. Tas notiek atsevišķi vienojoties un ierakstot to īpašos nosacījumos polisē. Šajā gadījumā apdrošinājuma ņēmējam būs jāiemaksā arī papildus apdrošināšanas prēmija. Apdrošināšanas gadījumā zaudējumu summā iekļauj (nepārsniedzot apdrošinātās kravas vērtību) arī saprātīgus izdevumus par kravas glābšanas darbiem. Kravu apdrošināšana kaimiņvalstīs Otri sabiedrības izstrādātie Kravas apdrošināšanas noteikumi paredzēti lietošanai Latvijā un polise tiek noformēta latviešu valodā taču tos var izmantot kravu pārvadājumu apdrošināšanā Lietuvā Igaunijā Baltkrievijā Ukrainā un Krievijas Eiropas daļā. Saskaņā ar šiem noteikumiem apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā transportēšanas laikā ko izraisījis ugunsgrēks eksplozija vētra zibens spēriens kuģa uzskriešana sēklim tā nogrimšana transporta līdzekļa avārija u.c. Kravu var apdrošināt arī zādzības un citas personas prettiesiskas rīcības gadījumam speciāli par to vienojoties ierakstot to īpašos nosacījumos un samaksājot papildu prēmiju. Visas prasības (pretenzijas) kas izriet no apdrošināšanas līguma un kas iesniegtas Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos termiņos izskata apdrošinātājs kā arī tiesa saskaņā ar LR likumiem. Stabiliem un uzticamiem klientiem – atvērtā polise Klientiem kuriem kravas jānosūta regulāri sabiedrība piedāvā noslēgt apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laika periodu( praksē visbiežāk uz gadu) tādējādi samazinot savus administrācijas izdevumus atvieglojot atskaišu un norēķinu kārtību kā arī ievērojami ietaupot abu pušu laiku. Atvērtā polise prasa īpašu apdrošinātāja un klienta savstarpēju uzticību tāpēc šādu pakalpojumu sabiedrības klienti var saņemt tikai pēc ilgstošas sadarbības. Pēc apdrošināšanas līguma – atvērtās polises – noslēgšanas uz noteiktu laiku(mēnesi pusgadu gadu) visas līgumā norādītās kravas šajā laika posmā ir apdrošinātas. Klients saņem apdrošināšanas sabiedrības veidlapas – kravu deklarācijas kuras viņam jāaizpilda nākošā mēneša sākumā. Tajās jāieraksta informācija par visiem notikušajiem kravu pārvadājumiem iepriekšējā mēnesī kuri ir apdrošināti saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi. Aizpildīto kravu deklarāciju klients iesniedz sabiedrībā kur aprēķina pēc apdrošināšanas polisē norādītā tarifa kopējo klienta apdrošināšanas prēmiju (maksājumu par apdrošināšanu) par iepriekšējo mēnesi. Sabiedrība paziņo klientam šo maksājuma summu un klientam tā jāsamaksā līdz noteiktā termiņa beigām. Jārīkojas atbilstoši līgumam Ja kravas pārvadājuma laikā notiek kravas bojājums vai zaudējums (iestājas apdrošināšanas gadījums) apdrošinājuma ņēmējam nekavējoties jāziņo attiecīgajām valsts institūcijām: ceļu policijai ugunsdzēsējiem policijai kā arī jāpaziņo apdrošinātājam un neatkarīgajiem kravu ekspertiem kas nodarbojas ar starpgadījuma izmeklēšanu un dokumentāru noformēšanu kā arī rūpējas lai vainīgā puse atlīdzinātu radušos zaudējumus. Apdrošināšanas ņēmējam nepieciešams veikt arī visus iespējamos pasākumus kravas tālākas bojāšanas vai nozagšanas novēršanai. Kravas apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas sabiedrībai jāiesniedz visa apdrošināšanas līgumā minētā dokumentācija. Jāmēģina samazināt zaudējumus Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem atbilstošais preču glabātāja pienākumu pants Bailee Clause nosaka ka apdrošinājuma ņēmēja vai viņa aģentu pienākums visos gadījumos ir veikt tādus saprātīgus pasākumus kuru mērķis ir novērst vai samazināt zaudējumus kā arī nodrošināt visu tiesību realizāciju attiecībā uz pārvadātājiem uzglabātājiem vai kādu citu trešo personu. Apdrošinājuma ņēmējam 1) jāpiesaka pretenzija pārvadātājiem ostas dispečeriem vai citiem uzglabātājiem par jebkuru iztrūkstošo iesaiņojuma vienību izmantojot noteiktu vēstules paraugu. 2)Saņemot preces apšaubāmā stāvoklī nekādos apstākļos neapstiprināt (izņemot rakstisku protestu) ka preces saņemtas bez jebkādiem iebildumiem.

Izmantojot pārvadājumos konteinerus jāseko lai konteinerus un to plombas nekavējoties pārbaudītu atbildīga amatpersona. Ja piegādātais konteiners ir bojāts vai bez plombām vai tās bojātas savādākas nekā norādīts pārvadājuma dokumentos attiecīgi jānoformē kravas pieņemšana. Visas bojātās un neatbilstošās plombas jāsaglabā turpmākai pārbaudei.

4)Ja ir redzami jebkādi bojājumi vai zudumi nekavējoties jāpieprasa pārvadātājiem vai preču glabātājiem kravas apskate un jāiesniedz pretenzija pārvadātājiem vai preču glabātājiem par jebkuru šādā apskatē konstatēto zaudējumu vai bojājumu.

5)Par bojājumiem vai zudumiem kuri nav bijuši redzami preču saņemšanas laikā rakstiski jāpaziņo pārvadātājiem vai preču glabātājiem 3 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Apdrošinājuma ņēmēja vai viņa aģentu pienākums ir arī nodrošināt regresa tiesību saglabāšanu pret pārvadātāju vai jebkuru citu pusi kura ir atbildīga par zudumiem vai bojājumiem apdrošinātajām precēm. Jāievēro visi noteikumi Preču saņēmējiem un viņu aģentiem būtu vēlams iepazīties ar ostas vadības izstrādātajiem noteikumiem preču izkraušanas ostā. Pretenziju iesniegšanas gadījumā pret pārvadātājiem un citām personām atbilstoši pārvadāšanas noteikumiem nedrīkst piemērot prasību noilguma termiņu. Ja pretenziju vai jebkurus pārvadātāju pieprasītos dokumentus nevar saņemt noteiktajā laika periodā pārvadātāji jālūdz to pagarināt bet ja viņi nevēlas to darīt jāziņo apdrošināšanas sabiedrībai un jāvienojas par turpmāko rīcību. Atlīdzības saņemšana Klientam jārēķinās ar to ka tikai ļoti retos gadījumos apdrošināšanas atlīdzību iespējams saņemt uzreiz pēc apdrošināšanas gadījuma. Parasti tā tiek izmaksāta pēc apdrošināšanas gadījuma konstatācijas un visu polisē paredzēto dokumentu saņemšanas (iesniegums oficiālas iestādes izziņa par notikušo ar kravu citi papildus dokumenti par kravu arī neatkarīgo kravas ekspertu oficiāls ziņojums). Ja prasības izskatīšanas laikā apdrošinātājiem vai viņu aģentiem ir neskaidrības par regresa tiesību pārņemšanu pret pārvadātājiem preču glabātājiem u.c. personām tad apdrošinātāji var pieprasīt apdrošinājuma ņēmēju vai viņa aģentus parakstīt cesijas veidlapu.


2. Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana.


Tas ir obligāts visiem kravu pārvadātājiem kuri ieved preces Lietuvas Republikā vai veic tranzīta pārvadājumus caur Lietuvas teritoriju. Apdrošinātais objekts ir muitas procedūru izpildīšana likumā noteiktajā kārtībā apmaksājot visus noteiktos nodokļus un muitas nodevas. Šī apdrošināšana ir spēkā preču tranzīta gadījumā preču īslaicīgas ievešanas un izvešanas gadījumā preces īslaicīgi ievedot vai izvedot pārstrādes nolūkā glabājot tās muitas noliktavā kā arī preču eksportam. Apdrošinājuma summa ir ne augstāka par atbilstošo nodokļu un muitas nodevu apjomu un to izmaksā Lietuvas Republikas Muitas departamentam saskaņā ar apdrošināšanas gadījumā uzrādītajiem dokumentiem. Gadījumā ja apdrošinājuma ņēmējs nav nomaksājis nepieciešamo summu vai nomaksājis tikai daļu no tās apdrošināšanas sabiedrība segs atlikušo daļu. Tarifa likme muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšanai ir līdz 5% no muitas nodevas apjoma.


3. Zaļā karte.


Zaļā karte – braucieniem uz ārzemēm. Zaļā karte ir motorizētā transporta līdzekļa vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Tā ir vadītāja atbildības apdrošināšana par citai personai vai tās mantai nodarīto kaitējumu. Zaļā karte ir spēkā valstīs kas pievienojušās Zaļās kartes konvencijai. Ja Zaļās kartes īpašnieks ir izraisījis satiksmes negadījumu kādā no konvencijas valstīm (izņemot savu mītnes zemi) tad viņa vietā kompensāciju satiksmes negadījumā cietušajai pusei maksā apdrošinātājs. Kompensācijas veidu un apmēru regulē tās valsts likumdošana kurā noticis satiksmes negadījums daudzās valstīs apdrošinātāja izmaksājamās atlīdzības apmērs nav ierobežots. Zaļā karte nedod tiesības tās īpašniekam saņemt kompensāciju par sava motorizētā transporta līdzekļa remonta izdevumiem tāpēc ieteicams papildus apdrošināt arī to transporta līdzekli ar kuru Zaļās kartes īpašnieks izbrauc uz ārzemēm. Zaļo karti var iegādāties laika periodam no 15 dienām līdz 1 gadam: Eiropas valstīm kopumā kā arī atsevišķi Polijai.


4. Automašīnas apdrošināšana bojājuma gadījumam.


Automašīnas bojājumu gadījumam apdrošināšanas sabiedrība BALTA piedāvā divus apdrošināšanas pamatveidus. Viens ir izdevīgāks jaunām un dārgām automašīnām otrs vairāk piemērots lietotu automašīnu apdrošināšanai. Automašīnu apdrošināšana visā pasaulē ir ļoti riskants apdrošināšanas veids. Latvijā riska faktoriem jāpieskaita arī sliktā ceļu kvalitāte un autovadītāju zemais kultūras līmenis. Nav noslēpums ka Latvijā dažu marku un modeļu automašīnām ir palielināts risks būt nozagtām vai iekļūt satiksmes negadījumā. Lietotas automašīnas novērtē kopīgi Apdrošināšanas noteikumi lietotām automašīnām paredz proporcionālo atlīdzību kas pamatojas uz vienošanos starp apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināšanas sabiedrību par apdrošinājuma summas izvēli. Šajā gadījumā katrai automašīnas detaļai ir zināms īpatsvars apdrošinājuma summā un klients pats var noteikt šo saskaņotās summas apmēru lai iespējamās avārijas gadījumā iegūtu sev vēlamo atlīdzību naudā. Par apdrošinājuma summas lielumu abas puses vienojas ņemot vērā dažādus automašīnu katalogus cenrāžus un vispārējo tirgus konjunktūru. Apdrošinot vienu automašīnu apdrošināšanas polise klientam var tikt izrakstīta uz vietas un līgums uzreiz stājas spēkā. Noslēdzot lielāku līgumu piemēram ar juridisku personu nepieciešams rūpīgāks sagatavošanas darbs. Vidējā tarifu likme vieglo automašīnu apdrošināšanai bojājumu gadījumā ir apmēram 2 5%–6% no apdrošinājuma summas kravas automašīnām tā ir 2%–5%. Atlīdzība atbilstoši reālajiem zaudējumiem Otrs apdrošināšanas veids bojājumu gadījumā paredz atlīdzību atbilstoši reālajiem zaudējumiem apmaksājot remontu attiecīgās automašīnas markas dīlera servisa tīklā vai citā autoservisā ja par to panākta attiecīga vienošanās starp klientu un apdrošināšanas sabiedrību. Jebkurā gadījumā sabiedrībai noteicošais faktors ir teicama remonta kvalitāte un jebkura autodarbnīca to nodrošināt nevar. Ja klients vēlas iespējama atlīdzības saņemšana naudā atbilstoši neatkarīgas ekspertu firmas kalkulācijas aktam. Vērtē eksperti Jaunāku vai dārgāku automašīnu vērtību sabiedrība nosaka pēc pirkšanas — pārdošanas dokumentiem vai arī izmanto neatkarīgas ekspertu firmas vērtējumu taču jebkurā gadījumā novērtējumam jābūt pieņemamam abām pusēm. Atkarībā no automašīnas vērtības apdrošināšanas sabiedrība nosaka apdrošinājuma summu un iesaka pret kādiem riskiem to būtu vēlams apdrošināt. Automašīna tiek apskatīta — vai nav iepriekšēji bojājumi salīdzināti numuri pārbaudīta signalizācijas esamība utt. Ekspertu firma nav saistīta ar kādu no apdrošināšanas sabiedrībām vai autotirgotājiem tāpēc var novērtēt automašīnu ņemot vērā vidējos statistiskos datus par novecošanos u.c. faktorus. Eksperti veic arī bojājumu novērtēšanu iespējamās avārijas gadījumā un prakse liecina ka aprēķinātā summa ir ļoti tuvu remonta izmaksai kāda tā būtu autorizētajā servisā. Kontrolē remontdarbu gaitu Apdrošināšanas sabiedrība kontrolē remontdarbu izpildi jo vienmēr pastāv iespēja ka remontdarbu laikā atklājas dažādi slēptie defekti kurus nevar redzēt pirmās ekspertu apskates laikā un kuri jāapmaksā papildus. Atklājot slēptos defektus remontdarbi tiek apturēti un izsaukts pārstāvis no apdrošināšanas sabiedrības kura klātbūtnē defekti tiek iekļauti kalkulācijas aktā. Apdrošina pret zādzībām Komplektā ar automašīnu apdrošināšanu bojājumu gadījumā tiek piedāvāta automašīnu apdrošināšana to zādzības gadījumā.

Страницы: 1 2