Refy.ru » Рефераты по банковскому делу

Инструменты фондовой торговли, процесс их функционирования и возможные пути развития

Фондовая биржа как центральное звено рынка ценных бумаг. Опыт функционирования фондовых бирж зарубежных стран. Правовые основы функционирования бирж Российской Федерации. Анализ состояния фондовых бирж и тенденции развития рынка ценных бумаг в России.

Инфляция и банковский процент

Инфляция, ее проявления в современных условиях и социально-экономические последствия. Сущность банковского процента. Инфляция и банковский процент в Республике Казахстан. Методы стабилизации экономики и денежного обращения, регулирование инфляции.

Место кредитных операций в деятельности коммерческих банков

Кредитные операции банков и их виды. Регламентация кредитного процесса коммерческого банка. Общие сведения о банке "Держава" и виды кредитования. Место кредитных операций в финансовой системе. Смешанные предприятия с участием иностранного капитала.

Облік розрахунків із страхування

Розкриття сутності соціального страхування як системи забезпечення і підтримки громадян за рахунок цільового позабюджетного фонду. Теоретичне дослідження організації обліку розрахунків із соціального страхування, його відображення у фінансовій звітності.

Организация кредитования физических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка России

Состояние рынка потребительского кредитования в Российской Федерации. Кредитование физических лиц в коммерческих банках, нормативно-правовая база. Виды кредитов (ссуд). Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса кредитования физических лиц.

Основы кредитования

Распределение погасительного платежа на процентный платеж и амортизацию основной суммы. Соотношение между процентами и погашением основной суммы долга в разовом платеже. Погашение долга единовременным платежом. Проценты, присоединяемые к основной сумме.

Особенности оценки кредитоспособности предприятия с точки зрения банка

Критерии оценки кредитоспособности банковского клиента. Процедура оценки кредитоспособности, ее анализ на основе баланса организации. Анализ денежных потоков на примере предприятия ОАО "Автосервис". Проблемы анализа кредитоспособности и пути их решения.

Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів в Україні

Загальна характеристика ринку цінних паперів. Особливості формування інфраструктури фондового ринку України. Теперішній стан інфраструктури ринку цінних паперів України, сучасні тенденції у розвитку. Вдосконалення інфраструктури фондового ринку.

Правовое регулирование страхования

Необходимость, экономическая сущность и роль страхования в современных условиях. Содержание понятия страховой защиты и формы организации страховых фондов. Страховые риски и методы управления ними. Страховое законодательство и понятие договора страхования.

Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного страхования на примере ОАО "Сервис"

Раскрытие сущности и анализ совеременного состояния рынка страхования в Российской Федерации. Комплексная оценка нормативного регулирования и экорномической ситуации рынка агрострахования. Участие государства и анализ развития системы агрострахования.

Совершенствование валютных операций

Правовая основа осуществления операций с иностранной валютой. Сущность и классификация валютных операций. Анализ их проведения и учета на примере Сберегательного банка РФ. Мероприятия по повышению их доходности. Функции Межбанковского валютного рынка.

Аудит ризику у бізнесі

Реферат на тему: Аудит ризику у бізнесі Ризик у бізнесі представляє собою дії суб'єктів господа­рювання у неясній, невизначеній обстановці. Ризикувати можна лише у тих випадках, коли можливий успіх і коли позитивний результат ризику має закономірний характер.

Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх регулювання

Трудові відносини з "іноземним елементом" та джерела їх регулювання Міждержавна міграція працівників, тимчасові відрядження за кордон, виконання робіт на фіксованих морських устатку­ваннях із видобування корисних копалин, переміщення пра­цівників транспорту територіями різних держав, виконання представницьких функцій, зайняття підприємницькою діяль­ністю в інших державах привели до необхідності врегулювати трудові відносини з "іноземним елементом".

Поняття виборів їх види

Політологія виділяє два основні шляхи завоювання та утримання влади: насильство, диктатуру і демокра­тичні вибори. Вибори – це демократичний спосіб формування, періодичної чи позачергової зміни персонального складу органів державної влади або підтвердження повноважень на новий строк, процедура призначення поса­дових осіб через волевиявлення дієздатних осіб шляхом голосуван­ня за кандидатів, висунутих відповідно до встановлених законом правил і процедур.

Конституційне врегулювання виборів і референдумів

КОНТРОЛЬНА (ЗАЛІКОВА) РОБОТА з “Основ конституційного права” Тема: “Конституційне врегулювання виборів і референдумів” 1. Види референдумів, конституційні вимоги до їх проведення

Поняття та особливості виборчого права виборів у зарубіжних країнах

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни Конституційне право зарубіжних країн” на тему: Поняття та особливості виборчого права, виборів у зарубіжних країнах.

Учет инфляции в инвестиционном проектировании 2

Мамаева З.М. Инвестиционное проектирование 4. Учет инфляции в инвестиционном проектировании Одним из важнейших показателей, влияющих на анализ проектов, является инфляция. Влияние инфляции на показатели финансовой эффективности можно рассматривать в двух аспектах:

Економічна робота банків у процесі кредитування

1. Комплексна оцінка кредитоспроможності клієнта Кредитоспроможність позичальника  це його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобовязаннями.

Снижение инвестиций в коммерческую недвижимость в 2009 году

Снижение инвестиций в коммерческую недвижимость в 2009 году До начала острой фазы международного финансового кризиса (до осени 2008 г.) инвестирование в коммерческую недвижимость в России было преимущественно краткосрочным и спекулятивным, реже – это были стратегические долгосрочные инвестиции.

Концессионное направление привлечения иностранного капитала

Тема 16 «Концессионное направление привлечения иностранного капитала» План работы Введение 2 1. Понятие концессии 4 2. Концессионное направление как источник привлечения иностранного

Основные проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию

План Введение………………………………………………………………… Сущность, виды и формы иностранных инвестиций………………… Прямые иностранные инвестиции в России…………………………..

Государственная программа развития страхового дела в Республике Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2001 - 2005 ГОДЫ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Основной целью государственной политики в области страховой деятельности в 2001 - 2005 годах является формирование национальной системы страхования, способной обеспечить эффективную защиту рыночной экономики от предполагаемых рисков, являющейся фактором экономической стабильности, стимулом расширения предпринимательской деятельности, средством аккумуляции долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Управление кредитными рисками в коммерческом банке

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1.1. Понятие и классификация банковских рисков. 6 1.2. Сущность и содержание кредитного риска. 16 1.3. Основы построения системы управления кредитными рисками. 22

Управление кредитными рисками в банковской системе Российской Федерации и способы их снижения на

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»

Регулирование банковских рисков в Российской Федерации

Курсовая работа по дисциплине: «Деньги, кредит, банки» Тема: «Регулирование банковских рисков в Российской Федерации» 2006 Оглавление Введение 3 Глава 1 Виды и характеристики рисков 4

Поняття торгівлі цінними паперами

Основними законодавчими актами, що регулюють операції з торгівлі цінними паперами на Україні є Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” та Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами.

Аналіз кредитно розрахункового обслуговування банками юридичних і

фізичних осіб ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності комерційними банками 6 1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 6

Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями 2

Назва реферату : Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями Розділ : БЖД Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Страховая деятельность в Российской Федерации

Содержание стр. Введение…………………………………………………………………………….. 5 Специфика и особенности страхового рынка в РФ……………………….. 8 2. Финансовые основы страховой деятельности……………………………... 27

Анализ развития страхового дела в Республике Казахстан

Введение 3 Глава 1. Теоретические основы организации страхования в Республике Казахстан 1.1 Страхование в Республике Казахстан: сущность и виды 5 1.2 Организация страхового дела в Республике Казахстан 14

Оценка ущерба от повреждения транспортных средств

Министерство образования и науки Республики Казахстан Казахская инженерно-техническая академия На тему: ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Понятие расходов и доходов страховой организации

ВВЕДЕНИЕ Экономика страховой организации, как любого хозяйствующего субъекта строится на принципах соизмерения в денежной форме доходов от страховой деятельности и расходов, связанных с ее осуществлением. соизмерение доходов и расходов позволяет оценить эффективность работы страховой организации.

Банковский маркетинг, его сущности и его роли в повышении эффективности работы банков

Оглавление Оглавление 1 Основные направления преобразований 15 Приложение 1 33 Рис 1. Инструменты банковского маркетинга 33 Приложение 6 38 Рис. 6. Цели и задачи до 2014 года 38

Активные операции банка 3

Активные операции банка - (англ. active bank operations) - размещение собственных и привлеченных средств банка; существенная и определяющая часть операций банка.

Электронные деньги 6

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСЧЕТЫ. Электронные платежные системы. На протяжении многих тысячелетий суждения человека о материальных ценностях постоянно менялись.
Страницы: 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 155