Refy.ru » Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок загальнообмінної штучної вентиляції

Характеристика та причини встановлення вентиляції виробничих приміщень. Організація повітрообміну, повітрозабірні пристрої та їх розташування. Природна, штучна, припливна, витяжна та припливно-витяжна вентиляції, основні вимоги до них та розрахунок.

Взрывоопасность. Средства индивидуальной защиты. Штрафы за загрязнение окружающей среды

Управление охраной труда на предприятии как реализация решений по сохранению здоровья и жизни профессионала. Взрывоопасность, предупреждение взрывов. Санитарно-бытовое обслуживание. Порядок расчета штрафов и плата за загрязнение окружающей среды.

Вибрация

Механические колебательные движения, непосредственно передаваемые телу человека. Действие вибрации на организм человека. Сильный стресс-фактор, оказывающий отрицательное влияние на психомоторную работоспособность человека.

Вибрация и ее влияние на организм человека

Основные параметры, характеризующие вибрацию. Степень воздействия вибрации на физиологические ощущения человека, санитарные нормы. Измерение и нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибрации. Виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование.

Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

Конструкція, принцип дії, галузь застосування та користування переносними вогнегасниками. Використання водяних, повітряно-пінних, вуглекислотних, вуглекислотно-брометилових, брометилфреонових, фреонових, аерозольно-хладонових та порошкових вогнегасників.

Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

В умовах виробництва неможливо повністю уникнути шкідливої дії різних факторів на працюючих. Необхідність застосування засобів індивідуального захисту. Розподіл за призначенням засобів індивідуального захисту. Спецодяг як засіб індивідуального захисту.

Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

Характеристика місцевих та загальних електричних травм. Забезпечення пожежної безпеки як один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей. Вимоги до шляхів евакуації працівників при пожежі на виробництві. Вентиляція виробничих приміщень.

Види і системи освітлення

Характеристика технічного посвідчення вантажо-підіймальних машин. Аналіз травматизму при експлуатації підіймально-транспортних машин в різних галузях промисловості. Вплив робочого освітлення на безпечність і продуктивність праці, його види та системи.

Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

Інструктаж і навчання з охорони праці. Вимоги санітарії до чистоти повітряного середовища виробничих приміщень. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини. Профілактичні заходи і методи захисту від дії іонізуючого випромінювання.

Виды инструктажа по охране труда и порядок их проведения на предприятиях Украины

Прохождение работниками при приеме на работу и в процессе работы инструктажа по технике безопасности. Подразделение инструктажа на: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.

Виды ионизирующих элементов и их свойства

Ионизирующее излучение как выделение энергии, вызывающее ионизацию среды. Источники естественной и искусственной (антропогенной) радиации. Механизм биологического воздействия излучения на организм человека. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Виды производственной деятельности человека. Эргономика и производительность труда

Вкусовой анализатор человека. Энергетический компонент производственной деятельности, ее виды: физическая и умственная. Категории работ по затратам энергии организмом. Эргономика и производительность труда человека. Классификация террористических актов.

Викторина "Своя игра"

Сценарий викторины по основам безопасности жизнедеятельности. Методика поверки знаний учащихся по разделу школьного курса "Чрезвычайные ситуации природного характера" с использованием ассоциаций из природы, фольклора, географии и произведений искусства.

Вимірювальні прилади та засоби захисту

Характеристика та призначення комплекту дозиметрів ДП-22-В. Вимірювач потужності дози ІМД-ІР. Призначення і тактико-технічні характеристики військового приладу хімічної розвідки. Засоби захисту органів дихання та шкіри. Промислово-фільтруючі протигази.

Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

Законодавством кожної країни встановлено ряд нормативно-правових актів, які регламентують, в першу чергу для працедавців, заходи, що до безпеки праці з персональним комп’ютером. Порівняння встановлених норм безпеки користувачів ПК у різних країнах.

Виробнича травма та критерії її оцінки

Загальне поняття виробничої травми та нещасного випадку на виробництві. Механічні та фізичні фактори травматизму. Загальноприйнята класифікація причин виробничого травматизму. Методи аналізу нещасних випадків на виробництві та їх характеристика.

Виробниче освітлення

Значення раціонального освітлення. Класифікація систем виробничого освітлення. Нормування і розрахунок природного та штучного освітлення. Біологічна оздоровлююча дія на організм сонячного світла. Кількісні та якісні світлотехнічні поняття і визначення.

Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

Поняття про виробничу травму, характеристика небезпечних та шкідливих факторів. Причини нещасних випадків та професійних захворювань, їх попередження та заходи виробничої санітарії. Розслідування та облік нещасних випадків, захворювань і аварій.

Влияние вибрации на организм человека

Колебания. Механические колебания. Вибрация. Резонансные частоты. Деление вибрации по способу передачи на человека. Вибрационная болезнь. Гигиеническое нормирование вибраций. Нормирование виброскорости и виброускорения.

Метеорологические условия на промышленных предприятиях

Основные понятия и определения. Температурные и волновые характеристики источников излучения. Действие микроклимата на человека. Нормирование метеорологических условий. Защита от не нормальных метеорологических условий.

Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

Небезпечні метеорологічні явища, що мають місце в Україні. Сильна спека, сильний вітер, смерч, пилова буря, град, злива, ожеледь, хуртовина, мороз. Захист населення, навколишнього природного середовища, об’єктів від стихійного лиха.

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Методика визначення припустимої концентрації шкідливих речовин у робочій зоні при відсутності вентиляції. Розрахунок фактичної освітленості приміщення. Сутність, призначення, особливості встановлення, розміщення і використання заземлення електроустановок.

Методы защиты от воздейсвия шума

Характеристики шумов, их разновидности, влияние на производственный персонал и гигиеническое нормирование. Средства коллективной защиты на пути распространения, акустическая обработка помещений. Классификация средств защиты и расчет глушителей шума.

Методы и средства защиты от вибрации

Рост профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Жизнедеятельность трудящихся. Понятие о производственной вибрации. Действие вибрации на организм человека. Нормирование и средства оценки вибраций. Методы и средства защиты от вибрации.

Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека

Понятие, критерии определения и оценивания психофизиологического состояния человека, факторы, оказывающие на него влияние: среда, наркотические, алкогольные и другие вещества. Организационные мероприятия обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Методы пропаганды безопасности жизнедеятельности

Порядок реализации и назначение пропаганды безопасности жизнедеятельности, ее содержание и направления деятельности. Разновидности пропаганды, их особенности и оценка эффективности. Современные технологии информирования, используемые сегодня в России.

Микроклимат и его основные параметры. Нормирование микроклимата

Микроклимат производственных помещений. Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, тепловое излучение. Оптимальные величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений.

Микроклимат производственных помещений

Метеорологические условия рабочей среды (микроклимат). Параметры и виды производственного микроклимата. Создание требуемых параметров микроклимата. Системы вентиляции. Кондиционирование воздуха. Системы отопления. Контрольно-измерительные приборы.

Наводнения

Основные понятия гидрологии суши. Общие сведения о наводнениях. Наводнения в период весеннего половодья. Наводнения, вызванные дождями и ливнями. Селевые потоки и наводнения. Наводнения при заторах льда. Наводнения при зажорах льда. Нагонные наводнения.

Навчання з питань охорони праці

Навчання і систематичне підвищення рівня знань працівників і населення України з питань охорони праці як один з основних принципів державної політики власті. Види інструктажів, обов'язки та відповідальність інструкторів. Розслідування нещасних випадків.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів і студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання. Професійний добір працівників.

Навчання працівників з питань охорони праці

Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів. Інструктажі з питань охорони праці: вступний інструктаж, первинний інструктаж, повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж. Стажування та допуск працівників до роботи.

Навыки здорового образа жизни

Понятие и содержание здорового образа жизни, его структура и элементный состав: рациональное питание, физическая активность, общая гигиена организма, закаливание и отказ от вредных привычек. Определение эффективности соблюдения данных принципов.

Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках

Подпись: Рис.7 Правильно подана допомога скорочує час спеціального лікування, сприяє швидшому загоєнню ран і частіше - рішучий момент при врятуванні життя потерпілого. Перша допомога при кровотечі. Перша допомога при укусах скажених тварин, отруйними зміями і комахами.

Надежность человека как звена сложной технической системы

Структурированность системы, взаимосвязанность ее частей, подчиненность организации системы цели как признак системности. Надежность работы человека при взаимодействии техническими системами. Зависимость эффективности работы человека от уровня нагрузок.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 79