Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Рефераты по таможенной системе » Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Зміст

 

Вступ

Розділ 1 Сутність митної політики та митної справи

1.1 Організаційно-правові засади управління митною справою

1.2 Структура управління в митній справі

Розділ 2 Аналіз ефективності управління митною справою в Україні

2.1 Характеристика системи управління в ДМСУ

2.2 Оцінка ефективності управління в ДМСУ

Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління в ДСМУ

3.1 Напрями підвищення ефективності управління митною справою

3.2 Заходи із скорочення витрат управлінської діяльності

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 


Вступ

Актуальність теми. Відповідно до Митного кодексу безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Систему органів управління митною справою на сьогодні становлять Державна митна служба України регіональні митниці митниці спеціалізовані митні управління та організації.

При проведенні в життя митної політики митні органи України розв'язують такі головні завдання: виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи; захист економічних інтересів України; забезпечення виконання зобов'язань передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи укладених в установленому законом порядку; сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків інших юридичних та фізичних осіб; застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України; здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів що переміщуються через митний кордон України вдосконалення форм і методів їх здійснення; контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України; здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи; ведення митної статистики; ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:

-       розкрити систему органів державного управління митною справою     в Україні;

-       дослідити основні форми митного контролю в Україні;

-       оцінити ефективність управління митною справою в Україні;

-       розробити шляхи підвищення ефективності управління митною справою в Україні.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є організація управління в митній справі України.

Предмет дослідження становлять система та механізм співробітництва правоохоронних служб із попередження скоєння митних злочинів.

Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи є сукупність прийомів і методів наукового пізнання застосування яких засноване на діалектиці.


Розділ 1 Сутність митної політики та митної справи

 

1.1 Організаційно-правові засади управління митною справою

Відповідно до Закону України «Про митну справу в Україні» держава є монополістом у галузі митної справи. Вона визначає систему правового регулювання митної справи розробляє митну політику організовує та безпосередньо здійснює митну справу.

Тому вивчаючи питання про управління митною справою необхідно виходити перш за все із значення її законодавчого забезпечення. В цьому напрямку вже розглядалась роль Верховної Ради України яка приймає основні нормативні акти: Митний кодекс України закони «Про Єдиний Митний тариф» «Про митну справу в Україні» розглядає відповідність міжнародних актів з митних питань Конституції України та приймає рішення про їх імплементування в митне законодавство України. Верховна Рада України приймає також окремі закони що регулюють митні пільги та порядок їх впровадження митні тарифи на окремі товари митні режими тощо.

Суттєвий вплив на управління митною справою має Президент України який з листопада 1996 р. курирує Держмитслужбу України. Укази Президента України мають вирішальне значення при визначенні структури штатного розпису чисельності а також призначенні на посади вищого керівництва митної інфраструктури.

Кабінет Міністрів України як вищий державний орган у системі органів виконавчої влади організовує втілення митної політики в конкретні організаційні заходи. Як визначено в ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів забезпечує здійснення митної справи. Ця управлінська діяльність відбувається в межах повноважень Кабінету Міністрів та зокрема передбачає: встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координацію діяльності міністрів державних комітетів Держмитслужби з питань митної справи; проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань [21  с. 240].

Відповідно до Митного кодексу безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Систему органів управління митною справою на сьогодні становлять Державна митна служба України регіональні митниці митниці спеціалізовані митні управління та організації.

При проведенні в життя митної політики митні органи України розв'язують такі головні завдання: виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи; захист економічних інтересів України; забезпечення виконання зобов'язань передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи укладених в установленому законом порядку; сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків інших юридичних та фізичних осіб; застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України; здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів що переміщуються через митний кордон України вдосконалення форм і методів їх здійснення; контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України; здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи; ведення митної статистики; ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України [3  с. 129].


1.2 Структура управління в митній справі

Важливим державним органом який здійснює захист економічних інтересів України забезпечує виконання законодавства з митних питань а також справляння мита податку на додану вартість акцизного збору інших митних платежів та зборів є митниця.

Держмитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через регіональні митниці митниці спеціалізовані митні управління та організації.

Державну митну службу України очолює Голова якого призначає Президент України. Для погодженого вирішення питань що належать до повноважень Держмитслужби обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держмитслужбі утворюється колегія у складі Голови Держмитслужби (голова колегії) заступників Голови Держмитслужби за посадою інших працівників органів митної служби. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Голови Держмитслужби [3 c. 45].

Митниця підпорядкована регіональній митниці та Державній митній службі України.

Основними завданнями митниці є: захист економічних інтересів України; забезпечення у зоні своєї діяльності виконання громадянами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України про митну справу; забезпечення виконання зобов'язань які випливають з міжнародних договорів України в галузі митної справи; здійснення митного контролю та оформлення товарів та інших предметів що переміщуються через митний кордон України; організація та проведення заходів щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; проведення силами підрозділів митної варти оперативних заходів щодо виявлення попередження та припинення контрабанди і порушень митних правил забезпечення охорони і супроводження підакцизних товарів та інших предметів що переміщуються через територію України та контроль за їх проходженням; дізнання у справах про контрабанду та провадження у справах про порушення митних правил; здійснення заходів щодо захисту інтересів національного споживача і недопущенню ввезення на територію України неякісних товарів або товарів що не відповідають діючим в Україні вимогам і стандартам; створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств організацій та установ у зоні своєї діяльності для прискорення пасажиропотоку та переміщення товарів через митний кордон України; ведення інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики: ведення згідно з чинним законодавством бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності забезпечення контролю за раціональним економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів збереження державної власності складання бухгалтерської звітності забезпечення своєчасності та повноти перерахування митних платежів на рахунки Держмитслужби України; забезпечення правильного застосування заходів митно-тарифного регулювання товарного обігу між Україною та іншими державами з метою захисту економічних інтересів України [19  с. 50].

Митниця відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції: контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановленого порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України; виконує рішення та доручення Державної митної служби та регіональної митниці. Видає у межах своєї компетенції накази; здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та оформлення товарів та інших предметів; здійснює перевірку відомостей заявлених у вантажній митній декларації при митному оформленні товарів та інших предметів відповідно до наявного вантажу та документів необхідних для здійснення митного контролю; нараховує та справляє у зоні своєї діяльності митні платежі та збори стягнення яких відповідно до законодавства покладено на митні органи. Своєчасно перераховує отримані кошти на рахунки Державної митної служби України; використовує в порядку передбаченому чинними нормативними документами митне забезпечення системи та форми захисту результатів митного оформлення; забезпечує контроль за доставленням митних вантажів в інші митні органи а в разі їх недоставлення проводить розшук; забезпечує функції валютного контролю та контролю за термінами повернення в Україну імпортної частини бартерних угод (бартерний контроль); вживає спільно з іншими правоохоронними органами заходів спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів що становлять національне історичне та культурне надбання держави; взаємодіє з іншими правоохоронними та контрольними службами в зоні своєї діяльності; забезпечує зберігання і використання вогнепальної зброї боєприпасів спеціальних засобів посадовими особами митниці; проводить розслідування у разі їх втрати або протиправного застосування; інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян про порядок митного оформлення; у разі відмови в митному оформленні товарів та інших предметів надає вичерпну інформацію щодо причин відмови та вимог чинного митного законодавства; у межах повноважень наданих регіональною митницею та Державною митною службою України взаємодіє з іншими митними органами України та митними службами суміжних держав; розпоряджається товарами та іншими предметами що перебувають під митним контролем і за якими не звернувся власник до закінчення передбачених термінів зберігання а також такими що конфісковані судовими органами; забезпечує їх своєчасну реалізацію; контролює діяльність митних брокерів митних ліцензійних складів та магазинів безмитної торгівлі в зоні своєї діяльності.

Порушує клопотання перед регіональною митницею про скасування Держмитслужбою відповідних ліцензій у разі виявлення правопорушень з боку вищезгаданих суб'єктів; використовує в зоні своєї діяльності митні забезпечення для оформлення результатів митного контролю: накладає пломби проставляє печатки штампи інші визначені в установленому порядку митні забезпечення на транспортні засоби приміщення контейнери та інші місця які вміщують товари і предмети що переміщуються або перебувають під митним контролем. Використовує в установленому порядку засоби захисту результатів митного оформлення; здійснює збирання та оброблення даних митної статистики спеціальної митної статистики зовнішньоторговельних операцій готує на їх підставі аналітичні матеріали; здійснює впровадження та експлуатацію автоматизованих програм бухгалтерського обліку; супроводження програмного забезпечення; вживає заходів до використання програмно-апаратних засобів захисту інформації митного контролю та зв'язку ведення спеціальної митної статистики; забезпечує цілодобову експлуатацію системи електронної пошти та транспортної мережі супутникового зв'язку; здійснює роботу зі збирання аналізу та перевірки даних які необхідні для перевірки сертифікатів про походження товарів з України; здійснює функції контролю відповідності представлених документів якості імпортованих товарів їх фактичним характеристикам; здійснює облік фінансово-господарської діяльності та забезпечує подання бухгалтерської звітності у терміни встановлені Державною митною службою України; забезпечує правильне застосування ставок ввізного та вивізного мита та пільгових режимів ввезення товарів на митну територію України; класифікації та кодування товарів у митних цілях відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності; здійснює роботу зі збирання аналізу систематизації даних цінової інформації та з формування бази даних про ціни на товари для використання її при визначенні митної вартості та митній оцінці ідентичних та аналогічних товарів що переміщуються через митний кордон України; впроваджує заходи ефективного використання механізму визначення митної вартості товарів що переміщуються через митний кордон з метою забезпечення справляння мита податків та зборів у повному обсязі; бере участь у ревізіях та проводить перевірки окремих аспектів фінансово-господарської діяльності вживає заходів за результатами ревізій та перевірок; забезпечує ритмічну та безперебійну роботу пунктів пропуску через державний кордон України; подає щоденну оперативну інформацію до регіональної митниці та Державної митної служби. У межах своєї компетенції вживає заходів для нормалізації оперативної обстановки в разі її ускладнення; забезпечує розвиток митної інфраструктури [14 c. 45].

Організовує виконання вимог законодавства України щодо збереження природних ресурсів та охорони довкілля на територіях митниць та підпорядкованих митних постів; здійснює капітальне будівництво та капітальний ремонт. Веде складське господарство відповідно до умов і порядку зберігання матеріальних цінностей; впроваджує в практичну роботу оперативних підрозділів митниці новітні технічні засоби митного контролю. Забезпечує експлуатацію технічних засобів відповідно до вимог технічної документації та контролює зберігання обслуговування та ремонт техніки; проводить роботу з підтримання належного професійного рівня особового складу забезпечує своєчасне направлення співробітників до навчальних закладів на підвищення кваліфікації перепідготовку та підготовку здійснює навчання працівників без відриву від служби вирішує питання працевлаштування випускників вузів та проходження студентами виробничої практики на робочих місцях; здійснює заходи соціального та культурно-побутового розвитку.

Організовує постачання особового складу речовим та іншим забезпеченням контролює дотримання правил носіння форменого одягу; розглядає скарги заяви та звернення юридичних осіб і громадян відповідно до своєї компетенції; проводить виховну профілактично-попереджувальну роботу серед особового складу митниці; здійснює в разі виробничої необхідності оперативний перерозподіл штатної чисельності підрозділів без змін фондів заробітної плати і категорії посад з обґрунтуванням цих переміщень і повідомленням вищих митних органів; вирішує питання заохочення притягнення до відповідальності посадових осіб митниці. Здійснює профілактику правопорушень серед особового складу проводить службові розслідування; пропагує та роз'яснює норми чинного митного законодавства консультує громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; взаємодіє з місцевими органами державної влади й управління в межах повноважень наданих регіональною митницею та Держмитслужбою; забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів таємних робіт користування документами та виробами що містять державну таємницю. Контролює виконання співробітниками Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці; веде військовий облік та бронювання військовозобов'язаних співробітників митниці на період мобілізації та воєнного часу. 25 березня 1997 р. Наказом Державної митної служби в систему митної служби України входить також Центральна спеціалізована митниця України яка підпорядковується безпосередньо Державній митній службі України [23  с. 10].

Митниця здійснює контроль та митне оформлення за імпортом експортом транзитом енергоносіїв — електроенергії сирої нафти сирих нафтопродуктів нафтопродуктів природного газу продуктів їх переробки які перетинають митний кордон України залізничним автомобільним та трубопровідним транспортом електромережами та іншими засобами транспортування.

 

Розділ 2 Аналіз ефективності управління митною справою в Україні

 

2.1 Характеристика системи управління в ДМСУ

Як визначено у новому МК України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи охоплює: завдання функції повноваження що передбачені безпосередньо нормативними актами. Ними визначена і структура цих органів [1].

Положенням про Державну митну службу України визначаються її основні завдання функції та права. До основних її завдань належать: захист економічних інтересів України сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи; контроль за додержанням законодавства України про митну справу; використання засобів митного регулювання торгово-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві; здійснення митного контролю митного оформлення та оподаткування товарів та інших предметів що переміщуються через митний кордон України боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями; здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи та інші завдання [5  с. 86].

Як вказано у ч. 2 ст. 13 МК України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи спрямовує координує та контролює діяльність митних органів спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи. Для виконання зазначених завдань Державна митна служба України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальною компетенцією та головна ланка системи митних органів України організовує та контролює діяльність митних органів; забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків зборів (обов'язкових платежів) справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи; вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей що становлять культурне або історичне надбання українського народу; розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді порушенню митних правил та їх припинення; організовує та контролює відповідно до законодавства проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил; веде митну статистику; здійснює верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України; забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці контроль за її збереженням у системі митних органів України; створює реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці митниці спеціалізовані митні управління та організації установи і навчальні заклади; забезпечує гласність у діяльності митних органів здійснює у встановленому законодавством порядку інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян з питань митного законодавства; виконує інші функції що випливають з покладених на неї завдань [24 c.

Страницы: 1 2 3