Refy.ru » Рефераты по таможенной системе

Особенности таможенного оформления и таможенного контроля товаров при уплате таможенных платежей

Определение сроков и оснований освобождения от уплаты пошлинных платежей. Принципы таможенного оформления и контроля перемещения наличных денежных средств, товаров в Международных почтовых отправлениях и для личного пользования; их декларирование.

Правове забезпечення реалізації процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок коштів митних органів

Поняття та сутність закупівель за державні кошти. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг митними органами, етапи здійснення даного процесу, основні операції. Розвиток законодавства про державні закупівлі в Україні, його сучасні тенденції.

Сутність та завдання юридичної служби як підрозділу митного органу

Поняття, завдання, функції та обов’язки юридичної служби. Організація правової діяльності юридичної служби в митних органах. Виконання умов договорів і контроль за їх виконанням. Аналіз практики правової та договірної роботи Східної регіональної митниці.

Статистический анализ таможенных платежей на примере Дальневосточного таможенного управления

Исследование содержания и особенностей статистического учета таможенных платежей в специальной таможенной статистике. Характеристика таможенных платежей на примере ДВТУ. Построение прогноза сумм таможенных платежей методом аналитического выравнивания.

Изучение таможенного контроля в Таможенном союзе

Оценка изменений и порядка осуществления контроля и декларирования товаров по новому кодексу Таможенного союза. Принципиальные новации таможенного контроля по сравнению с действующим законодательством РФ. Экономические последствия в Таможенном союзе.

Организация таможенного склада

Теоретические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. Понятие и типы таможенных складов (ТС), официальные требования к обустройству, оборудованию и местоположению. Анализ рынка и инвестиционный проект создания таможенного склада "Интеграл".

Таможеный контроль

Формы, способы и средства проведения таможенного контроля, осуществляемых таможенными органами РФ. Таможенная экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. Порядок определения таможенной стоимости. Проблемы функционирования льготных таможенных режимов.

Взаємодія митних органів з іншими державними органами та підприємствами, установами, організаціями

Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади: система, основні функції та завдання даної служби. Взаємодія Державної митної служби України з іншими державними органами: правоохоронними та органами місцевої влади.

Доходи і видатки митної установи

Поняття, склад та класифікація доходів бюджетної установи - усіх податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі. Порядок складання, розгляду та затвердження кошторису доходів та видатків. Облік доходів загального фонду на митниці.

Загальна характеристика митних режимів України

Поняття, зміст та класифікація митних режимів в механізмі державного регулювання зовнішньоторгової діяльності (історичні аспекти розвитку на прикладі Франції). Спеціальна митна зона, переробка поза або на митній території України. Реімпорт та реекспорт.

Митний перевізник

Поняття та правовий статус митного перевізника. Порядок ліцензування та умови провадження його посередницької діяльності. Взаємовідносини митного перевізника з митними органами України щодо організації та здійснення митних процедур, з особою довірителем.

Митні процедури при переміщенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Ліцензування експорту/імпорту спиртних напоїв і тютюнових виробів. Порядок надання ліцензії на експортно-імпортні операції. Здійснення контролю за обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Особливості митних процедур, декларування і митне оформлення.

Переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність, як правова категорія. Характеристика законодавства, що регулює переміщення через митний кордон товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Реєстрація, митний контроль та призупинення переміщення даних товарів.

Перспективи впровадження, технологія застосування процедури електронного декларування у Держмитслужбі України

Поняття електронного декларування в митній справі. Переваги електронного декларування, що обумовлюють необхідність його запровадження. АІС як основа електронного декларування, призначення та умови його запровадження в Україні на сучасному етапі.

Порядок проходження служби в митних органах

Вимоги до кандидатів на вступ до служби в митні органи, порядок вступу на службу та її проходження. Обмеження та заборони, що стосуються працівників митних органів. Присвоєння спеціальних звань та порядок просування по службі, види звань та атестація.

Режим робочого часу та житлове забезпечення в системі соціального захисту працівників митної служби України

Соціальний захист посадових осіб митних органів. Різновиди та правове регулювання режиму робочого часу, як соціальної гарантії працівників митної служби України. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України в системі соціального захисту.

Способы осуществления таможенного контроля и деятельность должностных лиц в таможенных органах

Характеристика деятельности должностных лиц в таможенных органах. Понятие и нормы, виды и принципы таможенного права. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов. Функции, методы и основные способы осуществления таможенного контроля.

Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил

Особливість правового статусу учасників провадження в справах про порушення митних правил. Свідки, поняті та перекладач як учасники провадження в цих справах. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справах про порушення митних правил.

Митний контроль в Україні

Поняття, мета, форми, методи митного контролю. Зони митного контролю. Права митних органів щодо здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, особливості процедури. Порядок переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу РФ физическими лицами для личного пользования

Критерии определения предназначения товаров в таможенном праве. Перемещение товаров физическими лицами для личного пользования. Временный ввоз и вывоз товаров. Таможенное оформление товаров, перемещаемых в сопровождаемом и несопровождаемом багаже.

Взаимосвязь общероссийских классификаторов с основными экономическими международными и региональными классификациями ISIC

Задачи использования и объекты классификации в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД, ОКДП, ОКП). Взаимосвязь международных классификаторов ООН и Европейского Союза с общероссийскими классификаторами.

Институт выпуска товаров в таможенном регулировании

Международные соглашения государств-членов Таможенного союза. Основания для выпуска товаров и порядок их выпуска. Выпуск товаров при выявлении административного правонарушения или преступления. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.

Информационные таможенные технологии

Вопросы автоматизации в таможенной системе в рамках единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ФТС России. Назначение, цели и задачи, требования к структуре и функционированию ЕАИС ФТС России. Модуль "Автоматизированное рабочее место".

Некоторые вопросы таможенного права

Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную границу. Проведение общей и специальной таможенной ревизии: основания, поводы, предъявляемые требования. Категории лиц, у которых может быть проведена специальная таможенная ревизия.

Понятие и виды таможенных платежей. Порядок взимания таможенных платежей

Общая характеристика и виды таможенных платежей в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации. Правовое регулирование уплаты платежей, взимаемых таможенными органами. Принудительный порядок взыскания и обеспечение уплаты таможенных платежей.

Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза

Регламентирование Таможенным Кодексом порядка перемещения товаров личного пользования, перевозимых физическими лицами. Ознакомление с правилами их таможенного декларирования. Основания возникновения и условия прекращения обязанности уплаты платежей.

Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами

Перемещение и декларирование товаров физическими лицами через границу Таможенного союза. Порядок уплаты таможенных платежей физическими лицами. Пошлины и налоги, взимаемые по единой ставке, декларация товаров для личного пользования.

Актуальные проблемы организации контроля таможенной стоимости товаров

Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию России. Динамика и особенности ввоза товаров через Находкинскую таможню, механизм контроля их стоимости. Совершенствование системы контроля таможенной стоимости товаров.

Анализ современного состояния и перспектив развития таможенно-тарифной политики РФ

Сущность таможенной политики в РФ. Приоритеты таможенно-тарифной политики на среднесрочный период. Информационная поддержка повышения эффективности таможенного оформления и контроля. Проблемы информационного взаимодействия и информационной безопасности.

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации

Характеристика понятия "выпуск товаров" и его особенности до подачи таможенной декларации. Отличия в регулировании досрочного выпуска товаров до подачи таможенной декларации Таможенным Кодексом Российской Федерации и Таможенным Кодексом донного союза.

Конвенция МДП

Изучение конвенции МДП. Система гарантий, которые дает данная конвенция и использование книжки МДП – документа, подтверждающего эти гарантии. Возможности и особенности выпуска товаров до подачи таможенной декларации, этапы проведения процедуры МДП.

Организация таможенного контроля грузовых автоперевозок. Конвенция МДП

Понятие таможенного контроля и его основные формы. Порядок организации таможенного контроля автотранспортных средств, его цели и особенности. Конвенция МДП, которая является правовой основой организации таможенного контроля международных грузоперевозок.

Свободная торговля

Таможенная политика графа Е.Ф. Канкрина, протекционистский тариф. Свободная торговля как источник накопления капитала и формирование слоя частных предпринимателей. Особенности функционирования современных международных торговых и таможенных организаций.

Экономико-статистический анализ внешней торговли Красноярского края за 2009 год

Описание: Описание: C:Documents and SettingsAdmin.DOM-CEBBF1F2569Рабочий стол2011-04-13_120333.png Понятия и определения внешней торговли Российской Федерации, ее нормативно-правовая база. Красноярский край как субъект РФ. Методические основы Таможенной статистики Внешней торговли РФ. Прогнозирование развития внешней торговли Красноярского края.

Экономический таможенный режим "временный ввоз". Условия и особенности декларирования товаров

Понятие декларирования товаров, структура таможенной декларации, ее виды, особенности, порядок регистрации и подачи. Изучение экономического режима временного ввоза товаров: сроки, порядок уплаты таможенных пошлин и налогов, ограничения по пользованию.
Страницы: 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20