Види і роль емоцій у житті працівників ДПС

Реферат на тему: Зміст Види і роль емоцій у житті працівників ДПС 3 Емоції і почуття 6 Альтернативні теорії емоції 9 Література 14 1. Види і роль емоцій у житті працівників ДПС

Валовый доход валовые затраты учет товарных потерь в торговле

План Валовой доход Валовые затраты Учет товарных потерь в торговле По закону о прибыли предприятия (Статья 4.) валовой доход определяется как: 4.1. Валовой доход — общая сумма дохода плательщика налога от всех видов деятельности, полученного (начисленного) на протяжении отчетного периода в денежной, материальной или нематериальной формах как на территории Украины, ее континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне, так и за их пределами.

Визначення географічної широти за астрономічними спостереженнями 2

Назва реферату : Визначення географічної широти за астрономічними спостереженнями Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Визначення географічної широти за астрономічними спостереженнями

Відчуття Сприймання Уява

Відчуття Поняття про відчуття Відчуття — пізнавальний психічний процес відображення в мозку людини окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній дії

Відчуття - первинна форма відображення дійсності

ВІДЧУТТЯ – ПЕРВИННА ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ Загальні властивості відчуттів. Як ми відчуваємо. Органічні і тактильні відчуття Відчуття - психічний процес відображення окремих елементарних властивостей дійсності, що безпосередньо впливають на наші органи почуттів.

Вступ до мікробіології Історія розвитку мікробіології Морфологія мікроорганізмів

ВСТУП ДО МІКРОБІОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЇ. МОРФОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. Мікробіологія є одним з основних предметів у підготовці медичних працівників. Без знань цього предмета неможливо науково обґрунтувати діагностику, лікування та профілактику інфекційних захворювань. Для сприйняття навчального мате­ріалу з мікробіології треба знати біологію, хімію, анатомію та фізіологію, латинську мову, фармакологію.

Все про бактерії

Реферат на тему: Все про бактерії Загальна характеристика. До найпростіше побудованих організмів, які можна бачити лише за великого збільшення під мікроскопом, належать бактерії. Традиційно їх вивчає ботаніка, однак це доядерні організми (прокаріоти), які разом з синьозеленими водоростями становлять царство Дроб’янки.

Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі 2

Назва реферату : Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі Розділ : Астрономія, авіація, космонавтика Визначення відстаней і розмірів тіл у Сонячній системі

Вплив тютюнового диму на живі організми

Реферат на тему: “Вплив тютюнового диму на живі організми” Тютюновий дим – це вид забруднення повітря, що в сотні тисяч разів перевищує забруднення будь-якого металургійного чи хімічного комбінату, проте люди свідомо вдихають таке повітря. Мова йде про паління. Підраховано, що людина, яка палить сигарету, вдихає повітря, забруднення якого в 384 000 разів перевищує ГДК.

Втрати від інфляції

КУРСОВА РОБОТА З МАКРОЕКОНОМІКИ на тему: “Втрати від інфляції” Коломия, 2001 рік. Зміст Вступ “Втрати від інфляції” Сутність інфляції Причини інфляції

Вопросы на проверку знания Конституции Украины

Перечень вопросов на проверку знания Конституции Украины, Законов Украины «О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией» Вопросы на проверку знания Конституции Украины:

Виконання наказу або розпорядження Діяння пов язане з ризиком

Реферат на тему: 1. Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження.

Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фортепіано в ДМШ

Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фортепіано в ДМШ Методична розробка ПЛАН Вступ. Виховання навиків педалізації – складова частина всього

Важливість добрих взаємовідносин для лікування і одужання хворих

Реферат на тему: Важливість добрих взаємовідносин для лікування і одужання хворих МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ. НАВЧАННЯ СЕСТРИНСЬКІЙ СПРАВІ. СЕСТРИНСЬКА ПЕДАГОГІКА

Векторна алгебра і деякі її застосування

Вектори. Означення 1 . Вектором називають величину, яка характеризується не тільки своїм числовим значенням (довжиною), але й напрямком. Вектори позначають

Вплив погоди на людину

Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка Географічний факультет РЕФЕРАТ На тему: ВПЛИВ ПОГОДИ НА ЛЮДИНУ. Студента: 1 групи Терещенка Т.М.

Вибір методів навчання

Реферат на тему: ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Методи навчання в школі відповідають освітній і ви­ховній меті, змістові освіти. Вони ставлять перед кожним учителем завдання виховувати людей всебічно розвинених, які б мали широку освіту й свідомо викорис­товували свої знання і здібності на користь держави, сус­пільства.

Визначні педагоги

, теоретики дитячої літератури неодноразово підкреслювали педагогічну цінність малих фольклорних жанрів для дітей. Загадки і прислів'я, які К.Д. Ушинський рекомендував для читання дітям, є першою сходинкою для розуміння переносного значення слів і сприяють формуванню образного мислення.

Векторна функція скалярного аргументу Похідна її геометричний і механічний зміст Кривизна кри

Пошукова робота на тему: Векторна функція скалярного аргументу. Похідна, її геометричний і механічний зміст. Кривизна кривої. План Диференціал дуги

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Стрімкі соціально-економічні зміни нашого суспільства, трансформація цінностей та орієтирів започаткували нові виміри психічної культури особистості. Вони вимагають створення та впровадження нових технологій формування та розвитку особистості, «конструктивності» психолого-педагогічних впливів.

Вступ людства в епоху ядерної біди

Реферат з БЖД Вступ людства в епоху ядерної біди З розвитком людської цивілізації та науково-технічного прогресу проблеми відносин між природою та суспільством постійно загострюються. Різке збільшення за останнє сторіччя обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, розвиток транспорту, енергетики, хімізації, зростання урбанізації негативно впливають на природне середовище.

Вірусний гепатит в Коломийському районі Івано Франківської області

Міністерство охорони здоров‘я України Коломийське медичне училище ім. І.Я. Франка Пошукова робота з епідеміології тема: Вірусний гепатит в Коломийському районі

Визначення форм контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів

Реферат на тему: ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ План Функції контролю знань студентів. Дидактичні принципи контролю знань.

Вірменія сучасний її розвиток

Реферат на тему: “Вірменія: сучасний її розвиток” План Економіко-географічне положення Природа і природні ресурси Населення Економіка країни Транспорт, зовнішні економічні зв'язки

Водний кодекс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 24, ст.189 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1990-III ( 1990-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.390 N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2288-IV ( 2288-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.138 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

Визначення предмету патології

В С Т У П І. Визначення предмету патології Патологічна анатомія - одна з основних і важливих дисциплін в системі медичної освіти. Практична діяльність медичного працівника базується на ґрунтовному знанні різноманітних функціональних і морфологіч­них змін, що виникають в організмі під час хвороби і про ці зміни цілісне уявлення дають такі науки, як патологічна анатомія і пато­логічна фізіологія, які разом становлять об'ємну галузь знань під назвою патологія (від грецьк. - страждання, вчення);

Ватман4 doc

Логистическая информационная система Логистическая окружающая среда: -корпоративный бизнес -функциональный менеджмент -внешняя среда -логистические функции Функции логистического менеджмента:

Вільні економічні зони суть класифікація та функції

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних валютно – кредитних та фінансових відносин

Видатні майстри педагогічної праці А Макаренко В Сухомлинський

Реферат на тему: Видатні майстри педагогічної праці А. Макаренко, В. Сухомлинський План. 1. Основні етапи життя і діяльності А. Макаренка. 2. А. Макаренко про педагогічну майстерність.

Використання творчої спадщини В О Сухомлинського для розбудови національної освіти

Реферат з педагогіки Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського для розбудови національної освіти 28 вересня 2003 року виповнилося 85 років з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, Героя Соціалістичної праці, Члена кореспондента Академії наук СРСР, заслуженого вчителя України, людини, яка в роки засилля авторитарної педагогіки зуміла, випереджаючи час, всупереч офіційній лінії підняти знамено гуманізму в педагогіці.

Вектори на площині і в просторі Дії з векторами

Мета. Узагальнення знань студентів про вектори на площині; формування поняття вектора в просторі. 1. Вектори. Основні поняття і означення. 2. Дії над векторами.

Використання мовного впливу як засобу маніпуляції

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА кафедра психології Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній діяльності.

Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації

Поняття про відчуття Відчуття – це відображення окремих властивостей предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття. У відчуттях людині відкриваються кольори та звучання, пахощі і смак, вага, тепло чи холод речей, що її оточують. Крім того, відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціонуванні внутрішніх органів, положення і рух свого тіла й окремих його частин.

Використання основних ф-цій Ознайомлення із табличним процесором Excel використання основних ф

Лабораторна робота №2 Тема: Використання стандартних функцій Excel. Мета: Ознайомитися із використанням стандартних функцій в Excel. Одержати навички роботи з функціями і навчитися працювати із майстром функцій.

Використання зведених таблиць Робота із зведеними таблицями використання

Лабораторна робота № 9 Тема Використання зведених таблиць Мета: Ознайомитися з командою Зведена таблиця. Навчитися застосовувати зведені таблиці для одержання підсумкової інформації.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 399