Еволюція Всесвіту

Концепції космології: припущення А. Ейнштейна, висновки А. Фрідмана, емпіричний закон Хаббла, гіпотези Г. Гамова, реліктове випромінювання А. Пензіса і Р. Вільсона. Модель Всесвіту: великий вибух, поділ початковій стадії еволюції на ери; його структура.

Еволюція зірок

Історія відкриття першого білого карлика. Характеристики зірок планетарних туманностей. Концепція нейтронних зірок. Фізичні властивості "чорних дір". Процеси, що відбуваються при народженні зірки. Стадії зоряної еволюції. Аналіз спектрів карликів.

Есть жизнь - есть вода. Нет жизни - нет воды

Мы существуем благодаря наличию воды. Но, можно доказывать и обратное мнение что вода на Земле, в свою очередь, также существует только благодаря нам - живым существам. Без нас она давным-давно успела бы исчезнуть, как исчезла на Венере и на Марсе.

Електропровідність та оптичне поглинання стекол системи ZnSe-Ga2Se3-SnSe2

Електропровідність та оптичне поглинання стекол системи ZnSe-Ga -SnSe Вступ 80-90-і рр. ХХ ст. відрізняються інтенсивним розвитком експериментальних і теоретичних досліджень в області некристалічних матеріалів. Тепер можна стверджувати, що наступний виток розвитку мікроелектроніки відбудеться на базі аморфних напівпровідників.

Екологія земноводних Особливості будови і фізіології органів земноводних

Реферат з зоології 1. 11.5. Екологія земноводних. Особливості будови і фізіології органів земноводних. Основні представники. Роль та значення в житті людини. Охорона земноводних.

Екологія людини 3

Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університет Коломийський економіко-правовий коледж Реферат

Еволюція взаємозв язків людини

К А Б І Н Е Т М І Н І С Т Р І В У К Р А Ї Н И Національний Аграрний Університет К а ф е д р а е к о л о г і ї Р Е Ф Е Р А Т на тему: Еволюція взаємозв язків людини та довкілля Виконала:

Економіка країн африки

Економіка країн африканського континенту формувалась головним чином у результаті діяльності колоніальних адміністрацій та приватних іноземних компаній як додаток до економіки метрополій. Сучасний її стан визначається впливом різноманітних зовнішніх факторів. Тож, аналізуючи показники й проблеми розвитку господарства в цьому регіоні, ми маємо в значній мірі брати до уваги, поряд із обставинами національного рівня, кон'юнктуру та довгострокові тенденції, властиві світовій економіці й міжнародним економічним відносинам.

Економіка найменш розвинутих країн

Найменш розвинуті країни (НРК) є найбіднішим і відсталим регіоном сучасного світу. До НРК належать 47 держав, у яких проживає понад 510 млн чоловік. Ці країни розташовані: в Африці - 32 держави, Азії - дев'ять, Латинській Америці - одна та в Океанії - п'ять. Зазначені країни займають особливе становище на дальній периферії світового господарства, у них надто обмежені матеріальні, фінансові й технологічні ресурси для розвитку національної економіки та забезпечення адекватного рівня життя місцевого населення.

Екологія Антропогенний вплив на навколишнє середовище 2

Назва реферату : Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Розділ : Екологія Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низки негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою.

Економічні терміни з предмету Економіка праці

Контрольна робота з економіки праці Економічні терміни з предмету „Економіка праці”. Норма тривалості операції – це регламентована величина витрати часу на виконання окремих елементів роботи або операцій. Вона призначена для нормування машинно-ручних і ручних робіт, а також ручних елементів операцій, виконуваних на різному устаткуванні.

Економічні зв язки оплата праці і ринок праці

Суперечливі тенденції формування засад оплати праці в умовах сучасної національної економіки вимагають улосконалення підходів щодо ефективних норм її регулювання. Як відомо, макроекономічні підходи до здійснення регулювання ринкової економіки не містять елементу оплати праці як динамічної регульованої компоненти.

Економіка країн чорноморського регіону після розпаду радянського союзу

ЕКОНОМІКА КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ: ПІСЛЯ РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ курсова робота з міжнародної економіки Вступ Іноді географічні терміни є далеко неоднозначними. Зокрема поняття «Європа» застосовують до різних регіонів. Футбольні матчі на першість Європи і Європейські пісенні фестивалі збирають учасників із країн, розташованих навіть за межами Європи (наприклад, з Ізраїлю).

Економіка праці 4

Контрольна робота з економіки праці Визначити зріст продуктивності праці в структурному підрозділі підприємства в натуральному або трудовому вимірі (базис, план, звіт).

Екологічні наслідки військових дій 2

Назва реферату : Екологічні наслідки військових дій Розділ : Екологія Екологічні наслідки військових дій ПЛАН 1. Вступ 2.Фактори впливу війн на природу

Етика і психологія в роботі юриста 2

ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ В РОБОТІ ЮРИСТА”. План лекції. Загальне поняття етики та психології. Предмет “Етики і психології в роботі юриста”.

Економіка країн Бенілюкса в історичному контексті

ЗМІСТ Вступ ------------------------------------------------------------------------------1 Економіка країн Бенілюкса в історичному контексті

Етичні філософські та психологічні основи діагностики

Реферат на тему: Етичні, філософські та психологічні основи діагностики Етика діагностичного процесу Як відомо, процес діагностики включає: 1) оцінку симптомів; 2) встановлення попереднього діагнозу; 3) диференціальний діагноз; 4) встановлення клінічного діагнозу; 5) аналіз причинно-наслідкових зв'язків.

Економіка Республіки Корея

Республіка Корея Республіка Корея розташована у південній частині Корейського півострова. Південна Корея - один із найгорис-тіших районів світу, 70% території займають сопки - гори висотою 500- 600 м над рівнем моря. Країна мало забезпечена корисними копалинами. Промислове значення мають лише запаси вугілля, залізної руди, свинцю, цинку, брому, графіту, хоча потреби країни в цій сировині власними ресурсами задовольняються не повністю.

Електронний спуск смуг в поліграфії

Електронний спуск смуг” в поліграфії. Вступ кщо такі процеси як креатив, менеджмент, препрес, друк та обробка знаходяться в сфері постійного контролю та нагляду людей, що керують якістю поліграфічної продукції, то некерований в плані якості ручний монтаж із сфери такої уваги повністю випадає.

Економіка поліграфічного підприємства

Міністерство освіти України Національний технічний університет України Видавниче -поліграфічний факультет Кафедра організації видавничої справи,поліграфії та книгоросповсюдакення

Ефективність поліпшення якості продукції

Контрольна робота з дисципліни: «Організація виробництва» Ефективність поліпшення якості продукції Ефективність поліпшення якості продукції Оскільки нові вироби мають вищі споживчі власти­вості (споживчу вартість) порівняно з існуючими (тому вони й нові), постільки, очевидно, критерій, показники та умови, а та­кож модель визначення економічної ефективності поліпшення яко­сті нових виробів принципово не відрізняються від таких для нових, виробів взагалі.

Екологія земноводних

Назва реферату : Екологія земноводних Розділ : Екологія Екологія земноводних Поширення та спосіб життя. Як холоднокровні тварини з незахищеними шкірними покривами земноводні поширені здебільшого у вологих тропіках і субтропіках. При просуванні на північ і пів­день від тропіків, а також у гори кількість видів земноводних зменшується.

Екзистенціальна філософія та її різновиди

Однією з провідних течій суспільної думки XX ст. є екзистенціальна філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її місця в світі, проблеми духовної витримки людини, яка потрапила в потік подій і втратила контроль. Покоління інтелігенції, яке пережило першу світову війну та прихід до влади фашизму, ця філософія зацікавила перш за все тим, що вона зосереджувала увагу на кризових ситуаціях у житті людини і людства, пробувала розглянути людину в умовах складних історичних випробувань.

Екологія плазунів Роль та значення плазунів в системі живої природи Охорона плазунів Птахи

РЕФЕРАТ на тему: Екологія плазунів. Роль та значення плазунів в системі живої природи. Охорона плазунів. Птахи – теплокровні хребетні тварини пристосовані до польоту.

Експортний потенціал регіону

та шляхи покращення його використання У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, ступінь її розробленості в економічній літературі, зв'язок роботи з науковими програмами і темами, сформульовані мета дослідження та задачі її досягнення, визначені предмет, об’єкт та методи дослідження, викладені наукова новизна, практичне значення і апробація одержаних результатів дослідження.

Етнічне районування України

Етнографічне районування України        Що город, то норов, що село, то звичай.  Українське прислів’я ПОНЯТТЯ ПРО ЕТНОГРАФІЮ ТА ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ        Етнографія (від грецького етнос — народ і графо — пишу) — це наука, яка вивчає культуру і побут народів світу, їхній етногенез, розселення та культурно-побутові взаємозв’язки.

Економічні закономірності та особливості розвитку Японії

Міністерство освіти і науки України Інститут підприємства та перспективних технологій при національному університеті Львівська політехніка Контрольна робота

Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні

Реферат на тему: ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ І ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Представницька ліберальна демократія, перехід до якої здійснює Україна, є політичним ладом, який виник і розвинувся паралельно з утвердженням і розвитком сучасних націй-держав. У межах таких держав виникають

Екологічні проблеми пов язані з видобутком корисних копалин Ресурсно-екологічна безпека

На сучасному етапі розвитку цивілізації, особливо після того, як значною мірою відвернута реальна загроза ядерної катастрофи у зв'язку з відсутністю відкритого протистояння двох антагоністичних суспільних систем, надзвичайно гострою стала проблема ресурсо-екологічної безпеки існування людства.

Економічне становище Росії

Економічний ліцей №1 Реферат на тему: Міжнародне становище Росії ВИКОНАВ: учень 10-а класу КУПРІЄВИЧ ДМИТРО МИКОЛАЇВ 2001 ЧОРНА ДІРА Розпад наприкінці 1991 р. територіально найбільшої у світі держави створив «чорну діру» в самому центрі Євразії. Країна, що перебувала в осередді геополітики, неначе раптово зникла з карти світу.

Екологія і суспільство 2

Назва реферату : Екологія і суспільство Розділ : Екологія Екологія і суспільство "Благими намірами пекло вимощене". Джонсон В умовах, коли планета Земля стає єдиним будинком людства, багато протиріч, конфлікти, проблеми можуть перерости локальні рамки і придбати глобальний загальносвітовий характер.

Економіка укр земель в XI-XV ст

Зміст: Вступ І. Зародження феодальних відносин у східних слов’ян. ІІ. Економічний розвиток ранньофеодальної держави - Київської Русі: Розвиток феодального землеволодіння;

Екологічна ситуація Новотроїцького району

Назва реферату : Екологічна ситуація Новотроїцького району Розділ : Екологія Екологічна ситуація Новотроїцького району Зміст Вступ………………… 3 стор.

Етика і психологія поведінки працівника податкової служби

Курсова робота З М І С Т 1.Вступ 3 2. Загальна етика взаємовідносин податкового інспектора. 4 Психологія поведінки інспектора податкової служби. 5 4.Психологія податкового інспектора
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62