Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення у приватному сількогосподарському підприємстві

Напрямки підвищення економічної ефективності зерновиробництва, показники та критерії її оцінювання. Виробничо-економічна характеристика господарства, динаміка і структура собівартості зерна, причини її зміни. Фактори виробництва зерна та врожайності.

Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

РЕФЕРАТ на тему: Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві ЗМІСТ 1. Загальні положення методики визначення енергомісткості при виробництві сільськогосподарської продукції

Единый социальный налог

Сущность и значение единого социального налога, заменившего действовавшие ранее отчисления в 3 государственных внебюджетных социальных фонда. Порядок исчисления, учет и анализ налогообложения. Проблемы организации и ведения учета, пути совершенствования.

Економічна оцінка активу балансу підприємства

Сутність і загальний порядок проведення економічної оцінки активу балансу на підприємстві, його значення та практична цінність. Дослідження складу активів та проведення їх аналізу в динаміці. Оцінка структурних змін активів, ефективність їх використання.

Економічна сутність виробничих запасів

Принцип формування в бухгалтерському обліку інформації про виробничі запаси, розкриття її у фінансовій звітності згідно П (С) БО 9 "Запаси". Аналітичний та синтетичний облік операцій з виробничими запасами. Методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті.

Економічна сутність зобов'язань

Зобов'язання, їх економічна сутність як об'єкту обліку, аналізу та аудиту на підприємствах. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в національній обліковій системі. Аналіз показників кредиторської заборгованості.

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства, аналіз прибутковості продукції, оборотності активів, заборгованості та платоспроможності. Аналіз ефективності виробництва: дослідження та відносних значень показників, факторний та кількісний аналіз, CVP-аналіз.

Електронна книга як вид документа

Документ: походження, різновиди та значення. Види електронних книг: електронні підручники, довідники, путівники, тощо. Поняття "книга", "документ", "видання" та їх співвідношення. Основні характеристики електронної книги, її поняття та властивості.

Етика аудитора

Етичні принципи. незалежність, чесність, об’єктивність. Професійна компетентність та належна ретельність. Конфіденційність. Професійна поведінка. Доброзичливість. Технічні стандарти. Аудитор - помічник і захисник свого клієнта.

Европейские планы счетов

Исследование распространения более совершенной методологии учета с учетом зарубежного опыта. Характеристика бухгалтерских счетов. Анализ национальных систем бухучета. Рассмотрение французского плана счетов как наиболее типичного и близкого к российскому.

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Ефективна система внутрішнього контролю суттєво знижує аудиторський ризик і зменшує обсяг незалежної аудиторської перевірки. Оцінка внутрішнього контролю — одне з першочергових завдань аудитора.

Етапи організації бухгалтерського обліку

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Контрольна робота з дисципліни: «Організація бухгалтерського обліку» Зміст 1. Етапи організації бухгалтерського обліку

Економічна сутність необоротних матеріальних активів

Вступ Предметом дослідження даної курсової роботи є методика обліку необоротних активів на підприємстві. Необоротні (необігові) господарські засоби (активи) підприємства - це сукупність його майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності. У практиці бухгалтерського обліку до них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік.

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Черкаський банківський коледж Економічний факультет Курсова робота з предмету: Економіка підприємства На тему: «Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення»

ЕСН 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Филиал в г. Анапа Регистрационный номер № ______________

Европейские планы счетов

Федеральное агентство по образованию Байкальский государственный университет экономики и права Кафедра бухгалтерского учета и аудита КУРСОВАЯ РАБОТА

Есептеу б лімі. Шо ырландырыл ан аржылы есеп жасау

 Мазмұны Кіріспе……………;………...............4 1. Негізгі құралдар есебіне жалпы түсінік...............................................................6 

Е бека ыны бухгалтерлік есебін йымдастыруды жетілдіру жолдары

ҰНЫ Кіріспе .....................................................................................................3-4 1. Еңбекақыны ұйымдастырудың теориялық негіздері

Еволюція управлінського (господарського) обліку

Сутність поняття "управлінський облік" - системи обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього користування у процесі управління. Історія зародження, передумови формування та етапи розвитку системи управлінського обліку.

Европейская валютная единица - ЭКЮ

ЭКЮ - / European Currency Unit / - специальная европейская валютная единица, основанная на «корзине» (наборе) валют стран – членов ЕС. Ее исходным предназначением было содействие развитию интеграционных процессов между шестью странами Западной Европы, составлявших тогда Общий рынок.

Европейская валютная система (Европейский валютный союз)

Доклад по КДС по теме Европейская валютная система подготовил: студент 571 группы Ионко Олег НГУ 1997 Содержание Предпосылки создания ЕВС 4 Механизм работы ЕВС 5

Единая европейская валюта (евро)

Оглавление Введение__________________________________________________стр.2 I. История введения евро _____________________________________

Евроазиатская экономическая стратегия России

Россия, единственная в мире держава, имеющая жизненно важные интересы и физически расположенная и в Европе и в Азии, оказалась в определенной изоляции от своих соседей, которые встали на путь интеграции.

Европа

Краткий географический очерк.

Египет

Краткий географический очерк.

Египет: Страна Пирамид

Географическое расположение Египта. Коптские христиане. Религии Египта. Обычаи и нравы. Государственное устройство.

Екатеринбург

Столицу Свердловской области г. Екатеринбург легко найти на географической карте огромного Евро-Азиатского континента.

Европейский юг, Урало-Поволжье и Восточный макрорегион России

Анализ промышленности, сельского хозяйства и природных ресурсов Европейского юга, Урало-Поволжья и Восточного макрорегиона России - огромного межрайонного комплекса в составе нескольких районов. Особенности машиностроительной и авиастроительной отрасли.

Единая транспортная система

Эффективность контейнерных перевозок, их характеристика: стандартность, мультимодальность. Тенденции развития рынка перевозок контейнеров. Препятствия развития контейнерных перевозок в России. Использование авиационного транспорта, его характеристика.

Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Екологія. Екологічні проблеми. Проблеми екологічного забруднення в Україні. Шляхи їхнього вирішення. Забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами. Проблема Азовського моря. Складна радіаційна ситуація.

Економіка Казахстану

Особливості географічного положення, населення Казахстану. Національна економіка, її становлення і характерні риси. Дослідження основних макроекономічних показників. Пріоритетні напрямки зовнішньоекономічних зв’язків. Співробітництво Казахстану і України.

Економіка Куби

Централізоване планування на Кубі. Реформи з метою виходу з кризи, поступове впровадження елементів ринкової економіки. Національний доход. Сільське господарство. Демографія. Історичні аспекти кубинського населення. Мова, релігія, освіта, наука, культура.

Економіко- і політико-географічне положення України

Різноманітність природних, природно-ресурсних, етнічних, соціальних, економіко-географічних, політико-географічних особливостей України. Україна і сусіди першого порядку. Глобальне положення по відношенню до США, Японії та країн третього світу.

Економіко-географічна характеристика Азербайджана

Ознайомлення із географічним положенням, структурою законодавчої та виконавчої влади, трудовими ресурсами, розвитком транспортної інфраструктури, зовнішньою торгівлею, банківською системою, особливостями освіти, мистецтва і культури Азербайджану.

Економіко-географічна характеристика Румунії

Комплексна країнознавча характеристика Румунії. Природні умови, ресурси та населення. Територіальна структура господарства. Сільське господарство, транспорт та зовнішні зв’язки Румунії. Сумарний природно-ресурсний потенціал. Кліматичні та ґрунтові умови.
Страницы: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 62