Елементи процесу доказування в кримінальному процесі

Реферат: На тему : "Елементи процесу доказування в кримінальному процесі" ПЛАН : Вступ 1. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 2. ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНКА ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛ

Економіко-географічний огляд Коломийського району

Коломийський район утворено у 1939 році. Коломия -- місто обласного підпорядкування, районний центр. На його території утворена Коломийська міська Рада народних депутатів. Перша літописна згадка про Коломию датується 1240 роком. В 1405 році місто одержало магдебурзьке право.

Елементи комбінаторики 2

ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ § 1. Поняття множини. Операції над множинами Поняття множини належить до первісних понять математики, якому не дається означення Множину можна уявити собі як су­купність деяких предметів, об'єднаних за довільною характерис­тичною ознакою Наприклад, множина учнів класу, множина цифр десяткової нумерації (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), множина натуральних чисел, множина зернин у даному колосі, множина букв українського алфавіту, множина точок на прямій

Еластичність попиту 2

Попит. Еластичність попиту. ЛНУ ім. І.Франка. Факультет обліку і підприємництва. Через довгий період часу блукання по пустелях в пошуках примарних оазисів благополуччя і достатку, які нам обіцяли комуністи, Україна прийшла на вірний шлях ринкової економіки, яким вже давно йшли до успіху розвинуті країни світу.

Економіка і суспільний розвиток

Завдання 1. Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування економічної задачі згідно з варіантом. Рівень механізації виробництва обчислюється за формулою

Екологічна свідомість і екологічне мислення та екологічне вимірювання громадської думки

У загальному вигляді під екологічною свідомістю (ЕС) розуміється масова занепокоєність населення становищем навколишнього середовища. Насправді ЕС, котре правільно називати усвідомленням, тобто розумінням екологіної ситуації, є елемент триєдиного процесу «сприйняття - розуміння - дія», кожний елемент котрого соціально, політично та культурно опосередкуван.

Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ ст Завершення класичної традиції

Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Класична школа політичної економії, започаткована Адамом Смітом і Давидом Рікардо, справила великий вплив на дальший роз­виток економічної науки та формування економічної політики.

Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука 2

Назва реферату : Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука Розділ : Екологія Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука План Роль екологічних знань у становленні цивілізації.

Етіологія та клінічні прояви холери

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Етіологія та клінічні прояви холери” Холера (cholera) — особливо небезпечна гостра кишкова інфекція, що спричинюється холерними вібріонами. Характе­ризується ураженням ферментних систем слизової оболонки тонкої кишки з виникненням проносу і блювання, внаслідок чого розвиваються зневоднення, демінералізація і розлади кро­вообігу.

Екзистенцiальна фiлософiя її основнi напрями

Контрольна робота з філософії. Тема 27. Екзистенціальна філософія, її основні напрями. План. 1. Культурно-історичні передумови становлення екзистенціалізму.

Економічна характеристика Японії

Економіко-географічне положення. По розмірах території Японія складає 378 тис. км2 Японія – країна-архіпелаг, розташована на чотирьох великих (Хонсю, Хоккайдо, Кюсю і Сикоку) і майже 6 тис. дрібних островів. Довжина берегової лінії складає майже 30 тис.км. Берега сильно зрізані й утворять безліч заток і бухт.

Ендокринна система та її фізіологія

Ендокринна система регулює багато різноманітних функцій організму через видові хімічні речовини вироблені залозами в кровообіг. Залози розташовані в різних частинах тіла. Хімічні речовини, які називаються гормонами можуть змінити стан, структуру органів і тканин. Деякі гомони стимулюють ріст кісток, інші можуть контролювати обмін речовин в клітинах тіла.

Етнонаціональні відносини й національна політика 2

Реферат на тему: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ Й НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА Глибокі соціально-економічні та політичні зміни в різних регіонах планети сприяють стрімкому зростанню національної самосвідомості народів, поглиблюють почуття національної гордості, але водночас подекуди призводять до сплесків войовничого націона­лізму.

Економічне життя України у складі Речі Посполитої друга половина XVI-перша половина XVII ст

Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина XVI-перша половина XVII ст.) На економічний розвиток України XVI— першої полови­ни XVII ст. визначальний вплив справила зміна економіч­ної ситуації в Європі. На XVI ст. виробничі можливості країн Центральної та Південної Європи були суттєво пі­дірвані.

Електронна комерція стан та перспективи розвитку

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КУРСОВА РОБОТА З курсу "Світова економіка" На тему: "Електронна комерція: стан та перспективи розвитку"

Економічна модель Японії

Курсова робота На тему “Економічна модель Японії” План І. Основні положення. Японія у світовому господарстві. Післявоєнний шлях японської економіки.

Економічний ринок

Коломийський економіко-правовий коледж Р Е Ф Е Р А Т на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ РИНОК Коломия 2001 1. СУТНІСТЬ РИНКУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ РИНКУ

Екологічне виховання учнів на уроках біології

Екологічне виховання учнів на уроках біології” Ідеї, які стали теоретичним підґрунтям пропонованих матеріалів, належать відомим в Україні вченим: академіку Д. М. Гродзинському, секретарю відділення загальної біології НАН України; члену-кореспонденту НАН України І. А. Акімову, директору Інституту зоології ім.

Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріаткових втручань в родах і ранньому піс

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ЛИНСЬКИЙ ФІЛІАЛ НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ РУЧНИХ ВНУТРІМАТКОВИХ ВТРУЧАНЬ В РОДАХ

Економічні концепції соціал - демократії Ревізіонізм

Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ. Ревізіонізм Соціал-демократичний рух в економічному та політичному відношенні є нині досить впливовою силою, яка значною мірою визна­чає напрями сучасного розвитку різних держав світу. Історія його формування тісно зв'язана з еволюцією суспільства, хоч соціалісти­чні доктрини, як невід'ємний елемент і вираз мрії людства про щас­ливе, справедливе майбутнє існували і розвивались відносно неза­лежно від розвитку та трансформації класичної економічної науки.

Етапи розвитку аудиту і їх характеристика

Реферат НА ТЕМУ: Етапи розвитку аудиту і їх характеристика Аудит – це незалежна перевірка публічної (оприлюдненої) бухгалтерської звітності первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою визначення достовірності обліку його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Еволюція освітньої системи у Франції

РЕФЕРАТ на тему: Основні принципи системи освіти у Франції мають уже столітню історію, і були закладені в 1880-90-х роках. Освіта безкоштовна, не має релігійного змісту й обов'язкова для дітей від 6 до 16 років. В Франції співіснують приватна і державна системи освіти. У приватних навчальних закладах навчається близько 20% всіх учнів Франції.

Етикетки

Реферат на тему “” Данилюк Марії група 2П11 Ліки, що відпускається з аптеки, оформляється етикетками. В даний час діють єдині правила оформлення ліків, що готуються в аптеках. Етикетки для оформлення ліків і внутріаптечної заготівлі в залежності від способу їхнього застосування підрозділяються на внутрішні, зовнішні, для ін'єкцій.

Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства.

План : Вступ. Розділ 1.Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприє- мства. 1.1.Поняття стратегії в плануванні. 1.2.Фінансова стратегія,її цілі,завдання. Розділ 2.Методи та механізми фінансової стратегії діяльності підприє- мства. 2.1.Методи. 2.2.Механізми. Розіділ 3.Вибір фінансової фінансової стратегії. 3.1.Розрахунок фінансової стратегії. 3.2.Матриця фінансової стратегії. 3.3.Оцінка діяльності підприємства.

Економічна думка в Росії

План Економічні погляди декабристів. Економічні проблеми в працях революційних демократів. Вступ : На економічній думці ХІХ ст. позначились особливості історичного розвитку країни.

Економічна теорія Кейнса

МіНіСТЕРСТВО ОСВіТИ ТА НАУКИ УКРАіНИ РЕФЕРАТ на тему: "Економічна теорія Кейнса" Вінниця 2002 Кейнс Джон Мейнард (1883 -1946 ) - видатний учений сучасності. Він навчався у відомого економіста, засновника "кембриджськоі школи" економічноі думки А. Маршалла, але, всупереч сподіванням, не став його послідовником.

Економічна програма Ф Лассаля

Реферат на тему: Економічна програма Ф. Лассаля Фердинанд Лассаль (1825—1864) — німецький соціаліст, що вважав себе учнем К. Маркса. 1848 року був заарештований за рево­люційну агітацію. Після звільнення (1851) він припиняє свою про­пагандистську діяльність і присвячує себе науковій роботі. 1862 ро­ку Лассаль повертається на політичну арену, створює «Загальний союз німецьких робітників» (1863—1875).

Елементи оформлення сучасного газетного видання

Реферат з журналістики Навіть з першого погляду сучасні газетні видання дуже відрізняються від попередніх. І хоча більшість елементів оформлення залишилися тими самими, проте сучасні технології, вітчизняний та закордонний досвід, насиченість інформаційними подіями та інші чинники знайшли своє відображення у формуванні нових тенденцій в оформленні газет.

Екстраполяція за матеріалами ЗМІ

Реферат з журналістики: . Тема: "Наступний Президент України" ... Говори його мовою. Будь таким, як він, увесь час. Людиною без ілюзій (від них ніякої користі!) і без надій (кому вони потрібні?), людиною, яка володіє непорушною звичкою досягати успіху. Людиною, яка може сказати "сьогодні гарна погода" таким тоном, що всі навкруги підстрибують по стойці "струнко" і відповідають: "Так точно, сер!"...

Енергія сонця навколо нас

Реферат на тему: Енергія сонця навколо нас Сонячна радіація - енергія випромінювання Сонця - є основним джерелом енергії атмосферних процесів; вона вимірюється кількістю тепла і виражається в мегаджоулях на 1 кв.м. Промениста енергія Сонця досягає земної поверхні, проникаючи через шари атмосфери, що частково поглинає, відбиває і розсіює сонячну радіацію.

Етіологія і патогенез

Гіпократикоїдна кома це грізне ускладнення, яке виникає внаслідок гострого порушення функції наднирників. При цьому проходить порушення виділення глюко і мінералокортикоїдів. Воно виникає внаслідок первинного пораження наднирників, або гострої декомпенсації хронічної не достатності наднирників.

Евакуація людей із будівель і приміщень Вимоги до евакуаційних виходів

ЗМІСТ ВСТУП 3 ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ 4 ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В КОНТЕКСТІ ЕВАКУАЦІЇ 4 Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів 5

Економіка Китая

Китай Загальна характеристика природних умов та господарства ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ Китай розташований у східній частині Азії на західному узбережжі Тихого океану. Площа території 9,6 млн км2. В меридіальному напрямі територія Китаю простяглася на 5500 км від серединної лінії русла р. Хейлунцзян на півночі до рифу Цзенмуаньша у південній частині архіпелагу Наньша на півдні; в широтному напрямі - на 5200 км від злиття рік Хейлунцзян та Усуліцзян на сході до Памірського нагір'я на заході.

Економіка Японії

Японія ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Японія - економічно найбільш розвинута країна Азії. Наявність значного економічного потенціалу, відносно високі темпи економічного зростання, вигідне економіко-гео-графічне положення в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні вирізняють її поряд із США та країнами Західної Європи як один із осьових центрів територіального зосередження господарства світу.

Економічна географія США

План Загальна характеристика. Глобалізація бізнесу й інформаційна революція. Фінансова система. Сільське господарство. Розвиток промисловості, транспорту й сфери послуг.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62