Екологічний зміст процесу антропогенезу

Екологічний підхід у формі який був у всіх спробах осмислення живого. Розробка трудової теорії антропогенезу, еволюцiя. Інтенсивна адаптивна радіація в Євразії. Формування гоминоїдної галузі, фактор диференціації та характер адаптивної радіації.

Екологічні завантаження

Допустимі екологічні завантаження і гранична екологічна ємкість території. Критерії оцінки відносної небезпеки поширення різних засмічень. Сучасний стан довкілля та стягування платежів за його забруднення. Система державних екологічних стандартів.

Екологічні особливості ампельних рослин

Аналіз екологічних особливостей ампельних рослин та можливостей використання їх у кімнатному дизайні. Характеристика основних видів ампельних рослин: родина страстоцвітні, аралієві, спаржеві, ароїдні, комелінові, акантові, ластовневі, лілійні, геснерієві.

Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

Характеристика родини Складноцвітні (Asteraceae). Екологічні особливості. Відмітні ознаки видів роду Matricari. Генетичні типи Ромашки аптечної, екологія і ареал розповсюдження. Ідентифікація різних генетичних типів для отримання високоякісної сировини.

Екологія бактерій

Бактерії як велика група одноклітинних мікроорганізмів, які характеризуються відсутністю оточеного оболонкою клітинного ядра. Основні шляхи переносу ДНК у бактерій. Види зелених водоростей та їх екологічне значення. Основні екологічні функції бактерій.

Екологія та поведінка плазунів

Клас плазуни або рептилії: поведінка, спосіб життя, размноження та значення в природі. Види плазунів, занесені до міжнародної Червоної Книги та до Червоної Книги України, їх характеристика. Закони, за якими зберігаються занесені до Червоної книги види.

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Підродини бобових: Цезальпінієві, Мімозові і Бобові, або Метеликові, їх особливості. Види представників родини Бобові за морфологічною будовою листка, їх використання з лікувальною метою. Застосування бобових у фітодизайні та озелененні територій.

Екосистема

Екосистема - ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають якості, що відсутні на попередньому рівні. Біогеоценоз. Штучні біогеоценози - агроценози (поля, пасовища, сади).

Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Роль емоцій. Позитивне або негативне ставлення людини до навколишнього світу. Механізм виникнення емоцій. Первинні емоції: страх і тривога. Вторинні емоції. Позитивні емоції— позитивна оцінка об'єкта, явища (радість, любов, захоплення тощо).

Естественно-научная и гуманитарная культура

Научное знание - основа современной естественнонаучной и гуманитарной разновидностей культуры. Взаимосвязь естественно-научной и гуманитарной культур. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение Земли.

Естественно-научная картина мира

Под картиной мира понимается целостная система представлений о мире, его общих свойствах и закономерностях. Различают общенаучную, естественно-научную, социально-историческую, специальную, механическую, электромагнитную и квантово-полевую картины мира.

Естественно-научная картина мира

Понятие картины мира, ее сущность и особенности, история изучения. Сущность принципа глобального эволюционизма, его влияние на изменение представлений о картине мира в XIX веке. Синергетика как теория самоорганизации, ее роль в современном представлении.

Естествознание в системе научного знания

Место естествознания в современной научной картине мира. Вклад средневековой науки в развитие научного знания. Пример смены парадигм в археологии – борьба концепций эволюционизма и миграционизма. Развитие науки в Средние века, вклад Леонардо да Винчи.

Естествознание и религия - конфликт или рождение новой парадигмы

Содержание теорем Геделя как обоснования невозможности полного познания замкнутой системы. Мысленный эксперимент Эйнштейна по одновременному измерению координаты и импульса частиц - идея опровержения квантовой механики. Сущность квантовой телепортации.

Естествознание как наука

Особенности естественнонаучного познания, его методы и история формирования. Панорама современного естествознания, тенденции его развития. Структурные уровни функционирования материи. Оболочки Земли, их роль и организация. Происхождение и сущность жизни.

Естественнонаучная и гуманитарные культуры

Единство и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур и соответствующих типов наук. Две традиции в объяснении, понимании и предсказании явлений. Структурные уровни организации материй: микро, маго и мега миры. Развитие жизни на Земле.

Естественно-научное обоснование нравственности

Биоэтика (сложные поведенческие программы, присущие животному миру) - естественное обоснование человеческой морали. Инстинктивные запреты у различных биовидов, их возникновение - задача сохранения вида. Рождение нравственности – важный этап антропогенеза.

Естественно-научное познание: структура и динамика. Основы методологии естественно-научного познания

Методология естествознания как система познавательной деятельности человека. Основные методы научного изучения. Общенаучные подходы как методологические принципы познания целостных объектов. Современные тенденции развития естественно-научного изучения.

Естественнонаучная и гуманитарная культуры

Способы построения естественнонаучной теории: зарождение эмпирического научного знания, развитие естествознания в эпоху античности и средневековья. Взаимодействие естественных наук. Вклад естественнонаучной и гуманитарной культур в развитие цивилизации.

Естественнонаучные модели происхождения жизни

Сущность естественнонаучных теорий происхождения жизни на Земле, их распространенность и популярность на современном этапе, содержание и основные положения. Истоки происхождения креационизма, концепция Опарина и этапы перехода от неживой материи к живой.

Естественный отбор

Естественный отбор как результат борьбы за существование, избирательное (дифференциальное) воспроизведение генотипов (или генных комплексов). Виды естественного отбора: дестабилизирующий, половой, групповой, направленный, стабилизирующий, дизруптивный.

Естественный отбор как элементарный эволюционный фактор

Связь между весом при рождении и выживаемостью младенцев Характеристика и формы естественного отбора как элементарного эволюционного фактора. Основной механизм эволюции. Особенности связи между весом при рождении и выживаемостью младенцев в различных условиях. Сущность и особенности кроссовера ДНК предков.

Естествознание

 vec {F} Основные компоненты естествознания как системы естественных наук. Александрийский период развития науки. Основные законы механики Ньютона. Этапы создания учения об электромагнетизме. Квантовая механика. Стехиометрические законы. Явление катализа.

Естествознание - фундаментальная наука

Ознакомление с содержанием, целью (поиск путей практического использования природных ресурсов), предметом и объектом исследования (различные виды материи), историей развития и современными концепциями естествознания как совокупности наук о природе.

Естествознание XX века

Четвертая научная революция, каскад научных открытий, сделанных в течение короткого исторического периода (конец XIX - начало XX века). Научно-техническая революция, ее естественнонаучная составляющая. Состояние и перспективы современного естествознания.

Естествознание в измененном мире

Развитие техногенной цивилизации. Новые ценностные ориентиры как специфика нынешнего этапа развития человеческого общества. Общие сведения о традиционных и новых материалах, полимерные материалы. Революционный прорыв в биотехнологии, область применения.

Естествознание в контексте человеческой культуры

Определение науки и ее место в духовной культуре. Естественные, гуманитарные, технические науки: структура и проблематика. Естествознание и техногенная цивилизация. Иерархия уровней культуры. Принципы универсального эволюционизма, путь к единой культуре.

Естествознание в науке и культуре

Естественно-научная и гуманитарная культуры. О взаимоотношениях двух типов культур . Интеграция естественно-научной и гуманитарной культур. Зарождение науки, тенденции развития. Понятие о науке и взаимосвязь науки, техники и материального производства.

Естествознание в эпоху Средневековья

Общая характеристика основных достижений античной и средневековой науки, анализ их вклада в развитие научного знания. Место религиозных обрядов и ритуалов в становлении современной науки. Краткая биография и описание научных познаний Леонардо да Винчи.

Естествознание и окружающий мир

Значение естествознания в формировании профессиональных знаний. Фундаментальные и прикладные проблемы естествознания. Развитие естествознания и антинаучные тенденции. Рациональная и реальная картина мира. Естественно-научные и религиозные знания.

Естествознание и человек

Эмпирический уровень познания и общенаучные методы (анализ и синтез, аналогия и моделирование). Глобальные экономические проблемы. Строение и взаимодействие химических веществ. Современная теория химической эволюции, методология ее исследования.

Естествознание как отрасль научного познания

Естествознание как отрасль научного познания. Теория единого поля: электрослабое, великое объединение, универсальное. Липиды и их функции. Антропогенное воздействие на атмосферу. Экологический и нравственный императивы. Происхождение человека. Биосфера.

Естествознание на молекулярном уровне

3516-49.jpg Предмет изучения химии и алхимии, история их зарождения и развития, современные знания и значение. Классификация химии на органическую и неорганическую, их отличия. Важнейшие химические связи и методы исследования веществ. Молекулярные основы эволюции.

Естествознание предмет, общие принципы и тенденции развития

Естествознание - одна из форм систематизации объективных знаний о действительности. Общие принципы и развитие от античности до наших дней. Тенденции развития естествознания в XXI веке с точки зрения изменения теоретического отражения действительности.

Естествознание эпохи Античности и Средневековья

История зарождения античной науки - натурфилософии. Основные идеи атомистики (Демокрит) и геоцентрической космологии (Аристотель). Вклад работ Пифагора, Архимеда, Евклида в развитие математики и механики. Знакомство с естествознанием эпохи Средневековья.
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 62