Звіт про виконання практичних завдань

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра управління трудовими ресурсами Звіт про виконання практичних завдань

Загальні методичні рекомендації до курсу Страхування

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Страхування" призначені для студентів заочної форми навчання базової освіти з економіки. Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та придбання практичних навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють професійними знаннями, необхідними в сучасних ринкових умовах, формування відповідного рівня економічного мислення та "страхової культури".

Звіт з економічної практики в Державний ощадний банк України

Міністерство науки і освіти України Донецький Інститут Підприємництва Звіт з економічної практики Виконала: Студентка групи ПЕ-06 Підгорна Христина

Законодавча база страхування з тимчасової втрати працездатності його мета та основні терміни

РЕФЕРАТ на тему: “Законодавча база страхування з тимчасової втрати працездатності, його мета та основні терміни” У законодавчу базу страхування з тимчасової втрати працездатності входять такі нормативно-правові акти, як Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ, Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 червня 2001 р. № 16, Порядок оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов`язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 6 травня 2001 р. № 439, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ.

Зарубежное управление муниципальным долгом

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ Принятая Правительством России 17 августа 2001 г. Программа развития бюджетного федерализма призвана решить проблему соотношения полномочий органов власти различных уровней и ресурсов для исполнения. Несмотря на некоторое сокращение не финансируемых федеральных мандатов стало ясно, что все полномочия (функции), которые не были профинансированы в предыдущие годы, не финансируются и в последующем в необходимом объёме.

Заемные источники финансирования инвестиций

Содержание. Введение. 1. Практическая часть. 2. Заемные источники финансирования инвестиций. 3. Проектное финансирование как метод финансирования инвестиций.

Заболеваемость населения

Актуальность темы. Наряду с такими показателями как рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, физическое развитие, первичный выход на инвалидность, характеризующих общественное здоровье населения, одним из самых важных является показатель заболеваемости населения.

Задачи по Страхованию

Задача 1: Определить сумму страховой премии, если брутто-ставка составляет 5 рублей с каждых 100 рублей страховой суммы. Величина страховой суммы 55 тыс.руб. Страховая стоимость 65 тыс.руб.

Значение и функции банков в современной экономике

Институт экономики и финансов РЕФЕРАТ тема: «Значение и функции банков в современной экономике» по курсу: «деньги, кредит, банки» © выполнил: студент очного отделения

Закон о биржах

Закон "О товарных биржах и биржевой торговле" направлен на урегулирование отношений по созданию и деятельности товарных бирж, биржевой торговли и обеспечение правовых гарантий для деятельности на товарных биржах.

Закон о биржевой деятельности 98-00 гг

ПРОЕКТ ЗАКОНА О БИРЖАХ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОН О ТОВАРНЫХ БИРЖАХ И БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ 18 Мая 2000 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по созданию и деятельности

Заемные средства банка

Для оперативного увеличения капитала коммерческие банки используют возможность получения заемных средств. Заемные средства – это денежные средства кредиторов и инвесторов, мобилизованные банками на определенных условиях на межбанковском и фондовом рынках (см. приложение 3).

Загальна характеристика та структура валютного ринку

Сучасний валютний ринок  це не просто місце здійснення валютних операцій. Він представляє систему різноманітних екномічних та організаційних відносин між країнами-учасниками з приводу зовнішньої торгівлі, надання послуг, залучення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання іноземної валюти.

Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів

Назва реферату : Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів Розділ : Цінні папери Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів Замовлення на купівлю-продаж цінних паперів

Задачи по инвестициям 2

1. Рассчитайте текущую стоимость потока арендных платежей, возникающих в конце года, если годовой арендный платеж первые 4 года составляет 400 тыс. руб., затем он уменьшится на 150 тыс. руб. и сохранится в течение 3 лет, после чего возрастет на 350 тыс. руб. и будет поступать еще 2 года. Ставка дисконта 10 %.

Значение государственной инвестиционной политики в России на современном этапе

[Введите текст] Министерство образования Российской Федерации Хабаровская государственная академия экономики и права Кафедра банковского дела Контрольная работа

Залоговые операции банков как способ обеспечения возвратности кредита. Виды залога, их классифи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кафедра специальных дисциплин Специальность Банковское дело - 080108

Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг

Х719 Холкина, М. Г. (Марина Геннадьевна). Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.03 -

Злостное уклонение от кредиторской задолжности ст. 177 УК РФ

Содержание: Введение ………………………………………………………………………… 3 Уклонение от погашения кредиторской задолжности ………………………. 4 Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолжности в законодательстве зарубежных стран ……………………….. 15

Задачи по Инвестициям

ЗАДАЧА 1 Формула: ∑ / (1 + i) Определим денежные потоки текущей стоимости в течение 4 лет: = 120 000 / (1+0,14) = 105 263 у.д.е. = 150 000 / (1 + 0,14)2 = 115 420 у.д.е.

Задачи по предмету Инвестиции

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Загальна характеристика валютних опціонів

Види опціонних угод, їх специфічні типи. Схема відносин між продавцем та покупцем опціону. Узагальнена схема надання банківських гарантій. Основні способи виставлення гарантій у світовій практиці. Ризики гарантійних операцій банку та шляхи їх зниження.

Загальні положення затратного методу оцінювання нерухомості (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Актуальність застосування заставних майнових форм забезпечення погашення кредиту. Сутність методів оцінки вартості майна підприємства, яке надається в заставу. Основні ризики використання майна підприємства як застави при банківському кредитуванні.

Загальні положення про страхування

Мета страхування - захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Ризикована функція страхування. Функція створення і використання страхових резервів (фондів). Формування страхових резервів. Функція заощадження коштів. Правова база страхування.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та методи його обліку

Основні документи, які регламентують розрахунки за страхуванням. Порядок нарахування, сплата та облік зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Звітність перед органами соціального страхування. Стягнення заборгованості.

Загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання

Завдання страхування вiд нещасного випадку, гарантiї забезпечення прав застрахованим у страхуваннi вiд нещасного випадку. Основні причини, суб'єкти та об'єкти страхування вiд нещасного випадку. Страховий ризик, страховий випадок, професiйне захворювання.

Защита в чрезвычайных ситуациях

Стихийные бедствия и их последствия.

Защита и служащих объектов в чрезвычайных ситуациях

Безопасность производственной деятельности. Устойчивость работы объектов экономики.Й

Закаливание и гигиена

Воздействие на организм природных и социально-экологических факторов.. Гигиена самостоятельных занятий.. Самоконтроль за эффективностью занятий.

Защита окружающей среды от подвижных источников выбросов

Автомобильный транспорт. Наземный транспорт. Железнодорожный транспорт. Воздушный и космический транспорт. Водный транспорт. Речной транспорт. Морской транспорт. Трубопроводный транспорт.

Законодательное регулирование поведения человека в чрезвычайных ситуациях

Понятие чрезвычайной ситуаций. Проблемы экологической безопасности. Ликвидация чрезвычайной ситуации. Погашение государственных жилищных сертификатов.

Защита человека от биологического действия ЭМП

Инженерно-технические мероприятия по защите населения от ЭМП. Характеристики некоторых радиопоглощающих материалов приведены в таблицы. Лечебно-профилактические мероприятия.

Землетрясения - вторая опасность глобального масштаба

Сила землетрясения. Чем опасны землетрясения. Информационное обеспечение сейсмической безопасности.

Законодательные основы защиты населения от радиации

В Российской Федерации принят ряд законодательных актов (федеральные законы, указы Президента России и постановления Правительства России), направленных на социальную защиту граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф.

Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания

Содержание 1. Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания. 3 2. Первая медицинская помощь при ожогах. 4 Список литературы 13 1. Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания.
Страницы: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 162