Зсуви селі карсти заболочення

Реферат з БЖД Зсуви, селі, карсти, заболочення. До несприятливих фізико-географічних процесів, що відбуваються на території України, належать зсуви, селі, карсти, заболочення.

Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами

Обґрунтування виробничої програми підрозділів трудовими ресурсами обмежується, як правило, тими категоріями працівни­ків, кількість яких залежить від обсягу і структури виробництва. Це переважно робітники.

Здоровий конспект з соціології

 С О Ц І О Л О Г І Я - 1 (курс лекцій, 5-та версія) (C) В.Хмелько, 1997  ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ДУМКА, СОЦІАЛЬНІ НАУКИ ТА СОЦIОЛОГIЯ  1. Соцiальна думка та соцiальнi науки.

Загальне лікування хворих з хірургічною інфекцією

ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ХІРУРГІЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ Загальне лікування необхідне всім хворим з інфекцією, незалежно від її виду — будь це ускладнення рани, в тому числі й післяопераційної, чи хірургічне інфекційне захворювання, оскільки не існує суто місцевих видів інфекції. Кожна інфекція супровод­жується загальними явищами, зумов­леними інтоксикацією.

Земельний кодекс України про використання і охорону земель

Контрольна робота з правознавства 1. Земельний кодекс було прийнято 13 березня 1992 р. Він установлює, що завданням земельного за­конодавства є регулювання земельних відносин із ме­тою створення умов для раціонального використання та охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підпри­ємств, установ та організацій на землю.

Захоплення заручників Підміна дитини

Реферат на тему: 1. Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника —

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Стан вод Світового океану сьогодні викликає велику тривогу. Його забруднюють переважно річками, з якими щорічно надхо­дить понад 320 млн т солей заліза, 6,5 млн т фосфору та ін. Ду­же багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис. т свинцю, 1 млн т вуглеводнів, 5 тис. т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрив, що вносяться в грунт, вимивається з нього дощовими водами й виноситься ріками в моря й океани; лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в Світо­вий океан близько 62 млн т на рік.

Землетруси 3

Реферат з БЖД на тему: Землетруси Чому бувають землетруси У 5 год 20 хв земля затряслася; її перша судорога продовжувалася майже 10 секунд: тріск і скрип віконних рам, дзвін скла, шум падаючих драбин розбудили сплячих: люди встали, відчуваючи всім тілом ці підземні поштовхи... Гойдались стіни, зриваючись, падали посуд, картини, дзеркала, вигиналася підлога, меблі тряслись, рухаючись по кімнаті, переверталися шафи, підстрибували столи.

Землетруси вулкани селі пожежі повені пожежі

Реферат з БЖД Землетруси, вулкани, селі, пожежі, повені, пожежі ГЕОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА Землетруси — коливання земної кори, що виникають внаслідок вибухів у глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної діяльності. Область підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що поширюються по землі у всіх напрямках.

Землетруси Рятувальні і невідкладні роботи при ліквідації наслідків

РЕФЕРАТ на тему: “Землетруси. Рятувальні і невідкладні роботи при ліквідації наслідків” У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. У наш цивілізований, технічно розвинений час людство залишається залежним від природних явищ, які досить час­то мають катастрофічний характер.

Змішані перевезення

Міжнародні договори. В останні десятиріччя все гострі­шою стає необхідність врегулювання прямих змішаних пере­везень вантажу ("від дверей до дверей"). Особливо зацікавлені У стабільному правовому регулюванні змішаного перевезення морські перевізники. Адже вони, як правило, не можуть самі здійснювати таке перевезення без використання інших видів транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного, трубопровідного, внутрішньоводного).

Загальні положення про інвестиційну діяльність

Міністерство освіти та науки України Луцький державний технічний університет Кафедра фінансів РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОЦЕСИ

Зовнішньоекономічна діяльність 5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Варіант 1. ПИТАННЯ. 2. ЗМІСТ та НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 2 12. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОНТРАКТІВ. 3

Законом Про банки і банківську діяльність Стаття 3

Вступ Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Банк вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку.

Зоряне небо

Сузір'я-ділянки зоряного неба У темну, безмісячну і безхмарну ніч на небі видно безліч зірок. Здається, важко розібратися в цій величній картині зоряного неба, про яку натхненно писав наш великий співвітчизник М. В. Ломоносов (1711—1765):

Законність і шляхи її зміцнення в Україні

Зміст 1. Вступ. 2. Поняття законності та її принципи. 3. Гарантії законності та їх закріплення. 4. Проблеми зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ.

Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району

Науково-пошукова робота по педіатрії Тема: „Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району” Сьогодні найгострішою проблемою в нашому суспільстві є стан здоров’я населення, в тому числі і дитячого.

Збутова політика фармацевтичної фірми

Реферат з маркетингу Збутова політика фармацевтичної фірми Збутова політика являє собою діяльність фармацевтичної фірми, спрямовану на планування, реалізацію й контроль руху лікарських засобів для задоволення попиту споживачів і отримання прибутку для себе. Збутова діяльність характеризується єдністю трьох складових:

Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні

I. Вступ I I. Суть та способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні § 1. Поняття та система способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні

Зміст походження та функції політики

Реферат на тему: міст, походження та функції політики Термін “політика” виник ще в античній Греції. Він походить від давньогрецького слова polis (лат.), що означає місто-держава (в античній Греції). З назвою “поліс” пов’язаний і інший термін politeia, що дослівно означає “брати участь у політичному житті”.

Зовнішньоекономічна діяльність в україні

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1.1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, - з іншого.

Заснування Києва

Реферат на тему: Заснування Києва” Київ постав на правому березі Дніпра, на кручах, які високо здіймаються над річкою. Це найзручніше місце для розташування міста в усьому Середньому Подніпров"ї. Тут пролягає межа між зонами лісу і лісостепу. У місці, де виник Київ, межу лісу і лісостепу перетинає могутній Дніпро.

Завдання оптимізації взаємодії людини і живої природи стратегія майбутнього

Останнім часом завдання оптимізації взаємовідносин у системі "жива природа — людина — суспільство" приділяється все більше уваги, оскільки без оптимізації цих взаємовідносин дальше існування життя на Землі стає неможливим. Всебічний аналіз перс­пектив такої оптимізації наведений у працях О.

Забезпечення обвинуваченому права на захист

Овчаренко Єгор "" стр. 18 из 19 План: Вступ. 2 Забезпечення права на захист. 4 Обвинувачений. 5 Процесуальні права і обов`язки обвинуваченого (підсудного). 5

Здібності та їх розвиток

Міністерство освіти і науки України Коломийський інститут Прикарпатського Національного університету імені василя Стефаника Кафедра гуманітарних дисциплін КУРСОВА РОБОТА

Значення творчості та етико-філософської спадщини М К Реріха для підготовки лікаря

Реферат на тему: ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТА ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ М.К. РЕРІХА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ Сучасне життя вимагає від лікаря, перш за все, високого рівня професійних знань. Але, разом з тим, як ніколи гостро стоїть питання і морально-етичних вимог до лікаря.

Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю

Актуальність питання, пов’язаного з системою захисту фінансово-кредитної та банківської сфер від злочинних посягань, у тому числі чинних механізмів банківського контролю, обумовлена складними процесами, що відбуваються сьогодні у цих сферах і їх визначальним впливом на хід реформування економіки України, а також зростанням рівня криміналізації банківських структур.

Загальні вимоги до уроку

Можна навести десятки вимог, яких треба дотримуватись у процесі під­готовки і проведення уроків. Більшість з них була розглянута нами в ході характеристики уроку і його частин. Тому назвемо лише загальні вимоги або цілі їх групи, щоби створити уявлення про ті функції, які виконує урок у ціліс­ній системі занять фізичними вправами.

Значення генетики в житті суспільства

Реферат: Значення генетики в житті суспільства Чим глибше аналізується природа спадковості людини, тим більш це реалізується в методах діагностики, лікування і профілактики хвороб.

Значення хімії у повсякденному житті

Реферат на тему: Значення хімії у повсякденному житті” У побуті ми практично щоденно зустрічаємося з продуктами хімічної промисловості та з хімічними процесами. Це прання білизни, миття посуду, доглядання за підлогою та меблями застосування клею, а також готування їжі, умивання з милом, догляд за шкірою обличчя та інша особиста гігієна тощо.

Засоби догляду за новонародженими використання одноразових підгузників при догляді за новонарод

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ (використання одноразових підгузників при догляді за новонародженими та дітьми раннього віку) Різні періоди розвитку дітей характеризуються певними анатомо­фізіологічними особливостями всіх систем їхнього організму. Новонарод­жені, діти грудного та ясельного віку потребують особливої турботи та на­лежного гігієнічного нагляду.

Засоби боротьби з комп ютерними вірусами

Загальні рекомендації Не можна дати 100% гарантії від зараження вірусами комп'ютера, на якому ви працюєте. В той же час виконання наступних правил принаймні суттєво зменшить ймовірність тяжких наслідків.

Знайомство з програмою Internet News

Реферат Початкові відомості про Usenet. Будь-яка комп'ютерна мережа - це передусім засіб спілкування між людьми, тому серед усього обсягу інформації, що передається в мережі Iнтернет, значне місце займають загальнодоступні повідомлення на різні теми, які називаються електронними новинами. Ці повідомлення схожі на електронну пошту, однак мають іншу структуру і передаються за допомогою спеціальних програм.

Захист прав суб єктів господарської діяльності в арбітражному суді

Курсова робота З господарського права Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді План 1. Правове становище арбітражних судів

Зловживання владою або службовим становищем

Реферат на тему: 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 162