Закон України Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 рока

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках З метою залучення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення обсягів транзитних перевезень пасажирів і вантажів через територію України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Зміст виховання в зарубіжній школі

Зарубіжна педагогіка пропонує цікаві шляхи вирішення окремих проблем виховання. Так, американська система морального виховання спирається на суверенність людської особистості, що діє за власним добрим спонуканням. Така позиція потребує високої майстерності педагога, який повинен дати вихованцеві відчути себе людиною, впевненою у власних силах.

Загальні положення про речові права Право власності

Реферат з правознавства Загальні положення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття і зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності.

Зсув Уражаючі фактори зсуву Типові моделі поведінки при виникненні зсувів

ЗСУВИ Зсув (обвал). Уражаючі фактори зсуву (обвалу). Типові моделі поведінки при виникненні зсувів (обвалів). Зсув — це ковзаюче переміщення мас гірських порід униз по схилу під дією влас­ної ваги.

Злочини проти миру безпеки людства та міжнародного правопорядку

Реферат на тему: Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Пропаганда війни Публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів —

Зовнішнє економічне оточення України

Однією з головних характеристик сучасного світового господарства є прогресуюча глобалізація господарського життя. Ядром і головним генератором цього процесу виступають розвинені країни світу – лідери в світовому господарстві. В рамках клубу розвинених країни, єдність господарської діяльності досягла високого ступеню, що має відображення в міцному сплетінні їх ринків на всіх рівнях.

Захворюваність на шигельоз по Коломийському району

Міністерство охорони здоров‘я України Пошукова робота з епідеміології на тему: “Захворюваність на шигельоз по Коломийському району” Підготувати:

Загальні відомості про Internet

Реферат на тему: Загальні відомості про Internet. Internet - найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. Internet утворює немовби ядро, яке забезпечує, взаємодію інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі.

Зміст і структура аграрної політики

Тема 2. Етапи аграрної політики Цілі аграрної політики Аграрна структура і її елементи Аграрна політика включає наступні важливі складові: Розробку науково обґрунтованих концепцій розвитку аграрного сектору

Записка спеціаліста

Назва реферату : Записка спеціаліста Розділ : Цінні папери Записка спеціаліста Записка спеціаліста Дата "___"__________199___р. Угода: касова

Звірочник середній золототисячник малий

Реферат на тему: ЗІРОЧНИК СЕРЕДНІЙ ЗОЛОТОТИСЯЧНИК МАЛИЙ ЗІРОЧНИК СЕРЕДНІЙ (мокрець) Stellaria media Дворiчна трав'яниста рослина родини гвоздикових. Стебло лежаче, до 30 см заввишки, цилiндричне, розгалужене. Листки супротивнi, цiлiснi, цiлокраї, бiля основи вiйчастi. Квiтки правильнi, двостатевi, дрiбнi, на довгих квiтконіжках, пелюстки бiлi.

Загартовування організму дітей і підлітків

Під загартовуванням розуміють підвищення функціональних можливостей організму під дією комплексу факторів (раціональний ре­жим дня, харчування, висока рухова активність і т. ін.). У більш вузькому розумінні загартовування — це пристосування організму до дії метеорологічних факторів — холоду, тепла, змін атмосферно­го тиску, руху повітря.

Злочини та покарання за законами Ману

Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ Контрольна робота з історіі держави і права зарубіжних країн Тема: Злочини та покарання за Законами Ману.

Значення хімії у розв язуванні сировинної проблеми

РЕФЕРАТ на тему: Значення хімії у розв’язуванні сировинної проблеми 2002 Сировина — невід'ємний елемент будь-якого виробничого процесу, в тім числі й хІміко-технологічного.

Запити у базах даних

Реферат з інформатики Запити у базах даних 1. Необхідність запитів Припустимо, що на великому підприємстві є величезна база даних «Кадри», що містить найдокладніші відомості про кожного співробітника. Крім формальної інформації база може містити і конфіденційну, наприклад відомості про заробітну плату.

Заощадження

В економічному житті суспільства явище знахо­диться в досить тісному зв'язку з явищем інвестування. Заоща­дження є основою інвестицій . За натурально-речовою структу­рою доход набуває форми споживчих і капітальних товарів. Перші йдуть у невиробниче споживання, другі — у виробниче.

Зубна дуга верхньої щелепи

Номер зуба Вид анестезії при видаленні зуба Іннервація зуба Положення хворого Положення лікаря Положення рук лікаря Методика видалення зуба Інструментарій

Земельне право 2

Варіант № 1. Охарактеризуйте предмет земельного права, норми, принципи і методи. Складіть квартальний і піврічний план заходів по охороні і раціональному використанню земель території ради.

Загальна характеристика продукції поняття і класифікація Вимірники обсягу

Поняття і класифікація продукції У процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою людиною за Допомогою знарядь праці до своїх потреб. Матеріальний Результат праці у більшості випадків виступає у формі конкретного продукта — продукції (виробу).

Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Реферат на тему: Формат програмного рядка БЕЙСIКА Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов'язкова.

Застосування систем лінійних рівнянь для апроксимації експериментальних даних

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА РОБОТА на тему: „Застосування систем лінійних рівнянь для апроксимації експериментальних даних”

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою Привласнення особою знайденого

Реферат на тему: Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї

Злочини проти авторитету органів держав ної влади органів місцевого самоврядування та об єднань

Реферат на тему: громадян Наруга над державними символами 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України —

Значення досліджень архітектури й містобудування України доби Гетьманщини

Реферат на тему: ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ АРХІТЕКТУРИ Й МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ Актуальність даних досліджень можна пояснити наступним чином: з падінням тоталітарної системи й набуттям Україною державної незалежності актуалізувалася потреба в створенні об'єктивної, вільної від ідеологічних спотворень історії України, історії української культури і, як їх невід'ємної складової, - історії архітектури й містобудування України.

Загальні положення рієлторської діяльності

1.1. Поняття рієлторської діяльності. Рієлторською діяльністю визнається підприємницька діяльність, яка здійснюється шляхом укладання угод щодо об’єктів нерухомого майна та прав на них або надання послуг у сфері реалізації прав на нерухоме майно.

Залози внутрішньої секреції гормони та їх роль у регуляції людини

РЕФЕРАТ на тему: ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ, ГОРМОНИ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕГУЛЯЦІЇ ЛЮДИНИ Основною ознакою будови залоз внутрішньої секреції є відсутність вивідних проток, тому їхні секрети виділяються безпосередньо в кров або лімфу, що їх омиває. Ці секрети називають гормонами (гр. hormao — приводити у рух, збуджувати).

Загальна хірургічна інфекція сепсис

Загальна хірургічна інфекція ("зара­ження крові"), чи сепсис, — загальне інфекційно-хірургічне запальне неспе­цифічне захворювання, що розвиваєть­ся у хворих з місцевим осередком хірур­гічної інфекції за недостатнього ліку­вального контролю за ним та знижено­го імунологічного захисту.

Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи Порушення правил адміністративного наг

Реферат на тему ляду Втеча з місця позбавлення волі Дії, що дезорганізують роботу виправних установ Злісна непокора законним вимогам адміністрації виправної установи або інша протидія адміністрації у законному здійсненні іі функцій особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму відбування покарання була піддана протягом року стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим відбування покарання, —

Зчеплені зі статтю генні хвороби

РЕФЕРАТ з генетики на тему: Зчеплені зі статтю генні хвороби” Як визначається стать дорослого організму під час його онтогене­зу — одна з цікавих проблем біології. Вивчаючи та порівнюючи га­метогенез і хромосомні набори самців і самок, учені встановили, що у багатьох випадках визначення статі залежить від каріотипу.

Знищення озонового шару Землі

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра геохімії, мінералогії та петрографії Реферат на тему Знищення озонового шару Землі”

Залози внутрішньої секреції Тканинні гормони

Реферат на тему: ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ. ЇХ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА, ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ТКАНИННІ ГОРМОНИ План Загальні відомості про залози внутрішньої секреції.

Залози внутрішньої секреції 3

Залози внутрішньої секреції Це залози, які не мають вивідних протоків, і виділяють свою “продукцію” - гормони, безпосередньо в кров, яка омиває ці золози. Саме через це їх називають залозами внутрішньої секреції (ендокринні залози). У людини до ендокринних залоз відносять: епіфіз, гіпофіз, щитоподібну, загрудинну, паращитоподібні, наднирники, острівці Лангерганса підшлункової залози та ендокринну частину статевих залоз.

Застосування холоду в молочній промисловості

Р Е Ф Е Р А Т На тему: Застосування холоду в молочній промисловості СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У склад коров”ячего молока входять білок, жир, молочний цукор, мінеральні речовини, вітаміни.

Завдання зміст і методика виховання дітей в сім ї

Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління.

Зодіак

РЕФЕРАТ на тему: “З о д і а к” Зодіак, пояс сузір'їв на небесній сфері. Він тягнеться уздовж екліптики, що представляє видимий шлях Сонця щодо зірок, відступаючи від неї в кожну сторону на 8° і охоплюючи орбіти Місяця і усіх великих планет, крім Плутона. Як і екліптика, Зодіак нахилений на 23,5° до небесного екватора і перетинає його в точках весняного й осіннього рівнодень.
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 162