Основні джерела антропогенного забруднення довкілля

Тема: . Виконала: учениця 9-А класу Данищук Наталія Коломия – 2002 З появою людини на планеті Земля велику роль у глобальній екосистемі стали відігравати взаємовідносини суспільства і природи. Особливо швидко посилюється вплив суспільства на природу у зв’язку з розвитком машинного виробництва.

Облік реєстрація та розслідування нещасних випадків професійних захворювань і професійних отру

єнь на підприємствах, в установах і організаціях Гострі професійні захворювання Хронічні професійні захворювання Повідом-лення “Екстрене повідомлення про гостре отруєння (захворювання на виробництві)”

Організація надання акушерсько-гінекологічної допомоги

Уявлення про акушерську науку. Історія розвитку акушерства. Організація надання акушерсько- гінекологічної допомоги в місті і на селі. ФАП; структура, основні завдання.

Облік фінансових результатів і використання прибутку

План: Облік фінансових результатів Облік податку на прибуток Облік використання прибутку на покриття збитків Облік фінансових результатів Формування доходів і витрат за видами діяльності і функціями. Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких вони виникають, поділяються на прибуток (збиток) від звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

Органiзацiя та структура рекламного процесу

Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕСУ Рекламодавцями вважаються приватні особи, приватні та держа­вні фірми й організації, які використовують засоби масової інфор­мації для досягнення цілей маркетингу. Фірми та організації, що ре­кламують, відрізняються від тих, що не рекламують, тим, що перші вкладають гроші в придбання часу або місця в засобах масової ін­формації, а другі — не користуються цими засобами.

Основи теорії фінансів

ЗМІСТ Основи теорії фінансів 2 ЗМІСТ 3 1. Суттєвість і необхідність фінансів 4 2. Функції фінансів і дискусійні питання суттєвості і функцій фінансів 6

Оптичні диски Види фукнції історія виникнення

Р Е Ф Е Р А Т На тему: «» Формати CD     Дуже коротко варто розглянути основні формати, утворені на CD за рахунок використання різних секторів, доріжок, стандартів.

Опорно - інформаційна схема

Опорно-інформаційна схема (ОІС) являє собою сукупність наукових понять, їх властивостей, фактичних відомостей і зв’язків між ними. Для того, щоб досягти результату в процесі систематизації знань, важливо дотримуватись таких

Окупаційний режим України

Міністерство освіти і науки Реферат на тему: “Окупаційний режим України” 2001 рік План Фашистський окупаційний режим в Україні. 313-318 “Новий порядок” на Україні.

Основні функції крові

Кров, лімфа, міжклітинна рідина, являються внутрішнім середовищем організму. Вони подають клітинам необхідні речовини для життєздатності і збирають продукт обміну.

Осінь в лісі

Реферат з біОЛОГІЇ На тему: Перший місяць осені за календарем – вересень. Тихі задушливі вересневі дні ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у верченій і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає розсіюється. Нерідко початок вересня дівує своїм теплом, яскравістю, здається, літо повернулося.

Операція видалення зуба

Незважаючи на успішний розвиток терапевтичної стоматології операція видалення зуба є самим поширеним хірургічним втручанням 90% операцій, які проводяться в умовах поліклініки.

Онкологія

Курси підвищення кваліфікації медичних сестер терапевтичних дільниць при Коломийській ЦРЛ реферат Слухач циклу Сумарчук Марія Василівна Коломия, 2001р.

Особистісно зорієнтована система громадянського виховання школярів

Кожному типу суспільства відповідає певний тип освітньої системи, характер педагогічних відносин. Тому розробка педагогічної теорії, проектування педагогічних систем і процесів можуть бути успішними лише завдяки чітким уявленням про те, на яких засадах базується взаємодія людини і держави, якого суспільства ми прагнемо, для життя в якій країні готуємо підростаюче покоління, від повторення яких помилок минулого його варто застерегти і що для цього потрібно зробити. 

Особистісно орієнтоване навчання

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВНЕ НАВЧАННЯ На сучасному етапі вчителі біології та інших дисциплін використовують у процесі навчання особистісно-орієнтований підхід до кожного учня.

Опис графічного редактора Paint

Національний університет Острозька академія” Факультет „Політико інформаційного менеджменту” Кафедра „Документознавства та інформаційної діяльності”

Операційні системи WINDOWS NT NetWare UNIX Оперцiйна система Windows NT

ОПЕРАЦIЙНI СИСТЕМИ WINDOWS NT, NetWare, UNIX Оперцiйна система Windows NT. Windows NT – операцiйна система типу клiєнт-сервер, розроблена корпорацiєю Microsoft.

Оплата праці 5

Контрольна робота З предмету „Економіка виробництва” на тему „Оплата праці” Зміст ● Вступ. 1.Економічна сутність оплати праці. 2.Форми та системи оплати праці.

Одержання квазібінарної системи CuInS2-CdS її фазова діаграма електричніта фотоелектричні влас

1. Вступ В останні роки все більшу увагу привертають до себе тверді розчини на основі широкозонних напівпровідників. У цій праці описано технологію одержання та результати вивчення фазових рівноваг у системі CuInS2–CdS і окремих фізичних властивостей зразків цієї системи.

Ортогональність власних хвиль у хвильоводі

Лекція 17 . Запишемо лему Лоренца для цього випадку. ( - стала розповсюдження.) У вигляді хвилі візьмемо властивість хвилі у хвильоводі: - позначення.

Омела біла орлики звичайні остудник голий

Реферат на тему: ОМЕЛА БІЛА, ОРЛИКИ ЗВИЧАЙНІ, ОСТУДНИК ГОЛИЙ ОМЕЛА БІЛА Viscum album Багаторiчний напiвпаразитичний вiчнозелений кулястої форми кущик родини омелових. Гілки голi, зеленаво-жовтi, вилчасторозгалуженi, цилiндричнi, у вузлах - потовщенi i крихкi. Листки супротивнi, шкiрястi, цiлокраї, сидячi, жовто-зеленi.

Основні історичні етапи розвитку психологічної науки

Психологічні знання античності. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін і поняття “душа” виникли й пройшли певний історичний шлях задовго до того, як філософія, теологія, психологія зробили його предметом свого дослідження.

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контрол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Реферат На тему : Оцінка радіаційної і хімічної обстановки. Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Основні фізіологічні праці

Коломийський інститут Прикарпатського університету ім. В.Стефаника Основні фізіологічні праці 2-Е група Бондарук Людмили З розвитком людської цивілізації та науково-технічного прогресу проблеми відносин між природою та суспільством постійно загострюються. різке збільшення за останнє сторіччя обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, розвиток транспорту, енергетики, хімізації, зростання урбанізації негативно впливають на природне середовище.

Органолептичні методичні прийоми контролю

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Органолептичні методичні прийоми Органолептичні методичні прийоми фінансово-госпо­дарського контролю використовують при перевірці фактич­ного стану об'єктів контролю. Найважливішим з них є інвен­таризація (від лат. іпуепіагіит — опис).

Опис програми із найпростішою структурою Опис основних операторів ознайомлення із синтаксисом

Лабораторна робота №1 Тема: Програма з найпростішою структурою. Мета: Оволодіти методами роботи в середовищі Turbo C та C++. Ознайомити ся із основними принципами роботи у середовищі С.

Особливості правового статусу біпатридів

Кожна держава є прихильницею єдиного громадянства, оскільки правовий статус осіб з подвійним громадянством (біпатридів) породжує чимало проблем у сфері як публічного, так і приватного права. Подвійність громадянства з'являється внаслідок виникнення колізій законодавства різних держав щодо набуття і втрати громадянства, міграційних процесів, реєстрації шлюбів з іноземцями та ін.

Основні принципи роботи на клавіатурі та з мишою

Тема: ” План. 1. Робота на клавіатурі. 2. Що таке “миша” і як з нею поводитися.  В наш час клавіатура являється основним пристроєм вводу інформації в РС, не дивлячись на сильну конкуренцію зі сторони миші.

Основной закон Мироздания

Я считаю, что наступило время подвести промежуточные итоги и дать однозначное определение всему выше изложенному. Все, что вы прочитали на моем сайте, это не отдельные статьи, а изложение совершенно новой концепции устройства

Особливості еволюції і змісту конституцій

В історії конституціоналізму можна виділити три періоди. Перший — кінець XVIII — початок XX ст. Конституції, прийняті в цей період, назива­ють старими, більшість з них вже не діє. Чинними залишаються конституції США (1787 p.), Норвегії (1814 p.), Нідерландів (1815 p.), Бельгії (1831 p.), Люксембургу (1868 p.), Швейцарії (1874 p.), Австралії (1900 р.) та деякі інші.

Основні фази промислового нововведення і їх характеристика

Реферат на тему: Основні фази промислового нововведення і їх характеристика” План 1. Поняття «нового продукту» 2.Фази виведення нового продукту на ринок

Організація готівкового грошового обігу

3.1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ -ЦЕНТР ГОТІВКОВОГО ОБІГУ Національний банк України згідно з Законом «Про банки та банківську діяльність» і проектом Закону «Про Національ- ний банк України» має монопольне право емісії банкнот і розмінної монети, організації їхнього обігу та вилучення з обігу. Емісія банкнот в історичному плані — це найдавніша функція цент-рального банку.

Основні права народу нації людства

Міністерство Освіти України Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва Кафедра теорії держави та права Курсова робота з теорії держави і права

Обслуговування дисків ПК Методи обслуговування дисків ПК в середовищі Windows

Тема: Обслуговування дисків ПК за допомогою стандартних програм Windows. Мета Навчитися обслуговувати диски ПК за допомогою стандартних програм Windows.

Облік грошових надходжень

Каса підприємства – приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів де, як правило, ведеться касова книга.
Страницы: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 764