Основні етапи особистої гігієни

Догляд і гігієна хворих. Санітарна обробка хворих. Методи боротьби з педикольозом. Тактика медсестри при педикульзі. Обробка хворих та укладка для оглядів.

Основні теорії вибору РВК

Частина дипломної роботи студента економічного факультету Львівського Національного Університету ім.Івана Франка Воробея Володимира Квітень 2000р.

Основи права

ПО ПРЕДМЕТУ ОСНОВИ ПРАВА 1. Спадкування за законом і за заповітом Спадкове право – це частина цивільного права, що являє собою сукупні норми, які встановлюють порядок переходу прав і обов'язків померлої особи за правом спадкування.

Обмін речовин і енергії у організмі людини Вітаміни

Під обміном речовин розуміють сукупність змін, що відбуваються з речовинами від моменту їхнього надходження до організму з навколишнього середовища до моменту утворення кінцевих продуктів розпаду і виведення їх з організму.

Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ

, Коваль І. М. іністерство освіти України Технологічний Університет Поділля КАФЕДРА: “ ФІНАНСИ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: Облік операцій з недержавними цінними

Оксиген Кисень

Конспект уроку з хімії у 8 класі “Оксиген. Кисень” Тема. Оксиген як хімічний елемент. Кисень проста речовина. Оксиген у природі. Фізіологічна дія кисню. Добування кисню в лабораторії.

Органогенні елементи

еферат з хімії Органогенні елементи Органогенні елементи – це перша група хімічних елементів живих організмів (кисень, водень, вуглець, азот). Подібність елементарного хімічного складу клітин всіх організмів свідчить про єдність живої природи з ним немає природного хімічного елементу, живих організмів які б на зустрічалися в тілах живоїт природи.

Отруєння лікарськими речовинами

Реферат на тему: ОТРУЄННЯ ЛІКАРСЬКИМИ РЕЧОВИНАМИ Отруєння - захворювання, яке виникає при потраплянні в організм отрути, що порушує функції організму.

Оптимальний рівень інфляції

Національний університет Києво-Могилянська Академія Департамент економічних наук РЕФЕРАТ З ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ Оптимальний рівень інфляції

Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля

Осуд антигуманної сутності війни у творчості Генріха Белля Слово вчителя. Друга світова війна - величезна катастрофа XX століття - знайшла своє відображення у творчості багатьох письменників світу. Ставши очевид­цями та учасниками її, переживши та переосмисливши бачене, вони створили надзвичайно сильні за своїм емоційним впливом твори, які викривали злочинну та антигуманну суть війни.

Особливості застосування теорії комунікації у маркетингу

Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЙ У МАРКЕТИНГУ Теорія комунікацій має широке застосування в ро­боті служб маркетингових комунікацій різних підприємств та ор­ганізацій.

Орган слуху і рівноваги

Суттєвою частиною цього органа у людини є лабіринт, в якому залягають двоякого роду рецептори. Одні з них (кортієв орган) служать для сприйняття звукових подразнень, другі (так звані ампулярні гребінці і плями мішечків) являють собою пристрої, необхідні для підтримання рівноваги і орієнтування тіла в просторі.

Організаційні форми контролю

Організаційні форми контролю визначаються його суб‘єктами. За суб‘єктами контроль поділяється на: Державний Незалежний Контроль власника 1) Державний контроль здійснюють органи державної влади та управління, а саме Фонд державного майна України, Міністерства фінансів, економіки, статистики, Національний банк України.

Облік інших необоротних активів Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З фінансового обліку РЕФЕРАТ на тему: Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів”

Основные производители хлопка и льноволокна в СНГ и районах России Оценка динамики производства

, различия в темпах спада Если ранее (в бывшем СССР) выращивался как хлопок, так и лен, то после развала СССР и отделения южных республик и превращения их в самостоятельные государства, ареалы выращивания этих технических культур разделились, В России, в связи с климатическими условиями, выращивается только лен, а в южных республиках-только хлопок.

Оформлення справ після їх розгляду в суді

Реферат на тему: ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ ПІСЛЯ ЇХ РОЗГЛЯДУ В СУДІ. План Обов’язки секретаря судового засідання після розгляду справи. Виготовлення та видача копій вироку, рішення, ухвали.

Органiзацiя оплати праці на підприємстві

Міністерство освіти і науки України Житомирський інженерно-технологічний інститут Кафедра менеджменту і маркетингу Самчук А.В. група ЗАУ98 - 2 залікова книжка № 4198093

Обчислювальна техніка і програмування

ЗАЛІКОВА РОБОТА з предмету “Обчислювальна техніка і програмування” 2002 З яких пристроїв складається внутрішня пам’ять. Форматування жорсткого диску.

Організація праці 4

Організація праці Сутність і завдання організації праці Поділ і кооперація праці на підприємстві Організація й обслуговування робочих місць. Умови праці ті фактори іх формування

Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банку

До банківської системи України входять Національний банк України з мережею своїх органів та комерційні банки. Банківська система відіграє важливу роль у зростанні економічного потенціалу держави, адже банківський облік тісно пов’язаний з обліком у всіх галузях народного господарства. Що стосується приватного сектору економіки, то ефективність комерційної діяльності в будь-яких сферах теж залежить від фінансового забезпечення.

Облік грошових коштів 3

Облік грошових коштів План: облік касових операцій облік розрахунків з підзвітними особами облік операцій на поточному рахунку в національній валюті

Облік товарних операцій в торгівлі

План. організація обліку в торгівлі формуваня цін на товари і контроль за їх дотриманям облік товарних операцій в оптовій торгівлі облік придбання товарів

Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі

.Облік надходження товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства.

Обв язки фармацевта і його робоче місце

2. Паспорт письмового контролю. 3. Наказ №139. І.Фармацевт має такі обов’язки: 1.Додержуватись санітарного режиму на робочу місці; 2.Приготовляти лікарські форми по рецептах лікарів і вимогах лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ);

Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання 2

Назва реферату : Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання Розділ : Екологія Основні фактори розвитку економіки і шляхи соціально-економічного зростання

Основні задачі математичної фізики

Тема: Основні задачі математичної фізики. Лекція №1 План Приклади фізичних процесів, що приводять до крайових задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних.

Основи організації і проведення санітарного нагляду за водопостачанням особового складу формуван

ТЕМА: Ь НА ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І КАТАСТРОФ ТА У ВОЄННИЙ ЧАС. САНІТАРНО—ГІГІЄНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОЧИСТКОЮ, ЗНЕЗАРАЖЕННЯМ ТА ДЕЗАКТИВАЦІЕЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ТА У ВОЄННИЙ ЧАС.

Основи Intranet

ОСНОВИ INTRANET Термін Intranet застосовується для позначення локальних мереж, які використовують стандартні протоколи Internet. Мережі Intranet функціонують точно так само, як і Internet, але вони мають значено менші розміри і не відкриті для всього світу. В Intranet або взагалі немає підключення в Internet, або таке підключення строго контрольоване і доступ до нього має обмежене коло користувачів.

Основні уражаючі фактори

Реферат на тему: Основні уражаючі фактори Загальноприйнятим методом охорони праці вже багато років є використан­ня системи техніки безпеки Це сприяє створенню машин та інструментів, в роботі з якими виключена небезпека для людини, а також розробці спеціальних засобів захисту, які охороняють людину від небезпеки в процесі праці.

Оновлення змісту навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованого навчання

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті.

Організація виробничих процесів в часі

План. 1.Виробничий цикл, його структура, визначення його тривалості. 2.Фактори, які впливають на тривалість виробничого циклу. 1.Виробничий цикл, йогоструктура, визначення його тривалості.

Основні правила експлуатації рентгенівських установок медичного призначення

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ УСТАНОВОК МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПРИЗНАЧЕННЯ 1. Дані правила розповсюджуються на всі рентгенівські апарати і кабінети медичних установ незалежно від їх типу, призначення і місцезнаходження.

Основи генетики

Вступ Генетика. 1.2 Домінантні та рецесивні гени 1.3 Поняття генотипу Основні генетичні поняття 2.1 Спадковість та мінливість Генетичні дослідження

Основні джерела та чинники небезпеки прогнозування небезпек та захист від їх дії хімічно небезп

ечні виробництва ОСНОВНІ   ДЖЕРЕЛА ТА   ЧИННИКИ   НЕБЕЗПЕКИ Науково-технічний прогрес та пов'язані з ним механізація і автоматизація, впровадження інформаційних технологій, застосування нових матеріалів, збільшення швидкості машин потужності установок, використання більш ефективних джерел енергії, привносить в сучасний процес життєдіяльності низку переваг та зручностей, робить працю більш продуктивною та з меншими фізичними навантаженнями.

Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних науки

Міністерство Освіти України КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра методики викладання іноземних мов Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 764