Особисті немайнові права та обов язки подружжя

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ Особисті немайнові права (особисті немайнові правовідносини) досить неодно­рідні й є предметом регулювання різних галузей права. Так, право на свободу збо­рів, друку, право на участь у виборах, право бути обраним та деякі інші регу­люються конституційним правом.

Оценка возможностей и перспектив развития бизнеса ОА

О «ГлавНовосибирскСтрой» Введение Стремительные перемены в экономике страны, вхождение в рыночную среду, рост конкуренции и монополизация основных сырьевых ресурсов требуют от российских менеджеров внедрения современных методов управления.

Облік і аудит витрат на виробництво продукції 2

Дипломна робота Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ») Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції 6

Основні положення вчення дарвіна

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВЧЕННЯ ДАРВША План Еволюційні уявлення до Чарлза Дарвіна. Виникнення вчення Чарлза Дарвіна. Основні положення вчення. ЕВОЛЮЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ДО ЧАРЛЗА ДАРВІНА

Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю

Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ Виробнича потужність підрозділів, виражена безпосередньо в зсязі продукції, обчислюється для умов однопродуктового виробництва за формулою:

Організація Інтернету протоколи адреси DNS принцип роботи

Реферат на тему: Організація Інтернету: протоколи, адреси, DNS, принцип роботи Інтернет - це об'єднана мережа, яка складається з набору пов'язаних мереж, що взаємодіють як одне ціле. Складовими Інтернету є мережі різного масштабу: великі національні магістральні мережі, багато регіональних і локальних мереж.

Основні умови раціональної спортивної техніки

Виконуючи фізичні вправи, учень завжди діє у складному силовому полі рухів, здійснених різними частинами тіла, бореться з реактивними силами, інерцією, опором приладів тощо. Підпорядкувати їх своїй волі, правильно почати й успішно завершити — ось далеко не повний перелік завдань, які учневі належить вирішити для ефективного виконання рухових дій.

Отчет по практике в Федеральное Государственное Унитарное Предприятие СтроительноеУправление

План отчёта по технологической практике: Введение……………………………………………………………………….3 Ознакомление с общей структурой предприятия……………………. 1.2 Численность рабочих……………………………………………………

Океанія і Нова Зеландія

Реферат на тему: Океанія і Нова Зеландія Океанією називають сукупність островів південно-західної частини Тихого океану. За своїм походженням ці острови є материковими, вул­канічними і кораловими. Нині в Океанії - 13 держав.

Оцінка діяльності учнів на уроках

Важливою умовою високої результативності роботи учнів, розвитку ініціа­тиви й активності є оцінка їхньої діяльності. Вона виявляє фізичні, інтелектуальні, вольові можливості учнів та ставлення вчителя до їх діяльності, успіхів, невдач, поведінки.

Оболонки операційних систем

Bci операційні системи ПК, за винятком ОС Windows-95, були побудовані за принципом діалогового введення команд. Відповідно до цього принципу користувач повинен за допомогою клавіатури вручну набрати необхідну коман­ду. Команда синхронно набору відображаеться на екрані дисплея. Далі корис­тувач повинен переконатися, що в команді немае помилок, i натиснути клавипу Enter, Після цього команда виконуеться, i на екран виводяться деякі повідомлення.

Означення диференціала

Нехай функція у = f (х) диференційовна в інтервалі (а, b), х (а, b). Згідно з означенням похідної функції у = f (х) маємо Змінна величина відрізняється від своєї границі на не­скінченно малу

Облік короткотермінових позик поточної заборгованості за довгостроковими зобов язаннями

Контрольна робота Бухгалтерський облік План Облік короткотермінових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Відстрочені податкові зобов’язання. Інші довгострокові зобов’язання.

Оксиди

Тема: План. Оксиди, їх класифікація. Номенклатура. Способи добування оксидів. Фізичні властивості. Хімічні властивості основних, кислотних і амфотерних оксидів.

Об єктивна сторона злочину

Кафедра кримінального права Курсова робота Тема: " Об’єктивна сторона злочину" Зміст. Вступ 1. Поняття, ознаки і значення об"єктивної сторони злочину.

Особливості мови періодичних видань

Реферат з журналістики В умовах демократизації й дальшого оновлення суспільства певних змін зазнають його інформаційний простір, інформаційна політика. Зрештою, змінюються і люди, які виробляють, передають і споживають інформаційну продукцію. Значного оновлення зазнало і зазнає також слово, що функціонує в засобах масової комунікації.

Облігації внутрішньої державної позики та їх роль в економіці України

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” Д епартамент економічних наук Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та їх роль в економіці України.

Основні теги заголовків документу Опис основних тегів заголовків документу розмір заголовків

Лабораторна робота Тема : Стилі заголовків Мета : Опанувати основні стилі заголовків, що використовуються в HTML-документах. Теоретичні відомості.

Особливості внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту,

ОУН-УПА в боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Повідомлення з Історії України на тему: ОУН-УПА в боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу

Органи дихання Бронхи Легені

З АНАТОМІЇ ПО ТЕМІ: “ОРГАНИ ДИХАННЯ. БРОНХИ. ЛЕГЕНІ.” ТЕМА: Дихальна система. Легені, топографія, будова. Плевра. Середостіння. В нормально функціонуючих легеневих альвеолах в спеціальні клітини, які називаються альвеолярними макрофагами.

Обмеження волі Загальні засади призначення покарання Довічне позбавлення волі Позбавлення вол

Реферат на тему: і на певний строк Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 1. Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці.

Організація роботи аудитора

Професійна етика аудитора. Розприділення і планування праці аудитора. Організація ведення робочих документів. Облік і контроль праці аудитора. Контроль якості праці аудитора.

Організація участі підприємства у виставках та ярмарках

Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ВИСТАВКАХ ТА ЯРМАРКАХ Організація участі підприємства у виставці (ярмарку) — це створення підприємством-експонентом такої організаційної стру­ктури, яка б з максимальною ефективністю реалізувала б надані їй можливості — люди, фінансові ресурси, експонати, а також ті переваги, що їх забезпечує підприємству-експоненту конкретна виставка (ярмарок).

Облік орендних операцій 2

Облік орендних операцій Орендна операція (лізинг) передбачає передачу права користування окремими об'єктами основних засобів іншому суб'єкту (орендатору) на платній основі на певний період. Розрізняють дві форми оренди (лізингу) - оперативну і фінансову.

Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

1. ЗАПРАВКА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 1.1. Работы по заправке воздушных судов ГСМ и контроль их качества осуществляют в соответст­вии с требованиями инструкции по организации и обеспечению задр-авки самолетов (вертолетов) го­рюче-смазочными материалами в эксплуатационных предприятиях гражданской авиации и Инструкции по применению и контролю качества авиационных ГСМ и спецжидкостей в гражданской авиации, дру­гих руководящих документов МГА.

Одна из точек зрения на начало Второй мировой войны

С О Д Е Р Ж А Н И Е Введение Зачем коммунистам оружие? Зачем Сталин разделил Польшу? Когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну? Почему полоса обеспечения была уничтожена накануне войны?

Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

Реферат на тему: Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів Основні засоби можуть надходити на підприємство внаслідок:

Організація розробки стратегії підприємства

Самостійна робота до теми №4: “”. Література : Томпсон А.А. “Стратегічний менеджмент”. 1.Поняття і оприділення бізнесу. Нелегко оприділити, яким бізнесом займається організація.Чим займається, наприклад, ІВМ:виробництвом комп'ютерів чи бізнесом в сфері інформації і обробки комерційних даних, чи бізнесом в сфері нових технологій.Бізнес компанії оприділяється тим які потреби необхідно задовільнити і якої цільової групи споживачів, а також технологіями, які будуть використовуватись.

Основи мови HTML Опис основних тегів мови початок кінець документу назва документу

Лабораторна робота №1 Тема:Структурні теги HTML документів та форматування тексту Мета: Опанувати принципи побудови логічної структури HTML-документа і основні принципи форматування тексту.

Оберна широколиста обліпиха крушиноподібна овес посівний

Реферат на тему: ОБЕРНА ШИРОКОЛИСТА, ОБЛІПИХА КРУШИНОПОДІБНА, ОВЕС ПОСІВНИЙ ОБЕРНА ШИРОКОЛИСТА (смiлка широколиста) Oberna behen Багаторiчна трав'яниста сизувато-зелена гола рослина родини гвоздикових. Стебло прямостояче, вгорi розгалужене, до 80 см заввишки. Листки цiлiснi, супротивнi, цiлокраї, ланцетнi, загостренi.

Основні положення закону України Про Зовнішньоекономічну діяльність Положення про форму та зм

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни Правове регулювання ЗЕД” План Основні положення закону України “Про Зовнішньоекономічну діяльність” Положення про форму та зміст зовнішньоекономічного договору.

Оператор присвоювання

Реферат на тему: Оператор присвоювання В будь-якій мові програмування можна виділити чотири типи елементів, що використовуються при побудові описів програм:

Опальні генетики 50-х років М І Вавілов

Реферат на тему: Опальні генетики 50-х років. М.І.Вавілов Дуже важко визначити границі найширшого кола інтересів, турбот і творчої діяльності Миколи Івановича Вавілова. Мабуть, найбільше точно ці границі задавалися основною метою - роботою Вавілова - перебудова землеробства країни на сучасній науковій основі.

Облік надходження цінностей що обліковуються за купівельними цінами

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА КУПІВЕЛЬНИМИ ЦІНАМИ Бухгалтерський облік надходження товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг (далі - цінності) з набранням чинності Закону України "Про податок на додану вартість" зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 (далі - Інструкції) суттєво змінився і ускладнився.
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 764