Підготовка рук хірурга та обробка операційного поля

ПІДГОТОВКА РУК ХІРУРГА ТА ОБРОБКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ Руки хірурга найбільш часто і най-раніше контактують з раною. Тому їх підготовці до операції приділяється велика увага. Існує безліч способів обробки рук — механічні, хімічні та змішані. Класичними, які зараз у їх оригінальному вигляді не використо­вуються, але елементи яких присутні майже в усіх сучасних способах, є спосіб Фюрбрінгера і його модифіка­ція — спосіб Альфельда.

Птахи надряди птахів

Реферат з біології Птахи, надряди птахів. Безкілеві птахи - це надряд птахів, що бігають і нездатні до польоту. Характеризуються редукцією літального апарату: грудний кіль відсутній, грудні м язи слабко розвинені, пір’я крил короткі й м які. Пір’я, що покриває тіло, м яке і розпушене, тому що не має зачіпок, що скріплюють борідки.

Птахи Прикарпаття

Реферат з біології Птахи Прикарпаття Дослідження птахів Прикарпаття почалося ще з кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст.. Ними займалися ряд російських, польських та інших орнітологів. Зокрема таких як: Л. Олександров, який написав “Зимовка некоторых перелётных птиц” (1902), а також “Редкие залётные птицы” (1905).

Правові інститути 2

Реферат на тему: Правові інститути Зміст. 1.Організаційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини 3 2. Правовий інститут омбудсмена за кордоном 4

Паливно-енергетичний комлекс України

Тернопільська державна сільськогосподарська академія Кафедра економіки КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Розміщення продуктивних сил” ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Порівняльна характеристика стратегії розвитку освіти в різних регіонах світу

РЕФЕРАТ на тему: Порівняльна характеристика стратегії розвитку освіти в різних регіонах світу” 1. Зміст освіти зарубіжної школи Проблема змісту навчання — одне з головних питань теорії та практики навчання в зарубіжній педагогіці. Уяв­лення про зміст освіти в зарубіжних школах дає середньостатистичне співвідношення предметів у навчальному пла­ні.

Предмет і значення дисципліни Основи екології Наукові основи раціонального природокористування

Назва реферату : Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун

Правоохоронні органи

З м і с т . Вступ 2 Розділ I Поняття та види правоохоронних органів України 6 Розділ I I Державний захист працівників суду та правоохоронних органів 28 Висновки 32

Поняття про зону митного контролю

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з митного права на тему: «Поняття про зону митного контролю» План 1. ПОНЯТТЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 2. МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗОН МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Правова соціологія як складова правознавства

Реферат з правознавства Правова соціологія як складова правознавства План Соціологія права чи правова соціологія — дискусійний характер визначення науки.

Похідна за напрямком і градієнт функції основні властивості

Пошукова робота на тему: Похідна за напрямком і градієнт функції, основні властивості. План Похідна за напрямком Градієнт функції Основні властивості

Підприємництво 3

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. Як відомо, у минулому виокремлювали землю, працю й капітал як ключові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник – підприємницький потенціал (потенційну можливість мак­симально ефективного використання сукупності кад­рових, матеріальних і нематеріальних ресурсів).

Поняття функції 5

Поняття функції Вивчаючи те чи інше явище, ми, як правило, оперуємо кількома ве­личинами, які пов'язані між собою так, що зміна деяких з них приво­дить до зміни інших.

психологічні засади оптимізації формування мотивації досягнення успіху у дітей дошкільного та мо

лодшого шкільного віку. Для розуміння природи особистості потрібно з’ясувати співвідношення цього питання з іншими поняттями, що використовуються як у класичній, так і в сучасній психології. Це насамперед поняття індивіда, людини, особистості, індивідуальності, суб’єкта.

Примусові заходи медичного характеру суть підстави та порядок застосування

Відповідно до ч.1 ст.13 КК примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння в стані неосудності або вчинили такі діяння в стані осудності, але захворіли до винесення вироку або під час відбування покарання на душевну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Погашення та зняття судимості Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційно

Реферат на тему: Погашення та зняття судимості. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Природні фактори здоров я

Реферат на тему: Природні фактори здоров’я Вітчизняними і зарубіжними вченими встановлено, що на здоров'я людини впливає ряд факторів, згрупованих певним чином. Встановлено, що здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. Це означає, що у людей, котрі проживають в екологічно чистій місцевості, здоров'я може бути кращим, ніж у людей, які живуть в екологічно забрудненій місцевості.

Програмний гемодіаліз у лікуванні хронічної ниркової недостатності

ПРОГРАМНИЙ ГЕМОДІАЛІЗ В ТЕРМІНАЛЬНІЙ СТАДІЇ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. М.М.Шутєв, Т.Я.Шляхта, І.Е.Калабіга Науковий вісник УжДУ, 1997, 4 випуск.

Поняття біосфери

Людина завжди стикалася з оточуючим її світом живої природи, з величезною різноманітністю рослин і тварин, здавна вивчили зовнішню і внутрішню будову живих організмів, дослідили особливості їх анатомії, фізіології, закономірності розвитку, взаємозв’язок з навколишнім середовищем. Було з’ясовано, що організми існують в найрізноманітніших умовах і життя є практично і на поверхні материків, і в товщі океанів та морів, і навіть в атмосфері.

Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки 2

Назва реферату : Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки Розділ : Військова справа, ДПЮ Прийоми і правила стрільби з малокаліберної гвинтівки

Проблеми регіональної політики і РПС України

Лекція ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І РПС УКРАЇНИ План Регіональна економічна політика України та шляхи її реалізації. Передумови формування та перспективи розбудови спеціальних (вільних) економічних зон.

Проблеми життя та смерті в духовному досвіді людства

Кафедра філософії Курсова робота на тему Проблема життя та смерті в духовному досвіді людства Виконав: 2002 ПЛАН ВВЕДЕННЯ 3 ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 4

Преса України у період 2-ї світової війни

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ГУРТОК МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ПРЕСА УКРАЇНИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.) Історичне тло розвитку української преси часів другої світової війни ще й досі викликає ідеологічні суперечки, й доволі гострі. В українському суспільстві існують дві полярні точки зору на цю проблему.

Портфельне інвестування

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Александрук Роман Анатолійович К У Р С О В А Р О Б О Т А за темою “ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І УПРАВЛІННЯ НИМ. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ КОРПОРАЦІЇ” шифр групи : Е-03-2001-СФ (1,0-в/п) спеціальність “фінанси”

Психологія потерпілого Психологія неповнолітніх

Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЯ ПОТЕРПІЛОГО. ПСИХОЛОГІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ. План лекції. 1. Психологічна характеристика потерпілого. 2. Роль потерпілих в розслідуванні і розкритті злочинів.

Предмет методи завдання загальної і медичної психології

Тема: . План Поняття загальної психології, її предмет та структура. Основні історичні аспекти розвитку психології. Предмет і основні завдання медичної психології.

Професійна етика юриста

Лекція 9. Тема: “”. Загальне поняття про етику. Влада і етика. Професійні особливості роботи юриста. Вперше в науковому розумінні термін “етика” вживається Аристотелем (384-322 рр. до н.е.) (дати біографічні дані Аристотеля) і позначає галузь пізнання, яка вивчає власне етичні чесноти, досліджує, яка людська вдача є найдосконалішою.

Проблеми і перспективи розвитку оптової торгівлі

Проблеми і перспективи розвитку оптової та роздрібної торгівлі Порядок організації та здійснення торговельної діяльності в Україні передбачає виконання суб'єктами господарювання певних вимог і норм, встановлених чинним законодавством. Ці вимоги і норми залежать від багатьох чинників;

Політична журналістика - дзеркало суспільних процесів

Реферат з журналістики Політична журналістика існувала завжди. Але в різні часи розуміння цього поняття було різним. Так само, як було різним і ставлення до самої політичної журналістики як явища і до політичних журналістів зокрема. А вже "розуміння" і "ставлення" були наслідками (частиною) тих процесів, які відбувалися у нашому суспільстві.

Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського обліку

Однією з найактуальніших і найболючіших проблем сьогодення для України є роздержавлення і приватизація державної власності. Статистика свідчить, що в 1998 році у недержавному секторі економіки країни функціонувало майже 8 тисяч підприємств, що становить 79,7 % загальної їх кількості; в державному секторі – близько 2 тисяч підприємств, або 20 % відповідно.

Природничо-наукове вільнодумство

Особливу увагу необхідно звернути на те, що, крім свого за-гальнофілософського аспекту, в запереченні релігії вільнодумство досить часто зверталося до природ­ничих наук.

Патологія вагітності і пологів

Тема: . План Гестози (токсикози вагітних). Позаматкова вагітність. Самовільний аборт. Пологова травма. Гестози – це хвороби, які пов’язані з вагітністю, ускладнюють її перебіг, зникають після пологів або штучного переривання вагітності.

Передісторія розвитку Збройних Сил України ДАВНЬОСЛОВ ЯНСЬКЕ ВІЙСЬКО На початковому етапі схід

Реферат на тему: Передісторія розвитку Збройних Сил України ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬКЕ ВІЙСЬКО На початковому етапі схід­нослов'янської цивілізації воєн­на організація була родопле­мінною. Саме рід дбав про зброю та військове спорядження, за­безпечував охорону осель, горо­дищ від ворогів. Усі важливі во­єнні справи (ведення війни, укладення миру) вирішувалися на вічі.

Подання інформації в комп ютерах

Подання інформації в комп’ютерах” Системи числення. Проблема стискання та кодування інформації з’явилась набагато раніше ніж, власне, термін “інформація”. Згадаємо, що принаймні за часів Римсокої імперії армія використовувала метод шифрування повідомлень з метою її захисту від ворогів. Так званий шифр Цезаря став першим з відомих на сьогодні методів шифрування з таємним ключом.

Приводи CD-R CD-RW

Реферат на тему: Приводи Поступово CD-R i CD-RW стають такою ж невід’ємною частиною комп’ютера, як жорсткий диск. Одна з найбільш розповсюджених проблем, з якими стикається більшість активних користувачів комп’ютера – велика кількість старих файлів, що займають багато місця на жорсткому диску. Скопіювати їх на дискети не є зручним способом – буде витрачено дуже багато часу, а надійність зберігання буде сумнівною.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1111