Філософія і культура

Міністерство освіти і науки України Прикарпатський університет імені Василя Стефаника РЕФЕРАТ на тему Філософія і культура Івано-Франківськ, 2000

Формирование имиджа предприятия 3

Формирование имиджа предприятия Введение В условиях рыночных отношений главным и определяющим фактором экономического благополучия фирмы становится рынок, точнее покупатель ее продукции и услуг. Внешняя среда является очень подвижной, изменчивой. Здесь и изменения в политической и социальной обстановке, и потрясения на мировых рынках, и скачки валютных курсов, колебания ставок по кредитам и многое другое.

Функції банків

План. Вступ. Суть банків і їх об’єктивна необхідність. Функції банків. Формування банківської системи України. Список використаної літератури. Вступ.

Финансовое планирование и контроль в бюджетной сфере

Введение Осуществление политических и экономических преобразований в России потребовало формирования качественно новой бюджетной системы, адекватной федеративному устройству государства, разработки принципиально иной модели межбюджетных отношений. Для этого был отпущен исключительно короткий исторический промежуток времени.

Формування кошторисів підрозділів 2

еферат на тему: ФОРМУВАННЯ КОШТОРИСІВ ПІДРОЗДІЛІВ Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх кошторисів. Кошторис охоплює всі витрати підрозділу на виробництво продукції (надання по­слуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності. У підрозділах з коротким виробничим циклом виготовлення про­дукції кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний період, як правило, збігаються.

Формування в учнів трудової культури засобами народознавства 2

на тему: Вчитель: Вдовіна О.А. ЗОШ №9 м.Коломия Ні один з численних аспектів навчального процесу не викликає стільки дискусій, як оцінювання знань учнів. Система оцінок і критеріїї їх виставлення, обумовлені авторитарною, негуманною педагогікою, дебатуються не один десяток років. Гуманізація освіти, індивідуалізація і диференціація визначаються сучасними педагогами як генеральна лінія удосконалення освіти.

Філософія Її предмет та функції

Філософія як теоретичний світогляд поряд із наукою, мистецтвом, мораллю, правом —одне з видатних надбань людської цивілізації та культури. Вона — не тільки візитна картка цивілізації і культури, а й їхня основа та животворний фермент. Але історично так склалось, що саме філософія була тією колискою, з якої виросли і наука, і мистецтво, і мораль, і право і набули статусу самоусвідомлюючих особливих проявів людського духу та практики життєдіяльності людини і суспільства.

Фінансові коливання як елемент циклічної економічної кризи

Увійшовши в світову економічну систему, яка значною мірою є ринковою, Україна тією ж мірою стає залежною від позитивних та негативних процесів світової ринкової економіки. Глибше пізнання цих процесів, пристосування до них своєї економічної політики може дозволити повніше використати переваги сучасного світового поділу праці та допомагатиме вберегтися від найбільш катастрофічних наслідків світових кризових явищ.

ФІНЛЯНДІЯ

РЕФЕРАТ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Сальвадора та Фінляндії. ВНП на душу населення; Динаміка економічного росту; Структура виробництва; Рівень та якість життя населення;

Функції і анатомія листка 2

Назва реферату : Функції і анатомія листка Розділ : Біологія Функції і анатомія листка Важливим вегетативним органом зеленої рослини е листок. Це не тільки окраса рослини, хоч розмаїття форм і розмірів його складають гідне подиву багатство творчої організації великого творця — При­роди.

Функції перевірки і оцінювання знань умінь і навичок

Курсова робота Тема: Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок „Оцінка – це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури”

Фонд державного майна України

Реферат з дисципліни – „Правові основи приватизації”, на тему: „Фонд державного майна України” Історичні Відомості: Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi — Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння комунального майна було утворено в 1992 роцi.

Функціонування операційної системи

Планування виробництва передбачає прийняття рішення про експлуатацію операційної системи з врахуванням зміни сукупного попиту. На промисловому підприємстві планову діяльність доцільно зосередити на чотирьох найважливіших напрямах:

Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи

Для учнів спеціальної медичної групи проводять уроки І фізичної культури в позаурочний час двічі на тиждень по 45 хв. за окремою програмою. Крім того, вони обов'язково відвідують загальні для всіх уроки фізичної культури, бе­руть участь у підготовчій і заключній частинах уроку, а під час проведення основної частини виконують вправи, вивчені на заняттях у спеціальній медичній групі, або допомагають вчителеві.

Філософія Єразма Ротердамского

Вступ 1.Християнський гуманізм і просвітництво Єразма Роттердамского і їхня антисхоластична суть Літературно-видавнича діяльність Єразма 1.2 Моральна інтенція «філософії Христа» 1.3 Розвиток «філософії Христа»

Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20-30-х pp XX ст

Реферат на тему: Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 30-х . XX ст. Намагання теоретично обгрунтувати шлях до соціалізму через реформування економічних відносин у суспільстві об'єднує програ­ми соціал-демократичних партій після Жовтневої революції в Росії. Західноєвропейським країнам пропонувався інший шлях — демок­ратичний: через завоювання більшості в парламенті на загальних парламентських виборах.

Функції властивостей

Реферат на тему: Функції властивостей Функції властивостей призначені для керування властивостями, пов’язаними із символами. CDR - елемент символа вказує на список властивостей, який містить властивості та прапорці (див. розділ ?????).

Фінансові інвестиції 2

Міністерство освіти та науки України Луцький державний технічний університет Кафедра фінансів РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ” виконав: студент гр. МО-32 Сидун Олексій

Форми у базах даних

Реферат з інформатики Форми у базах даних. Звичайно розроблювач бази даних створює структуру таблиць і запитів, але заповненням таблиць інформацією він не займається. Для цього є спеціальні кадри (звичайно малокваліфіковані), що виконують функції складачів. Для спрощення їхньої праці розроблювач бази може підготувати спеціальні об'єкти - форми.

Фарадеївський вентиль і циркулятор.

Лекція 35 . Ці прилади працюють на великих потужностях. Вхідна та вихідна щілини повернуті на одна відносно іншої. Всередині – ферит, навколо – електромагнітна котушка. Підбираємо параметри так, щоб хвиля змінювала поляризаційний кут на

Форми і методи наукового пізнання Системний підхід як метод пізнання світу

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” Реферат: Форми і методи наукового пізнання: Системний підхід як метод пізнання світу Виконав студент ФПрН-3

Фізкультхвилинки на уроках природознавства математики образотворчого мистецтва

Синюк Г. Кізів О. Фізкультхвилинки для уроків математики Заходить учитель — треба встати. Коли дозволить, треба сісти. Встати хочеш — не гукай. А тільки руку піднімай.

Формування давньоруського права

Реферат на тему: Формування давньоруського права ЗМІСТ ВСТУП 3 ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО ПРАВА 4  “Руська Правда” - першЕ звЕдЕННЯ ДАВНІХ ЗАКОНІВ 4 Політичний устрій та право 7

Франсіс Бекон

Міністерство освіти і науки України РЕФЕРАТ на тему: Френсіс Бекон” Виконала: Сенчак Олеся м. Івано-Франківськ 2003 р. ВСТУП ХVII та ХVII століття – епоха видатних досягнень у філософії , науці і культурі Нового часу. ХVII століття визначається як століття геніїв та вільнодумців, а ХVII століття – як століття Просвітництва.

Фiнансове право

Одесский Государственный Университет Николаевский Учебный Центр КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по Финансовому Праву Выполнил ст. Шнейдерис Е. Л. Гр. 317 г. Николаев 1998 г.

Фармация с нормоконтролем

Введение Переход к рыночной экономике коснулся всех структур рыночного пространства, в том числе и фармацевтического рынка. Потребность в фармацевтических услугах сегодня, как никогда, приобретает исключительную актуальность, так как товаром является лекарство, необходимое и «новым русским» и людям, за чертой бедности.

Функціонування холдингових систем з одного боку має ряд переваг перед звичайними акціонерними

Конкурсна робота За темою: Реформування економіки України. Іноземні інвестиції. Холдингові системи. Виконав: ст.гр. групи МЗД-51м Шуляр Р.В Характеристика проблематики в Україні.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ

Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розвитку усіх регіонів, створення неструктуризованого, неефективного та однобокого народногосподарського комп­лексу. Функціонування адміністративно - командної системи сприяло роз­поділу і перерозподілу більше 25 відсотків валового внутрішнього продук­ту СРСР, який вироблявся в України.

Франсуа Вієт

Франсуа Вієт – французький математик, поклавший початок алгебрі як науці про перетворення виразів, про розв’язування рівнянь у загальному вигляді, утворювач буквенного обчислення.

Фінанси акціонерних товариств

ПЛАН Вступ 1.Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 2.Майнова структура товариства 3.Фінанси акціонерного товариства 3.1.Об'єднання вкладів засновників та учасників у статутний фонд товариства

Франція 8

Ф Р А Н Ц І Я 10-А клас Галкіна Олександра Київ – 2001 Франція — одна з найбільших капіталістичних держав; вона розташована в західній частині Європейського материка. Територія Франції — 552 тис. км2, а населення — близько 46 млн. чіл. З півдня країна омивається теплими водами Середземного моря, де Франції належить Корсика.

Фінляндія 2

Фінляндія Загальні відомості Держава у Півн. Європі. Вихід у Фінську та Ботнічну затоки Балтійського моря. Офіційна назва – Республіка Фінляндія. Самоназва – Суомі. Площа – 338 тис. км2 . Населення – 5,1 млн чол. Офіційна мова – фінська та шведська. Столиця – Гельсінкі (525 тис. жителів). ВНП – 105 млрд. дол., на душу населення – 20 580 дол.

Франсуа Кене

ПЛАН. Вступ. Життєвий шлях Франсуа Кене. Погляди Кене-економіста. “Економічна таблиця” та основні її постулати. “Чистий продукт” та богатство. Висновки.

Філософія київського кола

(М.Бердяєв, Л.Шестов, В. Зеньковський та ін.) Аналізуючи погляди В. Зеньковського, Г. Флоровського, А. Шестова, слід зазначити, що вони не акцентували своєї належності до української культури, хоча як представники післяжовтневого зарубіжжя підтримували стосунки з ба­гатьма представниками української діаспори, а звертаю­чись до історії філософії, не обходили видатних мисли­телів-українців в межах загальноросійської культури того часу.

Фізіотерапія при захворюваннях нервової системи

Завдання: усунути причину, яка викликає біль, зняття домінанти В ЦНС. Лікування не перевищує 1 місяця фізіотерапевтичними методами. Повторний курс проводять через 3-6 місяців. В процесі лікування після 5-6процедур у деяких хворих спостерігається загострення, що не є причиною переривання лікування.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 270