Функционирование кредитного механизма

ВВЕДЕНИЕ Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования экономических методов управления кредитом, ориентированных на соблюдение экономических границ кредита. Это позволит предотвратить неоправданные кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск неплатежа.

Функції конструктора

Реферат на тему: Функції конструктора muLISP-програми можуть автоматично генерувати нові структури даних, використовуючи функції конструктора. Ці функції можуть утворювати бінарні дерева або зв’язні списки, які моделюють структури даних практично для довільної задачі.

Філософія Августіна метафізика внутрішнього досвіду

Гуманітарні науки “Філософія Августіна” стр. 11 из 11 Філософія Августіна: метафізика внутрішнього досвіду. Аврелій Августін (354-430) народився в Тагасті, що в Нумідії. На батьківщині, а також в Мадаврі і Карфагені, він отримав юридичну освіту. В роки своєї молодості Августін пережив майже всі точки зору тодішнього релігіозного руху: спочатку він шукав релігіозного заспокоення для своїх сумнівів в маніхеїзмі, потім впав в академічний скептицизм, який він сприйняв від Цицерона; далі Августін поступово перейшов до новоплатонізму, і нарешті, за посередництвом єпископа Амброзія, перейшов в християнство.

Ф А фон Хайєк про соціалізм як загрозу свободі

Міністерство освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Інститут міжнародного бізнесу та менеджменту Кафедра історії та філософії

Файли - синтаксис Основні прийоми використання файлів - синтаксис

Лабораторна робота N 7. Тема: Записи і файли в мові програмування PASCAL Мета: навчитися складати програми задач, використовуючи записи і файли. Теоретичні відомості

Федір Солнцев археолог і реставратор

Художник і археолог Федір Солнцев (1801-1892) - ключова постать реставрації київської старовини в середині XIX сторіччя. Проте його можна назвати й одним з апологетів художньої археології.

Функції рядків

Реферат на тему: Функції рядків Функції рядків призначені для роботи з текстами. Вони забезпечують виконання великої кількості операцій над текстовими данними — порівняння, пошуку та перетворення P - імен символів та чисел.

Формування організаційного плану ЗАТ Універмаг ЛУЦЬК

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУ ЗАТ “Універмаг ЛУЦЬК” Управління Товариством здійснюють його органи: загальні збори акціонерів; спостережна Рада;

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах

PEREKLADENO RUTOYU – PLS PEREVIRTE PERED DRUKOM Сер Чарльз Спенсер Чаплін (16.04.1889 - 25.12.1977), американський актор, режисер, сценарист, продюсер, композитор.

Файлова система VS DOS

Поняття файла впорядкована послідовність записів. Файл – це (названа цілісна сукупність даних) на зовнішньому носії іфнорм. (від англ.. слова file – підшиті папери, картотека)

Філософське вчення І Канта

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ФІЛОСОФІЇ ТЕМА №6 “Філософське вчення І. Канта” СЛУХАЧА-ЗАОЧНИКА 3-А КУРСУ

Філософія клонування

План : Вступ 1.Погляд сучасності 1.1Найближчі наслідки клонування людини 1.2Клонування та суспільство 1.3Біотехнології та мораль 2.Проблема клону

Фактори що зумовлюють витривалість людини

Важливим для вчителя є знання факторів, що зумовлюють витривалість, оскільки їх враховування, розвиток і вдосконалення лежать в основі методики виховання витривалості. Такими факторами є:

Фосфати Фосфатні добрива

Солі фосфатної кислоти називають фосфатами Фосфорна кислота як триосновна утворює три ряди солей: - третинні фосфати, середні солі; , СаРО - вторинні фосфати, кислі солі-гідрофосфати;

Феномен конформізму в малій соціальній групі Вплив більшості на малу соціальну групу

Термін “конформізм” означає робити подібним, відповідним, пристосовуватися, погоджуватися. У загальному плані конформізм визначається як пасивне, пристосовницьке прийняття групових стандартів у поведінці, безапеляційне визначення існуючих порядків, норми і правил, безмовне схиляння перед авторитетами.

Функціональний ряд область його збіжності Cтепеневі ряди Теорема Абеля Інтервал і радіус збі

Пошукова робота на тему: Функціональний ряд, область його збіжності. Cтепеневі ряди. Теорема Абеля. Інтервал і радіус збіжності степеневого ряду. Степеневі ряди за степенями (x-a)

Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые рынки

Финансовый рынок. Тенденции развития финансовых рынков. Состав и функции рынка ценных бумаг. Теория эффективного рынка. Регулирование рынка ценных бумаг. Структура и функции фондовой биржи. Фондовые биржи в России, тенденции развития.

Финансовые услуги коммерческих банков

Лизинг: понятия, механизм, разновидности. Суть лизинговой операции. Значение лизинга для экономического развития. Виды лизинговых соглашений. Классический финансовый лизинг. Факторинг и его разновидности. Трастовые операции, разновидности траста.

Финансовые услуги коммерческих банков

Сущность финансовых услуг коммерческих банков. Место, роль банковской услуги в деятельности банка. Анализ современных тенденций в развитии банковской системы Республики Казахстан. Инновационные банковские продукты, их роль в развитии коммерческих банков.

Финансовый анализ и деятельность страховой компании

Основные причины кризиса США в сфере страхования. Падение биржевых индексов в главных финансовых центрах мира за 2008 год. Изучение величины и основных тенденций конечных финансовых результатов и показателей финансовой устойчивости страховой компании.

Финансовый анализ и диагностика банковской деятельности

Сравнительный анализ деятельности белорусского и чешского банков (ОАО "Белгазпромбанк" и BAWAG) на основании данных бухгалтерских балансов данных банков. Создание их рейтинга по финансовым результатам деятельности. Оптимизация портфеля активов банков.

Финансовый анализ как инструмент оценки и контроля банковской деятельности

Содержание, методология и направления финансового анализа банковской деятельности. Характеристика банковской системы Республики Молдова. Анализ активов и пассивов банка, его прибыли. Использование рейтинговых методик для анализа банковской деятельности.

Финансовый анализ коммерческого банка

Характеристика теоретических основ анализа финансового состояния банка и особенностей управления им. Функции и механизм финансового анализа банка, его системы и методы. Предложения по повышению эффективности финансовой деятельности ОАО АКБ "Росбанк".

Финансовый анализ коммерческого банка

Предмет и методы анализа деятельности банка. Роль и значение финансового анализа. Основные методы и значения финансового анализа. Анализ факторов, влияющих на необходимый размер капитала. Инструменты краткосрочного и долгосрочного финансирования.

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Загальна характеристика Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", структура взаємодії підрозділів і місце в ній фінансової складової. Нормативно-правове, інформаційне та технічне забезпечення Ощадбанку. Обов'язки фінансиста.

Фінансова стійкість комерційного банку

Теоретичні і правові основи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. Система економічних показників ХФ АКБ "Правекс-Банк", фінансовий аналіз діяльності, оцінка і управління кредитним ризиком; аналіз впливу рівня ліквідності на прибутковість.

Фінансовий менеджмент банка

Розгляд системи фінансового аналізу і внутрішнього контролю в банку. Визначення методів управління активами, пасивами, валютними та процентними ризиками, інвестиційними та кредитними портфелями, ліквідністю та прибутковістю на прикладі АКБ "Правекс-Банк".

Финансовый менеджмент некоммерческой организации

Теоретические основы и основные методики оценки стоимости акций некоммерческой организации. Общая характеристика деятельности ОАО "Дальневосточный банк" как участника рынка банковских услуг, анализ и оценка стоимости его акций различными методиками.

Фондовый рынок в Украине

Актуальные проблемы развития фондового рынка в Украине: понятие, структура, функции; государственное регулирование. Способы размещения ценных бумаг и сравнительный анализ динамики основных показателей функционирования фондового рынка в 2002-2005 гг.

Фінансова діяльність комерційного банку на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ

Фінансова діяльність комерційного банку на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ Сутність та напрямки фінансової діяльності комерційного банку. Структура джерел власного, залученого та запозиченого капіталу банку та методи управління ними. Характеристика діяльності та рейтингове місце КБ "Приватбанк" в банківській системі України.

Финансовая устойчивость коммерческих банков

Методологические подходы к оценке финансовой устойчивости коммерческих банков. Влияние мирового кризиса на их стабильность. Улучшение механизма обеспечения устойчивости банковского сектора в России. Изучение финансовой неизменности ОАО "Мобилбанк".

Финансовая устойчивость страховой компании

Факторы финансовой устойчивости страховой компании. Принципы организации инвестиционной деятельности страховых компаний. Система показателей оценки финансовой устойчивости. Специфика финансового оздоровления страховщика при понижении платежеспособности.

Формы кредита и их характеристика

Экономическая сущность, функции и формы кредита. Организация кредитования населения в Стромынском отделении Сбербанка России, оценка портфеля потребительского кредитования. Предложения по улучшению организации кредитования населения в отделении Сбербанка.

Фінансова діяльність комерційних банків

Загальнотеоретична характеристика комерційних банків та їх функцій. Залучення коштів населення та юридичних осіб. Кредитна політика Державного ощадного банку України. Організація грошового обігу, безготівкових розрахунків, касових операцій та інкасацій.

Функціонування та характеристика фондових бірж

Вивчення особливостей роботи фондової біржі, як місця, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них. Чистий зведений дохід, внутрішня норма доходності, індекс рентабельності.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 270