Цільові спостереження сонячних затемнень (ХVIII-XXI століття)

Наукові спостереження за явищем сонячного затемнення і застосування фотографії та спектрального аналізу для досліджень. Отримання знімків спектру сонячного краю з допомогою увігнутої дифракційної решітки. Зв'язок корональних променів з протуберанцями.

Целевые наблюдения солнечных затмений (ХVIII-XXI века)

Данные об исторических наблюдениях за затмением солнца. Применение спектрального анализа для исследований. Ведущая роль русских астрономов в изучении внешних оболочек Солнца, строения солнечной короны и её связи с другими явлениями, происходящими на нем.

Циолковский. Биография и основные научные труды

Описание: W_x=I_0lnleft( {M_1over M_0} right) Описание жизненного пути и научной деятельности К.Э. Циолковского - основоположника теории ракетостроения и межпланетных сообщений, автора многочисленных работ по аэродинамике и воздухоплаванию. Циолковский, как противник теории относительности Эйнштейна.

Царское село, его архитектура

1.Вступление Гости города Пушкина, впервые въезжающие в его историческую часть через Египетские ворота, и ожидающие увидеть памятники барокко и классицизма ХVIII века, с удивлением справа от этих ворот замечают живописный ансамбль в национальном стиле. Он известен под названием Федоровского городка.

Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль

Реферат на тему: Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль Базовий тип цілих integer утворено цілими, які займають 2 байти в знаковому поданні. Тепер уже зрозуміло, чому їх діапазон від -32768 до 32767. Крім цього типу, в мові Турбо Паскаль є ще кілька типів для подання цілих. Укажемо їх імена, спосіб (знаковий/беззнаковий) та розміри подання в байтах, а також їх діапазони.

Цивiльний кодекс україни

Цивільний кодекс України Цивiльний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 ) { Iз змінами, внесеними згідно із Законами

Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств

Цільова визначеність організацій індустріального та постіндустріального суспільств Умовою виникнення будь-якої організації є необхідність здійснення певної складної цільової спільної діяльності, тобто феномен організації проявляється у її існуванні як цілеспрямованої системи. Процес управління при цьому включає прийняття рішень, вибір альтернативних стратегій і оцінку результатів у їхньому порівнянні з попередньо заданими цілями.

Цивилизации во Вселенной

Вступление НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ В настоящее вpемя вся совокупность наук человеческой цивилизации позволяет сделать неопpовеpжимый вывод о возможности и большой веpоятности существоания жизни, в том числе pазумной, в подходя­щих для этого местах Вселенной, в частности в нашей Галактике.

Цифровая математическая модель динамики полёта самолёта Ту 154Б в режиме

Міністерство Освіти та Науки України Національний авіаційний університет Кафедра інформаційних технологій КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни "Математичні моделі Інформаційних процесів та управління динамічних об'єктів"

Цінова політика і цінова стратегія фірми

В любих умовах фірма неможе позволити собі одне - установлювати ціну без серйозного аналізу можливих наслідків кожного із варіантів такого рішення. Більше того, аналіз діяльності предспективних фірм показує , що вони , як правило, володіють і чіткою політикою цін, і оприділеною стратегією ціноутворення.

ЦРУ - як особлива спецслужба США

РЕФЕРАТ на тему: Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) – як особлива спецслужба США “Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) — координуючий центр цивільної і військової розвідки США. Створено в 1947 році; організатор шпигунства і підривних дій проти соціалістичних країн, що розвиваються держав, революційних і національно-визвольних рухів.” (Радянський енциклопедичний словник, 1989 р.)

Центральна нервова система

Реферат На тему: „Центральна нервова система НЕРВОВА СИСТЕМА SYSTEMA NERVORUM У прогресивному розвитку тваринних організмів відбувалися два взаємно про­тилежних процеси: диференціація, пов'я­зана з розділенням функцій тканин і ор­ганів, та інтеграція, яка забезпечувала ці­лісність організму, сталість його внутріш­нього середовища.

Центральний банк та його роль у національній економіці

Назва реферату : Центральний банк та його роль у національній економіці Розділ : Банківська справа Центральний банк та його роль у національній економіці

Цибуля ведмежа цибуля городня цикламен європейський

Реферат на тему: ЦИБУЛЯ ВЕДМЕЖА, ЦИБУЛЯ ГОРОДНЯ, ЦИКЛАМЕН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦИБУЛЯ ВЕДМЕЖА (левурда, черемша) Allium ursinum Лук медвежий Багаторiчна трав'яниста цибулинна рослина родини лiлiйних. Цибулина довгаста, обгорнута прозорими білуватими оболонками. Стебло (квiткова стрiлка) безлисте, пряме, до 40 см заввишки, тригранне.

Цивільно-правова відповідальність іноземців в Україні

Згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців" іноземці, які вчинили правопорушення, відповідають на за­гальних підставах (ст. 29). Тобто на іноземців у питаннях відповідальності поширюється національний режим. Це озна­чає, що іноземці підлягають юрисдикції та законодавству України і відповідають за цивільними позовами, заявленими до них, нарівні з громадянами України.

Цикли ділової активності

Міністерство освіти України Коломийський коледж права і бізнесу Курсова робота з предмету "Макроекономіка" на тему: "Цикли ділової активності"

Цукровий діабет у вагітних та новонароджених

Пошукова робота Цукровий діабет у вагітних та новонароджених Цукровий діабет – найпоширеніший патологічний стан, який впливає на життя вагітної жінки та плода. Від діабету страждають 0,3% жінок дітородного віку, що хворіли на діабет до вагітності.

центрального банку в США Німецький федеральний банк Організаційно-правові основи центральних

ВИНИКНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ, ЇХ ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ. 1.1. Виникнення центральних емісійних банків В сучасних умовах ринкової економіки в кожній країні, як правило, функціонує центральний емісійний банк. Він виконує функції, що відрізняють його від інших ланок грошово-кредитної системи, і відіграє особливу роль в економіці.

Царство Гриби Загальна характеристика

Відділ Слизовики Царство Гриби Відділ Гриби Відділ Лишайники Гриби – це група гетеротрофних організмів, безхлорофільні, одно і багатоклітинні, від дрібних мікроскопічних до таких великих, як трутовики і гігантський дощовик. Гриби займають проміжне положення між рослинами і тваринами, оскільки характеризуються рядом ознак:

Церковне і культурне життя козацтва

Міністерство освіти України Інститут економіки та управління 03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32 455-57-57, 56-65, 58-88 krok@iembl.kiev Контрольна робота

Ценные бумаги как форма фиктивного капитала

Понятие фиктивного капитала и фондового рынка Ценные бумаги - документы, содержащие какое-либо имущественное право, реализация которого возможна только при условии их предъявления В последнее время в нашей стране (особенно в связи с проводимой правительством приватизацией государственных предприятий) наблюдается все возрастающий интерес к такому феномену капиталистической экономики, как фондовый рынок или рынок ценных бумаг.

Цифрові графічні моделі в комп ютерній графіці

Реферат на тему: Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці. Існує два принципово різних підходи до цифрового кодування графіки. Перший полягає в наближеному відтворенні графічного зображення за допомогою великої кількості дискретних елементів зображення - пікселів. Одержані в такий спосіб зображення називають растровими - від слова растр: горизонтальна лінія пікселів.

Цукровий буряк 2

Цукровий буряк Буряк (Beta) - одно- та дворічна, перехрестнозапильна трав'яниста рослина сімейства Марієвих, овочева, а також кормова і сахороностна культура.

Цивільне право як галузь українського права

Курсова робота на тему: „Цивільне право як галузь українського права” Курсова на 38 сторінок. Була захищена на 5 балів в Київському Національному Економічному Університеті юридичного факультету

Ціна ринкової рівноваги та наслідки її порушення

Міністерство Освіти та науки України Тернопільська Академія Народного Господарства Кафедра економічної теорії КУРСОВА РОБОТА На тему: Ціна ринкової рівноваги та наслідки її порушення”

Цінні папери і фондова біржа

Міністерство освіти України Луцький комерційний технікум Творча робота з предмету політична економія на тему: «Цінні папери і фондова біржа» Виконала: студентка ІІ курсу

Ціна банківського кредиту

Реферат з з банківської справи ЦІНА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ. Основним видом плати за користування банківським креди­том є процент. Поряд з процентом банки можуть установлюва­ти комісію, що застосовується як додатковий елемент ціни бан­ківського кредитування. Комісія встановлюється, як правило, у тих випадках, коли в процесі кредитування банк виконує дода­ткову роботу, пов'язану з оформленням позички і контролем, або наглядом за здійсненням проекту, що кредитується.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В ПОСЛЕПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ 1725-1730 гг

СОДЕРЖАНИЕ: Введение Организация Синода. Круг решаемых дел. Духовный регламент Борьба за патриарший престол Учреждение “монастырей дела” Преобразование Монастырского приказа в синодальную камер-контору

Ціна-її суть та процес формування на підприємствах Особливості регулювання ціни в перехідний пе

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ( кафедра соціально-економічних наук) Спеціальність 7.050201 Допущено до захисту

Церковна архітектура середньовіччя 2

Церковна архітектура середньовіччя Доба середньовіччя – це досить тривалий історичний період, надзвичайно насичений подіями в культурному житті людства. Термін середні “середні віки” виникає в Італії ХV-ХVІ ст. Деякі італійські гуманісти під цим терміном розуміли період глибокого занепаду європейської культури, втілення догматизму, релігійного фанатизму, придушення свободи особистості.

Цивільні процесуальні норми у міжнародних договорах за участю України

Міжнародні договори є формою права, яка може містити цивільні процесуальні норми. Сьогодні питання про значення таких міжнародних договорів та їх зміст є особливо актуаль­ним. Ця актуальність зумовлюється, по-перше, інтеграцією держав у правовій, економічній та інших сферах відносин. Другою причиною є трансформація СРСР, Чехословаччини, Югославії та утворення незалежних держав, внаслідок чого приватно-правові відносини суб'єктів цих утворень втратили внутрішньонаціональний характер і стали міжнародними.

Царствование Бориса Годунова 2

Царствование Бориса Годунова ПЛАН. 1) НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ БОРИСА ГОДУНОВА. 1598-1604 ГОДА. 2) ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ БОРИСА ГОДУНОВА. 1600-1605 ГОДА.

Цироз печінки

Цироз печінки — хронічне прогресуюче захворювання, яке характеризується наростанням печінкової недостатності, що розви­вається внаслідок дистрофії печінкових клітин, рубцьового змор­щування і структурної перебудови печінки.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 23

ЦЕННЫЕ БУМАГИ Ценные бумаги представляют собой не что иное, как юридические документы, свидетельствующие о праве их владельца на доход или часть имущества акционерного общества. Приобретая ценную бумагу, инвестор может рассчитывать, как минимум, на два вида дохода: инвестиционный и курсовой. Курсовой доход - это доход, полученный в результате покупки бумаги по одной цене (например, по номинальной, то есть указанной на ее бланке) с последующей перепродажей по другой, по более высокой цене.

Цикорій дикий цикута отруйна цмин пісковий

Реферат на тему: ЦИКОРІЙ ДИКИЙ, ЦИКУТА ОТРУЙНА, ЦМИН ПІСКОВИЙ ЦИКОРІЙ ДИКИЙ (батiжок, волошка городня, голубiй, петровi батоги, придорожник, серпівник, синя плічка, синявка,
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49