Цена преступности и вопросы ее определения

Понятие преступности, ее сущность как социально-психологического и уголовно-правового явления, причины и предпосылки возникновения, внешняя и внутренняя характеристика. Количественные и качественные показатели преступности, порядок определения ее цены.

Центальное и местное управление в древнерусском государстве

Система органов управления в Древнерусском государстве - характер политической власти при раннем феодализме. Центральное управление и политический строй в древней Руси. Местное самоуправление в древней Руси, его становление и организация местной власти.

Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Характеристика та порівняльний аналіз законів України "Про Центральну виборчу комісію" від 1997 та 2004 року. Роль і місце центральної виборчої комісії серед інших виборчих комісій, основні проблеми її правового регулювання і організації роботи.

Центральні органи виконавчої влади

Поняття та види центральних органів виконавчої влади. Міністерства, керівники яких входять до складу Кабінету Міністрів України. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері Державного Управління. Адміністративно-правовий статус МВС України.

Цивилистика и человеческая личность

Право - это наука. Понимание личности. Частное право в России. Гражданское право. Современное бурное "половодье" юридического образования. Российская история богата юристами. В чем смысл деятельности юриста? Судебная система.

Цивільне право

Поняття та види угод. Під угодою розуміється дія громадян та юридичних осіб, спрямована на встановлення, зміну, припинення цивільних прав або обов’язків. Об’єкти авторського права. Реєстрація походження дитини від батьків, що перебувають в шлюбі.

Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

Фізичні та юридичні особи, що можуть виступати цивільним позивачем по кримінальній справі. Цивільний позивач в кримінальному процесі. Особи, що можуть бути залучені в якості цивільного відповідача по кримінальній справі.

Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

Фізичні та юридичні особи, що можуть виступати цивільними позивачами по кримінальній справі. Особи, що можуть бути залучені в якості цивільного відповідача. Представники цивільного позивача та цивільного відповідача в кримінальному процесі.

Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

Конституція України і законодавство про здійснення правосуддя в державі та Цивільне судочинство. Система новел інституту доказів і доказування в Цивільному процесі. Порівняльний аналіз Цивільно-процесуального кодексу стосовно доказів і доказування.

Цивільні правовідносини

Поняття цивільних правовідносин - аналіз та класифікація. Поняття, ознаки, складові частини цивільних правовідносин й підстави їх виникнення. Майнові та особисті немайнові правовідносини. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

Цивільні процесуальні правовідносини

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних правовідносин. Суб'єкти, які здійснюють правосуддя в його різних формах.

Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

Поняття особистих немайнових прав та їх значення в сучасному цивільному праві. Цивільно-правові аспекти втручання в особисте життя фізичної особи. Міжнародні стандарти захисту особистого життя фізичної особи. Міжнародні організації з захисту прав людини.

Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

Здійснення банками операцій з банківськими рахунками. Необхідність створення науково обґрунтованої системи цивільно-правових договорів та приведення чинної нормативної бази у відповідність зі світовою практикою розвитку договірних відносин у цій сфері.

Цивільно-правовий договір

Поняття та значення цивільно-правового договору. Види договорів у цивільному праві. Здійснення тлумачення умов договору відповідно до загальних правил тлумачення правочину. Укладення цивільно-правового договору та підстави для його зміни або розірвання.

Цивільно-правовий договір

Цивільно-правовий договір як правочин, його принципи та властивості, ознаки та складові. Види договорів залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін: консенсуальні і реальні. Порядок укладання, зміни і розірвання цивільно-правових договорів.

Цивільно-правовий статус об’єднань громадян

Юридичні особи як окремий вид об’єднань громадян. Загальна характеристика та особливості функціонування політичних партій і громадських організацій. Правові положення виникнення та припинення діяльності об'єднань громадян за чинним законодавством України.

Цифровая криминалистическая фотография и видеозапись

Главная задача криминалистической техники. Применение в криминалистической практике различных средств фиксации преступления. Криминалистическая фотография: понятия, виды, методы. Особенности цифровой фотофиксации объектов криминалистических экспертиз.

Цінні папери як об’єкти цивільного права

Визначення цінного паперу. Вимоги, ознаки та класифікація цінних паперів. Обіговість, стандартність та серійність, ринковість, доступність для цивільного обігу, документальність, регульованість і визнання державою, ліквідність. Випуск сертифікатів.

Цивільно-правова відповідальність

Особливості та види цивільно-правової відповідальності, її форми: відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди. Підстави для звільнення від відповідальності. Відповідальність неповнолітніх і їх батьків. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

Цивільно-правові відносини між нотаріальними органами та юридичними і фізичними особами

* Поняття нотаріальних дій, місце і строки їх вчинення, підстави відкладення та зупинення. Особливості встановлення та перевірки осіб, що звернулись за вчиненням нотаріальних дій. Порядок та правила підписання нотаріальних документів та сплати мита.

Цивільне право

Позов робітника про відшкодування заподіяної шкоди, внаслідок чого він втратив професійну працездатність. Визначення кола спадкоємців та вартості майна, яке кожен з них спадкує. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту та ін.

Цивільно-правове положення виробничих кооперативів

Історія розвитку виробничих кооперативів та їх місце у системі юридичних осіб приватного права. Порядок створення, членства, управління майном організації. Виняткова компетенція наглядацької ради та основні підстави реорганізації і ліквідації спілки.

Цивільно-правова відповідальність

Поняття, види відповідальності в цивільному праві. Порядок відшкодування збитків, моральної шкоди, умови та випадки виплати неустойки. Підстави звільнення боржника від відповідальності. Відміни цивільної відповідальності від інших видів відповідальності.

Цели водного законодательства

44. Цели водного закон-ва и основные термины. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе акватория - водное пространство в пределах естественных, искусст­венных или условных границ;

Цивільний процес

ВасильєвС.В. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС Навчальний посібник Харків Одіссей 2008 ББК67.3 Рецензент Руденко М.В. — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя Харківського

Централизации и децентрализации управления

Содержание Введение……………………………………………………………………………...3 Соотношение централизации и децентрализации управления…...………….5 Особенности централизации управления……………………………………..6

Церковь и государство в Республике Беларусь

Историко-методологические аспекты взаимоотношений государства и церкви. Формирование вероисповедной политики и особенности нынешнего этапа развития религий в Республике Беларусь. Особенности политико-правового направления реализации религиозной политики.

Цивільне право

Дія актів цивільного законодавства України, підстави їх виникнення та здійснення. Загальні положення про юридичну особу, про особисті немайнові права фізичної особи. Поняття та зміст права власності. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення.

Ценные бумаги как объект гражданского права 2

Российская Федерация Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Брянский Государственный университет

Центральные органы государственной власти в Италии

П Л А Н: Введение. 2 Центральные органы государственной власти 3 1. Законодательная власть. 3 2. Исполнительая власть. 7 Президент, права и полномочия. Компетенция. 7

Церковь и государство 13 век

План : . Введение . . Религия восточных словян накануне крещения Руси. Язычество и его недостатки . . Процесс принятия и распростронения христианства на Руси .

Цеховой строй в Западной Европе

Реферат Петровский колледж Отделение Международных Програм Экономики и Управления По предмету: “История экономики” По теме: “Цеховой строй в Западной Европе”

Цивільні зобов'язання

Проблеми класифікації господарських зобов'язань. Майново-господарські та організаційно-господарські відношення та їх суб'єкти. Відшкодування збитків в порядку, визначеному законом. Групи окремих видів зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

Цілі, функції, методи лобістської діяльності крізь призму теорії держави і права

Політико-правова сфера життя суспільства, особливості її вивчення. Класифікація функцій лобізму за різними критеріями, визначення їх категорій. Протекціонізм як державна політика захисту національної економіки від іноземної торгово-економічної експансії.

Центральний банк в системі органів державного регулювання

Проблема взаємовідносин монетарної та немонетарної влади є не просто проблемою, яка на часі постала перед Україною, вона активно дискутується в наукових колах в усьому світі, а також набула особливої актуальності в кінці XX століття у зв’язку з переглядом ставлення до ролі держави в економіці.
Страницы: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 49