Штукатур 6

ШТУКАТУР Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки. Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для виконання штукатурних робіт та виготовлення гіпсових плит для коробів вентиляції; найменування та призначення ручних інструментів та пристроїв; способи приготування розчинів, крім розчинів для штукатурки спеціального призначення та декоративних: способи підготування поверхонь під штукатурку.

Швейцарія загальний огляд країни

Реферат з економічної географії Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – загальний огляд країни Зміст Географія....................................................................................................................2 Історія..........................................................................................................................2 Політика.......................................................................................................................5 Економіка.....................................................................................................................6 Адміністративний устрій.............................................................................................8 Демографія..................................................................................................................9 Релігія..........................................................................................................................9 Інше............................................................................................................................11 Офіційна назва - Швейцарська Конфедерація.

Шведська школа

Реферат на тему: Шведська (стокгольмська) школа Значний внесок у розвиток світової економічної науки зробили шведські вчені, представники стокгольмської школи. Її засновником був

Штраф Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Позбавлення війс

Реферат на тему: Штраф. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Швидкість збіжності алгоритму навчання нейрона

ЗМІСТ Вступ 2 Розділ 1 § 1. Деякі відомості про нейронні елементи 3 § 2. Основні означення 4 § 3. Реалізяція бульової функції на одному нейроні 5 § 4. Нейрони в алфавіті

Шлюб поняття умови

Для багатьох джерел національних правових систем харак­терним є уникнення законодавчого визначення шлюбу. Відпо­відно до загальної правової концепції шлюб може вважатися цивільно-правовою угодою (договором), різновидом партнер­ства або ж добровільним союзом чоловіка й жінки, внаслідок чого між особами, які одружуються, встановлюється особливе шлюбне правовідношення.

Шляхи економічного зростання вплив ринку на економічну культуру

Під економічною культурою ми розуміємо спосіб ціннісного освоєння дійсності, вміння використовувати знання та норми в економічній діяльності. У вузькому розумінні економічна культура – це система цінностей, норм, потреб, інтересів, що визначають економічну поведінку людини. Тому вивчення економічної культури, якою вона стає в умовах ринкової трансформації, дозволить визначити, якою є людина в економіці сьогодні і якою вона буде в найближчому часі.

Шпаргалки формул тригонометрія геометрія алгебра

cos2=cos2-sin2=2cos2-1=1-2sin2 asin+bcos= x=arctg(b/a) in18o=

Шляхи реалізації принципу народності в ЗОШ Аналіз стану трудового виховання і профорієнтації уч

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ Контрольні завдання з теорії виховання 1.Шляхи реалізації принципу народності в ЗОШ. 2.Зробіть аналіз стану трудового виховання і профорієнтації учнів у сучасній школі.

Шпаргалка по Банковскому праву

Кузнецова И.А. Банковское право Шпаргалки Издательство: Эксмо; 2007г., 32 стр. Информативные ответы на все вопросы курса «Банковское право» в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

Шпаргалка по Инвестиции

Инвестиции - долгосроч­ное вложение капитала, ден.ср. в к.-л. пр-ия, орг-ии, долгосрочные проекты и т. д. с целью извлечения при­были. К кап.вложениям относятся вложения в основной и оборот­ный кап, затраты на кап. ремонт, на приобретение зе­мельных участков и объектов природопользования, а также вложения в нематериальные активы (патенты, лицензии).

Шпаргалка по Рынку ценных бумаг 2

1. Возникновение и развитие РЦБ Вначале появились сами цб. Причем достаточно давно - в 15-16 веке. Появились они как государственные цб. Ибо расходы государства всегда больше чем расходы. Выходом явился выпуск цб., причем международных цб. Выпускались они в золоте.

Шпаргалка по Инвестиции 2

1.Предмет и метод инвестиций. Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де­нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Шпаргалка по банковскому делу 3

Сущность финансов, их роль в рыночной экономике. Финансы – система эк-х отношений, связанных с формированием, распределением и исп-нием централизованных, децентрализованных фондов ден-х средств на основе распределения и перераспределения ВВП и НД в целях выполнения ф-ций и задач гос-ва и обеспечения условий расширенного воспроизводства.

Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу

Банковская система РФ. (2) БС – форма орг-ции ф-нирования в стране специализированных кред. уч-ий, сложивш. исторически закреплена законами. Понятие БС предполагает определение ее составляющих: банки и система. Банки предст. собой кредитн. орг-ии кот. привлекают свободные д.с. у физ и юр лиц, аккумулирует и размещают их на основе возвратности, срочности, платности.

Шпоры на госэкзамены

ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Факультет «Экономика и менеджмент» ПРОГРАММА междисциплинарного итогового экзамена по специальности

Шляхи вдосконалення кредитних відносин НБУ з комерційними банками

Економічна сутність, види і форми кредитних відносин НБУ з комерційними банками, досвід зарубіжних країн з цих питань. Особливості здійснення кредитних емісій. Динаміка показників, що характеризують кредитні відносини НБУ з комерційними банками.

Шляхи вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника

Дипломна робота Шляхи вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника ЗМІСТ Вступ4 Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінки кредитоспроможності

Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ Райффайзен Банк Аваль

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Шпаргалка по Страхованию 2

Шляпкин К.А. www.shlyapkin Основные методы борьбы с неблагоприятными событиями в категории «страховая защита» Страхование является особым видом экономических отношений, призванным обеспечить страховой защитой людей, их дела от различного рода опасностей.

Шпаргалка по Страхованию

1.Экономическая природа страхования Страхование - это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо, посредствам их распределения между многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков производится из средств страхвого фонда, который находится в ведении страховой организации (страховщика).

Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

ЗМІСТ ВСТУП 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК МЕХАНІЗМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КАПІТАЛУ 1.1 Фондовий ринок, як складова частина фінансового ринку 1.2 Характеристика сучасного фондового ринку України

Шпаргалка по Деньгам, кредитам, банкам 2

2.Необходимость и предпосылки появления кредита. Слово кредит происходит от creditum , кот. Обозначает ссуда или долг, однако многие экономисты связывают слово кредит от слова credo, т.е. доверие.

Шпаргалка по Биржи и биржевой деятельности

Шпаргалка к зачету по дисциплине "Биржи и биржевая деятельность". Всего 30 вопросов/ответов. 1. Биржевая торговля. Функции биржи. Виды бирж. 

Шпаргалки 5

1Акции и облигации: понятие, сущность. Акция – свидетельство о внесении пая в капитал АО, предоставляет право ее владельцу получать доход и формально участвовать в управлении. Право участвовать в собрании акционеров можетосуществляться акционером лично или его представителем. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год как правило деньгами, имуществом или в форме дополнительных выпусков акций.

Шпаргака по Страхованию

1. Страхование, экономическая сущность, значение? Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховой защитой людей и их дела от различного рода опасностей.

Шпаргалка по Страхованию 4

1. Сущность страхового взноса СТРАХОВОЙ ВЗНОС — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом (ст. 11 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27 ноября 1992 г.).

Шпаргалка по Страхованию 5

Вопрос 1. Понятие страхования. Сущность риска и признаки его страхуемости. Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо посредством их распределения между многими лицами (участниками страхования).В страховом риске и в защитных мерах состоит сущность экономической категории страховой защиты.

Шпаргалка по Страхованию 3

Страхование 1.Сущность и функции страхования Классификация в страховании. Основные виды личного имущественного страхования. Страхование – это система экономических отношений, возникающая при образовании специального денежного дохода и его использовании для возмещения ущерба, причиненного имуществу различными неблагоприятными факторами, а также для оказания помощи гражданам при наступлении различных событий в их жизни.

Шпаргалка по Инвестициям

В чем заключается экономическая сущность инвестиций. И. рассм., как процесс, отраж. движ-е ст-ти, и как эконом. категория – эконом. отнош-я, связан. с движ-ем ст-ти, вложен. в осн. фонды. Т.о. с эконом. т. з. И. определяют как расходы на создание, расшир-е, реконструкцию и технич. перевооруж-е осн. капитала.

Шпаргалка по Деньгам, кредиту, банку

01. Сейчас сущ-ют две осн. конц-ии происх-ния денег: рационалистическая и эволюционная. использ субъекти вистско-психологический подход: утверждается, что деньги были сознательно придуманы и введены людьми для облегчения процесса обмена, более рациональной организации обменных операций. В

Шпаргалка по Банковскому делу

2. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. С юр. точки зрения, ЦБ является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности (ст. 142 ГК РФ).

Шпаргалка по Банковскому делу 2

7. К пассивным операциям коммерческих банков относятся: -отчисления от прибыли банков на формирование или увеличение их фондов; -получение кредитов других юридических лиц;

Шпоры по страхованию

1. Понятие страхования. Сущность риска и признаки его страхуемости. Страхование — это способ возмещения убытков, понесенных физическим или юридическим лицом, посредством их распределе­ния между многими лицами (страховой совокупностью). Возмеще­ние убытков производится из средств страхового фонда, находяще­гося в ведении страховой организации (страховщика).

Шпаргалки по страхованию

2. Формы страхования Законом РФ "Об организации страхового дела в Р Ф" выделяются две основные формы страхования: обязательное и добровольное.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53