Реферат: Билеты к экзамену по географии для 11-го класса - Refy.ru - Сайт рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых работ

Билеты к экзамену по географии для 11-го класса

Рефераты по географии » Билеты к экзамену по географии для 11-го класса

Білет № 1

1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.

2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України.

3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав.

Білет № 2

1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі.

2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором).

3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони.

Білет № 3

1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві.

2. Геологічна будова і корисні копалини України.

3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв’язання.

Білет № 4

1. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані.

2. Клімат України. Чинники, що визначають його особливості.

3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення.

Білет № 5

1. Погода. Характеристика її складових.

2. Природні умови і природні ресурси Чорного та Азовського морів.

3. Кількість населення Землі, його природний рух, демографічна ситуація в світі.

Білет № 6

1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблема забруднення атмосфери, шляхи та засоби її розв’язання.

2. Головні річкові системи України. Живлення і режим річок.

3. Світове господарство, основні етапи його формування.

Білет № 7

1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства.

2. Зона мішаних лісів України.

3. Чинники і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах.

Білет № 8

1. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення.

2. Лісостепова зона України.

3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство на сучасному етапі.

Білет № 9

1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними. Екологічні проблеми біосфери

2. Степова зона України.

3. Зовнішньоекологічні зв’язки, їх форми та сучасні тенденції змін в умовах нових політичних відносин у світі.

Білет № 10

1. Взаємозв’язки компонентів природи. Природні комплекси Землі.

2. Мінеральні ресурси України. Їх структура і особливості розміщення.

3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства.

Білет № 11

1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.

2. Кількість і розміщення населення України. Його природний і механічний рух.

3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав Східної Європи, Північної та Центральної Азії (Країн колишнього ФСР)

Білет № 12

1. Геологічна будова, корисні копалини та рельєф Африки. Взаємозв’язки між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка.

2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забезпеченні трудовими ресурсами окремих регіонів.

3. Основні типи країн Європи.

Білет № 13

1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка.

2. Національний склад населення України. Українська діаспора.

3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.

Білет № 14

1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.

2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України.

3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї  з країн Центральної Європи (за вибором).

Білет № 15

1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу.

2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти й газу. Проблеми забезпечення ними україни.

3. Особливості господарства країн Африки, що розвиваються.

Білет № 16

1. Антарктида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення. Україна - антарктична держава.

2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення.

3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн Центральної Європи.

Білет № 17

1. Екологічні проблеми світу. Території, що знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства.

2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків  чорної металургії України.

3. Дайте  коротку порівняльну економіко-географічну характеристику  Великобританії та Франції.

Білет № 18.                

1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.

2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості України.

3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику  ФРН та Італії.

Білет № 19

1. Внутрішні води  Південної Америки, їх господарське значення.

2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України.

3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості.

Білет № 20

1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати.

2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків агропромислового комплексу.

3. Австралія. Особливості розвитку, місце в світовій економіці.

Білет № 21

1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри.

2. Накресліть схему міжгалузевої структури рослинництва України.

3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.

Білет № 22

1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов’язані з ними особливості рельєфу.

2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України.

3. Японія, основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства.

Білет № 23

1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.

2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні.

3. Загальна характеристика господарства КНР.

Білет № 24

1. Клімат  Європи. Перевага західного перенесення повітряних мас.

2. Внутрішньодержавні та міжнародні економічні зв’язки України, їх суть і значення.

3. Особливості господарства «нових індустріальних країн» на прикладі Бразилії та Мексики.

Білет № 25

1. Азія. Загальні відомості . Особливості геологічної будови та рельєфу.

2. Структура господарського комплексу Донецького економічного району України.

3. Глобальні проблеми людства.

Білет № 26

1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових та озерних систем.

2. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району України .Його галузева структура.

3. Етапи формування політичної карти світу.

Білет № 27

1. Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляція атмосфери. Конкретні приклади.

2. Структура господарського комплексу Столичного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.

3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.

Білет № 28

1. Материковий та океанічний тип земної кори. Гіпотеза походження материків і океанів.

2. Структура господарського комплексу Причорноморського економічного району України. Найважливіші галузі промисловості, їх розміщення.

3. Природно-ресурсний потенціал Росіїї.

Білет № 29

1. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи.

2. АПК Центрального економічного району України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.

3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн світу.

Білет № 30

1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.

2. АПК Карпатського економічного району України, його роль у територіальному поділі праці.

3. Міграції населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.

Білет № 31

1. Фізико-географічне положення Океанії. Походження островів та їх зв’язок з будовою дна Тихого океану.

2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району.

3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.

Білет № 32

1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)?

2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором).

3. Сільське господарство країн Латинської Америки.

Білет № 33

1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.

2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району.

3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.