Граматичні категорії при перекладі

Темы по английскому языку » Граматичні категорії при перекладі
Зміст

Зміст................................................................................................................. 3

Вступ................................................................................................................ 4

1. Граматичні трансформації при перекладі................................................. 5

1.1 Перестановки........................................................................................... 15

1.2 Заміни...................................................................................................... 17

1.3 Опущення і доповнення.......................................................................... 19

2. Граматичні категорії при перекладі......................................................... 22

2.1 Переклад інфінітива й інфінітивних конструкцій.................................. 22

2.2 Переклад герундія і герундіальних конструкцій................................... 26

2.3 Переклад дієприкметника і дієприкметникових конструкцій............... 27

Висновки........................................................................................................ 32

Список використаної літератури.................................................................. 33


Вступ

Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, до яких в першу чергу варто віднести перебудову речення (зміна його структури) і всілякі заміни – як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Велике значення мають також додавання й опущення одного чи декількох слів. Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами – як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження в ладі мов.

При зіставленні граматичних категорій і форм англійської і російської мов звичайно виявляються наступні явища:

-  відсутність тієї чи іншої категорії в одній з мов;

-  частковий збіг;

-  повний збіг.

Необхідність у граматичних трансформаціях природно виникає лише в першому і другому випадках. У російській мові, у порівнянні з англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундій, а також інфінітивні і дієприкметникові комплекси й абсолютна номінативна конструкція. Частковий збіг чи розбіжність у значенні і вживанні відповідних форм і конструкцій теж вимагає граматичних трансформацій. Сюди можна віднести такі явища, як часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі розходження у вираженні модальності і т.п.


1. Граматичні трансформації при перекладі

Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами – як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження в ладі мов.

У багатьох випадках обидва види трансформацій так тісно переплітаються, що трансформація носить лексико-граматичний характер. Наприклад:

The vigil of the US Embassy, supported last week by many prominent people and still continuing, the marches last Saturday, the resolutions of organisations have done something to show that Heath does not speak for Britain. («Morning Star»)

Цілодобова демонстрація в будинку американського посольства, що одержала на минулому тижні підтримку багатьох видних діячів, все ще продовжується. Ця демонстрація і походи, що відбулися в суботу, а також прийняті різними організаціями резолюції, явно свідчать про те, що Хіт аж ніяк не говорить від імені всього англійського народу.

При перекладі були зроблені наступні трансформації.

Речення розбивається на два. До такої розбивки дуже часто приходиться прибігати при перекладі коротких газетних повідомлень (news in brief) і перших речень (часто співпадаючих з абзацем) статей інформаційного характеру – так званих leads. Це приходиться робити тому, що перше речення містить у стиснутому виді всю основну інформацію, що дається в розгорнутому виді в наступній частині статті-повідомлення. Такі речення, що включають часом різнорідну інформацію, не характерні для російського газетного стилю. Розбивка речення викликала необхідність повторити слово демонстрація.

Слово vigil – пильнування придбало в даний час нове чисто політичне значення 'цілодобова демонстрація'. Оскільки семантичним компонентом значеннєвої структури слова vigil є поняття 'нічне пильнування', визначення цілодобова (демонстрація) цілком передає покладений в це слово зміст. Крім того, слід зазначити, що одне слово передане в перекладі словосполученням. Це відноситься і до перекладу другого дієприкметника supported словосполученням що одержала підтримку.

У перекладі введені додаткові слова: у будинку (посольства), що відбулися (у суботу походи), а також прийняті різними (організаціями резолюції). Опущено слово last у сполученні last-Saturday, тому що сполучення на минулому тижні тільки б ускладнило переклад, а значення його мається на увазі контекстом.

Підсилювальна функція сполучення have done something to show передана прислівником явно (явно свідчить).

Кліше speak for Britain передано відповідним кліше говорити від імені. І нарешті, зроблена метонімічна заміна – слово Britain переведене як весь англійський народ.

Таким чином, при перекладі цього речення довелося вдатися як до граматичних, так і до лексичних трансформацій.

Як відомо, англійська мова є мовою аналітичною і тому відносини між словами виражаються в ній, в основному, порядком слів, тобто синтаксичними засобами, а морфологічний початок грає в ньому підпорядковану роль. Такий пріоритет синтаксису виявляється в цілому ряді явищ, що не завжди мають свої відповідності в російській мові і тому викликаючи різні трансформації при перекладі. Тут можна вказати на відомі особливості в розташуванні синтаксичних одиниць в англійській мові, наприклад: об'єднання однорідних членів, логічно несумісних; своєрідне вживання вступних пропозицій, що розривають логічний хід; особливості у виражені підметом головного і підрядного речення і т. п.

 

The Justice Party in Turkey has taken part in a coalition, and on another occasion its leader has been asked – but failed–to form a government. («The Times»)

Партія справедливості в Туреччині один раз брала участь у коаліційному уряді, а в інший раз лідеру партії було запропоновано сформувати уряд, але це йому не вдалося.

Вступне еліптичне речення в даному випадку довелося перевести повним реченням і винести в кінець.

 

The dark Algerian grapes were ripe and as they crawled the men picked the grapes and ate them. (J. Steinbeck)

Чорний алжирський виноград вже вистиг, і солдати, що поповзом просувалися, зривали грона і їли їх.

Придаткове речення розташоване як би сходинкою нижче стосовно головного і якщо в обох реченнях мова йде про одну й ту саму особу (чи предмет), то в англійській мові підмет придаткового речення виражається займенником, а підмет головного речення – іменником чи власним ім'ям, незалежно від місця придаткового речення. Таке ієрархічне вираження підмета, як видно з прикладу, звичайно не зберігається в перекладі, тому що це суперечить логічному початку, що домінує в російській мові, де в першу чергу повідомляється, про кого йде мова.

When she arrived, the governess went into her room. (W. Collins)

Коли гувернантка приїхала, вона відразу ж пройшла до себе в кімнату.

Збереження займенника вона в підрядному реченні, могло б створити враження, що мова йде про різні особи.

Зникнення флексій в англійській мові уможливило вживання разом 1) двох дієслів, 2) двох іменників, 3) дієслова й іменника, 4) дієслова і прикметника (у якості предикатива) з різними приводами, що відносяться до одного і того самого члена речення. В російській мові це часто неможливо, тому що різне керування вимагає і різних відмінків.

 

Не would not have fallen in love with and married a plain girl. (J. Priestly)

Він ніколи б не закохався в некрасиву дівчину і не оженився на ній.

В англійському реченні еквівалент дієслова – стійке сполучення – вимагає прийменникового доповнення, а друге дієслово – прямого; у російській дієслова мають різні прийменникові доповнення з різними відмінковими закінченнями.

 

The U.N. Charter says that all international differences must be settled by peaceful means, and not by threats of, or resort to, force. («Morning Star»)

Статут ООН говорить, що всі міжнародні суперечки повинні врегулюватися мирними засобами, а не погрозами застосування сили чи застосуванням сили.

Своєрідна пунктуація часто вказує на синтаксичні зв'язки між членами речення – кома відокремлює прийменник (чи дієслово) від доповнення.

Структурні особливості англійської мови вимагають структурної завершеності речення і чіткого порядку слів. Опущення значимого компонента неможливе без підстановки слова-заступника. Таке опущення найчастіше диктується стилістичними розуміннями, а саме прагненням уникнути повторення того самого слова, бажанням зробити висловлення більш емфатичним. Хоча повтор дуже розповсюджений в англійській мові, його вживання завжди повинне бути логічно і стилістично виправдано. У противному випадку повтор сприймається як щось зайве, як стилістичний недолік. Вимога синтаксичної завершеності речення і стилістичні розуміння пояснюють широке вживання в англійській мові слів-заступників (structure filling words). Ними бувають займенники (one, ones, this, that, these, those) і дієслова (to do, to be, to have, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare).

Зовсім очевидно, що слова-заступники не мають предметно-логічного (денотативного) значення, а тільки контекстуальне. Їх необхідно співвідносити з відповідними іменниками чи дієслівними формами, що вони заміщають, і тоді вони одержують лексичне наповнення. Дієслова-заступники звичайно поділяються на повні і часткові. До першого відноситься дієслово to do у Present і Past Indefinite, що виступає як заступник цілого. Він може заміщати дієслова будь-якого значення. В другу групу входять всі інші дієслова-заступники. Вони виступають у значенні частини цілого, будучи як би представником (репрезентантом) складної дієслівної форми.

При перекладі слів-заступників приходиться вживати повнозначні слова (іноді і займенника) чи прибігати до різних функціональних замін.

 

One of the great periods of social and political change in the ancient world was that which saw the final breakdown of the Roman Republic and the creation of the Empire. («Morning Star»)

Одним з самих значних періодів соціальних і політичних змін у стародавньому світі був період катастрофи Римської республіки і заснування імперії.

 

В першу чергу варто зупинитися на артиклі, тому що артикль (як визначений, так і невизначений), незважаючи на своє вкрай відвернене значення, нерідко вимагає значеннєвого вираження в перекладі. Як відомо, обидва артиклі мають займенникове походження: означений артикль походить від вказівного займенника, а неозначений – від неозначеного займенника, що доходить до числівника один. Ці первісні значення артиклів іноді виявляються в їхньому сучасному вживанні. У таких випадках їхнє лексичне значення повинне бути передане в перекладі, інакше російське речення було б неповним і неточним, оскільки денотативне значення артиклів семантично є невід'ємною частиною всього значеннєвого змісту речення. Бувають і такі випадки, коли класифікуюча функція невизначеного артикля виступає так явно, що необхідна її передача якою-небудь лексичною одиницею.

 

It is commonly stated that a government should resign if defeated on a major issue in the House of Commons which has been made one of confidence. («The Times»)

Звичайно затверджують, що уряд повинний подати у відставку, якщо він потерпить поразку в Палаті громад по якому-небудь серйозному питанню, який опозиція вважає питанням про довіру уряду.

У даному випадку неозначений артикль наближається у своєму значенні до займенника someякийсь.

Дуже наочно виступає його історичний зв'язок з числівником один у нижченаведеному прикладі:

Yet H.G. (Wells) had not an enemy on earth. (G.B. Shaw)

Однак у Герберта не було ні єдиного ворога у світі.

Як уже вказувалося, особливі труднощі викликають ті випадки, коли класифікуюче значення неозначеного артикля вимагають семантичного розкриття в перекладі.

 

We need a Government which believes in planning ahead for jobs and which will use available labour to build homes for the British people. («Daily Worker»)

Нам потрібен такий уряд, що було б переконане в доцільності планування зайнятості і використовувало б наявну робочу силу в будівництві будинків для населення.

Емфатичне значення неозначеного артикля у функції, що класифікує, ще яскравіше виступає в наступному прикладі:

 

By a network of exams, promotion ladders and buggings we have held the young at a time when they know more about the ways of the world than ever before. («Daily Mail»)

За допомогою системи іспитів, системи просування по службі і негласному нагляді ми не даємо ходу молоді в такий час, коли вона більше, ніж коли-небудь, розбирається в положенні речей.

Значення означеного артикля теж нерідко вимагає передачі в перекладі, особливо коли він стоїть перед числівником.

Лексичне значення артикля особливо ясно виступає в тих випадках, коли він служить свого роду ланкою, що поєднує частини речення чи окремі речення. З усіх вищенаведених перекладів виявляється, що ігнорування лексичного, а іноді і граматичного значення артикля при перекладі привело б до неповної чи неточної передачі змісту.

Роль віддієслівних комплексів в англійській мові добре відома, тому тут будуть розглянуті тільки деякі випадки граматичних трансформацій при їхньому перекладі.

Розглянемо в першу чергу переклад інфінітивного комплексу з прийменником for.

 

On its return journey the spacecraft must be accelerated to some 25,000 m.p.h. for it to enter the earth's orbit. («The Times»)

При поверненні швидкість космічного корабля повинна бути доведена приблизно до 25 000 миль у годину, щоб він міг перейти на навколоземну орбіту.

У цьому випадку інфінітивний комплекс переводиться підрядним реченням мети.

Оборот із вторинним присудком (так званий Nominative with the Infinitive) дуже широко розповсюджений у газетному стилі завдяки своїй стислості, а також тому, що він дає газеті можливість уникнути відповідальності за інформацію, що поміщається.

 

The lunar highlands are believed to date back almost to the moon's formation about four thousand million years ago. («The New York Herald Tribune»)

Думають, що походження місячних гір відноситься майже до моменту утворення Місяця – біля чотирьох мільярдів років тому.

Природно, що трансформації вимагає і переклад речень, що містять дієприкметник в абсолютній номінативній конструкції.

 

Paintings by old masters realised £702,190 at a sale in London, with two Rembrandts accounting for £ 278,000 of the total. («Morning Star»)

На аукціоні в Лондоні картини старих майстрів були продані за 702 190 фунтів стерлінгів, причому 278 000 фунтів стерлінгів було заплачено за дві картини Рембрандта.

Однак дуже часто граматичні трансформації бувають необхідні і при передачі відповідних форм і конструкцій через деякі розбіжності в їхньому значенні і вживанні. Такі розбіжності спостерігаються, наприклад у вживанні категорії числа. Це відноситься як до обчислювальних, так і до не обчислювальних іменників. Обчислювальні іменники мають форми однини і множини в обох мовах, що звичайно збігаються, проте в ряді випадків їх вживання буває різне.

Що стосується не обчислювальних іменників, особливо тих, які виражають абстрактні поняття, то тут кількість розбіжностей може бути більше і багато хто з них є парадигматичними. Наприклад: ink – чорнило, money – гроші і т. п.

 

Increasingly, Southern Africa is becoming the arena оf national liberation struggles. (W. Pomeroy)

Південна Африка все більше і більше стає районом національно-визвольної боротьби.

Іноді, незважаючи на наявність множини в іменників у російській мові, його використання неможливе через різну сполучуваність і різне вживання.

 

The Nile Valley appears to have been unfit for human habitation during the Stone Ages. (M.A. Murray)

Долина Нілу, очевидно, була непридатна для життя людини протягом усього кам'яного віку (в усі періоди кам'яного віку).

У російській мові сполучення кам'яний вік є історичним терміном і ніколи не вживається в множині.

В тих випадках, коли необхідно зберегти множину в перекладі приходиться вводити обчислювальні іменники. Наприклад:

Strikes broke out in many British industries. («Morning Star»)

У ряді галузей промисловості Англії спалахнули страйки.

Іноді, з ряду причин, яка-небудь форма чи конструкція має в одній мові більш широке вживання, чим в іншій. Яскравим прикладом є пасив, настільки розповсюджений в англійській мові в основному завдяки зникненню флексій. В результаті і непряме, і прийменникове доповнення можуть при трансформації перетворитися в суб'єкт пасивної конструкції.

 

Stones and bottles were showered upon a Negro demonstration in Milwaukee by white racialists. («Morning Star»)

Білі расисти обрушили град каменів і пляшок на негритянську демонстрацію в Мілуоки (закидали каменями і пляшками).

Слід зазначити, що трансформація «пасив – актив» не дає тотожного результату, оскільки в пасивній конструкції наголос робиться на об'єкт дії, а в активній – на агента дії. Настільки широке поширення пасивної конструкції в англійському газетному стилі порозумівається насамперед тим, що агент дії часто невідомий чи неважливий, а також прагненням виділити об'єкт повідомлення, щоб залучити до нього увагу. Тому що звичайним порядком слів англійської стверджувальної конструкції є прямий порядок, тобто підмет, присудок, доповнення – S, Р, О, а питома вага стилістичної інверсії дуже великий, то для виділення об'єкта повідомлення прибігають до пасивної конструкції.

Розбіжність виявляється й у деяких випадках вживання інфінітива-інфінітива в субстантивованих сполученнях (як постпозитивне визначення) і інфінітива, що виражає наступну дію. Наприклад:

The President warned of drastic steps to be taken against white racialists in the Zambian copper belt. («Morning Star»)

Президент попередив, що будуть розпочаті рішучі заходи проти білих расистів у Мідному поясі Замбії.

Інфінітив у функції визначення переведений додатковим придатковим реченням з дієсловом у майбутньому часі.

Інфінітив наступної дії (Continuative Infinitive) нерідко приймають за інфінітив мети, але він, однак, у цій функції виражає дію, що випливає за дією, вираженою дієсловом-присудком і є як би його логічним розвитком.

 

Не had had a tremendous quarrel with her in her flat and she had walked out and left him there, only to discover, when she returned three hours later, that he had shot himself. (J. Priestly)

Між ними відбулася бурхлива сварка у неї на квартирі. Вона пішла, а він залишився. Але повернувшись через три години, вона з жахом побачила, що він застрелився.

Інфінітив наступної дії дуже часто вживається в сполученні з прислівником only, що має підсилювальне значення. Ця емфатична функція може бути передана по-різному.

Граматичні трансформації можна розділити на чотири види: перестановки, заміни, додавання й опущення.

1.1 Перестановки

Перестановки, тобто перебудова чи зміна структури пропозиції, викликаються цілою низкою причин. Основною причиною є розходження в ладі речення в англійській і російській мовах. Закріплений порядок слів англійського речення звичайно носить ієрархічний характер. Спочатку випливають головні члени речення – підмет і присудок потім другорядні. У російській мові порядок слів вільний, але в ньому помітна тенденція поміщати основний зміст висловлення (рему) наприкінці речення, виражаючи його підметом. В академічній граматиці російської мови вказується, що звичайне розташування членів речення є моделі: обставини, присудок, підмет, тобто порядок, зворотний прийнятий в англійській мові. У російській мові другорядний член речення може стояти в початковій позиції, якщо він є вихідним моментом висловлення і вводить так вказану тему – те, про що робиться повідомлення. Наприклад:

Вчора у Вашингтоні відбулася прес-конференція.

Центр повідомлення (рема) – прес-конференція – виражено підметом і стоїть в кінці речення. Однак такий порядок не є абсолютно обов'язковим. Наприклад:

Прем'єр-міністр виступив вчора по телебаченню.

Тут рема (підмет) стоїть на чолі пропозиції.

В англійській мові тематичний підмет стоїть на початку речення відповідно до встановленого твердого порядку слів.

Однак в ряді випадків англійський підмет є центром повідомлення (ремою). (Порівн.: A Press Conference was held in Washington yesterday.) Це звичайно відбувається тоді, коли підмет вжитий з невизначеним артиклем. У реченні повинне бути виділене семантично головне: вже відоме повинно бути протипоставлене новому, ще невідомому, що повідомляється. Цю рематичну функцію введення нового і виконує тут неозначений артикль.

 

A smash-and-grab raid on two of the most important nationalized industries is being organized by the Tory Party. («Daily Worker»)

Консерватори збираються обрушитися на дві самі значні націоналізовані галузі промисловості.

Перестановка потрібна в тих випадках, коли англійське речення містить велику групу підмета з неозначеним артиклем. Вона природно є центром повідомлення і при перекладі виноситься в кінець речення. Крім того, у російській мові короткий, в порівнянні з підлягаючим, присудок ритмічно «не витримує» такої великовагової групи підмета.

Перестановка викликається не тільки необхідністю виділення центра повідомлення (реми), але й іншими розуміннями логічного порядку.

 

Не started back and fell against the railings, trembling as he looked up. (W. Thackeray)

Глянувши наверх, він здригнувся, відпрянув і, весь тремтячи, притулився до огорожі.

В оригіналі головному реченню відведене перше місце, воно стоїть спочатку, а придаткове речення на другому місці. Однак логічно придаткове речення часу виражає не тільки часову послідовність, але і причинні відносини: він глянув наверх і здригнувся, і відпрянув, тобто те, що він побачив, змусило його здригнутися й відпрянути.

Дієприкметник trembling, судячи з коми, віднесено до придаткової пропозиції. У російському реченні воно логічно співвідноситься з другим присудком притулився.

1.2 Заміни

Заміна частин мови звичайно викликається відсутністю тієї чи іншої конструкції в російській мові, розбіжністю у вживанні відповідних форм і конструкцій, а також і лексичними причинами: різним слововживанням, різними нормами сполучуваності в англійській й у російській мовах, відсутністю частини мови з відповідним значенням. Наприклад:

 

An attempted overthrow in Peru.

Спроба зробити переворот у Перу.

У російській мові немає відповідного другого дієприкметника (пасивного) від дієслова намагатися. Це викликало необхідність у заміні частини мови: дієприкметник attempted переведений іменником спроба. Сполучення спроба перевороту не відповідає нормам сполучуваності російської мови. Приходиться ввести додаткове слово зробити.

При перекладі нижченаведеного речення приходиться неодноразово прибігати до заміни частин мови.

 

On the whole the «popular» press – with the New York Daily News as its cheer-leader – is vociferous in its support of the President's policies and merciless toward those who attack them. But among the so-called «quality» papers led by the New York Times there is a growing mood of doubt and questioning. («The Observer»)

Загалом «масові» газети, на чолі з «Нью-Йорк дейлі ньюс», громоголосно підтримують політику президента і нещадно обрушуються на тих, хто критикує її. Але серед так званих «якісних» газет, очолюваних «Нью-Йорк таймс», все більше ростуть сумнів і непевність (у її правильності).

У першому реченні використовується дієслівно-іменний присудок – дієслово-зв'язування і два предикативних члени, виражених прикметниками з прийменниковими доповненнями. У перекладі іменні присудки замінені дієслівними: підтримують і обрушуються. Обидва предикативних члена переведені прислівниками: громогласно, нещадно. В другому реченні конструкція there is (there is a growing mood) переведена дієслівним присудком і трансформований дієприкметник growing у функції визначення. Іменник mood опущений, а його визначення (of doubt and questioning) перетворені в доповнення.

До заміни частин мови часто приходиться прибігати і при перекладі дієслівного присудка, вираженого стійким сполученням.

 

Не took the bell-rope in his hand and gave it a brisk tug. (A. Conan Doyle)

Він узявся за шнур і різко його смикнув.

Присудок з обставиною took… in his hand переведено одним дієсловом із суфіксом – ся – узялося; стійке сполучення gave it a brisk tug переведене простим дієслівним присудком із прислівником, тобто іменник, із прикметником замінений дієсловом із прислівником.

Трансформація «пасив – актив» теж нерідко супроводжується заміною частин мови.

 

More light was shed yesterday on the effects of C.S. gas, which was claimed by Pentagon to be virtually harmless to health. («Morning Star»)

Учора надійшли додаткові відомості зведення про шкідливу дію газу CS, що, за твердженням Пентагона, нібито зовсім небезпечний для здоров'я.

Фразеологізм із пасивною формою more light was shed переведений за допомогою лексичної трансформації, і пасивна конструкція замінена активної. Пасивна конструкція в підрядному реченні теж піддалася лексичній трансформації – дієслівний зворот замінений субстантивованим сполученням – за твердженням.

Цей приклад може служити ілюстрацією того факту, що лексичні і граматичні трансформації найчастіше тісно пов'язані між собою.

1.3 Опущення і доповнення

Граматичні, так само як і лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи навпаки опущення яких-небудь елементів. Тому опущення і доповнення часто сполучаються з іншими видами граматичних трансформацій, найчастіше з заміною частин мови. Введення додаткових слів обумовлюється рядом причин: розходженнями в структурі речення і тим, що більш стислі англійські речення вимагають у російській мові більш розгорнутого вираження думки. Відсутність відповідного слова чи відповідного лексико-семантичного варіанта даного слова теж є причиною введення додаткових слів при перекладі.

 

Weathermen said here today that typhoon June, earlier thought to be heading toward Japan, would probably miss these already battered islands. («Morning Star»)

Японські метеорологи повідомили сьогодні, що ураган «Джун», що, як думали раніш, рухається на Японію, можливо, минає ці багатостраждальні острови.

Комплекс Nominative + Infinitive з опущеними двома елементами (which was…) розгортається в придаткове плюс вступні пропозиції:… який, як думали раніш, рухається… Таким чином, розходження в структурі пропозиції зумовили застосування доповнень у перекладі.

У наступному прикладі додавання викликані відсутністю в російській мові іменника рівнозначного слову conservationists.

The actions of Congress and of North Carolina and Tennessee statesmen, aided by gifts of wise conservationists, have set this land aside as Great Smoky National Park. («National Geographic»)

Ця місцевість на березі ріки Смокі-Хіл була перетворена в Національний парк завдяки зусиллям Конгресу і державних діячів штатів Північна Кароліна і Теннессі, а також завдяки пожертвуванням аматорів природи, що розуміють усю важливість її збереження.

При перекладі цього речення окрім перебудови був зроблений ряд трансформацій, в першу чергу були зроблені додавання. У зв'язку з відсутністю прямої відповідності слову conservationists воно передано двома словами: аматорів природи, з розумінь сполучуваності прикметник wise переведений дієприкметниковим зворотом, із введенням додаткових слів – розуміючих усю важливість її збереження; іменник (її) збереження передає той важливий значеннєвий компонент, що укладений в англійському слові conservationists і не цілком переданий словами аматори природи, у яких він безсумнівно мається на увазі, але не виражений. Для правильного розуміння пропозиції введені слова: штатів, на березі ріки. Останнє додавання зроблене на підставі широкого контексту. Пасивний дієприкметник aided передано приводом завдяки. Слід зазначити і лексико-граматичну трансформацію: have set this land aside – ця місцевість… була перетворена.

Вживання синонімічних пар характерно для всіх стилів письмової мови англійської мови. Дуже часте збереження такої синонімічної пари в перекладі сприймається як плеоназм, і воно зовсім зайве навіть у перекладі офіційних документів, що вимагають граничної точності. Наприклад:

The Treaty was declared null and void.

Договір був анульований (оголошений недійсним).


2. Граматичні категорії при перекладі

 

2.1 Переклад інфінітива й інфінітивних конструкцій

Англійський інфінітив значно відрізняється від російського по числу і характеру функцій, що він виконує. Розглянемо найбільш типові випадки розбіжностей.

1. Крім звичайної функції обставини мети інфінітив може виражати відносно самостійну думку, що доповнює висловлення новими відомостями про його суб'єкта, що мають часом трохи несподіваний характер.

The president announced his resignation after the failure of his drive to push through the merger of the two countries last summer only to tell a mass rally a few days later that he would carry on. Президент оголосив про свою відставку після того, як влітку минулого року зазнала невдачі його кампанія за об'єднання обох країн. А кілька днів потому, виступаючи на мітингу, він заявив, що залишається на своїй посаді.

У цій пропозиції – інфінітив передає самостійну думку, прислівник only при перекладі опускається.

2. Після прикметників the last, the only і порядкових числівників інфінітив переводиться на російську мову присудком придаткової пропозиції, а час дієслова визначається контекстом.

Не was the first high official to be admitted to the inner councils of government, to the cabinet; but even more important, to the meetings of the National Security Council. Він перший високопоставлений чиновник, що був допущений до закритих нарад державного керування, кабінету і навіть, що ще важливіше, до засідань Ради національної безпеки.

He will be the only Foreign Minister to see the president during the UN Session. Він єдиний міністр закордонних справ, що зустрінеться з президентом під час сесії ООН.

3. Конструкція if + noun + be + infinitive може переводитися для того щоб.

The reorganization of the economy was necessary if the capitalist system was to survive. Для того щоб вижити, капіталістична система повинна була реорганізувати свою економіку.

4. Об'єктно-предикативний інфінітивний оборот звичайно передається на російську мову придатковим реченням.

The American government wanted the members of the Common Market to form a united front against the oil producing countries. Американський уряд хотіло, щоб країни – члени Загального ринку створили єдиний фронт проти нафтовидобувних країн.

5. Суб’єктно-предикативний інфінітивний оборот дуже широко вживається в газетному стилі

1) Цей оборот вживається з дієсловами to believe, to consider, to think, to understand, to allege, to see, to happen і передається на російську мову безособовою чи невизначено-особистим реченням (повідомляється, повідомляють, думають, вважають, очікується, передбачається і т. п.) чи оборотом типу: відповідно до повідомлення (заяві), по наявним даної і т. п.

Інфінітив передається особистою формою дієслова в дійсному чи минулому часі.

The Republican senator of New York is reported to be in trouble with party «conservatives» in his home State. Повідомляється, що в республіканського сенатора зі штату Нью-Йорк неприємності з «консерваторами» партії в його рідному штаті.

Присудок цього обороту, виражений дієсловом to expect, передається майбутнім часом.

The Secretary of State is expected to inform key members of Congress tomorrow that some progress is being made in the negotiations. Очікується, що державний секретар завтра повідомить керівним члена конгресу, що в переговорах досягнут деякий прогрес.

2) Дієслова to seem, to appear, що вживаються перед інфінітивом у розглянутому обороті, (виражають різний ступінь імовірності дії, переданого інфінітивом, і в залежності від контексту переводяться словами здається, представляється, робить враження, як видно, по всім даним, очевидно і т. п.

But for the moment, there seems to be little that the U.S. can do about that except to worry. Але в даний момент Сполученим Штатам не залишається нічого іншого, як лише тривожитися з цього приводу, тому що, очевидно, вони мало що можуть зробити.

3) Слова likely, unlikely, sure, certain, що передують інфінітиву в даному обороті, переводяться вступними словами імовірно, чи навряд, безсумнівно, безумовно і т. д., інфінітив же виражає дію, що відноситься до майбутнього часу.

The fact remains that the Dutch Foreign Minister's problems are unlikely to be solved by other members of the Nine. Залишається безсумнівним те, що проблеми, що стоять перед міністром закордонних справ Голландії, навряд чи будуть зважуватися іншими державами-членами Загального ринку.

6. Інфінітив у функції означення часто вживається для вираження майбутньої дії.

A former minister (is) to be court – martialled for sedition. Колишній міністр стане перед військовим трибуналом за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту.

У цій функції інфінітив особливо часто використовується в газетних заголовках через стислість цієї конструкції (присудок is перед інфінітивом опускається).

7. Відомі труднощі для перекладу представляє інфінітивна конструкція, що вводиться приводом for (for-phrase). Цей комплекс переводиться на російську мову за допомогою інфінітива придаткової чи пропозиції вимагає повної перебудови пропозиції.

The tide had flowed too far for Mr Wallace to reverse it. Події розвивалися так стрімко, що Уоллес не міг повернути їх назад.

8. Складна форма інфінітива (Perfect Infinitive) на російську мову найчастіше переводиться додатковою придатковою пропозицією, у якому форма Perfect передається дієсловом минулого часу, тому що вона виражає дію, що передувала дії, вираженій дієсловом-присудком.

Relations between the two countries appear to have reached a plateau from which they are likely to edge upward in gradual undramatic improvement. Відносини між обома країнами, за наявними даними, досягли визначеного рівня. Подальше поліпшення їхніх відносин, імовірно, буде проходити поступово і без сенсацій.

У цьому уривку вжиті два суб’єктно-предикативних інфінітивних обороти, причому перший з їх перфектний, а другий-простий. При перекладі пропозиція, мабуть, краще розбити на два.

Сполучення перфектного інфінітива з дієсловами в минулому часі, що виражають чекання, надію, намір (to expect, to mean, to intend, to plan, to be), означає, що чекання, намір, надія не здійснилися.

The contracting parties intended to have initialled the document on Tuesday. Договірні сторони мали намір парафувати документ у вівторок, (але це не було здійснено).

9. Інфінітив з словами, що відносяться до нього утворить ряд фразеологічних сполучень, уживаних як вступний член пропозиції: to be more exact (precise) точніше кажучи; to be sure звичайно, безумовно, дійсно, (треба) зізнатися, правда; to tell the truth по правді говорячи; to put it mildly виражаючись м'яко; щоб не сказати більше; to be frank по правді говорячи, відверто говорячи; to be sincere говорячи щиросердно; to say nothing of не говорячи вже; to make (cut) a long story short коротше говорячи; so to speak (so to say) так сказати; to be on the safe side на всякий випадок, для більшої імовірності й ін.

Інфінітив може також вживатися в складі абсолютної конструкції.

 


2.2 Переклад герундія і герундіальних конструкцій

Двоїста природа англійського герундія, сполучення в ньому властивостей іменника і дієслова обумовлює специфіку, його перекладу на російську мову. В залежності від виконуваної функції герундій може переводитися на російську мову:

1. іменником.

Banking on a loss of nerve within the board of trustees may turn out to be misguided. Сподівання на те, що члени ради опікунів втратять витримку, може виявитися невірним.

2. інфінітивом.

Under the pressure of a national campaign, he showed a positive gift for saying the wrong things in the wrong words at the wrong time. В умовах проведеної в країні напруженої кампанії він виявляв безсумнівні вміння говорити не те, що треба, не так, як треба, і не тоді, коли треба.

3. дієприслівником.

The president and his Chinese hosts parted without signing any official communique. Президент і його китайські керівники, що приймали, розсталися, не підписавши ніякого офіційного комюніке.

Перфектний герундій (Gerund Perfect), на відміну від герундія неперфектного (Gerund Indefinite), позначає дію, що передує дії, вираженій особистою формою дієслова.

After having been colonies for a long time, many Asian and African countries have now become independent states. Багато країн Азії й Африки, що були протягом тривалого часу колоніями, стали в даний час незалежними державами.

Однак попередня дія не завжди виражається герундієм у формі Perfect.

Vietnam thanked the Soviet Union for offering (= having offered) her a helping hand. В'єтнам висловив подяку Радянському Союзу за те, що він простягнув йому руку допомоги.

Герундіальний зворот (іменник / займенник + герундій) переводиться придатковим реченням, рідше -іменником.

Another public dispute concerned the attempt of the Defence department to insist on an allowance being made in the SALT agreement for the cruise missile that is under development. Ще одне публічне обговорення пов'язане зі спробою міністерств оборони домогтися того, щоб в угоді по ОСВ минулому передбачені крилаті ракети, що знаходяться в стадії виробництва.

 

2.3 Переклад дієприкметника і дієприкметникових конструкцій

Переклад англійського дієприкметника на російську мову викликає часом відомі труднощі. Визначені труднощі для перекладу, наприклад, представляють деякі сполучення іменника і дієприкметника в англійській мові, не відповідним нормам сполучуваності в російській мові і тому передані іншими лексико-граматичними засобами.

Two questions are down for answer in the Bundestag, asking crisply if it is true that Herr X. envisages the dismemberment of NATO and thinks the American military presence in the country could be diminished by half without harming its deterrent effect. У Бундестазі г-ну X. були задані два недвозначні питання: чи вірно, що він передбачає розчленовування НАТО і чи дійсно він думає, що американські війська в цій країні можуть бути скорочені вдвічі без нанесення збитку обороні країни.

Вислів «два питання., що запитують» не знайоме російській мові через семантичну не сполучуваність обох слів. У цьому випадку переклад на російську мову вимагає лексико-граматичної трансформації висловлення.

Подібні англійські словосполучення можуть при перекладі на російську мову також розділятися означальним придатковим реченням.

The statement saying that both sides are to abide by the cease-fire resolution was signed by most of the delegates. Заява, у якій говориться, що обидві сторони повинні дотримувати резолюції про припинення вогню, було підписано більшістю делегатів.

B тих випадках, коли дія, що позначається дієприкметником I є важливим наслідком дії, вираженої дієсловом-присудком, чи коли вона доповнює його зміст, дієприкметниковий зворот з цим дієприкметником: передається на російську мову обставинним придатковим чи самостійним реченням.

Heavy artillery and mortar fire broke out again in the city last night, virtually putting the whole population of the city under a state of siege. Вчора в місті відновилася інтенсивна артилерійська і мінометна стрілянина, в результаті чого все його населення фактично виявилося в облоговому положенні.

Виступаючи уособлено, дієприкметник I переводиться, як правило, дієприслівником.

Addressing the gathering, the minister stressed the importance of peace talks. Звертаючи до тих, що зібралися, міністр підкреслив значення мирних переговорів.

Входячи до складу об'єктного дієприкметникового звороту, дієприкметник I переводиться додатковим придатковим реченням.

At the cemetery mourners knocked over tombstones in their frantic effort to watch the body being lowered into the earth. На цвинтарі присутні на похороні проштовхувалися вперед, перекидаючи надгробні плити, у запеклій спробі пробитися ближче, щоб бачити, як опускають у землю труну з тілом покійного.

Дієприкметник II у функції обставини на початку речення найчастіше переводиться на російську мову безособовою обставинною придаткового речення.

Asked if the United States is rendering military aid to the forces opposing the lawful government in that country the senator gave an evasive reply. На питання про те, чи роблять Сполучені Штати військову допомогу силам, що протистоять законному уряду цієї країни, сенатор дав ухильну відповідь.

Об'єктний дієприкметниковий зворот у ролі помилкового доповнення звичайно переводиться додатковим придатковим реченням.

The Soviet Union would like to see its disarmament proposals approved by the General Assembly. Радянський Союз хотів би, щоб його пропозиції про роззброювання були схвалені Генеральною Асамблеєю.

Дієприкметник II у сполученні з прийменником переводиться за допомогою означального придаткового речення.

These are some of the problems dealt with at the conference. Такі деякі з проблем, що розглядалися на конференції.

Ряд дієприкметників I і II мають постійні відповідності в російській мові. До них відносяться граматикалізовані: сполучник provided за умови; прийменник given за умови, при наявності; прийменник failing при відсутності; сполучника granted приймаючи до уваги, з огляду на; прийменник following слідом за; followed by за який випливає assuming якщо допустити; considering з огляду на й ін.

Given the necessary prerequisites, the talks could bring about a final settlement. При наявності необхідних передумов, переговори могли б привести до остаточної угоди.

Переклад абсолютних конструкцій

На відміну від залежних оборотів, співвіднесених з підметом чи доповненням дієслова в особистій формі, абсолютний дієприкметниковий зворот має свій граматичний суб'єкт чи залежить від інших членів речення. У російській мові такого обороту немає.

Найбільш вживаним у газетно-публіцистичному стилі є абсолютний (чи незалежний) дієприкметниковий зворот, для утворення якого використовується дієприкметник I чи дієприкметник II.

The Prime Minister and the African National Council promptly lapsed into mutual recrimination, each seeking to blame the other for deadlock. Прем'єр-міністр і Африканська національна рада негайно перейшли до взаємних обвинувачень, причому кожний прагнув покласти на іншого провину за глухий кут, що утворився.

Тут абсолютний дієприкметниковий зворот (з дієприкметником I) знаходиться в постпозиції і виконує функцію супутньої обставини. На російську мову такі обороти перекладаються складеними реченнями, що вводяться сполучниками причому, і, а чи безсполучниково. Абсолютний дієприкметниковий зворот у реченні має причинне чи тимчасове значення.

That done with, the two statesmen had subsided into long and profitable talks about other subjects. Після того як з цим питанням було покінчено, обоє державних діячі перейшли до докладного і плідного обговорення інших питань.

У цьому випадку зв'язок обороту з основною частиною речення тимчасовий.

It being too late for further discussion, the session was adjourned. Тому що було занадто пізно, щоб продовжувати дискусію, засідання було відкладено.

Тут зв'язок обороту з основною частиною речення причинна.

Перфектний дієприкметник абсолютного обороту завжди переводиться дієсловом у минулому часі, оскільки воно виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом – присудком речення.

In the USA the presidential election is held every four years, the latest having been held in 1980. У США президентські вибори відбуваються раз у чотири роки. Останні вибори проводилися в 1980 році.

Широке поширення в пресі одержав абсолютний дієприкметниковий зворот, що приєднується до пропозиції за допомогою прийменника with. Переводиться цей оборот по-різному, в залежності від контексту.

With the immediate economic tasks settled, the Chancellor turned to Common Market affairs. Коли були вирішені невідкладні економічні задачі, міністр фінансів звернувся до питань, пов'язаним із Загальним ринком.

Тут зв'язок між абсолютним дієприкметниковим зворотом і основною частиною речення тимчасова.

With higher oil bills to pay, Bonn finds that its dollar reserves may come in handy indeed. У зв'язку з підвищенням ціни на нафту Бонн вважає, що його доларові резерви, безсумнівно, можуть виявитися дуже до речі.

У цій пропозиції зв'язок причинний.

Другий елемент абсолютної незалежної конструкції, крім дієприкметника, може бути виражений іменником чи прислівником.

The first conference a failure, another meeting at a ministerial level was decided upon. У зв'язку з невдачею першої конференції було прийняте рішення про проведення ще однієї зустрічі на рівні міністрів.

Другий елемент абсолютної конструкції; може бути також виражений інфінітивом. Цей абсолютний інфінітивний оборот розглядається деякими вченими як еквівалент абсолютного дієприкметникового звороту, що відноситься до майбутнього часу.


Висновки

Таким чином, можна зробити такі висновки:

·  У більшості випадків при перекладі з англійської мови на російську російське речення не накладається на англійське, не збігається з ним по своїй структурі. Часто структура російського речення в перекладі цілком відрізняється від структури англійського речення. У ньому інший порядок слів, інше проходження частин речення, часто інший порядок розташування самих речень – головного, придативного і вступного. У ряді випадків частини мови, якими виражені члени англійського речення, передаються відповідно іншими частинами мови. Стислість вираження вимагає декомпресій при перекладі – введення додаткових слів і навіть речень. Однак деякі розходження в звичному вживанні викликають опущення окремих елементів англійського речення при перекладі на російську мову. Все це пояснює широке використання граматичних трансформацій при перекладі.

·  Англійський інфінітив значно відрізняється від російського за числом і характером функцій, що він виконує.

·  Двоїста природа англійського герундія, сполучення в ньому властивостей іменника і дієслова обумовлює специфіку його перекладу на російську мову.

·  Переклад англійського дієприкметника на російську мову викликає відомі труднощі. Визначені труднощі для перекладу, наприклад, представляють деякі сполучення іменника і дієприкметника а англійській мові і тому передані іншими лексико-граматичними засобами.

·  На відміну від залежних оборотів, співвіднесених з підметом чи доповненням дієслова в особистій формі, абсолютний дієприкметниковий зворот має свій граматичний суб'єкт і не залежить від інших членів речення. В російській мові такого обороту немає.

 
Список використаної літератури

1.  Швейцер А.Д. Теорія перекладу. – М.: Наука, 1976 р.

2.  Гутнер М.Д. Посібник по перекладу з англійської мови на російську суспільно-політичних текстів. – М.: Вища школа, 1982 р.

3.  Гузеева К.А., Костигіна С.И. Інфінітив. Граматика англійської мови. – Спб.: Союз, 2000 р.

4.  Долінін І.Б. Синтаксично значимі категорії англійської мови. – М.: Просвіта, 1989 р.

5.  Бархударов Л.С., Штелінг Д.А. Граматика англійської мови. – М.: Вища школа, 1973 р.

6.  Левицька Т.Р., Фітерман А.М. Проблеми перекладу. – М.: Вища школа, 1976 р.

7.  Бархударов Л.С. Мова і переклад: питання загальної і окремої теорії перекладу. – М.: Міжнародні відносини, 1975 р.

8.  Комісарів В.Н. Лінгвістика перекладу. – М.: Вища школа, 1980 р.

9.  Федоров А.В. Основи загальної теорії перекладу. Лінгвістичний нарис. – М.: Вища школа, 1983 р.

10.  Черняховська Л.А. Переклад і значеннєва структура. – М.: Міжнародні відносини, 1975 р.

11.  Найда Ю.А. Наука перекладу. // Питання мовознавства. – 1970. – №11. – С. 10 – 13.

12.  Рецкер Я.И. Теорія перекладу і перекладацька практика. – М.: Міжнародні відносини, 1974 р.

13.  Львівська З.Д. Теоретичні проблеми перекладу. – М.: Вища школа, 1985 р.

14.  Ярцева В.Н. Контрастивна граматика. – М.: Наука, 1981 р.

15.  Попович А. Проблеми художнього перекладу. – М.: Вища школа, 1980 р.