Грошова система 4

Рефераты по астрономии » Грошова система 4

ТЕМА. ГРОШОВА СИСТЕМА.


Грошова система  це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами.Елементи грошової системи України:

найменування грошової одиниці;

масштаб цін;

види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу;

регментація безготівкових грошових розрахунків;

регламентація готівкового грошового обороту;

регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями;

регламентація режиму банківського проценту;

державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства.


Типи грошових систем


Саморегульовані Регульовані

грошові системи грошові системи

біметалізм монометалізм система паперового обігу

система паралельних валют золотомонетний стандарт система кредитного обігу

система подвійної валюти золотозливковий стандарт система ринкового типу

система “кульгаючої” валюти золотодевізний стандарт система неринкового типу

відкрита система

Ознаки золотомонетного стандарту: закрита система

законодавча фіксація валового вмісту золота в грошовій одиниці;

безпосередній обіг золотих монет;

відкрита чеканка монет з золота;

висока питома вага в масі грошей паперових знаків  банкнот;

вільний обмін банківських білетів на золоті монети;

централізація емісії банківських білетів;

формування обмінних курсів валют на основі їх золотих (монетних) паритетів.


Ознаки золотозливкового стандарту:

золоті монети в обіг не випускалися,

держава гарантувала обмін банкнот центрального банку на стандартні зливки золота.


Ознаки золотодевізного стандарту:

держава зберігала фіксацію золотого вмісту національної валюти;

курс національної валюти до іноземних формувався на основі їх золотого паритету;

дозволявся вільний обмін національної валюти на розмінну на золото іноземну валюту

(девізу).


Ознаки регульованих грошових систем:

обіг обслуговують паперові та металеві грошові знаки, які не мають власної внутрішньої вартості;

поступова відмова держав від фіксації золотого вмісту грошової одиниці;

емісія грошових знаків повністю монополізована державою;

прийняття державою на себе зобов’язання забезпечувати сталість емітованих від її імені грошових знаків;

формування курсу валют відбувається ринковими методами на базі паритету їх купівельної сили;

формування особливого механізму регулювання пропозиції грошей відповідно до потреб обороту в засобах обігу.


Система паперовогрошового обігу базується на використанні емісії грошей для покриття бюджетного дефіциту.

Система природного обігу базується на використанні і емісії грошей для кредитування економіки.

Неринкові грошові системи властиві неринковим, командно-адміністративним економічним системам.

Ринкові грошові системивластиві економічним системам ринкового типу.

Відкриті грошові системи характеризуються мінімальними обмеженнями на здійснення валютних операцій юридичними та фізичними особами, повною конветованністю національної валюти, широкою лібералізацією та високою організованністю валютного ринку, ринковим характером формування валютного курсу тощо.

Закриті грошові системи характеризуються високим рівнем валютних обмежень в країні, неконвертованістю валюти, обмеженнями ринкового механізму формування валютного курсу тощо.