Refy.ru » Рефераты по астрономии

Луна - естественный спутник Земли

 ПЛАН. 1. ПРИРОДА ЛУНЫ: 1) Поверхность Луны. 2) Лунные породы. 3) Физические условия. 2. ФАЗЫ ЛУНЫ. 3. ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ. 4. ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛУНЫ. Четыре лунных месяца

Луна - естественный спутник Земли

План: ЛУНА. ВНЕШНИЙ ВИД. Иллюзия Луны. Фазы. ДВИЖЕНИЕ. Характеристики орбиты. Наклон. ДЕТАЛИ ПОВЕРХНОСТИ. Моря. Природа поверхности Луны. Кратеры.

Луна - спутник Земли

Министерство общего и профессионального образования РБ Средняя школа № 49 Реферат Луна –спутник Земли Выполнила: Ученица 11 класса Пронькинова М.Е.

Луна и НЛО

ОГЛАВЛЕНИЕ ЛУНА.........................................................................................с.2 ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ.................................................с.3

Малые тела Солнечной системы

3 Астероиды. Если начертить план орбит планет, то окажется, что расстояния планет от Солнца возрастают приблизительно в геометрической прогрессии. Данная закономерность получила название правила Тициуса - Боде по именам обнаруживших её немецких учёных. Этот план в общем довольно правильно даёт значения средних расстояний планет от Солнца в астрономических единицах.

Малые тела солнечной системы

Введение Астероиды Метеориты Мелкие осколки Кометы 5. Поиск планет в Солнечной системе Литература Введение В Солнечной системе кроме больших планет и их спутников движется множество так называемых малых тел: астероидов, комет и метеоритов. Малые тела Солнечной системы имеют размеры от сотен микрон до сотен километров.

Акція та її види

Акція – це цінний папір, який свідчить про пайову частину її власника в статутному фонді “АТ”. Про членство в акціонерному товаристві; право брати участь в управлінні АТ, право на одержання частини прибутку; право на частин майна в разі ліквідації АТ.

Речовини при наднизьких температурах

Поняття температури Температура - це досить важлива характеристика термодинамічної системи. Вона визначає ступінь нагрітості тіл і є мірою інтенсивності теплового руху.

Звіт про педагогічну практику з 10 02 92 по 22 03 92 студентки філологічного факультету

про педагогічну практику з 10.02.92 по 22.03.92 студентки філологічного факультету Деценко І. П. Педагогічну практику проходила у 115-й школі м. Києва. У школі було створено всі умови для проходження. практики. Всі вчителі української мови й літератури мають великий стаж роботи, високу фахову й мето­дичну підготовку.

Звіт про торговельну практику в магазині L M

про торговельну практику в магазині “L&M” План Розділ 1. Загальна характеристика магазину “L&M”. Розділ 2. Розгляд і аналіз показників, які характеризують роботу магазину “L&M”.

Розробка ефективного рекламного звернення

Реферат на тему: РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ Зарубіжні спеціалісти з маркетингу пропонують оцінювати рекламні звернення з погляду їхньої необхідності, значущості та вірогідності. Рекламне звернення передовсім має повідомити по­купцю щось таке, що тому необхідно знати про товар.

Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

Реферат на тему: Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію Тестування рекламного звернення є найважливішою складовою рекламної кампанії. В Україні тільки почалися такого роду дослід­ження ефективності реклами, в економічно розвинутих країнах вони використовуються вже давно.

Дослідження зв язку рекламного звернення з його носіями

Реферат на тему: Дослідження зв'язку рекламного звернення з його носіями Таке дослідження включає все, крім самого рекламного тексту і художнього оформлення. Найважливіше — це визначити вплив носія на характер реклами. Ідея полягає в тім, що оточення для реклами, яке створює носій, може суттєво впливати на характер отриманого покупцем стимулу.

Психологічні основи рекламного менеджменту

РЕФЕРА Т на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Сучасна реклама намагається спочатку створити умови для сві­домого та обдуманого сприйняття покупцем рекламного звернення, а відтак і для автоматичного здійснення покупки, забезпечення не одноразового, а сталого процесу купівлі. Тому реклама — це єдиний елемент маркетингу, який починається з намагання зрозуміти спо­живача, його запити й потреби.

Створення підприємства

Термін створення являє собою правове поняття господарського права. Це поняття включає врегульовані правом умови фактичного виникнення та легітимації підприємства в статусі правового господарюючого суб'єкта, суб'єкта права.

Охорона та реставрація пам яток містобудування та архітектури

Охорона та реставрація памяток містобудування та архітектури В контексті розгляду проблем будівельної галузі важливим для становлення держави, формування та зміцнення у свідомості народів почуття єдності та самобутності є питання збереження історичного та архітектурного середовища населених пунктів, окремих пам`яток історико-архітектурної спадщини.

Масова комунікація парадокс сучасного суспільства

Реферат з інформатики Масова комунікація – парадокс сучасного суспільства Парадокс сучасності полягає в тім, що в нову добу людина, з однієї сторони, залежить від технологічного розвитку власного суспільства, а з іншої сторони, вона сама відповідає за своє майбутнє, яке творить своїм інтелектом та здатністю до самовдосконалення.

Ответы к экзамену История государства и права зарубежных стран

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (История государства и права зарубежных стран) 1. Неолитическая революция и генезис надобщинных структур. 2. Восточный и западный пути становления государства и права.

Україна - НАТО питання співробітництва у невійськових сферах

(на прикладі Волинської області) Питання співробітництва України з НАТО, на жаль, є занадто заідеологізованими та недостат­ньо відомими широкому загалу. Це, зокрема, стосується обізнаності населення нашої держави щодо невійськових сфер співробітництва України з Альянсом.

Співробітництво України з НАТО

Реферат на тему: СПIВРОБIТНИЦТВО УКРАЇНИ З НАТО тосунки України з Органiзацiєю Пiвнiчноатлантичного договору (НАТО) почали розвиватися невдовзі після отримання країною незалежності в рамках багатостороннього форуму для консультацiй i спiвробiтництва з полiтичних питань та питань безпеки, яким є Рада євроатлантичного партнерства (до 30 травня 1997 року - РПАС), бiльш iндивiдуалiзованого партнерства у сферi оборони, вiйськового спiвробiтництва та операцiй на пiдтримання миру - Програми "Партнерство заради миру" (з травня 1997 року здiйснюється пiд егiдою РЄАП), а також вiдносин особливого партнерства Україна-НАТО у форматi "19+1" (до середини 1998 року "16+1"), формалiзованих в Хартiї про особливе партнерство мiж Україною та НАТО.

Поняття про еволюцію Гіпотеза еволюції Ж-Б Ламарка

Реферат з біології ПОНЯТТЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ. ГІПОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ Ж.-Б.ЛАМАРКА Пригадайте: що таке еволюція? Що таке модифікаційна мінливість? Поняття про еволюцію. Еволюція (від лат. еволютіо-розгортування) - це процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування.

Политические идеи Томаса Мора

СОДЕРЖАНИЕ Введение Биография Т. Мора Основные идеи книги "Утопия" Критика "Утопии" Заключение 1. ВВЕДЕНИЕ Эпоха позднего средневековья на рубеже между средними веками и новым временем - эпоха Возрождения - обогатила политическую мысль блестящей и глубоко оригинальной разработкой принципа социальной гармонии и справедливости на базе общественной собственности.

Геоморфологічна будова Київської області

НаУКМА Кафедра екології Реферат з курсу “Геоморфологія” На тему Геоморфологічна будова Київської області.” Виконано студентом ФПН-3 Заклецьким Олександром

Використання бульдозерів на виробництві

Зміст Вступ ............................................................................... 2 1.Призначення бульдозерів ............................................ 3 2.Вибір марки бульдозера ............................................… 5 3.Конструкція бульдозера ................................................ 6 4.Особливості роботи в болотистій місцевості ............ 8 5.Ходова частина ............................................................. 10 5.1Колісний рушій .......................................................... 11 5.2Гусеничний рушій ..................................................... 11 5.3Гумово – металічна гусениця .................................. 12 6.Розрахунок продуктивності бульдозера ...................... 13 7.Самостійна розробка відвалу бульдозера ................... 20 8.Охорона праці ............................................................... 21 9.Техніка безпеки ............................................................. 22 Висновки ...............................................................……… 24 Список посилань на джерела ...........................……… 25

Ранній буддизм

заперечував брахманістський культ з його жертвопринесеннями. Буддійський культ був просиш і всім доступним. Але з ускладненням культів усіх релігій, що пов'язано як і зі створенням окремих культових елементів з інших релігій, так і зі створенням своїх оригінальних культових норм, складнішим ставав і буддійський культ.

Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710 рік

Оскільки поміж трьома богословськими чеснотами чільне місце належить вірі, - у цьому першому пункті годиться повести мову про святу православну віру східного обряду, якою войовничий козацький народ уперше й понині просвітився ще за панування хозарських каганів від апостольського Константинопольського престолу і яку й нині невідступно обстоює, бо ніколи жодною чужою релігією збаламучений не був.

Марс

Ученика 11 класса Школы № 1130 Зудова Р.Г. Введение арс назвали в честь бога войны за свой кроваво-красный цвет, который сразу же бросается в глаза и еще более интенсивен при наблюдениях в телескоп. К сожалению, это название оказалось весьма символическим, когда на рубеже нашего столетия, именно из-за этой планеты среди астрономов разгорелись настоящие баталии.

Марс

бщеобразовательная средняя школа №81 Р е ф е р а т По астрономии Марс Выполнил учащийся 11 «3» класса Куроптев Олег Омск, 1999 Поверхность Марса. Рассмотрим сначала основные результаты наблюдений с Земли. При наблюдении с Земли с помощью оптических средств марсианская поверхность (площадь которой в 2,7 раза меньше площади поверхности Земли) выглядит сравнительно ровной.

Марс

РЕФЕРАТ по дисциплине концепции естествознания Тема: О Марсе «Вперед - на Марс!» - это были любимые слова Фридриха Артуровича Цандера (1887- 1933), нашего известного ученого и инженера, по­святившего себя работам в области ракетной тех­ники и космических по­летов. Из интереса к звездам часто рождается мечта о космических полетах.

Марс и его спутники

Министерство науки и образования Украины РЕФЕРАТ по астрономии на тему: « Марс и его спутники» Работу выполнил: ученик 11-Б класса УВК №169 Крикун Артем

Марс и его спутники

Выполнили: Селезнёв Дмитрий Поздняков Денис Бишкек 2004, СШ№ 57 Содержание: Марс Исследования Марса Марсианские аномалии Спутники Марса Поверхность спутников

Типи поділу рослинних клітин 2

Назва реферату : Типи поділу рослинних клітин Розділ : Біологія Типи поділу рослинних клітин План: Мітоз Підготовка до поділу клітин Фази мітозу Типи поділу і розмноження

Інтегрування ірраціональних виразів

Пошукова робота на тему: Інтегрування ірраціональних виразів. План Інтегрування деяких ірраціональних функцій Інтеграли від виразів Підстановки Чебишева

Збірник законів Кароліна

Реферат з правознавства. Збірник законів ”Кароліна” У Німеччина збірник законів “Кароліна” був прийнятий у 1532 р. і опублікований у 1533 р. У країні з виданням “Кароліни” були визнані деякі загальні поняття кримінального права: умисел і необережність, обставини що обтяжують провину, співучасть.

Розвиток української географії вченими західної діаспори

На VIII з’їзді Українського географічного товариства (Луцьк, 2000) важливе місце було приділено розвитку географічної освіти і культури. Цій проблемі було присвячено 69 доповідей на відповідній секції, з якими виступили відомі українські географи, в тому числі Л.Г.Руденко, І.Г.Черваньов, П.О.Масляк і ін.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 142