Refy.ru » Рефераты по экологии

Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми. Забруднення навколишнього середовища. Безпека в екології людини. Вплив якості питної води на населення міста Пенза. Чинники, що впливають на здоров'ї городян. Екологічно небезпечні речовини.

Екологія рідких тварин України

Червона книга України є основним документом, у якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин, птахiв і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, та заходи щодо їх збереження та науково обґрунтованого відтворення.

Екологія Сумської області

Перелік основних джерел забруднення. Природно-заповідний фонд Сумщини. Підприємства хімічної промисловості як найбільші споживачі природних ресурсів в області. Аналіз показників техногенного навантаження на навколишнє середовище у Сумській області.

Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

Аналіз динаміки екологічного стану України показав, що за останні п'ять років екологічна криза продовжує розвиватися, розростається, охоплюючи все більші території України. Повна відсутність асигнувань на серйозні природоохоронні міри у всіх галузях.

Екологія як наука

Підходи у визначенні взаємин людини й природи. Поняття екосистеми. Зв'язки організмів в екосистемах. Склад і функціональна структура екосистеми. Харчові ланцюги. Фактори середовища. Основні закони, правила й принципи екології. Поняття, границі біосфери.

Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

Визначення, предмет і завдання екології. Характеристика рівнів організації живої матерії. Галузі і підрозділи екології. Закони, категорії і методи екології. Iсторія становлення екології як науки. Екологія як теоретична база заходів з охорони природи.

Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною суттю. Вплив структури шлюбів та демографічних показників на стан генофонду популяцій людей. Вплив на людські популяції елементарних еволюційних факторів. Характер, причини та види міграцій.

Еколого-біологічні дослідження місцевості

Екологічний стан атмосферного повітря, водного середовища, земельних ресурсів Чернігівського району. Розробка історично-туристичних та екологічних маршрутів екологічних стежок. Розрахунок плати за забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами.

Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

Сучасний стан Донбасу. Вплив діяльності підприємств вугільної промисловості на здоров'ї населення. Короткий опис підприємства. Виробничі та екологічні параметри підприємства: характеристика газоочисних установок; екологічна служба, види документів.

Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

Використання водних ресурсів і їхня охорона мають ключове значення для досягнення стійкого розвитку. "Водні ресурси" - це всі придатні для господарського використання запаси поверхневих вод, включаючи ґрунтову й атмосферну вологу. Визначення ресурсів.

Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

Фізико-географічне положення та основні напрямки діяльності ВАТ "Рівнеазот", коротка характеристика діяльності його виробництв. Джерела забруднення атмосферного повітря на підприємстві та розробка заходів щодо зниження їх негативного впливу на екологію.

Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

Важливість економічної оцінки водних ресурсів. Державний облік водокористування для забезпечення раціонального використання водних ресурсів. структура та формування ресурсів прісної води в Україні. Необхідність проведення водоохоронних заходів.

Еколого-ландшафтні особливості Кордівки (м. Чернігів)

Аналіз еколого-ландшафтних особливостей та природної цінності територій Кордівки. Основні шляхи та особливості формування флори та фауни міста, фітоландшафтні особливості міського середовища, формування та природна цінність комплексних зелених зон міста.

Еколого-соціальній моніторинг

Екологічний стан об'єктів навколишнього середовища на територіях, порушених діяльністю гірничої промисловості, з використанням біоіндикаційних та фізико-хімічних методів дослідження. Стан здоров'я населення, яке мешкає у гірничопромислових центрах.

Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

Правове регулювання мисливства, рибальства. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля. Відповідальність за екологічні правопорушення. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання, охорони довкілля та джерела регулювання.

Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

Критерії ефективності економічного механізму екологічного регулювання. Аналіз результативності та конструктивності економічного механізму екологічного регулювання в Україні. Пропозиції щодо збору (платежів) за забруднення природного середовища.

Екосистеми світу

Класифікація основних екосистем світу та їх характеристика. Тундри, лісові екосистеми помірного поясу. Змішані й листяні ліси помірної зони. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. Степи, пустелі, болота. Прісноводні екосистеми та екосистеми світового океану.

Ефективність заходів по покращенню якості води

Екологічна характеристика "Житомирського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства" та дослідження стану забруднення довкілля. Оцінка та планування стандартних вимог і правил спостереження та контролю за станом довкілля на об’єкті.

Живые свидетели истории - мемориальные деревья

Характеристика и особенности основных видов мемориальных деревьев Крыма, их связь со знаменитыми и известными личностями, развитие и влияние туризма на создание новых легенд. Современная идея охраны дикой природы и священные природные объекты Крыма.

Живые утилизаторы

Краткий обзор экологических проблем человечества. Живые утилизаторы один из вариантов решения экологических проблем. Функцией утилизаторов является очищение окружающей нас природы от загрязнений различного характера. Микроорганизмы и растения утилизаторы.

Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

Джерела і речовини хімічного забруднення атмосфери. Контроль за викидами в атмосферу. Забруднення від автотранспорта, літаків. Вплив оксидів вуглецю, азоту, діоксида сірки, сірчаного ангідрида, радіоактивних речовин на людину, рослинний і тваринний світ.

Забруднення атмосферного повітря атомобільним транспортом в м. Києві

Загальна характеристика складу атмосферного повітря. Викиди автомобiльного транспорту як джерело забруднення довкiлля. Методологічні аспекти дослідження стану повітря м. Києва. Еколого-економічні розрахунки збитків, завданих державі в результаті викидів.

Забруднення навколишнього природного середовища

Значення й екологічні проблеми атмосфери, гідросфери і літосфери. Дефіцит води, виснаження земельних ресурсів, активізація екзогенних геологічних процесів як наслідки екологічної кризи. Вплив забруднення атмосферного повітря, грунту на умови життя людини.

Загальна характеристика права користування рослинним світом України

Основні види природного рослинного світу. Правова основа, що регулює природокористування. "Корисні властивості лісів", які полягають у їх здатності зменшувати вплив негативних природних явищ. Ділення лісів на дві групи за своїм економічним і господарським

Загрязнение атмосферного воздуха выхлопами газа автомобильного транспорта

Изучение и анализ загрязнения атмосферного воздуха выхлопами газа автомобильного транспорта. Возрастающее количество автомобильного транспорта и решение проблемы его воздействия на качество городской среды и здоровье населения. Негативные последствия.

Загрязнение атмосферы

Характеристика основных источников загрязнения атмосферного воздуха в индустриальных странах: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Анализ вредных примесей пирогенного происхождения. Аэрозольное загрязнение атмосферы, фотохимический туман (смог).

Загрязнение атмосферы Астраханской области

Источники загрязнения воздуха Астраханской области. Систематизация, накопление и закрепление знаний о загрязнении атмосферы. Каков уровень загрязнения воздушной среды. Промышленные, транспортные и бытовые выбросы. Объекты захоронения и хранения отходов.

Загрязнение атмосферы на территории России

Важнейшие экологические функции атмосферы. Характеристика антропогенного загрязнения воздушной среды России. Динамика выбросов загрязняющих веществ. Анализ состояния воздушной среды Оренбургской области. Основные последствия загрязнения атмосферы.

Чорнобиль

Аварія на Чорнобильській АЕС як світова проблема. Боротьба людей зі смертельною радіацією і смерть від надлішкового опромінення організму. Наслідки Чорнобильської катастрофи в нашому житті: відхилення в розвитку, а також забруднення радіацією.

Чорнобильська АЕС

Чорнобильська катастрофа по своїх наслідках впливу на житті людей і природу ставиться до екологічних катастроф планетарного масштабу. Чорнобильська електростанція - перша електростанція на Україні, поблизу міста Чорнобиля. Наслідки катастрофи.

Чорнобильська катастрофа і її наслідки

Джерела й характеристика радіаційного забруднення. Чорнобиль. Радіоактивне забруднення повітряного середовища, водного, ґрунту, рослинного й тваринного миру. Переробка радіаційних відходів. Можливі наслідки застосування ядерної зброї масової поразки.

Чрезвычайные ситуации экологического характера

Экологические кризисы и чрезвычайные ситуации экологического характера. Понятие об экологических кризисах и катастрофах и их классификация. Обеспечение устойчивости промышленных объектов к внешним нагрузкам и воздействиям. Аральская катастрофа.

Что такое достопримечательные деревья?

Особенности и достопримечательности некоторых представителей древесной флоры, их необычные размеры, форма и древний возраст. Научная ценность вековых деревьев. Проблемы охраны достопримечательных и мемориальных деревьев, крымских реликтовых дубрав.

Шумовое загрязнение в нашей школе

Длительный шум. Человеческое ухо. Школьный шум. Два опроса - среди учителей и среди учеников. Помимо внешнего шумового загрязнения, создаваемого проходящими поездами, наша школа страдает и от внутреннего — "школьного шума".

Экологизация экономики

Основы экологизации экономики, ее экологическая обусловленность. Составляющие экологизации экономики. Экологические факторы в категориях экономики. Валовой национальный продукт и экологические факторы. Экономические издержки, платность природопользования.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 131