Науково-технічний процес суть форми ефективність

Рефераты по астрономии » Науково-технічний процес суть форми ефективність

Київський національний университет імені Т.Шевченка

економічний факультет


РЕФЕРАТ


економічна теорія


Тема : Науково-технічний процес

суть форми ефективність .


Студента 1-го курсу 2 група

Спеціальність “менеджмент організації”

Литвина Олександра


Київ 2000


Зміст


Вступ

Теорія використання НТП

Впровадження НТП

Форми НТП

НТР як особлива форма НТП

Висновок

Список літератури


1. Вступ


Науково-технічний прогрес визнаний в світі як найголовніший фактор економічного розвитку в наш час його все частіше пов’язують з іноваційним процесом . Як справедливо відмітив амереканський економіст Джеймс Брайт єдиний свого роду процес поєднуючий науку техніку економіку підприємництво та управління . Він полягає в створенні іновацій який триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації . Цей процес охоплює весь комплекс відносин : виробництво росподіл обмін споживання .

В цих умовах іновація з самого початку направлена на практичний комерційний результат . Цей процес відрізняється від процесу так званої “чистої науки” коли університетський науковець в творчому необмеженому процесі створює нові блага

іноваційний процес підпорядкований певній сформульованій меті .

Виділяють такі чинники розвитку іновацій

зміна потреб виробничого процесу

зміна в структурі галузі або ринка

демографічні зміни

зміна потреб споживачів

нові знання наукові і ненаукові

Помилковим є ткердження що науково-технічний процес обмежується розробкою технологічних іновацій суттєва роль НТП полягає в сфері теоретичних іновацій .


2. Теорія використання НТП


Розглянемо графік виробничих можливостей для двох товарів піци та промислових роботів . По осі Y відкладемо виробництво роботів а по осі X виробництво піци . Збільшення виробництва одночасно двох видів продукції призведе до переміщення кривої виробничих можливостей вправо (перехід до прямої AF ) від її поперднього положення ( прямої GW) тобто перенос границі виробничих можливостей . Подібне зрушення у виробництві можливо здійснити такими шляхами :

збільшення кількості застосовуваних ресурсів

впровадження більш ефективних технологій

більш повне використання виробничих можливостей

зрушення в структурі управління працею

Всі наведені приклади крім першого належать до сфери діяльності НТП здатного при використанні незмінних ресурсів ( кількість якість ) якісно збільшити обсяги виробництва .


3. Впровадження НТП


Впрвадження іновацій пов`язане звеликим ризико : Іновації мають ризикований характер . Вірогідність успіху втілення нової ідеї в новому прдукті складає лише 8 7% ; лише одна з дванадцяти іноваційних ідей доходіть до масового виробництва

та масового продажу . Амереканський спеціаліст в галузі іновацій Твісс зазначив що лише 10% започаткованих проектів досягають комерційного успіху отже рівень невдач складає 90% . Отже втілення іновацій може бути як казковою вдачею так і фатальним випадкам.

Споглядаючи ці факти виникає питання які сили змушують людину іти на такий ризик ? Це сили які діють для любої економічної системи ( мала іноваційна фірма велика корпорація група промислових компаній ) . Вони можуть бути поділені на внутрішні та зовнішні які мають суб`єктивну та об`єктивну природу .

До внутрішніх мотивів іноваційної діяльності ми можемо віднести необхідність в заміні застарілого не екологічного обладнання це також є і об’єктивною причиною . Також до внутрішніх мотивів належить прагнення групи талановитих інженерів теалізувати свій творчій потенціал цей мотив є суб’єктивною причиною впривадження науково-технічного прогресу . Внутрішні мотиви є притаманні невеликим підприємствам компаніям для яких іноваційна політика є єдиним шляхом виходу на ринок зайняття свого місця на ринку . Зовнішні мотивихарактерні великим фірмам корпораціям . Відтак крупна монополія що добилась переваги на ринку фактично не внутрішніх мотивів до ризику пов’язаного з іновацією . До зовнішніх причин можна віднести зміну економічної політики країни вцілому .


4. Форми НТП


Науково-технічний прогрес має еволюційну та революційну форму розвитку . Еволюційною формою розвитку науково-технічного прогресу називають форму яка характеризується вдосконаленням технічних та теоретичних надбань людства на основі існуючого рівня розвитку знань і техніки . При цій формі розвитку НТП “не створюється велосипед” а обновляються існуючі знання ( створення двигуна внутрішнього згорання з більшою кількістю клапанів ) . Революційна форма розвитку науково-технічного прогресу відзначається застосуванням абсолютно нових течій в науці і техніці (застосування енергії сонця атомна фізика клонування ) . результатом революційної форми розмитку НТП є НТР


5. НТР як особлива форма НТП


Науково-технічною революцією є якісний стрибок у розвитку продуктивних силсуспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях .Цей термін вперше був запроваджений у науковий обіг Дж. Бернал. НТР є регулярним процесом який триває і в сьогодення . В історії НТП виділяють три промислові революції перша - наприкінці 18 ст. початку 19 ст. друга (електро-технічна)- остання третина 19 ст. почоток 20 ст. третя почалась в середині 50-х 20 ст. і триває у наш час .

Щоб зрозуміти сутність НТР необнідно розглянути її харакрерні риси .

Перетворення науки у беспосередню продуктивну силу . Посилення ролі науки в системі (наука- техніка -виробництво) . Застосування надбань попередніх поколінь в процесі створення іновації .

Зміни в техніці . В історії розвитку техніки визначають три основні етапи ; інструменталізація - знаряддя ручної праці механізація - машинна праця автоматизація

Зміна змісту праці працівника . В результаті автоматизації докорінно змінюється роль людини в вирибництві .

Зміна предметів праці . Поява нових матеріалів з відомими наперед властивостями обумовлена синтезом існуючих матеріалів речей що мають необхідні властивості

Впровадження нових технологій . Впровадження нових фундаментальніх відкриттів ; лазер генна інженерія .

Використання людьми сил природи . Це стало результатом розвитку природничих наук зокрема фізики . на сьогоднішній день активно використовується енергія сонця приливи та відливи вітер.

Впровадження нових форм організації виробництва . Наглядним прикладом цього є розвиток такої науки як менеджмент .

Початок інформаційної революції . Принципово нові засоби передачі інформації .


Висновок


Розглянувши форми та суть науково-технічного прогресу ми

сміливо можемо сказати що НТП є рушійною силою економіки.

Науково-технічний прогрес та ревоюція охоплюють своїм впли-

вом всі фактори виробництва крім “землі”.

Такий економічний ресурс як “капітал” видозмінюється під впливом НТП стає ефективнішим екологічнішим більш наукоємким .

Зміна “Праці” полягає в зміні змісту праці ( продуктивності інтенсивності якості складності важкості ) .

На “ Підприємницькі здібності” впливає постійно збагачувана теоретична база поява нових економічних дисциплін .

Такий спірний ресурс як “інформація” також видозмінюється збагачується велику роль в цьому відіграє розвиток передачі інформації.

НТП не є суто технічним джерелом іновації не менше здобутків було і в не технічній схері . Відтак впровадження торгівлі в розстрочку було справжньою революцією в сфері торгівлі .

Великим плюсом НТП є те що це “нескінченний” процес оскільки кожне нове відкриття породжує інше це відбувається постійно та невпино .


Список літератури

К.Р.Макконнелл С.Л.Брю “Экономикс” 13-е видання

Г.Н. Климко В.П.Нестеренко “Основи економічної теорії”

1999

С.В. Мочерний “Основи економічної теорії”

Б. Твісс Управление научно-техническими нововведениями

Экономика - 1989