Цінні папери і фондова біржа

Рефераты по астрономии » Цінні папери і фондова біржа

Міністерство освіти України

Луцький комерційний технікум


Творча робота

з предмету політична економія

на тему:

«Цінні папери і фондова біржа»Виконала: студентка ІІ курсу

Групи Б-15

Мурін Т.В.
Керівник: Денисевич А.Л.


Луцьк 2000.


Зміст.

Вступ. 3

Розділ І. Ринок цінних паперів. 4

1.1. Види цінних паперів. 4

1.2. Діяльність на фондовому ринку. 9

Розділ ІІ. Стан розвитку ринку цінних паперів в Україні. 13

2.1. Інфраструктура фондового ринку. 17

2.2. Фондові біржі на Україні. 22

Висновки. 37


Вступ.

Однією з найважливіших ознак розвиненої держави є наявність ефективної фінансової системи яка націлена на створення єдиної збалансованої по всіх ланках системи формування і використання фінансових ресурсів країни.

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення привабливого інвестиційного клімату вдосконалення фондового ринку України. Від ефективності цих дій залежить спроможність ринку цінних паперів акумулювати вільні грошові засоби для інвестицій у виробництво і соціальну сферу. В Україні становлення ринку цінних паперів відмічено глибокою кризою в економіці. Але найближчим часом формування цього ринку повинно активізуватись. Тому розуміння механізму фінансових інвестицій необхідно не тільки спеціалістам але й кожній людині.

Метою творчої роботи є розкриття механізму функціонування в Україні фондового ринку розкрити суть та види цінних паперів їх значення для розвитку економіки України діяльності підприємств показати основні засади державного регулювання ринку цінних паперів та дати об’єктивну оцінку сучасному стану фондового ринку.


Розділ І. Ринок цінних паперів. 1.1. Види цінних паперів.

Цінні папери - грошові документи що засвідчують право володіння або відносини позики визначають взаємовідносини між особою яка їх випустила та їх власником і передбачають як правило виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів а також можливість передачі грошових та інших прав що випливають з цих документів іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано що вони не підлягають передачі передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи).

Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться державними органами підприємствами установами і організаціями що випустили ці папери.

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

Емітент цінних паперів (далі - емітент) - держава в особі уповноваженого органу юридична особа і у випадках передбачених законодавством фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки що випливають з умов їх випуску.

Емітент повинен усі зобов'язання що виникають у зв'язку з випуском цінних паперів виконувати в строки і в порядку передбачені цим Законом іншими актами законодавства України а також рішеннями про випуск цінних паперів.

Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.

Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов'язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

Акція - цінний папір без установленого строку обігу що засвідчує дольову часть у статутному фонді акціонерного товариства підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду а також на участь

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками як правило іменних акцій.

Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію включаючи відомості про власника час придбання акції а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.

По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством якщо інше не передбачено його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі зазначеному в акції незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

Якщо розмір дивідендів що виплачуються акціонерам по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів виплачених іншим акціонерам.

Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди) на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції) а також інші права передбачені цим Законом іншими законодавчими актами України а також статутом акціонерного товариства.

Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку передбаченому статутом акціонерного товариства за рахунок прибутку що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

Облігація - цінний папір що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.

Випускаються облігації таких видів:

а) облігації внутрішніх і місцевих позик;

б) облігації підприємств.

Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх передбачених законом форм власності об'єднаннями підприємств акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні.

Умови випуску і розповсюдження облігацій підприємств визначаються цим Законом іншими актами законодавства України і статутом емітента.

Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника процентними і безпроцентними (цільовими) що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу.

Облігації внутрішніх і місцевих позик випускаються на пред'явника. Обов'язковим реквізитом цільових облігацій є зазначення товару (послуг) під який вони випускаються.

Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими радами. Облігації усіх видів придбаються громадянами лише за рахунок їх особистих коштів.

Підприємства придбають облігації усіх видів за рахунок коштів що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит.

Облігації усіх видів оплачуються в гривнях а у випадках передбачених умовами їх випуску - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти якою проведено оплату облігацій їх вартість виражається у гривнях.

Кошти одержані від реалізації облігацій внутрішніх і місцевих позик направляються відповідно до республіканського і місцевих бюджетів до позабюджетних фондів місцевих рад.

Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.

Облігації зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися у конвертованій іноземній валюті.

Казначейські зобов'язання України (надалі - казначейські зобов'язання) - вид цінних паперів на пред'явника що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.

Випускаються такі види казначейських зобов'язань:

а) довгострокові - від 5 до 10 років;

б) середньострокові - від 1 до 5 років;

в) короткострокові - до одного року.

Рішення про випуск довгострокових і середньострокових казначейських зобов'язань приймається Кабінетом Міністрів України.

Рішення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань приймається Міністерством фінансів України.

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому.

Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання іменні та на пред'явника.

Іменні сертифікати обігу не підлягають а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.

Вексель - цінний папір який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються такі види векселів: простий переказний.

1.2. Діяльність на фондовому ринку.

Фондова біржа - організаційно оформлений постійно діючий ринок на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Фондова біржа - акціонерне товариство яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону інших актів законодавства України статуту і правил фондової біржі.

Фондова біржа - організація яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів а також виконувати функції депозитарію. Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим

органом.

На ринку цінних паперів можуть здійснюватись такі види професійної діяльності:

торгівля цінними паперами - здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (ділерська діяльність) крім випадків передбачених законодавством;

депозитарна діяльність - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери а також обслуговування угод з цінними паперами;

розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними;

діяльність з управління цінними паперами - діяльність що здійснюється від свого імені за винагороду протягом визначеного терміну на підставі відповідного договору щодо управління переданими у володіння цінними паперами які належать на правах власності іншій особі в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб;

діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - збір фіксація обробка зберігання та надання даних що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів щодо іменних цінних паперів їх емітентів та власників;

діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів - надання послуг що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод щодо цінних паперів на біржовому та організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів у тому числі посередницька діяльність по випуску та обігу цінних паперів здійснюється юридичними і фізичними особами виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) що видаються в порядку встановленому чинним законодавством та за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації.

У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів особи які здійснюють таку діяльність зобов'язані додержувати встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог що обмежують ризики по операціях з цінними паперами.

Емітент має право на випуск акцій облігацій підприємств з моменту реєстрації цього випуску Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо подані для реєстрації акції облігації підприємств пропонуються для відкритого продажу тобто призначені для розміщення між юридичними особами і громадянами коло яких заздалегідь визначити неможливо то емітент зобов'язаний подати реєструвальному органу для реєстрації також інформацію про випуск цих цінних паперів.

Інформація про випуск акцій облігацій підприємств що пропонуються для відкритого продажу крім реєстрації підлягає обов'язковому опублікуванню в органах преси Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і офіційному виданні фондової біржі не менш як за 10 днів до початку передплати на ці цінні папери.

Акції облігації підприємств що пропонуються для відкритого продажу допускаються для розміщення не раніш як через 30 днів після опублікування оголошення про їх випуск.

Для ефективносі обігу цінних паперів в Україні було створено Національну депозитарну систему.

Національна депозитарна система складається з двох рівнів.

Нижній рівень - це зберігачі які ведуть рахунки власників цінних паперів та реєстратори власників іменних цінних паперів.

Верхній рівень - це Національний депозитарій України (далі - Національний депозитарій) і депозитарії що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Обслуговування обігу державних цінних паперів у тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів здійснює Національний банк України. Особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним банком України.

У разі одержання відповідного дозволу депозитарії та зберігачі можуть вести реєстри власників іменних цінних паперів. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є виключною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності і не може поєднуватися з іншими видами діяльності крім депозитарної.

Сферою діяльності Національної депозитарної системи є:

стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними стандартами;

уніфікація документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерація цінних паперів випущених в Україні згідно з міжнародними стандартами;

відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у документарній так і в бездокументарній формах;

реальна поставка чи переміщення з рахунку в цінних паперах з одночасною оплатою грошових коштів відповідно до розпоряджень клієнтів;

акумулювання доходів (дивідендів процентних виплат та виплат з погашення тощо) щодо цінних паперів взятих на обслуговування системою та їх розподіл за рахунками;

регламентація та обслуговування механізмів позики та застави для цінних паперів що беруться на обслуговування системою;

надання послуг щодо виконання обов'язків номінального утримувача іменних цінних паперів що беруться на обслуговування системою;

розробка впровадження обслуговування і підтримка комп'ютеризованих систем обслуговування обігу рахунків у цінних паперах і здійснення грошових виплат пов'язаних з банківськими та/або з іншими системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній основі.

Страницы: 1 2